Tratat de dreptul muncii

Dan ȚOP, Wolters Kluwer, 2008

Tratat de dreptul muncii
Cod Produs: T.C.BD.004.08
ISBN / ISSN: 973191108-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 584
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 96,33 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea este structurată pe douăsprezece capitole, corespunzătoare materiilor de larg interes în domeniul dreptului muncii, fiind analizate: dialogul social; contractele colective de muncă; contractul individual de muncă; formarea profesională; timpul de muncă și timpul de odihnă; sănătatea și securitatea în muncă; inspecția muncii; răspunderea juridică; conflictele de muncă; soluționarea conflictelor de drepturi.

Bibliografia consultată în vederea întocmirii lucrării relevă cele mai recente cursuri, tratate și monografii în domeniu, precum și numeroase studii și articole din revistele de specialitate, ceea ce face ca aceasta să reprezinte o veritabilă retrospectivă a doctrinei și jurisprudenței în domeniul dreptului muncii.
Prin impresionanta bibliografie, referiri la situații din practica judecătorească, lucrarea se înscrie în rândul operelor care constituie solide repere doctrinare, fiind utilă nu numai studenților și masteranzilor, dar și tuturor specialiștilor în domeniul juridic.
Capitolul I /Chapitre I /Capítulo I
RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ / LES RELATIONES SOCIALES DU TRAVAIL / EL RELATIONES SOCIAL DEL TRABAJO
1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă / La notion et les traits caractéristiques du rapport juridique du travail / La noción y los rasgos característicos del informe jurídico del trabajo
2. Premisele raportului juridic de muncă / Les permises du rapport juridique du travail / Las permitidas del informe jurídico del trabajo
3. Formele raportului juridic de muncă / Les formes du rapport juridique de travail / Las formas del informe jurídico de trabajo
3.1. Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă / Le travail qui exclue un rapport juridique du travail / El trabajo que excluya un informe jurídico del trabajo
3.1.1. Munca benevolă (voluntară) / Le volontariat/ El voluntariado
3.1.2. Munca independentă / Le travail sans subordination/ El trabajo sin subordinación
3.1.3. Munca desfăşurată în baza unor dispoziţii legale /Le travail prévue par d’actes normatives/ El trabajo prevista por actos normativas
3.1.4. Munca efectuată în cadrul unui raport juridic civil / Le travail effectué grâce a un rapport juridique civil / El trabajo efectuado gracia tiene un informe jurídico civil
3.1.5. Munca desfăşurată în cadrul unui aport societar / Le travail comme apport sociétaire/ Le travail comme apport sociétaire/ El trabajo como la aportación socio
3.1.6. Munca persoanelor care practică o profesie liberă, independentă/ Les professions libérales, indépendantes / Las profesiones liberales y independientes
3.1.7. Munca avocatului salarizat în interiorul profesiei / L’avocat salarié/ El abogado asalariado
3.2. Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă/ Le travail effectué dans le cadre d’un rapport juridique de travail/ El trabajo efectuado en el marco de un informe jurídico de trabajo
3.2.1. Raporturile juridice născute în baza încheierii contractului individual de muncă / Les rapports juridiques nés en vertu d’un contrat de travail/ Los informes jurídicos nacidos en virtud de un contrato de trabajo
3.2.2. Raporturile de muncă ale cadrelor militare permanente/ Le rapport de travail des militaires/ El informe de trabajo de los militares
3.2.3. Raporturile de muncă al membrilor cooperatori / Le rapport de travail des coopérateurs / El informe de trabajo de los cooperadores
3.2.4. Contractul încheiat de soldaţii şi gradaţii voluntari / Le contrat de travail des soldates volontaires/ El contrato de trabajo de los soldados voluntarias
3.2.5. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici / Les rapportes du service des employeurs publiques / Los informas del servicio de los empresarios públicas

