Ghidul problemelor de practică neunitară – Curtea de Apel Alba, Curtea de Apel Braşov – 2012-2015

Adrian Toni Neacșu, Wolters Kluwer, 2016-01-13

Ghidul problemelor de practică neunitară – Curtea de Apel Alba, Curtea de Apel Braşov – 2012-2015
Cod Produs: T.C.MJ.003.15
ISBN / ISSN: 978-606-677-012-5
Număr pagini: 376
Pret cu TVA: 45,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cel mai mare handicap al sistemului judiciar românesc îl constituie caracterul imprevizibil al soluțiilor instanțelor de judecată. Impresia pe care o lasă instanțele judecătorești în ce privește soluțiile pe care le iau este de haos deplin. Sondajele de opinie și alte cercetări sociologice din ultimii ani arată, fără excepție, că nemulțumire cea mai mare a populației este dată de caracterul incoerent al hotărârilor judecătorești.
Lansăm cu volumul de față colecția conținând punctele de vedere motivate ale instanțelor însele asupra modului în care trebuie ca judecătorii să aplice legea în situații controversate. Sunt un fel de îndreptare de practică unitară. Un fel de ghiduri de aplicare coerentă a legii.

Adrian Toni Neacşu
INTRODUCERE
CUM SE FOLOSEȘTE LUCRAREA
ALBA
1. Competența materială de soluționare a acțiunilor privind desființarea încheierii emise de Curtea de Conturi în soluționarea contestației formulate împotriva deciziei emise de Camera de Conturi Județeană.
2. Competența materială de soluționare a acțiunilor având ca obiect obligarea unei universități de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune administrativă.
3. Rejudecare în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen.
4. Recunoaşterea pretenţiilor civile de către inculpat. Necesitatea acordului dat de partea responsabilă civilmente.
5. Soluţionarea cauzelor în care inculpatul este arestat pe teritoriul unui stat străin. Imposibilitatea transferului inculpatului pentru judecata cauzei.
6. Ascultarea ca martor a persoanei care a avut calitatea de inculpat într-o cauză disjunsă şi a beneficiat în cauza respectivă de dispoziţiile art. 3201 C. pr. pen.
7. Cerere de prelungire a dreptului de circulație făcută după soluționarea cauzei în fond.
8. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C. pen.
9. Incompatibilitatea judecătorului care a disjuns cauza având ca obiect infracţiuni de criminalitate organizată (grup infracţional organizat) urmare a aplicării dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen. (în cazul inculpaţilor care şi-au recunoscut vinovăţia), de a judeca ulterior dosarul privind pe inculpaţii ce nu au uzat de procedura abreviată întemeiată pe pledoaria de vinovăţie.
10. Admisibilitatea aprobării comunicării datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii destinate publicului pentru o perioadă anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 82/2012.
11. Aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind prelevarea probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în sistemul naţional de date genetice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii cu suspendare sau suspendarea sub supraveghere.
12. Participarea procurorilor la judecarea cauzelor în care Direcţia Naţională Anticorupţie şi DIICOT au adresat cereri sau au sesizat instanţele de judecată.
13. Aplicarea procedurii simplificate reglementată de art. 3201 C. pr. pen. în situaţia în care inculpatul, deşi recunoaşte baza factuală descrisă în rechizitoriu, invocă în faţa instanţei, cu ocazia luării declaraţiei, dispozițiile art. 73 lit. b) C. pen.
14. Incompatibilitatea judecătorului chemat să soluţioneze cauze penale cu mai mulţi inculpaţi, ale căror acte infracţionale se află într-o strânsă legătură şi interdependenţă (ex: constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat, infracţiuni ce au ca formă calificată săvârşirea de către două sau mai multe persoane împreună etc.) şi în care unii dintre aceştia se prevalează de dispozițiile art. 3201 C. pr. pen., iar alţii solicită parcurgerea procedurii ordinare.
15. Consemnarea poziţiei inculpatului care doreşte să uzeze de procedura simplificată prevăzută de art. 3201 C. pr. pen. într-o declaraţie separată, ataşată la dosarul cauzei.
16. Modul de soluţionare a acţiunii civile în procesele penale în cauze cu asigurători RCA.
17. Infracțiune silvică. Includerea prejudiciului de mediu în cuantumul prejudiciului
18. Recunoașterea sancțiunii pecuniare aplicate într-un stat membru al Uniunii Europene. Instanța competentă.
19. Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art. 2781 C. pr. pen.). Neatacarea soluţiei la prim-procuror (art. 275-278 C. pr. pen.). Înregistrarea plângerii direct pe rolul instanţei. Inaplicabilitatea Deciziei nr. XIII/2005 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006. Soluţii după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 [art. 2781 alin. (13) C. pr. pen.].
20. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune (art. 1602 şi 1604 C. pr. pen.). Neîndeplinirea condiţiei cu privire la pedeapsă. Condiţie de inadmisibilitate în principiu sau de netemeinicie a cererii de liberare provizorie.
21. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art. 3201 C. pr. pen.). Conţinutul expunerii hotărârii de condamnare (art. 356 C. pr. pen.).
22. Probele şi aprecierea lor (art. 63 C. pr. pen.). Probele nu au o valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de instanţa de judecată în urma tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.
23. Cooperare judiciară în materie penală. Anularea sau revocarea suspendării condiţionate dispuse prin hotărârea de condamnare pronunţată de alt stat recunoscută de instanţa română. Admisibilitate.
24. Cine face plata curatorului şi care este procedura de numire a acestuia în cazul citării prin publicitate, în condiţiile art. 167 noul Cod de procedură civilă raportat la art. 48-49 din O.U.G. nr. 80/2013.
25. Aplicarea procedurii de regularizare reglementată de art. 200 noul Cod de procedură civilă în cazul cererii de ordonanţă preşedinţială şi a celorlalte proceduri speciale prevăzute în cartea a VI-a noul Cod de procedură civilă.
26. Împlinirea termenului de prescripţie extinctivă privind dreptul material la acţiune, după intrarea în vigoare a noului Cod civil. Regimul juridic procedural al acestei prescripții.
27. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii. Procedura de judecată.
28. Ajutor public judiciar. Cale de atac. Instanța competentă.
29. Cale de atac. Înregistrarea căii de atac greșit calificată de către parte.
30. Timbrarea cererilor în cadrul litigiilor de muncă.
31. Litigii de muncă. Probele. Rol activ al instanței.
32. Litigii de muncă. Absența participării la ședința de informare cu privire la avantajele medierii. Consecințe.
33. Litigii de muncă. Acord global.
34. Litigii de muncă. Dovada orelor suplimentare.
35. Litigii de muncă. Termenul de prescripţie în cazul drepturilor salariale solicitate cu titlu cotă parte profit.
36. Litigii de muncă. Decizie de încadrare necontestată. Posibilitatea solicitării drepturilor salariale.
37. Litigii de muncă. Semnarea minutei de către asistentul judiciar. Noul Cod de procedură civilă.
38. Litigii de muncă. Cumulul dobânzii cu actualizarea sumelor. Admisibilitate.
39. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei (art. 6 C. pen.).
40. Aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului. Cazierul judiciar.
41. Interpretarea dispoziţiilor art. 412 C. pr. pen. privind motivarea în scris a apelului.
42. Felul hotărârii prin care se soluţionează contestaţia formulată împotriva încheierii pronunţate de Judecătorul de Drepturi şi Libertăţi şi Judecătorul de Cameră Preliminară în materia măsurilor preventive.
