Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală

Florin I. MANGU, Wolters Kluwer, 2010

Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală
Cod Produs: T.C.MO.015.10
ISBN / ISSN: 973-1911-91-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 888
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 114,63 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Downloadeaza gratuit un extras

Malpraxisul medical (pdf, 62.5KB)
Florin I. Mangu
Domnul Florin I. Mangu a realizat, cu toate că nu are şi pregătire medicală, o lucrare monumentală, nu doar prin întindere. Prin acest interesant demers, autorul a reuşit să ofere literaturii noastre de specialitate un adevărat tratat despre răspunderea civilă pentru pagubele cauzate pacienţilor prin ceea ce evocator, dar fără o cuprinzătoare acoperire, este desemnat ca fiind „malpraxisul medical”. Pregătirea de excepție a autorului a făcut posibilă această nouă apariție în peisajul publicisticii de specialitate. Conţinutul lucrării, problematizările la care recurge, precum şi soluţiile pe care le propune ori le afirmă şi argumentează ştiinţific ne demonstrează că Florin I. Mangu este un jurist pe deplin format. Un profesionist desăvârșit, autorul stăpâneşte foarte bine instrumentele cercetării ştiinţifice şi are cunoştinţe temeinice în sfera dreptului civil, îndeosebi în materia contractelor şi în domeniul răspunderii civile.

Lucrarea este bine scrisă, semnatarul textului având o experienţă semnificativă în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. Stilul şi formulările sunt personale, exprimarea este clară şi limbajul ştiinţific, bogat şi nuanţat. Autorul recurge şi la neologisme, fără însă a-i fi imputabilă o folosire abuzivă a acestora. Aparatul critic este corect utilizat, ceea ce relevă probitate ştiinţifică, aspect deloc de neglijat.

În concluzie, lucrarea este o realizare ştiinţifică amplă, profundă şi cuprinzătoare, care se remarcă printr-un bogat conţinut ideatic, prin creativitate şi originalitate, ceea ce îi conferă valoare contributivă la studiul răspunderii civile medicale.
LISTA DE ABREVIERI
PREFAŢĂ

TITLUL I. PROLEGOMENE
CAPITOLUL I. De la răspunderea socială la răspunderea juridică civilă
1. Răspunderea socială
2. Răspunderea juridică
3. Răspunderea juridică civilă
4. Formele răspunderii juridice civile

CAPITOLUL II. Evoluţia temporală a instituţiei răspunderii juridice civile în activitatea medicală
1. Antichitatea
2. De la Evul Mediu la contemporaneitate
3. Dreptul medical – ramură distinctă de drept

TITLUL AL II-LEA. Cadrul general al răspunderii civile medicale

CAPITOLUL I. Noţiunea, principiile şi funcţiile răspunderii civile medicale
1. Noţiunea răspunderii civile medicale
2. Principiile răspunderii civile medicale
2.1. Principiul reparării integrale a prejudiciului
2.2. Principiul reparării în natură a prejudiciului
3. Funcţiile răspunderii civile medicale
3.1. Funcţia preventiv-educativă
3.2. Funcţia reparatorie

CAPITOLUL II. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală
1. Analiză comparativă
2. Delimitarea domeniului de aplicare a răspunderii civile contractuale
3. Problema cumulului răspunderii civile delictuale cu cea contractuală
3.1. Principiul: inexistenţa dreptului de opţiune între temeiul contractual şi cel delictual al răspunderii civile
3.2. Excepţia: posibilitatea opţiunii între temeiul contractual şi cel delictual al răspunderii civile

