RRDM 11/2016

Wolters Kluwer, 2017-01-13

Revista Română de Dreptul Muncii 11/2016
Cod Produs: T.R.DM.11.16
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 11/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.10-31.10.2016

DOCTRINĂ
Alexandru ŢICLEA. Reintegrarea în muncă – urmare a anulării concedierii
Marioara ȚICHINDELEAN. Considerații teoretice și practice privind clauza de mobilitate și clauza de restricție de timp
Ana ȘTEFĂNESCU, Laura GEORGESCU. Considerații privind modificarea duratei contractului din „nedeterminată” în „determinată”, implicațiile REVISAL-ului/REGES-lui și a termenului extinctiv cert sau incert
Ana ȘTEFĂNESCU. Considerații privind legalitatea și enumerarea exhaustivă a abaterilor disciplinare din perspectiva sistemului actelor cu caracter normativ și individual de drept al muncii

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP. Rafinăriile din România controlate timp de o lună de Inspecția muncii

DOSAR – Expertul vă răspunde
Corneliu BENȚE. Acordarea tichetelor de masă pentru salariaţii cu munca în regim de tură 12/24 – 12/48

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 24 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2008/94/CE – Articolul 8 – Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului – Dispoziții privind securitatea socială – Domeniu de aplicare – Măsuri necesare în vederea protejării drepturilor dobândite sau pe cale de a fi dobândite ale lucrătorilor salariați în cadrul unui sistem suplimentar de pensii – Obligația de a prevedea un drept la separarea din masa insolvenței a contribuțiilor la pensie neachitate – Inexistență”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 24 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 – Interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă – Sistem național de pensii – Plata unei pensii de urmaș partenerului civil – Condiție – Încheierea parteneriatului înaintea celei de a șaizecea aniversări a persoanei afiliate la sistemul menționat – Uniune civilă – Imposibilitate în statul membru în cauză anterior anului 2010 – Relație durabilă dovedită – Articolul 6 alineatul (2) – Justificarea unui tratament diferențiat pe motive de vârstă”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 1 decembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolele 1-3 – Interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap – Existența unui «handicap» – Noțiunea «incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung» – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 3, 15, 21, 30, 31, 34 și 35 – Concedierea unui lucrător aflat în situație de incapacitate temporară de muncă, în sensul dreptului național, pentru o durată incertă”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 17 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Directiva 2008/104/CE – Munca prin agent de muncă temporară – Domeniu de aplicare – Noțiunea «lucrător» – Noțiunea «activitate economică» – Personal de îngrijire care nu este titular al unui contract de muncă, pus la dispoziția unei instituții de sănătate de către o asociație fără scop lucrativ”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua) 10 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Directiva 2004/18/CE – Articolul 45 – Articolele 49 și 56 TFUE – Achiziții publice – Condiții de excludere de la o procedură de atri­buire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii – Obligații privind plata contribuțiilor la asigurările sociale – Document unic care atestă îndeplinirea obligațiilor în materia contribuțiilor la asigurările sociale – Rectificarea neregularităților”

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de judecător Amelia FARMATHY
Refuz acordare pensie pentru limită de vârstă. Recunoaştere activitate desfăşurată în grupă de muncă. Imposibilitatea casei de pensii de a cenzura conţinutul înscrisurilor doveditoare eliberate de foştii angajatori (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4339 din 20 septembrie 2015)
Decontare bilete de tratament pentru pensionar beneficiar al Legii nr. 189/2000. Interpretare probatoriu (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2042 din 17 noiembrie 2015)
Drepturi salariale. Aplicarea corelată a dispoziţiilor Contractelor colective de muncă după intrarea în vigoare a Legilor nr. 330/2009 nr. 284/2010. Efectul lipsei schimbării surselor de finanţare (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4331 din 20 septembrie 2016)
Nulitate contract încheiat între salariat şi angajator. Compensarea datoriilor. Imposibilitatea renunţării la drepturile recunoscute prin lege salariaţilor. Autoritatea de lucru judecat (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5106 din 18 octombrie 2016)