43. Dacă instanţa trebuie să fixeze un termen limită până la care părţile se pot împăca, urmare a noilor dispoziţii cuprinse în Codul penal conform cărora pentru anumite infracţiuni împăcarea înlătură răspunderea penală.
44. Dacă legea penală mai favorabilă se aplică şi hotărârilor pronunţate de către instanţe străine, recunoscute de către instanţele naţionale.
45. Recalificarea căii de atac potrivit noului Cod de procedură civilă şi situaţiile în care poate interveni aceasta.
46. Admisibilitatea unei acţiuni formulate de proprietar având ca obiect obligarea beneficiarului dreptului de retenţie al unui imobil la plata folosului de tras pentru folosinţa imobilului în perioada în care operează dreptul de retenţie.
47. Plata curatorului special numit în condiţiile art. 167 noul Cod de procedură civilă al citării prin publicitate, raportat la art. 48-49 din O.U.G. nr. 80/2013.
48. Competența materială în cazul acţiunilor succesorale însoţite de partaj.
49. Legea aplicabilă în cazul stabilirii taxei de timbru pentru cererile având ca obiect recuzare, contestaţie în anulare sau revizuire, formulate după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 80/2013.
50. Nulitatea recursului nedeclarat și nemotivat de avocat sau consilier juridic. Incidența art. 177 alin. (3) noul Cod de procedură civilă.
51. Posibilitatea desemnării curatorului special în situaţia în care pârâtul citat prin publicitate este persoană juridică.
52. Modalitatea de stabilire a cauţiunii în cazul cererilor de suspendare a executării, respectiv de suspendare provizorie a executării, prin rezoluţie sau prin încheiere.
53. Posibilitatea cenzurării acordurilor de mediere încheiate de părţi în conflictele de muncă.
54. Litigii de muncă. Instanţa competentă să ia act de acordul de mediere intervenit între părţi înainte de declanşarea litigiului.
55. Data recalculării drepturilor de pensie în situaţia valorificării veniturilor obţinute în acord global.
56. Amânarea pronunțării. Pronunțarea hotărârii în situația în care nu se prezintă nicio persoană.
57. Aplicarea în timp a Legii nr. 2/2013 [art. XXII alin. (2)], respectiv a Legii nr. 214/2013 [art. IX alin. (1) şi (3)], în cazul deciziilor de debit emise ca urmare a sumelor încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti prin care au fost anulate deciziile de recalculare, respectiv de revizuire a pensiilor, sentinţele fiind desfiinţate în căile de atac.
58. Posibilitatea valorificării acordului global, în condiţiile în care Casa Judeţeană de Pensii a respins cererea reclamantului printr-o decizie, necontestată în termen la Comisia de Contestaţii din cadrul CNPP şi care a devenit în aceste condiţii definitivă.
59. Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire, reglementată de art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală. Participarea procurorului.
60. Reducerea termenului de minim 20 de zile, prevăzut de art. 344 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, în care inculpatul poate formula, în scris, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, la cererea inculpatului.
61. Hotărârea pronunţată în materia aplicării legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei (art. 6 C. pen.). Autoritate de lucru judecat.
62. Contestația împotriva internării medicale a suspectului. Natura şedinței de judecată.
63. Termenul pentru calea de atac a contestaţiei împotriva hotărârii judecătorului de drepturi şi libertăţi de primă instanţă prin care se dispune internarea medicală nevoluntară, conform art. 248 alin. (8) fraza I din Codul de procedură penală. Prezenţa suspectului/inculpatului la soluţionarea cererii.
64. Interpretarea dispoziţiilor art. 403 alin. (1) C. pr. civ. 1865 (art. 718 C. pr. civ. 2010) în sensul întinderii în timp a efectelor suspendării executării silite dispusă prin încheiere de instanţa de executare.
65. Încuviințarea executării silite a contractelor de credit cesionate.
66. Existenţa titlului executoriu în cazul cererilor de încuviinţare a executării silite a contractelor de credit încheiate cu instituţii de credit înainte de 3.02.2006, când a intrat în vigoare O.G. nr. 28/2006.
67. Calitatea procesuală a Administrației Județene a Finanțelor Publice.
68. Aplicabilitatea procedurii de verificare şi regularizare a cererii de chemare în judecată în ceea ce priveşte cererea reconvenţională.
69. Formularea contestației în anulare și a revizuirii doar prin avocat.
70. Încheierea prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Cale de atac.
71. Existenţa sau inexistenţa incompatibilităţii judecătorului care a declinat cererea la o instanţă ierarhic inferioară şi care după soluţionarea cererii de către această instanţă face parte din completul care soluţionează calea de atac (art. 41 C. pr. civ. 2010).
72. Calitatea procesuală a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice.
73. Posibilitatea de a analiza reducerea/neaplicarea reducerii onorariului de avocat respectiv a cuantumului cheltuielilor de judecată conform art. 451 alin. (2) C. pr. civ.
74. Recuperarea drepturilor băneşti acordate necuvenit. Termenul pentru emiterea deciziei.
75. Competența de soluționare a contestației declarată împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, în procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării.
76. Data de la care curge termenul de o lună în cazul redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate.
77. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Procedura în camera preliminară.
78. Posibilitatea procurorului de a dispune o măsură preventivă a controlului judiciar pe o durată determinată.
79. Competența de soluționare a cererii de recuzare a expertului.
80. Data de la care curge termenul de 30 de zile în cazul arestării preventive în lipsă a inculpatului în cursul urmăririi penale.
81. Legea penală aplicabilă în cazul transformării amenzii penale aplicate în baza Codului penal anterior în închisoare.
82. Calitatea procesuală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului în situația comiterii unei infracțiuni de către un minor.
83. Legea penală mai favorabilă în cazul infracțiunii de conducere unui autovehicul de către o persoană pe drumurile publice care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 gr/l alcool pur în sânge.
84. Împăcarea părților. Efectele manifestării voinței persoanei vătămate de împăcare cuprinsă într-o declarație autentificată depusă la dosar.
85. Procedura simplificată în cauzele cu mai mulţi inculpaţi.
86. Cesiunea dreptului la repararea prejudiciului în procesul penal. Constituirea ca parte civilă de către cesionar.
87. Procedura specială de sesizare a instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției față de prevederile art. 482 lit. h) din Codul de procedură penală. Cuprinsul acordului.
88. Admisibilitatea reținerii concursului între recidiva postcondamnatorie și cea postexecutorie.
89. Contractul de cesiune îşi păstrează sau nu caracterul executoriu pentru cesionar, în condiţiile în care contractul ce face obiectul cesiunii, încheiat între cedent şi debitor, constituie titlu executoriu potrivit clauzelor contractuale.
90. Stabilirea instanţei de executare ca urmare a declarării neconstituţionale a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
91. Natura juridică a tarifului de despăgubire stabilit de art. 8 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
92. Tariful de despăgubire pentru folosirea drumurilor publice fără rovinietă valabilă. Aplicarea Legii nr. 144/2012.
93. Competenţa materială a instanţei în cazul acţiunilor având ca obiect rectificarea de carte funciară.
94. Procedura aplicabilă cererilor privind dobândirea drepturilor reale în temeiul uzucapiunii în cazul posesiilor începute anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă și a noului Cod civil.
95. Pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract conform art. 1669 Codul civil în situaţia în care antecontractul nu este încheiat în formă autentică.
96. Posibilitatea convenţiei părţilor ca doar unul dintre ei să exercite autoritatea părintească asupra minorilor faţă de dispozițiile art. 506 raportat la art. 398 din noul Cod civil.
97. Procedura de urmat în cazul în care în termenul de regularizare al cererii reclamantul formulează cerere de ajutor public sau cerere de reexaminare a taxei de timbru.
98. Cale de atac greșit indicată. Posibilitatea recalificării căii de atac sub regimul noului Cod de procedură civilă.
99. Tariful de despăgubire pentru folosirea drumurilor publice fără rovinietă valabilă. Învestirea cu formulă executorie.
100. Regularizarea cererii în cazul contestației la executare.
101. Încuviinţare executare silită. Contestaţie la executare silită. Incompatibilitatea aceluiaşi judecător.
102. Plata onorariului curatorului numit în condiţiile art. 167 C. pr. civ. 2010 în cererile având ca obiect înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunităţii.
103. Stabilirea taxei de timbru în cazul în care reclamantul deţine o cotă indiviză şi solicită sistarea indiviziunii şi atribuirea de loturi conform cotelor.
104. Taxa de timbru în cazul cererilor în care se solicită, pe cale principală, determinarea contribuţiei părinţilor la cheltuieli de creştere şi educare.
105. Legea aplicabilă în cazul cererii de întoarcere a executării silite înregistrată după 15.02.2013 care vizează executarea începută anterior acestui moment.
106. Valorificarea acordului global, chiar şi în situaţia în care nu se atacă decizia Casei Judeţene de Pensii sau hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii.
107. Imobile preluate în mod abuziv. Aplicarea Legii nr. 165/2013. Termenul de soluționare a cererilor de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
108. Admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie având ca obiect obligarea Ministerului Educației să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă formulate de pârâta Universitatea „Spiru Haret” în situaţia în care acesta a fost chemat în judecată în calitate de pârât.
109. Drepturile băneşti acordate din fondurile constituite pentru stimularea personalului bugetar în temeiul O.G. nr. 92/2003. Cuantumul salariului de bază.
110. Incompatibilitatea judecătorului de a soluţiona cauza în rejudecare în situaţia în care a pronunțat în primul ciclu procesual hotărârea prin care a soluționat acțiunea pe fond, iar cererea de abţinere a fost respinsă.
111. Inadmisibilitatea acțiunii pentru recuperarea plății nedatorate promovate de angajator în cazul funcţionarilor publici pe calea dreptului comun după anularea deciziei de imputare pentru nerespectarea termenului de 30 de zile.
112. Admisibilitatea cererii de judecare în procedura simplificată a recunoașterii vinovăției în cazul inculpaţilor minori.
113. Soluționarea cauzelor aflate pe rol, în perioada celor 45 de zile după publicarea deciziilor Curții Constituționale nr. 599/2014 și 641/2014.
114. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu în faza de judecată. Durata arestului la domiciliu.
115. Desființarea cu trimitere spre rejudecare a hotărârii judecătorești pronunțate în lipsa unei cercetări judecătorești.
116. Înlocuirea măsurii preventive cu arestarea preventivă. Momentul de la care înlocuirea este executorie.
117. Cereri formulate în cadrul măsurii preventive a arestului la domiciliu. Procedura.
118. Citarea inculpatului arestat la domiciliu în alte cauze. Încuviințarea părăsirii domiciliului.
119. Încheieri judecătorești pronunțate în soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată. Comunicarea încheierii motivate către părțile din cauză.
120. Cerere de ridicare a sechestrului judiciar. Competența.
121. Acordarea ajutorului financiar la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensia de serviciu.
122. Posibilitatea cumulării actualizării debitului cu rata inflaţiei cu acordarea dobânzii legale în cazul drepturilor salariale.
123. Reconstituirea vechimii într-o grupă de muncă. Mijloace de probă admisibile.
124. Onorarii maximale executori judecătoreşti. Noţiunea de onorariu maximal include şi TVA sau aceasta se adaugă la maximul prevăzut de actul normativ.
125. Acţiune cu mai multe capete de cerere. Achitarea taxei judiciare de timbru doar pentru unul sau unele dintre ele. Posibilitatea anulării parţiale a acţiunii, ca netimbrate, în faza procedurii regularizării cererii, înainte de primul termen în şedinţă publică.
126. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 193/2000, atunci când beneficiarul contractului de leasing financiar este un profesionist, în procedura insolvenţei.
127. Aplicarea dispoziţiilor art. 138 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Lipsa calităţii procesuale active a unui creditor de a exercita calea de atac a apelului sau a recursului, în cazul respingerii cererii sale de atragere a răspunderii introdusă în condiţiile art. 138 alin. (3) din lege.
128. Constituirea cadrului procesual în căile de atac, în situaţia atacării hotărârilor judecătorului-sindic de intrare în faliment.
129. Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pentru creanţe bugetare constatate prin titluri executorii contestate.
130. Admisibilitatea exercitării acţiunii oblice de către un terţ, în procedura insolvenţei, în vederea înscrierii în tabelul de creanţe a unei creanţe aparţinând debitorului său.
131. Intrarea în insolvenţă a beneficiarului de fonduri europene şi/sau de fonduri publice naţionale aferente, momentul naşterii creanţei bugetare.
132. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2441 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă în cazul încheierilor prin care s-a respins cererea de suspendare.
133. Stabilirea persoanelor care se impun a fi citate pentru termenul de judecată stabilit în camera de consiliu, în vederea încheierii procedurii de cameră preliminară, în situaţia în care nu au fost formulate cereri sau excepţii, raportat la faptul că nu s-a intervenit legislativ pentru modificarea dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), art. 347 alin. (3) C. pr. pen., urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 641/2014.
134. Admisibilitatea contestaţiei formulate împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus în baza art. 345 alin. (2) C. pr. pen. refacerea actului de sesizare a instanţei de către procuror.
135. Sancţiunea nerespectării termenului de cel puţin 20 zile, prevăzut de art. 344 alin. (3) C. pr. pen., pentru formularea cererilor şi excepţiilor în procedura de cameră preliminară; se are în vedere situaţia în care inculpatul formulează cererile şi excepţiile după acest termen sau direct la judecată.
136. Soluţiile pe care le poate pronunţa judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară.
137. Limitele învestirii judecătorului în cazul în care încheierea pronunţată în procedura de cameră preliminară este desfiinţată cu trimitere de rejudecare pentru citarea nelegală a inculpatului, iar judecătorului iniţial învestit i se admite declaraţia de abţinere.
138. Posibilitatea schimbării soluţiei stabilite prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul în care procurorul nu a aplicat legea penală mai favorabilă inculpatului.
139. Posibilitatea instanţei sesizate cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei să ia sau să menţină măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului dacă se formulează o astfel de cerere.
140. Posibilitatea admiterii acordului de recunoaştere în situaţia în care în faţa instanţei inculpatul revine asupra manifestării de voinţă exprimată în faţa procurorului de prestare a muncii în folosul comunităţii şi care a fost avută în vedere la dispunerea amânării aplicării pedepsei.
141. Sistemul sancţionator aplicabil minorilor: dacă pot fi reţinute în favoarea/defavoarea inculpaţilor minori circumstanţele atenuante/agravante, iar în caz afirmativ care sunt consecinţele reţinerii unor astfel de circumstanţe asupra măsurilor educative aplicabile minorilor.