CAPITOLUL III. Obligaţii de mijloace şi obligaţii de rezultat

TITLUL AL III-LEA. Formele răspunderii civile medicale
CAPITOLUL I. Formele răspunderii civile a personalului medical
1. Opiniile jurisprudenţei şi ale literaturii de specialitate străine şi autohtone, vechi şi clasice, în materie
1.1. Teoria răspunderii civile delictuale a medicului
1.2. Teoria răspunderii civile contractuale a medicului
1.3. Natura juridică a contractului dintre pacient şi medic
1.4. Acceptarea teoriei răspunderii civile contractuale a medicului în jurisprudenţa zorilor secolului al XX-lea
1.5. Situaţiile în care pacientul nu îşi alege medicul
1.5.1. Medicul intervine spontan
1.5.2. Asistenţa medicului este reclamată de un trecător aflat la faţa locului, unde o persoană a fost victima unui accident sau are, din alte motive, nevoie urgentă de îngrijiri medicale
1.5.3. Medicul este desemnat de un spital sau de o întreprindere
2. Răspunderea civilă a personalului medical în contemporaneitate
3. Răspunderea civilă a personalului medical în actualitate
3.1. Existenţa unui raport juridic obligaţional de drept medical între personalul medical şi pacient
3.1.1. Naşterea relaţiei medic-pacient
3.1.2. Natura juridică a relaţiei personal medical–pacient: raport juridic de drept medical
3.2. Izvoarele raportului juridic obligaţional de drept medical dintre personalul medical şi pacient
3.2.1. Contractul de asistenţă medicală
3.2.2. Situaţii excepţionale (în care izvorul relaţiei practician-pacient poate fi contractul de asistenţă medicală sau altul decât contractul)

CAPITOLUL II. Formele răspunderii civile a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente
1. Răspunderea civilă pentru fapta proprie a unităţilor sanitare publice sau private în calitate de furnizori de servicii medicale
1.1. Despre răspunderea civilă a persoanei juridice
1.2. Natura juridică a răspunderii civile pentru fapta proprie a furnizorilor de servicii medicale
2. Răspunderea civilă pentru fapta altuia a unităţilor sanitare publice sau private în calitate de furnizori de servicii medicale – răspundere indirectă
3. Răspunderea civilă pentru produsele defectuoase a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente

TITLUL AL IV-LEA. Regimul juridic al răspunderii civile a personalului medical
CAPITOLUL I. Condiţiile răspunderii civile a personalului medical
1. Condiţiile generale ale răspunderii civile a personalului medical
1.1. Deducerea condiţiilor generale ale răspunderii civile a personalului medical
1.2. Fapta ilicită a personalului medical
1.2.1. Obligaţia de îngrijire (de acordare a asistenţei medicale sau a îngrijirilor de sănătate)
1.2.2. Obligaţia de securitate
1.2.3. Obligaţia de a obţine acordul informat al pacientului
1.2.4. Obligaţia de confidenţialitate
1.3. Prejudiciul
1.4. Raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta ilicită
1.5. Vinovăţia
2. Condiţiile speciale ale răspunderii civile a personalului medical
2.1. Calitatea de „personal medical”
2.2. Fapta ilicită să se fi săvârşit în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament

CAPITOLUL II. Fundamentul, modificarea şi înlăturarea răspunderii civile a personalului medical
1. Fundamentul răspunderii civile a personalului medical
2. Modificarea răspunderii civile prin convenţia părţilor
2.1. Convenţiile relative la răspunderea civilă delictuală
2.2. Convenţiile relative la răspunderea civilă contractuală
2.2.1. Clauze valabile exoneratoare de răspundere
2.2.2. Clauze de limitare sau de plafonare a răspunderii
2.2.3. Clauze valabile care agravează răspunderea
2.2.4. Efecte ale clauzelor privind răspunderea civilă contractuală
3. Cauze care exclud răspunderea civilă a personalului medical
3.1. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile
3.1.1. Legitima apărare
3.1.2. Starea de necesitate
3.1.3. Îndeplinirea ordinului legal sau a ordinului dat de o autoritate competentă
3.1.4. Consimţământul victimei – al pacientului
3.1.5. Exercitarea normală a unui drept subiectiv al cadrului medical
3.2. Cauze care exclud existenţa raportului de cauzalitate
3.2.1. Forţa majoră
3.2.2. Cazul fortuit
3.2.3. Fapta terţului
3.2.4. Fapta victimei, a pacientului
3.3. Cauza care înlătură vinovăţia
3.3.1. Buna-credinţă