Capitolul II / Chapitre II / Capítulo II
DREPTUL MUNCII, RAMURĂ A SISTEMULUI DREPTULUI / LE DROIT DU TRAVAIL COMME BRANCHE DU DROIT / EL DERECHO DEL TRABAJO COMO LA RAMA DEL DERECHO
1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
2. Obiectul şi metoda dreptului muncii / L’objet et la méthode en droit du travail / El objeto y el método en derecho del trabajo
3. Izvoarele dreptului muncii / Les sources du droit du travail / Las fuentes del derecho del trabajo
4. Principiile dreptului muncii / Les principes du droit du travail / Los principios del derecho del trabajo
4.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
4.2. Principii generale şi principii fundamentale în dreptul muncii / Principes généraux et principes fondamentaux en droit du travail / Principios generales y principios fundamentales en derecho del trabajo
4.3. Rolul principiilor generale în dreptul muncii / Le rôle des principes généraux en droit du travail / El papel de los principios generales en derecho del trabajo
4.4. Categoria juridică de principiu specific / La catégorie juridique de principe spécifique / La categoría jurídica de principio específico
4.5. Prezentare analitică a principiilor specifice dreptului muncii / L’analyse des principes spécifiques du droit du travail / El análisis principios específicos del derecho del trabajo
5. Corelaţia dreptului muncii cu alte ramuri de drept / La corrélation du droit du travail avec autres branches du droit / La correlación del derecho del trabajo con otras ramas del derecho

Capitolul III / Chapitre III / Capítulo III
DIALOGUL SOCIAL / LE DIALOGUE SOCIAL/ EL DIÁLOGO SOCIAL
1. Noţiune şi trăsături caracteristice / Définition et traites characteristiques / Definición y letras de cambio characteristiques
2. Sindicatele / Les syndicats / Los sindicatos
2.1. Noţiune şi natură juridică / Notion et nature juridique / Noción y naturaleza jurídica
2.2. Scurt istoric al mişcării sindicale în România / Courte histoire du mouvement syndicale en Roumanie / Historia corta del movimiento sindical en Rumania
2.3. Obiectul şi principiile activităţii sindicale / L’objet et les fondements de l’activité syndicale / El objeto y los fundamentos de la actividad sindical
2.4. Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor / Constitution, organisation et fonctionnement des syndicats / Constitución, organización y funcionamiento de los sindicatos
2.5. Protecţia persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatelor/ La protection des personnes élues dans les organismes syndicales / La protección de las personas elegidas en los organismos sindicales
2.6. Acţiunea sindicală / L’action syndicale / La acción sindical
2.7. Reorganizarea şi dizolvarea sindicatelor / Réorganisation et dissolution des syndicats / Reorganización y disolución de los sindicatos
2.8. Pluralismul sindical / Le pluralisme syndicale / El pluralismo sindical
3. Reprezentanţii salariaţilor / Représentants des salariés / Representantes de los asalariados
3.1. Consideraţii introductive / L’ambiance législative / El ambiente legislativo
3.2. Alegerea şi mandatul reprezentanţilor salariaţilor / L’élection et le mandat des représentants des salariés / La elección y el mandato de los representantes de los asalariados
3.3. Atribuţiile şi rolul reprezentanţilor salariaţilor / Compétence et le rôle de représentants des salariés / Competencia y el papel de representantes de los asalariados
4. Patronatul / Le patronat / El empresariado
4.1. Organizare / Organisation / Organización
4.2. Atribuţiile patronatelor / Compétence des patronats / Competencia de los empresariados
5. Consiliul Economic şi Social / Le Conseil Économique et Social / El Consejo Économique et Social
6. Comitetul european de întreprindere / Le comite européen d’entreprise / Copolilla europeo de empresa
6.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
6.2. Constituirea comitetului european de întreprindere / La construction du comite européen d’entreprise / La construcción de copolilla europeo de empresa
6.3. Competenţa şi funcţionarea comitetului european de întreprindere/ La compétence et functions du comite européen d’entreprise / La competencia y functions de copolilla europeo de empresa
6.4. Protecţia reprezentanţilor salariaţilor instituită de lege privind comitetul european de întreprindere / La protection des représentants des salaries établie par la loi du Comite européen d’entreprise / La protección de los representantes del salaries establecida por la ley del Comité europeo de empresa