142. Soluţiile pe care le poate dispune instanţa de apel. Posibilitatea dispunerii soluţiei de desfiinţare cu trimiterea cauzei cu rejudecare de către instanţa de fond atunci când aceasta nu a efectuat cercetarea judecătorească sau aceasta este incompletă.
143. Posibilitatea valorificării de către instanţă a poziţiei exprimată de inculpat prin act autentic de recunoaştere a învinuirii.
144. Aplicarea pedepselor accesorii: se aplică pedepsele accesorii în cazul în care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale.
145. Partea responsabilă civilmente: în înţelesul art. 86 C. pr. pen. asigurătorul de răspundere civilă obligatorie are calitatea de parte responsabilă civilmente în cauze având ca obiect vătămări corporale din culpă sau ucideri din culpă.
146. Aplicarea legii penale mai favorabile din perspectiva deciziei nr. 265/2014 pronunţată de Curtea Constituţională.
147. Analiza legalităţii administrării probelor în cauzele având ca obiect plângerea formulată de către persoanele vătămate împotriva ordonanţei procurorului de clasare, în situaţia în care plângerea este admisă, soluţia procurorului este desfiinţată, dispunându-se începerea judecăţii în cauza respectivă.
148. Posibilitatea legală de transpunere a unei cauze din camera preliminară în şedinţa publică pentru începerea judecăţii, la acelaşi termen de judecată dacă este îndeplinită procedura de citare cu părţile.
149. Infracţiune continuată. Judecarea inculpatului pentru acte materiale care intră în conţinutul unei infracţiuni continuate pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare. Stabilire pedeapsă.
150. Aplicarea pedepsei accesorii doar în cazul în care se aplică şi o pedeapsă complementară.
151. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Posibilitatea schimbării soluţiei stabilite prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul în care procurorul nu a aplicat legea penală mai favorabilă inculpatului.
152. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Posibilitatea instanţei sesizate cu acordul de a lua sau menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului dacă se formulează o astfel de cerere.
153. Plângere contravenţională. Întinderea activităţii de jurisdicţie şi asupra măsurilor complementare. Posibilitatea instanţei de judecată învestită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale de a înlătura sancţiunea complementară a reţinerii permisului de conducere în cazul contravenţiilor săvârşite în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, urmare a reindividualizării sancţiunilor aplicate, atunci când se reţine că fapta există şi constituie contravenţie.
154. Răspunderea contravenţională a utilizatorilor drumurilor publice pentru neplata rovignetei. Noţiunea de utilizator. Natura răspunderii contravenţionale (obiectivă sau subiectivă) în cazul contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
155. Plângere contravenţională. Obligativitatea efectelor deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6/2015 pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în dosarele având ca obiect anulare proces-verbal de contravenţie încheiat anterior publicării acestei decizii în Monitorul Oficial, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
156. Netimbrarea unui capăt de cerere cu finalitate diferită. Nulitate parţială în procedura regularizării.
157. Legalitatea căii de atac. Dreptul de opţiune al judecătorului între recalificarea căii de atac şi respingerea ca inadmisibilă a acesteia, în ipoteza prevăzută la art. 457 alin. (3) C. pr. civ.
158. Decizie de imputare emisă în temeiul art. 141 alin. (7) C. pr. fisc. Natură juridică. Procedură de contestare. Termen de prescripţie.
159. Competenţa de soluţionare a acordului de mediere în materia litigiilor de muncă.
160. Taxa de timbru datorată în cazul formulării unei cereri de recuzare în cadrul litigiilor de muncă şi asigurări sociale.
161. Valorificarea veniturilor obţinute în acord global în cazul în care pensionarul nu a atacat decizia casei de pensii prin care s-a respins valorificarea sau nu a atacat hotărârea comisiei centrale de contestaţii având ca obiect valorificarea veniturilor sau nu s-a adresat deloc cu cerere de valori fiecare la casa de pensii, adresându-se direct instanţei de judecată.
162. Procedura aplicabilă în cazul cererilor de întoarcere a executării silite formulate după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în condiţiile în care executarea silită s-a realizat conform dispoziţiilor vechiului Cod de procedură civilă.
163. Modalitatea de sesizare a instanţei cu cererea de învestire cu formulă executorie. Posibilitatea ca executorul judecătoresc să sesizeze instanţa (prin depunerea cererii de învestire cu formulă executorie) înregistrând la instanţă cererea de învestire cu formulă executorie depusă de creditor la biroul executorului judecătoresc.
164. Efectele RIL nr. 6/2015 asupra acţiunilor aflate pe rolul instanţelor: cereri de învestire cu formulă executorie a proceselor-verbale de contravenţie; contestaţii la executare având ca titlu executoriu procesul-verbal de contravenţie încheiat de CNADNR.
165. Taxa judiciară de timbru datorată pentru cererile de recuzare formulate în dosarele în care prima instanţă a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010.
166. Onorariul cuvenit curatorilor speciali în dosarele de plasament. Necesitatea de a se include în dispozitivul hotărârii a numelui curatorului special desemnat şi a cuantumului onorariului cuvenit acestora.
167. Data de la care se datorează dobânda legală aferentă drepturilor salariale prevăzute de O.U.G. nr. 71/2009.
168. Contractul de locaţiune constituie titlu executoriu atât cu privire la plata chiriei, cât şi a penalităţilor de întârziere, ca accesoriu al chiriei, în conformitate cu dispoziţiile art. 1798 C. civ. şi ale art. 66 din Legea nr. 36/1995.
169. Cauţiunea - formă de ajutor public judiciar, în accepţiunea O.U.G. nr. 51/2008.
170. Curatela - punerea sub interdicţie. Necesitatea exprimării consimţământului persoanei faţă de care se cere instituirea măsurii de ocrotire.
171. Sancţiunea aplicabilă în cadrul procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată în situaţia în care reclamantul nu timbrează un capăt de cerere (art. 34 din O.U.G. nr. 80/2013 coroborat cu art. 197 NCPC).
172. Posibilitatea instanţei de a restricţiona convenţia părţilor unui contract de concesiune cu privire la cuantumul penalităţilor de întârziere (5% pe zi).
173. Competenţa materială a instanţei în cazul acţiunilor având ca obiect rectificarea de carte funciară.
174. Posibilitatea angajatorului de a renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă.
175. Despăgubiri poliţişti pensionaţi pe motiv de invaliditate, răniţi în misiune şi clasaţi inapţi.
176. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj .
177. Stabilire despăgubiri în cazul exproprierilor efectuate după anul 2004.
INDEX TEMATIC
INDEX LEGISLATIV

BRAŞOV

1. Data de la care curge termenul de trei zile pentru formularea contestaţiei, în materie de insolvenţă.
2. Caracterul contencios sau necontencios al acţiunilor privind uzucapiunea.
3. Aplicarea cauzei Pravednaya c. Rusia, în cauzele privind contestaţiile la deciziile de revizuire, promovate de personalul auxiliar, în aplicarea Legii nr. 118/2010.
4. Cadrul procesual legal, într-o acţiune privind partajul unui bun imobil, între soţi, la cererea unui creditor potrivit dispozițiilor art. 353 C. civ., în condiţiile în care asupra acelui bun este înscrisă ipotecă în favoarea unei bănci.
