Dreptul muncii şi securităţii sociale

Alexandru Țiclea, Laurea Georgescu, Ana Ștefănescu, Corneliu Bențe, Wolters Kluwer, 2016-01-15

Dreptul muncii şi securităţii sociale
Cod Produs: T.C.MO.001.16
ISBN / ISSN: 978-606-677-014-9
Număr pagini: 288
Solicita oferta
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Dreptul muncii trebuie analizat în strânsă legătură cu dreptul securității sociale mai ales din perspectiva beneficiilor de asigurări sociale (indemnizaţii de concediu medical, indemnizaţia de şomaj, pensii etc.) dar şi a celor de asistenţă socială (indemnizații aferente concediului pentru creșterea copiilor, diverse alocaţii etc.). Toate acestea sunt, în mare parte, drepturi ale angajaţilor (salariaţii din sectorul privat, personalul contractual din administrație, funcţionarii publici, magistraţii).
Lipsa înţelegerii importanței dintre cele două ramuri de drept poate influenţa (negativ) nu numai situaţia juridică a angajatorilor ci şi pe cea a angajaţilor. Redăm doar un exemple sugestiv în susţinerea ideii – se reglementează în Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă următoarele contravenţii (care au legătură cu încadrarea în muncă): necomunicarea locurilor de muncă vacante (într-un anumit format reglementat) şi neutilizarea Clasificării ocupaţiilor din România la completarea documentelor oficiale.
Datorită legăturii dintre dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale, acestea sunt reunite sub denumirea de drept social.
Dreptul muncii fiind un drept al muncii subordonate apare și ca o specie a dreptului profesional, un drept exhaustiv care priveşte atât angajaţii cât şi lucrătorii independenţi, dar şi alte categorii. Personalul va fi recrutat, deci, ţinându-se cont de avantajele şi dezavantajele muncii dependente în raport cu cele ale muncii independente.
Pe baza acestor considerente, lucrarea oferă cititorilor o abordare interdisciplinară și concisă a dreptul muncii și securității sociale, servind ca bază teoretică atât în cadrul cursurilor universitare, cât și în cadrul celor de formare profesională, în special pentru profesia expert legislația muncii. Aceasta din urmă a fost creată și va fi dezvoltată continuu, în principal, de autorii lucrării, membrii ai Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.
Practicienii (juriștii, specialiștii în resurse umane, avocații, magistrații) trebuie să se asigure că nu uită o asemenea ramură de drept caracterizată de interdisciplinaritate și dinamism. Tocmai de aceea, cursul a fost conceput de așa manieră încât să prezinte teoria din perspectiva practicii și servind, îndeosebi, acesteia. Chiar și angajații fără pregătire juridică vor găsi suficiente răspunsuri la problemele lor identificate sau în curs de identificare și, în consecință, în curs de valorificare.
I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE
§1. Munca subordonată specifică dreptului muncii
§2. Munca relativ subordonată specifică „dreptului profesional”
§3. Munca ce nu face obiectul dreptului muncii
§4. Raporturile juridice de muncă
§5. Dreptul muncii – definiţie şi obiect
§6. Izvoarele dreptului muncii
§7. Principiile dreptului muncii
§8. Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale
§9. Dreptul muncii şi managementul/gestiunea resurselor umane
Verificarea cunoştinţelor

II. DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
§1. Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor
1. Reglementarea
2. Trăsături ale sindicatelor
3. Categorii de persoane ce se pot sindicaliza
4. Categorii de persoane ce nu se pot sindicaliza
5. Constituirea organizaţiilor sindicale
6. Statutul
7. Dobândirea personalităţii juridice
8. Consecinţe ale personalităţii juridice
9. Asocierea
10. Reorganizarea sindicatelor
11. Dizolvarea sindicatelor
12. Reprezentativitatea sindicatelor
13. Apărarea intereselor salariaţilor
14. Acţiuni revendicative ale sindicatelor
15. Reprezentanţii salariaţilor. Reglementare
16. Alegerea şi mandatul reprezentanţilor salariaţilor
17. Atribuţii
18. Facilităţi acordate reprezentanţilor salariaţilor şi protecţia acestora
Verificarea cunoştinţelor
§2. Organizaţiile patronale
1. Termenul de patron
2. Categorii de persoane juridice – angajatori
3. Constituire şi organizare
4. Statutul
5. Organele de conducere
6. Personalitatea juridică a organizaţiei patronale
7. Dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor patronale
8. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale
Verificarea cunoştinţelor
§3 Contractul colectiv de muncă
1. Definiţie şi reglementare
2. Natura juridică a contractului colectiv de muncă
3. Caracterele contractului colectiv de muncă
4. Categorii de contracte colective de muncă
5. Obligativitatea sau facultatea negocierii colective
6. Părţile şi reprezentarea acestora la negociere
7. Desfăşurarea negocierii colective
8. Unele reguli privind conţinutul contractelor colective de muncă/acordurilor colective
9. Nulitatea clauzelor contractuale
10. Durata contractului colectiv de muncă
11. Înregistrarea şi aplicarea contractelor colective de muncă
12. Publicitatea
13. Sfera salariaţilor supuşi efectelor contractului colectiv de muncă
14. Influenţa contractului colectiv de muncă asupra contractelor individuale de muncă
15. Executarea contractului colectiv de muncă
16. Răspunderea juridică pentru nerespectarea clauzelor contractuale
17. Modificarea contractului colectiv de muncă
18. Suspendarea contractului colectiv de muncă
19. Încetarea contractului colectiv de muncă
§4. Conflictele colective de muncă
1. Definiţie
2. Situaţiile în care pot fi declanşate conflicte colective
3. Reprezentarea angajaţilor în conflictele colective de muncă
4. Sesizarea angajatorului sau a organizaţiei patronale
5. Înregistrarea conflictului colectiv de muncă
6. Concilierea
7. Medierea şi arbitrajul
8. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale grevei
9. Categorii de greve
10. Declararea grevei
11. Hotărârea de declarare a grevei
12. Categorii de persoane care nu pot declara (sau participa) la grevă
13. Limitări privind declararea şi participarea la grevă
14. Desfăşurarea grevei
15. Continuarea activităţii angajaţilor neparticipanţi la grevă
16. Obligaţii ale organizatorilor grevei şi ale conducerii unităţii
17. Suspendarea grevei
18. Încetarea grevei
19. Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind greva
Verificarea cunoştinţelor


III. DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII
§1. Contractul individual de muncă
1. Reglementarea actuală a contractului individual de muncă
2. Definiţia contractului individual de muncă şi categorii
3. Enumerarea elementelor
4. Trăsăturile contractului individual de muncă
5. Imposibilitatea condiţiei suspensive şi a celei rezolutori
6. Posibilitatea afectării contractului individual de muncă de un termen extinctiv sau suspensiv.
7. Contractul privind munca prin agent de muncă temporară
8. Contractul individual de muncă cu timp parţial
9. Contractul individual de muncă la domiciliu
10. Contractul individual privind telemunca
11. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată
12. Contractul individual de muncă pe durată determinată
13. Partea legală şi partea convenţională a contractului individual de muncă
14. Felul muncii
15. Locul muncii.
16. Clauza de neconcurenţă
17. Clauza de confidenţialitate
18. Clauza de mobilitate
19. Alte clauze facultative
20. Clauze interzise (sau abuzive)
21. Reguli privind capacitatea juridică, incompatibilităţi şi conflicte de interese
22. Examenul medical
23. Capacitatea juridică a angajatorului persoană juridică
24. Capacitatea juridică a angajatorului persoană fizică
25. Consimţământul. Noţiune. Condiţii
26. Condiţiile de studii
27. Condiţia de vechime în muncă şi în specialitate
28. Stagiul
29. Concursul sau examenul
30. Perioada de probă
31. Elementele informării
32. Realizarea informării
33. Forma scrisă – condiţie ad validitatem
34. Formalitatea dublului exemplar
35. Înregistrarea unor elemente ale contractului individual de muncă
36. Dosarul personal al angajatului
37. Cumul de funcţii. Regula – admisibilitatea cumulului de funcţii
38. Cumul de funcţii. Excepţia – inadmisibilitatea cumulului de funcţii
39. Obligativitatea contractului faţă de părţi
40. Interpretarea contractului
41. Privire generală asupra drepturilor reglementate de Codul muncii
42. Normarea muncii
43. Regulamentul intern
44. Regulamentul de organizare şi funcţionare
45. Evaluarea profesională a salariaţilor
46. Monitorizarea salariaţilor în ceea ce priveşte utilizarea internetului la locul de muncă
47. Privire generală asupra obligaţiilor prevăzute de Codul muncii
48. Obligaţia de informare
49. Asigurarea condiţiilor de muncă
50. Obligaţiile angajatorului cu privire la formarea profesională a salariaţilor
51. Obligaţia de eliberarea a documentelor care atestă calitatea de salariat
52. Obligaţii privind protecţia salariaţilor pe perioadele cu temperaturi extreme
53. Obligaţii privind prevenirea tuturor formelor de discriminare şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
54. Protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia
55. Drepturi ale salariaţilor prevăzute de Codul muncii
56. Dreptul la salarizare pentru munca depusă
57. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal
58. Dreptul la concediul de odihnă anual
59. Dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament
60. Dreptul la demnitate în muncă
61. Privire generală asupra obligaţiilor salariaţilor prevăzute de Codul muncii
62. Obligaţii ale salariaţilor prevăzute în alte acte normative
63. Elementele şi condiţiile modificării contractului de muncă
64. Delegarea
65. Detaşarea
66. Trecerea temporară în altă muncă
67. Promovarea – caz de modificare definitivă a contractului individual de muncă
68. Suspendarea contractului individual de muncă – noţiune
69. Cazurile de suspendare
70. Suspendarea de drept
71. Suspendarea din iniţiativa salariatului
72. Suspendarea din iniţiativa angajatorului
73. Suspendarea prin acordul părţilor
74. Efectele suspendării
75. Cazurile încetării contractului individual de muncă
76. Încetarea de drept
77. Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă
78. Încetarea prin acordul părţilor
79. Concedierea – preliminarii
80. Cazurile de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului
81. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
82. Concedierea colectivă
83. Decizia de concediere
84. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
85. Reintegrarea în muncă – efect al anulării măsurii angajatorului
86. Demisia
§2. Contractul individual de muncă şi stimulentele financiare pentru încadrarea în muncă din bugetul asigurărilor de şomaj
1. Măsuri pentru stimularea încadrării în muncă.
2. Condiţia asigurării intervenţiei statului
3. Subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează şomeri
4. Efectele concedierii pentru necorespundere profesională asupra subvenţionării locurilor de muncă
5. Alte stimulente în bani pentru încadrarea şomerilor
Verificarea cunoştinţelor