Capitolul IV / Chapitre IV /Capítulo IV
CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ / LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL/ LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
1. Contractul colectiv de muncă /Convention collective de travail / Convenio colectivo de trabajo
1.1. Noţiune şi natură juridică / Définition et nature juridique / Definición y naturaleza jurídica
1.2. Părţile contractului colectiv de muncă / Le parties du convention collective de travail / Idas de convenio colectivo de trabajoCUPRINS 571
1.3. Încheierea şi înregistrarea contractului colectiv de muncă / La Constitutions et l’enregistrement des conventions collectives de travail / constituciones y el registro de los convenios colectivos de trabajo
1.3.1. Negocierea contractului colectiv de muncă / Négociation collective / Negociación colectiva
1.3.2. Durata şi forma contractului colectiv de muncă / La durée et la forme du convention collective de travail / La duración y la forma de convenio colectivo de trabajo
1.3.3. Înregistrarea contractului colectiv de muncă / L’enregistrement du convention collective du travail / El registro de convenio colectivo del trabajo
1.4. Conţinutul şi efectele contractului colectiv de muncă / Le contenu et les effets du convention collective de travail / El contenido y los efectos de convenio colectivo de trabajo
1.5. Executarea, interpretarea şi modificarea contractului colectiv de muncă / Exécution, interprétation et modification du convention collective de travail / Ejecución, interpretación y modificación de convenio colectivo de trabajo
1.6. Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă / La suspension et la rupture du convention collective de travail / La suspensión y la rotura de convenio colectivo de trabajo
2. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 / Le contrat collectif au niveau national pour la periode 2007-2010 / El contrato colectivo al nivel nacional para el periode 2005-2006
2.1. Consideraţii generale / Considerations generales / Consideraciones generales
2.2. Timpul de muncă / Le temps du travail / El tiempo del trabajo
2.3. Condiţiile de muncă şi protecţia muncii / Les conditions et la protection du travail / Las condiciones y la protección del trabajo
2.4. Salarizarea şi alte drepturi băneşti / Le salaire et autres droits pécuniaires /El salario y otros derechos pecuniarios
2.5. Concedii şi zile libere / Les conges et jours de fête / El conges y días de fiesta
2.6. Prevederi cu privire la contractul individual de muncă / Dispositions sur le contrat individuel de travail / Disposiciones sobre el contrato individual de trabajo
2.7. Formarea profesională / La formation professionnelle / La formación profesional
2.8. Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor / Autres dispositions sur les droits et les obligations prévues dans la convention collective du travail / Otras disposiciones sobre los derechos y las obligaciones previstas en el convenio colectivo del trabajo
2.9. Executarea şi interpretarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional / L’exécution et l’interpretation de la convention collective du travail au niveau National / Ejecución y el interpretation del convenio colectivo del trabajo al nivel Nacional