5. Contravenient decedat la momentul constatării contravenției. Moștenitori. Calitate procesuală pasivă.
6. Proces de sistare a stării de indiviziune, ce are ca obiect un bun imobil, casă şi teren, asupra căruia unul dintre coindivizari are şi un drept de uzufruct asupra cotei celuilalt coindivizar, iar prin raportul de expertiză se constată că bunul nu este comod partajabil în natură.
7. Admisibilitatea acţiunilor în evacuare a chiriaşilor din locuinţele sociale, închiriate pe baza unor contracte care cuprind un pact comisoriu de gradul IV cu privire la rezilierea contractului, în situaţia neplăţii chiriei pe o perioadă de trei luni.
8. Admisibilitatea acţiunilor ce privesc plata contravalorii energiei termice furnizate de SC E. SA către unităţile locative, disipată în spaţiul comun al acestuia, de la subsolul tehnic, de către proprietarii deconectaţi de la reţeaua de alimentare cu energie termică.
9. Caracterul politic al măsurii administrative a deportării în fosta URSS, în perioada anterioară datei de 6 martie 1945.
10. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 98 din Codul de procedură civilă sub aspectul necesităţii îndeplinirii procedurii de citare prin afişare, la uşa instanţei, în condiţiile în care procesul-verbal de citare sau comunicare se restituie cu menţiunea destinatar mutat de la adresă şi noul proprietar nu permite afişarea”.
11. Prescripţia dreptului material la acţiune în cauzele având ca obiect drepturi salariale ale personalului didactic – Legea nr. 221/2008.
12. Acordarea ajutorului public judiciar în ceea ce priveşte plata cauţiunii.
13. Competenţa de soluţionare a cererilor prin care se solicită a se constata încălcarea CEDO prin adoptarea unui act normativ care suspendă drepturi salariale cu consecinţa acordării drepturilor suspendate.
14. Contestaţie la executare. Nulitatea absolută a clauzelor abuzive din contractul ce reprezintă titlu executoriu.
15. Procedura reglementată de art. 24–25 din Legea nr. 554/2004.
16. Menționarea în hotărâre a obligației publicării în Monitorul Oficial.
17. Dobânda la restituirile de taxă poluare.
18. Acţiune întemeiată pe art. 111 Cod procedură civilă cu referire la inexistența obligației de plată a impozitului pe parcuri industriale – admisibilitate.
19. TVA datorat de persoane fizice.
20. Taxa de poluare. Necesitatea formulării plângerii prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
21. Decizii de returnare a străinilor, rolul informaţiilor din ţara de origine.
22. Litigii funcţionari publici. Restituirea sporurilor dispusă prin deciziile Curţii de Conturi care, în urma controalelor efectuate la instituţiile publice, solicită imputarea sumelor considerate ilegal acordate.
23. Litigii cu obiect restituirea sumelor conform O.U.G. nr. 15/2012. Suspendarea executării Ordonanței de urgență a Guvernului până la soluţionarea pe fond a litigiului.
24. Taxa pe poluare/de primă înmatriculare. Natura creanţei reprezentând taxă pe poluare/de primă înmatriculare achitată.
25. Taxa pe poluare/de primă înmatriculare. Procedura aplicată cererii de restituire a taxei pe poluare/de primă înmatriculare.
26. Taxa pe poluare/de primă înmatriculare. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.
27. Taxa pe poluare/de primă înmatriculare. Dobânda care poate fi acordată odată cu restituirea taxei.
28. Excepţia de nelegalitate – competenţa de a constata că de actul administrativ vizat de excepţie depinde soluţionarea litigiului pe fond. Efecte.
29. Evaziune fiscală. Temeiul achitării în situaţia în care inculpatul a făcut dovada achitării prejudiciului reclamat.
30. Autoritatea soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror prin rechizitoriu.
31. Realizarea conţinutului infracţiunii de fals intelectual în situaţia în care notarul public consemnează o declaraţie cu un conţinut fals a unei persoane.
32. Emiterea unui mandat de executare a pedepsei sau constatarea ca executată a pedepsei în situaţia în care, în urma contopirii, se aplică cea mai grea pedeapsă din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat, iar restul de pedeapsă s-a împlinit până la soluţionarea noii cauze.
33. Modul de soluţionare a acţiunii civile promovată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, în situaţia în care se dispune încetarea procesului penal, urmare a retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată.
34. Posibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare raportat la dispoziţiile art. 10 lit. b1) C. pr. pen. în cadrul procedurii simplificate prevăzută de art. 3201 C. pr. pen.
35. Incompatibilitatea judecătorului să soluţioneze cauza în fond, apel sau recurs, în situația în care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale.
36. Admisibilitatea acţiunii în revendicare imobiliară, după pronunţarea recursului în interesul legii nr. 33/2008, pentru acei proprietari care nu au parcurs procedura impusă de Legea nr. 10/2001.
37. Forma actului prin care partea care a exercitat calea de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti poate renunţa la judecata acesteia.
38. Procedura de citare în cauzele privind insolvenţa după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă.
39. Formalism şi rigurozitate excesivă în analizarea sancţiunii nulităţii deciziei de concediere, aplicată angajaţilor.
40. Interpretarea sintagmei „bunurilor confiscate” din cuprinsul art. 5 lit. b) din Legea nr. 221/2009.
41. Legea aplicabilă şi modul de calcul al indemnizaţiei persoanelor care au calitatea de revoluţionar, obţinut în baza dispoziţiilor Legii nr. 341/2004.
42. Conținutul încheierii de încuviințare a executării silite a titlului executor.
43. Cauzele care determină anularea cererii de declarare a apelului.
44. Competenţa semnării rezoluţiilor din cadrul etapei scrise, în căile de atac.
45. Normele de procedură aplicabile în cazul în care o cauză înregistrată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă este conexată la o cauză înregistrată înainte de 15.02.2013, ca urmare a constatării situaţiei de litispendenţă.
46. Componenţa completului de judecată în materia litigiilor de muncă şi al asigurărilor sociale, în soluţionarea cererilor de abţinere sau recuzare, dacă este sau nu necesară prezenţa asistenţilor judiciari.
47. Posibilitatea calificării, de instanţa de judecată învestită cu soluţionarea căilor de atac, a căilor de atac greşit formulate, prin raportare la prevederile art. 22 şi art. 457 din noul Cod de procedură civilă.
48. Pierderea dreptului de a face apel prin executarea parțială a hotărârii.
49. Decizii de impunere emise de Casa de Asigurări de Sănătate – anulare în parte sau în totalitate.
50. Instanța competentă să soluționeze litigiile referitoare la obligarea Universității Spiru Haret la eliberarea diplomei de licență și a suplimentului de diplomă.
51. Litigiile referitoare la obligarea Universității Spiru Haret la eliberarea diplomei de licență și a suplimentului de diplomă. Admisibilitate.
52. Aplicarea art. 201 alin. (2) C. pr. civ. în situația în care pârâtul nu depune suficiente exemplare în vederea comunicării. Aspecte practice referitoare la aplicarea art. 149 C. pr. civ.
53. Analiza situației în care întâmpinarea sau răspunsul la întâmpinare nu au fost depuse în termenul legal. Momentul la care se constată acest aspect. Necesitatea consemnării sau nu în cuprinsul rezoluției a formulării sau nu în termenul legal a întâmpinării/răspunsului la întâmpinare. Aplicarea art. 201 alin. (4) C. pr. civ.