IV. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ
§1. Răspunderea disciplinară
1. Definiţia răspunderii disciplinare
2. Enumerarea sancţiunilor
3. Cercetarea abaterii disciplinare
4. Individualizarea şi aplicarea sancţiunii
5. Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare
6. Decizia de sancţionare
7. Contestaţia. Reglementare
8. Radierea sancţiunilor disciplinare
§2. Răspunderea patrimonială
1. Definiţia răspunderii patrimoniale
2. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Reglementare
3. Enumerarea condiţiilor răspunderii patrimoniale a salariaţilor
4. Procedura generală
Verificarea cunoştinţelor

V. JURISDICŢIA MUNCII ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR INDIVIDUALE
1. Conflictele de muncă şi litigiile de muncă
2. Definiţie şi categorii de conflicte de muncă
3. Părţile în litigiile de muncă/conflictele de muncă
4. Soluţionarea conflictelor individuale de muncă prin acord sau mediere
5. Posibilităţi şi interdicţii cu privire la soluţionarea conflictelor individuale de muncă prin avord sau mediere
6. Competenţa instanţelor. Reglementare.
7. Termenele de sesizare a instanţei.
8. Hotărârea instanţei de fond (sentinţa) şi caracterul acesteia
9. Apelul
Verificarea cunoştinţelor

VI. SECURITATEA SOCIALĂ
§1. Securitatea socială şi riscurile sociale
§2. Asigurările sociale – instituţie a dreptului securităţii sociale
§3. Asistenţa socială – instituţie a dreptului securităţii sociale
§4. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale
§5. Izvoarele dreptului securităţii sociale
§6. Beneficiile de asigurare socială şi beneficiile de asistenţă socială ale asiguraţilor angajaţi
§7. Beneficiile de asigurare socială de sănătate şi categorii de asiguraţi
§8. Beneficiile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, asiguraţi
1. Categorii de beneficii ale sistemului
2. Calitatea de asigurat şi indemnizaţia de şomaj
§9. Beneficiile sistemului public de pensii şi asiguraţii
1. Categorii de beneficii ale sistemului şi asiguraţi
2. Pensiile
3. Ajutorul de deces
§10. Jurisdicţia asigurărilor sociale
§11. Pensiile private şi facultative
Verificarea cunoştinţelor