Capitolul V /Chapitre V /Capítulo V
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ / LE CONTRAT INDIVIDUELLE DE TRAVAIL/ EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
1. Încheierea contractului individual de muncă / Formation du contrat de travail / Formación del contrato de trabajo
1.1. Noţiune şi trăsături caracteristice / Définition et traites caractéristiques / Definición y letras de cambio características
1.2. Obiectul şi cauza contractului individual de muncă / L’objet et la cause du contrat de travail / El objeto y la causa del contrato de trabajo
1.3. Condiţii cerute de lege pentru încheierea contractului individual de muncă / Conditions de validité pour l’existence du contrat de travail / Condiciones de validez para la existencia del contrato de trabajo
1.4. Obligaţia de informare a angajatorului / L’obligation d’informer le salarié / La obligación de informar al asalariado
1.5. Verificarea aptitudinilor angajatului la încadrarea sa în muncă / Contrôle d’aptitudes du salarié pour l’encadrement au lieu de travail / Control de aptitudes del asalariado para el marco en lugar de trabajo
2. Durata contractului individual de muncă / La durée du contrat de travail / La duración del contrato de trabajo
2.1. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată / Le contrat à durée indéterminée / El contrato indefinido
2.2. Contractul de muncă pe durată determinată / Le contrat à durée déterminée / El contrato temporal
2.3. Contractul de muncă cu timp parţial / Le contrat de travail à temps partiel / El contrato de trabajo a tiempo parcial
2.4. Cumulul de funcţii / Le cumul d’emplois / El pluriempleo
2.5. Încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor / Le travail des élèves et des étudients / El trabajo del alumos y estudiantes
3. Conţinutul contractului individual de muncă / Le contenu du contrat de travail / El contenido del contrato de trabajo
3.1. Consideraţii introductive / Considerations introductives
3.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului individual de muncă / Les droits et les obligationes des parts du contract du travail
3.3. Clauzele contractului individual de muncă / Les dispositions dans le contract du travail
4. Forma şi înregistrarea contractului individual de muncă / La forme et l’eregistrement du contrat de travail / La forma del contrato de trabajo
5. Nulitatea contractului individual de muncă / La nullité du contrat individuelle de travail / La nulidad del contrato individual de trabajo
5.1. Consideraţii generale privind nulitatea în dreptul muncii / Considération générales sur la nullité du contrat de travail / Consideración ensayos generales sobre la nulidad del contrato de trabajo
5.2. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă în dreptul muncii / La nullité absolue et relative en droit du travail / La nulidad absoluta y relativa en derecho del trabajo
5.3. Regimul juridic al nulităţii contractului individual de muncă / Le régime juridique de la nullité du contrat de travail / El régimen jurídico de la nulidad del contrato de trabajo
5.4. Efectele nulităţii contractului individual de muncă / Les effets de la nullité du contrat de travail / Los efectos de la nulidad del contrato de trabajo
6. Modificarea contractului individual de muncă / Modification du contrat de travail / Modificación del contrato de trabajo
6.1. Criterii de clasificare a cazurilor de modificare a contractului individual de muncă / Critères de qualification des causes pour la modification du contrat de travail / Criterios de calificación de las causas para la modificación del contrato de trabajo
6.2. Delegarea / Délégation / Delegación
6.3. Detaşarea / Affectation temporaire / Afectación temporal
6.4. Trecerea temporară sau definitivă în altă muncă / Affectation temporaire ou définitive dans un autre lieu de travail / Afectación temporal o definitiva en otro lugar de trabajo
6.5. Detaşarea lucrătorilor străini în România / Affectation temporaire de travailleurs etrangers en Roumanie / Afectación temporal de trabajadores etrangers en Rumania
7. Suspendarea contractului individual de muncă / La suspension du contrat de travail / La suspensión del contrato de trabajo
7.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
7.2. Suspendarea de drept / La suspensions pour circonstances légales / Suspensiones para circunstancias legales
7.3. Suspendarea din iniţiativa angajatului / La suspension sur l’initiative de salarié / La suspensión por iniciativa de asalariado
7.4. Suspendarea din iniţiativa angajatorului / La suspension sur l’initiative d’employeur / La suspensión sobre la iniciativa de empresario
7.5. Suspendarea prin acordul părţilor / La suspension par le consentement mutuel / La suspensión por el consentimiento mutuo
8. Încetarea contractului individual de muncă / La rupture du contrat de travail / La rotura del contrato de trabajo
8.1. Consideraţii introductive / Considérations introductives / Consideraciones introductorias
8.2. Încetarea de drept a contractului individual de muncă / La rupture en circonstances prévues par la loi / La rotura en circunstancias previstas por la ley
8.3. Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor / La rupture par le consentement mutuel / La rotura por el consentimiento mutuo
8.4. Concedierea / La licenciement / Despido
8.5. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului / La licenciement pour circonstances personnelles du salarié / Despido para circunstancias personales del asalariado
8.6. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului / La licenciements pour circonstances personnelles du salarié / Despidos para circunstancias personales del asalariado
8.7. Concedierea colectivă / La licenciement collective / Despido colectiva
8.8. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia / La Protection des salariés en cas du transfert d’entreprise en entière ou partiellement / La Protección de los asalariados en caso de la transferencia de empresa en entera o parcialmente
8.9. Preavizul şi dreptul la preaviz / Le préavis / El aviso previo
8.10. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale / Le contrôle et la sanction des licenciements injustifiées / El control y la sanción de los despidos injustificadas
8.11. Demisia / La démission / La dimisión

Capitolul VI / Chapitre VI / Capítulo VI
FORMAREA PROFESIONALĂ / LA FORMATION PROFESSIONELLE / LA FORMACIÓN PROFESSIONELLE
1. Consideraţii introductive / Considérations introductives / Consideraciones introductorias
2. Formarea profesională a salariaţilor / La formation professionnelle des salariés / La formación profesional de los asalariados
3. Stagiul / Le stage / La práctica
4. Practica elevilor şi studenţilor / La période pratique poiur les éleves et étudients
5. Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator/ Les contrats spéciaux de formation professionnelle / Los contratos especiales de formación profesional
5.1.Consideraţii generale / Considérations générale / Consideraciones ensayo general
5.2. Contractul de calificare profesională / Le contrat de qualification / El contrato de calificación
5.3. Contractul de adaptare profesională / Le contrat d’adaptation / El contrato de adaptación
6. Contractul de ucenicie la locul de muncă / Le contrat d’apprentissage / El contrato de aprendizaje
6.1. Noţiune, natură juridică şi trăsături caracteristice / Définition, nature juridique et traits caractéristiques / Definición, naturaleza jurídica y letras de cambio características
6.2. Părţile contractului de ucenicie / Les parties du contrat d’apprentissage / Las partes del contrato de aprendizaje
6.2.1. Angajatorul /L’employeur/ El empresario
6.2.2. Ucenicul / L’appenti / El apprendiz
6.3. Conţinutul contractului de ucenicie / Le contenu du contrat d’apprentissage/ El contenido del contrato de aprendizaje
6.4. Evaluarea finală a ucenicului / L’évaluation finale d’apprenti / La evaluación final de aprendiz