54. Aplicarea în timp a O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
55. Regimul juridic al TVA în cazul tranzacţiilor imobiliare efectuate de persoane fizice.
56. Sfera de aplicare a art. 8 alin. (2) raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004.
57. Timbru de mediu. Data înmatriculării și data introducerii în țară.
58. Obligaţia de înmatriculare a unui autovehicul fără plata taxei de poluare/emisii poluante/timbrului de mediu.
59. Litigii referitoare la obligarea Universităţii „Spiru Haret” la eliberarea diplomelor de licenţă şi a suplimentului de diplomă.
60. Litigii Curtea de Conturi cu privire la drepturile salariale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual. Efectul Legii nr. 330/2009 asupra indemnizaţiei de dispozitiv.
61. Consecinţele practice ale dispoziţiilor O.U.G. nr. 10/2013 şi O.U.G. nr. 4/2012.
62. Aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare în cazul suspendării executării pedepsei aplicate. Modalitatea de punere în executare a acestei dispoziţii.
63. Obligaţia instanţei de a proceda la audierea amănunţită a inculpatului, referitor la starea de fapt, în situaţia în care acesta se prevalează de dispoziţiile art. 3201 C. pr. pen.
64. Regularizarea cererii de chemare în judecată în litigiile de muncă cu privire la propunerea de probe, în condiţiile în care sarcina probei revine angajatorului în conformitate cu prevederile art. 272 C. muncii.
65. Actul de procedură prin care instanţa ia act de renunţarea la judecată în etapa scrisă.
66. Sancţiunea care operează în cazul în care reclamantul care a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma eşalonării plăţii taxei de timbru, nu achită tranşele stabilite: anularea cererii ca insuficient timbrată sau executarea silită a obligaţiei în baza încheierii prin care s-a dispus eşalonarea.
67. Suspendarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii, în cazul formulării plângerii penale. Condiții.
68. Recuzare. Taxa de timbru. Lege aplicabilă.
69. Contestaţia la executare formulată de administratorul judiciar – încadrarea în prevederile art. 77 din Legea nr. 85/2006 în sensul scutirii de plata taxei de timbru.
70. Modalitatea de timbrare a căii de atac, în situaţia în care este atacată o sentinţă pronunţată de instanţa de fond, prin care a fost soluţionată o excepţie, alta decât cele enumerate limitativ de prevederile art. 25 alin. (1) lit. c) şi art. 25 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 (de exemplu: excepţia lipsei de interes, excepţia tardivităţii, lipsei calităţii procesual active sau pasive sau lipsa capacităţii procesuale).
71. Caracterul încheierii prin care se dispune de către instanţa de apel suspendarea judecăţii, prin raportare la prevederile art. 414 şi 483 alin. (2) teza ultimă C. pr. civ. 2010 (dacă aceste încheieri sunt sau nu definitive).
72. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie în cazul subrogării asigurătorului în drepturile asiguratului.
73. Taxa de timbru datorată pentru contestaţiile la executare în care se invocă prevederile art. 712 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă, având în vedere art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013, fără a se cere anularea titlului executoriu.
74. Completul de judecată care se pronunţă asupra conexării în situaţia în care aceasta se solicită între un dosar înregistrat anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă şi un dosar înregistrat după această dată. Procedura aplicabilă cauzei după conexare.
75. Apel declarat împotriva încheierii de respingere a cererii de executare silită. Părţi citate.
76. Momentul formulării cererii de abținere.
77. Repartizare aleatorie. Reținerea cauzei în fond după anularea hotărârii în apel.
78. Partaj. Taxa judiciară de timbru în apel. Situații tranzitorii.
79. Taxa de timbru datorată pentru acţiunile având ca obiect pensiile de întreţinere raportat la dispoziţiile contradictorii cuprinse în art. 15 lit. e) din O.U.G. nr. 80/2013 şi art. 29 lit. c) din acelaşi act normativ.
80. Ordonanță președințială respinsă ca inadmisibilă. Calea de atac.
81. Interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 ce permite registratorului de Carte Funciară să analizeze valabilitatea titlului de proprietate.
82. Instanţa competentă să soluţioneze acţiunile întemeiate pe prevederile O.G. nr. 137/2000.
83. Efectul declaraţiei autentificate de renunţare la judecată, depusă la dosar dacă ulterior partea se prezintă în faţa instanţei şi declară că doreşte continuarea procesului.
84. Calea de atac în cazul cauzelor ce au ca obiect validarea de poprire în reglementarea vechiului Cod de procedură civilă. Apel sau recurs.
85. Pârât cu domiciliu necunoscut. Lipsa de diligență și refuzul reclamantului de a îndeplini citarea. Consecințe.
86. Taxa judiciară de timbru în cazul în care se formulează plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de deschidere a procedurii de executare silită în condiţiile art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
87. Cerere de suspendare provizorie a executării silite. Incompatibilitatea judecătorului.
88. Suspendarea executării silite. Cerere restituire cauțiune.
89. Acțiune în evacuare specială în concurs cu acțiunea în evacuare de drept comun. Consecințe.
90. Regularizarea cererilor având ca obiect emiterea ordinelor de protecţie.
91. Ordin de protecție. Comunicarea organului de executare.
92. Ordinea de soluţionare a excepţiilor de netimbrare a cererii şi a tardivităţii declarării căii de atac însoţită de cererea de repunere în termen.
93. Pretenții de valoare redusă. Procedura de soluționare a căii de atac.
94. Litigii ce au ca obiect plata sumelor de bani datorate experţilor specialişti pentru executarea unor proiecte finanţate din fonduri comunitare. Competență funcțională.
95. Litigii de muncă. Acţiuni în constatarea discriminării și plata de despăgubiri echivalente.
96. Competenţa de soluţionare a cererilor de modificare a înscrierilor din cartea funciară referitoare la suprafaţa terenurilor (art. 914 C. civ. şi art. 94 C. pr. civ.).
97. Competenţa de soluţionare a cererilor ce au ca obiect rectificarea înscrierilor din cartea funciară atunci când se introduce separat de acţiunea de fond [art. 908 alin. (4) C. civ.].
98. Admisibilitatea cererii de acordare a penalităţilor menţionate în cuprinsul unei facturi, în lipsa unui contract scris care să le prevadă în mod expres, în raport de dispoziţiile art. 277 din noul Cod de procedură civilă.
99. Timbrarea cererii de suspendare a executării actului administrativ atacat.
100. Calitatea procesuală a organului fiscal în cauzele având ca obiect restituirea taxei pe poluare/pentru emisii poluante. Situaţiile în care în astfel de dosare la fondul cauzei calitatea de pârâtă a aparţinut Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice, iar în recurs se depune delegaţie de reprezentare emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
101. Modul de soluţionare a acţiunii în anularea unei decizii de impunere prin care s-a stabilit cuantumul TVA pentru tranzacţiile imobiliare când părţile nu au făcut referire la TVA la stabilirea preţului.
102. Invocarea tardivităţii din oficiu a depunerii întâmpinării în procedura noului Cod de procedură civilă.
103. Obligativitatea plângerii prealabile în cazul acţiunilor în anularea deciziei de calcul a taxei pe poluare/pentru emisii poluante.
104. Regimul juridic al TVA în cazul tranzacțiilor imobiliare. Legalitatea stabilirii accesoriilor.
105. Regimul juridic al TVA în cazul tranzacțiilor imobiliare. Diferenţe de regim juridic în cazul creanţei principale stabilită înainte de 2010 - principiul in dubio pro fiscum.