TITLUL AL V-LEA. Regimul juridic al răspunderii civile a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente
CAPITOLUL I. Răspunderea civilă pentru fapta proprie a unităţilor sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale
1. Condiţiile generale ale răspunderii civile pentru fapta proprie a unităţilor sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale
1.1. Fapta ilicită
1.1.1. Reglementare
1.1.2. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace în sarcina furnizorului de servicii medicale
1.1.3. Contactarea infecţiilor nozocomiale de către pacienţi, urmare a încălcării obligaţiei de securitate
1.1.4. Folosirea în mod abuziv, fără a le repara, a dispozitivelor şi a aparaturii medicale cu defecte cunoscute, încălcare a obligaţiei de securitate
1.1.5. Folosirea materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale, a substanţelor medicamentoase şi sanitare după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora, după caz, încălcare a obligaţiei de securitate
1.1.6. Acceptarea de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase şi sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege, formă a încălcării obligaţiei de securitate
1.1.7. Subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical, formă a încălcării obligaţiei de securitate
1.1.8. Nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare
1.1.9. Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate
1.1.10. Încălcarea obligaţiei de informare
1.2. Prejudiciul
1.3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a furnizorilor de servicii medicale şi prejudiciul suferit de pacienţi
1.4. Vinovăţia
2. Condiţiile speciale ale răspunderii civile pentru fapta proprie a unităţilor sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale
2.1. Calitatea de „furnizor de servicii medicale” a unităţilor sanitare publice sau private
2.2. Fapta ilicită să fi fost săvârşită în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament
3. Fundamentul răspunderii civile pentru fapta proprie a furnizorilor de servicii medicale
4. Convenţii asupra răspunderii
4.1. Convenţii de înlăturare a răspunderii
4.2. Convenţii de limitare sau de plafonare a răspunderii
4.3. Convenţii de agravare a răspunderii
5. Cauze care exclud răspunderea civilă pentru fapta proprie a furnizorului de servicii medicale
5.1. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile
5.1.1. Legitima apărare
5.1.2. Starea de necesitate
5.1.3. Îndeplinirea ordinului legal sau a ordinului dat de o autoritate competentă
5.1.4. Consimţământul victimei – pacientului
5.1.5. Exercitarea normală a unui drept subiectiv al furnizorului de servicii medicale
5.2. Cauze care exclud existenţa raportului de cauzalitate
5.2.1. Forţa majoră
5.2.2. Fapta terţului
5.2.3. Fapta victimei, a pacientului

CAPITOLUL II. Răspunderea civilă a unităţilor sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale, în calitate de comitente, pentru faptele personalului medical angajat, în calitate de prepus
1. Noţiuni. Reglementare. Domeniul de aplicare
2. Condiţiile răspunderii unităţii sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale, în calitate de comitentă, pentru fapta personalului medical, în calitate de prepus
2.1. Condiţii generale
2.2. Condiţii speciale
2.2.1. Existenţa raportului de prepuşenie
2.2.2. Săvârşirea faptului prejudiciabil în funcţia încredinţată de către comitent
3. Fundamentul răspunderii unităţii sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale în calitate de comitentă
3.1. Teoria garanţiei
4. Exonerarea de răspundere a furnizorului de servicii medicale în calitate de comitent

CAPITOLUL III. Răspunderea civilă contractuală a unităţilor sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale pentru fapta personalului medical sau a unei alte unităţi sanitare
1. Răspunderea civilă contractuală pentru fapta altuia
2. Condiţiile răspunderii civile contractuale a furnizorului de servicii medicale pentru fapta personalului medical sau a unui alt furnizor de servicii medicale
2.1. Existenţa unei obligaţii personale a furnizorului de servicii medicale
2.2. Desemnarea voluntară de către furnizorul de servicii medicale a unui cadru medical sau a unui alt furnizor pentru a executa parţial sau total obligaţia
2.3. Absenţa clauzei de exonerare de răspundere a furnizorului de servicii medicale pentru fapta personalului medical sau a altui furnizor, faţă de pacient
2.4. Neexecutarea obligaţiilor contractuale ale furnizorului de servicii medicale să constituie o faptă ilicită a personalului medical sau a altui furnizor
3. Fundamentul răspunderii contractuale pentru fapta altuia
4. Convenţiile privind răspunderea
5. Cauzele exoneratoare de răspundere