106. Vechime în muncă pe durata domiciliului obligatoriu pe motive politice, conform Decretului-lege nr. 118/1990. Situația persoanelor născute sau aflate în timpul copilăriei pe perioada domiciliului obligatoriu.
107. Cauza având ca obiect litigii dintre funcționari publici în contradictoriu cu o autoritate publică. Competență materială. Natura cauzelor privind anularea concursului de ocupare a unei funcţii publice.
108. Nivelul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată în anul 2009 pentru veniturile din activități independente.
109. Admisibilitatea suspendării executării actelor emise de Camera de Conturi și Curtea de Conturi cu privire la luarea unor măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului și/sau de recuperare a prejudiciului.
110. Instanța competentă material să soluționeze acțiunile întemeiate pe prevederile O.G. nr. 137/2000.
111. Înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității. Obligativitatea acordului.
112. Natura juridică a procesului-verbal de constatare a abaterilor încheiat în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 107/2002 și art. 6 din Anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 107/2002.
113. Competența materială de soluționare a cererilor privind actele administrative emise de centrele regionale ale autorităților publice centrale, care au ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare.
114. Termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii având ca obiect acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea celui de-al doilea copil geamăn, respectiv data de la care începe curgerea acestuia.
115. Aplicarea în timp a Legii nr. 165/2013 cu privire la restituirea proprietăților.
116. Admisibilitatea acţiunilor având ca obiect constatarea legalităţii diplomelor de licenţă eliberate de Universitatea Spiru Haret. Efectele Deciziei nr. 7/2014, emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
117. Aplicarea şi executarea pedepsei accesorii în lumina art. 65 din noul Cod penal.
118. Mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni.
119. Măsurile asigurătorii în faza de judecată.
120. Datele privind tranzacţiile financiare ale unei persoane şi date privind situaţia financiară a unei persoane. Situația extraselor de cont.
121. Procedura de soluţionare a cererii privind anularea/reducerea amenzilor judiciare.
122. Procedura audierii anticipate.
123. Camera preliminară. Legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Contestația împotriva încheierii.
124. Contestaţia împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare.
125. Plata onorariului avocatului desemnat din oficiu în situaţia declarării căii de atac de către inculpat.
126. Participarea procurorului în faza admiterii în principiu în cazul contestaţiei în anulare sau a revizuirii.
127. Încheieri emise în procedura de cameră preliminară conform art. 345 şi urm. C. pr. pen. Admisibilitatea contestației.
128. Posibilitatea soluţionării cauzei pe baza recunoaşterii învinuirii în cazul inculpaţilor minori.
129. Procedura în cazul recunoașterii învinuirii. Asistența juridică obligatorie.
130. Participarea procurorului la soluţionarea unor cereri de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
131. Contestaţia împotriva încheierii prin care s-a respins plângerea împotriva soluţiei dispusă de procuror (măsurilor şi actelor de urmărire penală).
132. Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia în anulare.
133. Caracterul executoriu sau nu al încheierii prin care se dispune înlocuirea unei măsuri privative mai uşoare cu arestarea preventivă.
134. Necesitatea prezenţei personale a inculpatului pentru aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.
135. Probe administrate în timpul urmăririi penale și necontestate de părți. Absența inculpatului de la judecată.
136. Cereri în materia executării pedepselor. Admisibilitatea cererii din partea condamnatului deținut de judecare în lipsă.
137. Admisibilitatea căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii de cameră preliminară prin care se dispune începerea judecăţii, în ipoteza în care inculpatul a invocat aspecte care nu fac obiectul acestei proceduri.
138. Modalitatea aplicării formulei executorii în procedura de învestire cu formulă executorie a titlului executoriu altul decât hotărârea judecătorească.
139. Posibile soluţii ce pot fi adoptate în cazul cererilor de abţinere formulate în dosarele civile trimise spre rejudecare ce au fost soluţionate pe excepţii dar în care a fost antamat şi fondul cauzei.
140. Soluţiile adoptate în contestaţiile formulate împotriva deciziilor emise de AJOFM având ca obiect recuperarea unor sume de bani încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie de şomaj.
141. Analiza tuturor condiţiilor de pensionare în cadrul contestaţiei împotriva deciziei de pensionare în care se invocă neîndeplinirea doar a unei anumite condiţii.
142. Admisibilitatea şi data de la care curge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în cauzele ce au ca obiect drepturile salariale ale personalului didactic din învăţământ.
143. Calea de atac ce se poate exercita împotriva sentinţei pronunţate în cadrul contestaţiei formulată în temeiul Legii nr. 10/2001.
144. Calea de atac prevăzută pentru procedura cu privire la cererile cu valoare redusă.
145. Citaţia emisă în procedură civilă trebuie să mai cuprindă parafa preşedintelui instanţei sau numai ştampila instanţei şi semnătura grefierului.
146. Procedura de soluționare a recursului în materia contenciosului administrativ şi fiscal.
147. Situaţia admiterii cererii de strămutare după ce instanţa de la care se strămută a procedat deja la judecarea cauzei. Instanţa care primeşte dosarul judecă sau constată strămutarea ca rămasă fără obiect? Diferenţe de interpretare în lumina vechiului, respectiv a noului Cod de procedură civilă.
148. Aplicarea în timp a legislaţiei privind fondurile europene.
149. Competenţa materială în litigiile privind fondurile europene. Dispoziţii incidente şi interpretarea acestora.
150. Calificarea căii de atac în litigiile privind executarea contractelor de achiziție publică. Compatibilitatea căii de atac a apelului cu materia contenciosului administrativ.
151. Calea de atac în situaţia în care prin hotărâre se soluţionează cereri pentru care Codul de procedură civilă stabileşte durate ale termenului de recurs diferite - art. 460 alin. (3) şi (5) coroborat cu art. 5 alin. (3) C. pr. civ.
152. Deductibilitate TVA pentru tranzacţiile încheiate cu un contribuabil inactiv.
153. Obligativitatea înregistrării Unității Administrativ Teritoriale în scopuri de TVA la organul fiscal competent în situaţia în care a obţinut venituri din valorificarea masei lemnoase cu depăşirea plafonului de scutire prevăzut de lege.
154. Cauze întemeiate pe prevederile Decretului-lege nr. 118/1990. Efectele deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 4/2014.
155. Competenţa materială a instanţei de a soluţiona excepţia de nelegalitate a actului administrativ invocată de părţi după intrarea în vigoare a noul Cod de procedură civilă în cauze înregistrate anterior datei de 15.02.2013.
156. Data de la care curge termenul de prescripţie prevăzut de art. 85 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.
157. Admisibilitatea sporului de dispozitiv după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009.
158. Admisibilitatea acţiunilor în contencios administrativ formulate de către angajator ce au ca obiect constatarea inexistenţei obligaţiei de emitere a ordinelor sau dispoziţiilor de imputare ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014.
159. Instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei din vechiul Cod penal. Instituţia amânării pedepsei din noul Cod penal. Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
160. Respectarea de către instanţele de fond a jurisprudenţei CEDO în ceea ce priveşte continuitatea completului de judecată – cauza Beraru vs România.
161. Legea penală mai favorabilă în cazul contopirilor pedepselor definitiv aplicate.
162. Infracțiunea de deținere de bunuri în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile. Existența concursului de infracțiuni cu infracțiunea de evaziune fiscală.
163. Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 lit. b)-h) C. pr. pen., prin prisma dispoziţiilor art. 429 C. pr. pen. care foloseşte sintagma „instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere”.
164. Contestație în anulare în ipoteza existenței autorității de lucru judecat. Temei juridic.
165. Procedura în camera preliminară în urma declarării neconstituționalității.
166. Cerere de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive. Momentul emiterii mandatului de arestare preventivă.
167. Aplicarea procedurii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Minori.
168. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar în cursul judecăţii.
169. Stabilirea altor obligaţii – în afara celor prevăzute la art. 221 C. pr. pen. - în sarcina inculpatului ca urmare a luării măsurii arestului la domiciliu.
170. Soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii prin care s-a soluţionat plângerea împotriva soluţiei de neurmărire sau netrimitere în judecată. Pronunţarea încheierii.
171. Competenţa de soluţionare a contestaţiei împotriva măsurii preventive, după ce judecătoria a pronunţat o hotărâre pe fondul cauzei, dar mai înainte de împlinirea termenului de apel.
172. Contestaţia în anulare împotriva unei încheieri pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în faza camerei preliminare. Competenţă de soluţionare.
173. Admisibilitatea administrării probelor în procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării.
174. Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției. Audierea părților.
175. Confirmarea instanței a redeschiderii urmăririi penale în cazul admiterii de către procurorul ierarhic superior a plângerii împotriva ordonanței de clasare.
176. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate atunci când condamnatul nu este găsit.
177. Contractele de închiriere încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă. Titluri executorii în condiţiile noului Cod civil sau valoarea de titlu executoriu trebuie analizată prin raportare la legea în vigoare la momentul întocmirii titlului
178. Acţiunile privind nulitatea clauzelor referitoare la comisionul de risc din contractele de credit bancar
179. Competenţa de soluţionare a litigiilor de muncă în care angajatorul se află în procedura insolvenţei
180. Acordarea grupelor de muncă în situaţia în care angajatorii eliberează numai adeverinţe care atestă această stare de fapt, în lipsa menţiunilor din carnetul de muncă. Admisibilitatea acţiunilor promovate privind valorificarea acestor grupe de muncă în situaţia în care CJP refuză acest lucru
181. Reprezentarea în instanţă de către sindicat, a persoanelor care nu mai au calitatea de salariaţi în cauzele ce au ca obiect pretenţii rezultate din raporturile de muncă existente între părţi
182. Prescripţia dreptului material la acţiune în cauzele promovate de personalul feroviar care au ca obiect drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă - prime, ajutoare materiale
183. Termenul de 120 de zile prevăzut de dispoziţiile art. 32 din legea 165/2013 reprezintă un termen de decădere doar pentru procedura administrativă sau şi pentru procedura în faţa instanţei
184. Acţiuni ce au ca obiect stabilirea pensiei de întreţinere sau majorarea pensiei de întreţinere. Recunoaştere făcută de debitorul obligaţiei de întreţinere în primă instanţă, la primul termen de judecată. Obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată
185. Competenţa teritorială în cadrul contestaţiei la executare pentru situaţia în care încuviinţarea executării silite s-a făcut înainte de Decizia Curţii Constituţionale 348/17.06.2014 şi de modificare a noului Cod de procedură civilă, iar debitorul locuieşte în raza teritorială jurisdicţională a altei instanţe
186. Incidenţa împăcării în ipoteza în care inculpatul este trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracţiuni aflate în concurs, comise înainte de momentul intrării în vigoare a Codului penal în vigoare, iar pentru o faptă, conform Codului penal în vigoare, legea prevede posibilitatea împăcării, pentru celelalte fapte, legea mai favorabilă este Codul penal din 1969
187. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate. Citarea consilierului de probaţiune din raza localităţii de domiciliu a minorului sau din raza instanţei de executare
188. Soluţia instanţei cu privire la măsurile preventive atunci când pronunţă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
189. Punerea în executare a măsurii educative neprivative de libertate atunci când minorul nu se prezintă la citaţiile emise
190. Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau judecătorul de fond acordă inculpatului arestat la domiciliu sau aflat sub control judiciar, permisiunea de a realiza, temporar, o acţiune dintre cele care i-au fost impuse să le respecte. Contestaţie
191. Măsura controlului judiciar care a fost dispusă de procuror. Ordonanţa prin care se respinge o cerere având ca obiect permisiunea de a realiza, temporar, o acţiune dintre cele care i-au fost impuse să le respecte. Cale de atac
192. Situaţia în care se reţine o stare de fapt uşor diferită decât cea din rechizitoriu, dar care nu afectează încadrarea juridică şi nici forma de vinovăţie. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen.
193. Instanţa competentă în cazul promovării căii extraordinare de atac a contestaţiei în anulare în situaţia hotărârilor rămase definitive la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub imperiul vechiului Cod
194. Camera preliminară. Comunicarea rechizitoriului către persoana vătămată, părţile civile şi părţile responsabile civilmente. Formulare excepţii şi cereri după termenul acordat
195. Durata măsurii arestării preventive/arestului la domiciliu luate în contestaţie după ce judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă a luat faţă de inculpat măsura arestului la domiciliu/arestării preventive
196. Incidenţa art. 4 C. pen. în ceea ce priveşte încadrarea juridică a unei fapte atunci când suntem în prezenţa unei/unor circumstanţe care califică respectiva faptă, potrivit C. pen. 1968
197. Procedura de urmat în cazul prevăzut de art. 128 C. pr. pen. ce reglementează dispunerea măsurii protecţiei martorului în cursul judecăţii
198. Contestarea actului administrativ fiscal. Respingerea ca tardiv formulată a contestaţiei administrative. Neatacarea deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative. Soluţie
199. Aplicarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004, modificată prin Legea nr. 138/2014
200. Modalitatea de aplicare a Legii nr. 164/2014 având în vedere distincţiile pe care le prevede cu privire la Legea nr. 290/2003 şi la Legea nr. 9/1998
201. Admisibilitatea cererii de intervenţie principală în cadrul litigiilor având ca obiect contestarea actelor administrative emise de Curtea de Conturi
202. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ de a soluţiona acţiunile formulate de angajator ce au ca obiect constatarea inexistenţei obligaţiei de emitere a ordinelor sau dispoziţiilor de imputare ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la venituri de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
203. Valoarea declaraţiilor de martori pentru stabilirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 (în privinţa stabilirii existenţei măsurii domiciliului obligatoriu pe baza declaraţiilor de martori)
204. Legalitatea decontărilor efectuate de UAT în situaţia în care valoarea rezultată din situaţiile de lucrări (însoţită de acte justificative) e mai mică decât valoarea contractului
205. Intervenţia accesorie/chemarea în garanţie în noul Cod de procedură civilă – aspecte procesuale
206. Prescripţia dreptului de a solicita restituirea taxei de poluare. Prescripţia dreptului la acţiune în contencios administrativ
207. Competenţa materială în cazul contestării procesului-verbal de contravenţie şi a actelor de control care ar atrage competenţa tribunalului, ca instanţă de contencios administrativ – disjungerea cererii de anulare a actelor de control şi declinarea acestui petit la tribunal sau declinarea întregii cauze, în condiţiile art. 99 alin. (2) C. pr. civ.
INDEX TEMATIC
INDEX LEGISLATIV