CAPITOLUL IV. Răspunderea civilă pentru produse defectuoase a unităţilor sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, a furnizorilor de servicii nemedicale şi a producătorilor de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare
1. Condiţiile răspunderii
1.1. Condiţiile generale
1.1.1. Prejudiciul
1.1.2. Existenţa unui defect al produsului
1.1.3. Legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi defect
1.2. Condiţiile speciale
1.2.1. Calitatea de „furnizor de servicii medicale sau nemedicale” şi aceea de „producător de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare”
1.2.2. Prejudiciile trebuie să fi fost produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament
2. Fundamentul răspunderii pentru produse defectuoase
3. Clauze privitoare la răspunderea pentru produse defectuoase
4. Cauzele exoneratoare de răspundere

TITLUL al VI-lea. Efectele răspunderii civile a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente
CAPITOLUL I. Căile de stingere a raportului juridic obligaţional de răspundere civilă medicală
1. Naşterea raportului juridic obligaţional de răspundere civilă medicală
2. Concilierea
3. Clauza penală
4. Acţiunea în justiţie pentru acordarea de despăgubiri
4.1. Importanţa acţiunii în repararea prejudiciului
4.2. Temeiul acţiunii
4.3. Persoanele care pot avea calitate procesuală activă
4.4. Persoanele care au calitatea procesuală pasivă
4.5. Solidaritatea debitorilor pârâţi
4.5.1. Echipa de cadre medicale. Grupul
4.5.2. Solidaritatea dintre furnizorul de servicii medicale şi organele sale de conducere
4.5.3. Solidaritatea dintre furnizorul de servicii medicale şi auxiliarul său; solidaritatea dintre furnizorul de servicii medicale şi subcontractantul (substitutul) său
4.5.4. Solidaritatea furnizorului de servicii medicale în calitate de comitent cu prepusul său
4.6. Punerea în întârziere a păgubitorului
4.6.1. Noţiune
4.6.2. Rolul punerii în întârziere
4.7. Acţiuni directe
4.7.1. Acţiunea pacientului împotriva asiguratorului cadrului medical ori al furnizorului de servicii medicale, dispozitive medicale, echipamente, materiale sanitare sau medicamente
4.7.2. Acţiunea directă a pacientului împotriva furnizorului de servicii medicale sau nemedicale
subcontractate de către unităţile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale
4.8. Instanţa competentă
4.9. Termenul de prescripţie al acţiunii în despăgubiri

CAPITOLUL II. Daunele-interese
1. Evaluarea judiciară a daunelor-interese
1.1. Noţiunea de daune-interese
1.2. Felurile daunelor-interese
1.3. Data evaluării daunelor-interese
1.4. Puterea judecătorului
1.5. Căutarea elementelor componente ale prejudiciului
1.6. Reguli legale privind evaluarea prejudiciului
2. Categorii de prejudicii indemnizabile în materia răspunderii civile medicale
2.1. Prejudicii suferite de victimă-pacient
2.1.1. Prejudicii materiale suferite de către pacient
2.1.2. Prejudicii morale suferite de pacient
2.2. Prejudicii suferite prin ricoşeu, de către alte persoane decât victima
2.2.1. Prejudiciile prin ricoşeu
2.2.2. Sfera persoanelor care suferă prejudicii prin ricoşeu
2.2.3. Prejudicii materiale suferite de victimele prin ricoşeu
2.2.4. Prejudiciul moral suferit de victimele prin ricoşeu

OBSERVAŢII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA
BIBLIOGRAFIE
INDEX