Capitolul VII / Chapitre VII / Capítulo VII
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ / TEMP DU TRAVAIL ET LE TEMPS DU REPOS/ EL TIEMPO DEL TRABAJO Y DESCANSOS
1. Timpul de muncă / Le temps du travil / El tiempo del trabajo
1.1. Durata normală a timpului de muncă / La durée normale du travail / La duración normal del trabajo
1.2. Munca suplimentară / Le travail supplémentaire / El trabajo suplementario
1.3. Munca de noapte / Le travail pendent la nuit / El trabajo cuelgan por la noche
1.4. Norma de muncă / Temps du travail / Tiempo del trabajo
2. Repausuri periodice / Les repos periodique / El descanso periodique
2.1. Pauza de masă şi repausul zilnic / La pause pour manger et le repos quotidien / La pausa para comer y el descanso diario
2.2. Repausul săptămânal / Le repos hebdomadaire / El descanso semanal
2.3. Sărbătorile legale / Les jours fériés / Los días festivos
3. Concediile salariaţilor / Les congés de salaries / Las vacaciones de asalariados
3.1. Concediul de odihnă anual / Le congé annuelle / Las vacaciones anual
3.1.1. Consideraţii generale privind concediul de odihnă / Considérations générales sur le congé / Consideraciones generales sobre las vacaciones
3.1.2. Concediul de odihnă de bază (anual) / Le congé ordinaire (annuelle) Las vacaciones ordinarias (anual)
3.1.3. Concediul de odihnă suplimentar / Le congé suplimentaire / Las vacaciones suplimentaire
3.2. Alte concedii ale salariaţilor / Autres congée des salaries / Otras vacacines del asalariados
3.3. Concediile pentru formare profesională / Les congés pour la formation professionnelle / Las vacaciones para la formación profesional
3.4. Zilele libere/ Jours libres / Dias libres
4. Registrul general de evidenţă a salariaţilor / Le registre general pour l’évidence des salariés / El registro general para la evidencia de los asalariados

Capitolul VIII / Chapitre VIII / Capítulo VIII
SALARIZAREA / LA RÉTRIBUTION
1. Noţiune şi trăsături caracteristice / Définition et traites characteristiques / Definición y letras de cambio characteristiques
2. Elementele salariului / Les éléments du salaire / Los elementos del salario
3. Categorii de salarii / Catégories differents de remuneration/ Categorías differentes de remuneration
4. Sistemul de salarizare/ Le système du payement / El sistema del pago
5. Forme şi modalităţi de salarizare / Modalités de remuneration/ Modalidades de remuneration
6. Salariul minim garantat în plată / Le salaire minime garanti en payement / El salario mínimo garantizado en pago
7. Plata salariului / Le payement du salaire / El pago del salario
8. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale / Le fond garanti pour le payement les créances des salariés
9. Tichetele de masă / Bonification pour aliments / Bonificación para alimentos

Capitolul IX / Chapitre IX / Capítulo IX
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ / LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL/ LA SALUD Y LA SEGURIDAD DEL TRABAJO
1. Reguli generale privind sănătatea şi securitatea în muncă / Des règles générales pour la santé et sécurité en travail / Reglas generales para la salud y la seguridad en trabajo
1.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
1.2. Obligaţiile angajatorilor privind sănătatea şi securitatea în muncă / Les obligations d’entreprise dans le domaine de la santé et sécurité en travail / Las obligaciones de empresa en el dominio de la salud y la seguridad en trabajo
1.3. Servicii de prevenire şi protecţie / Services de prevention et protection/ Servicios de prevention y protección
1.4. Informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor / Notification, consultation et instructage des travaiileurs/ Notificación, consulta e instructage de asalariados
1.5. Obligaţiile lucrătorilor / Les obligations des salariés / Las obligaciones de los asalariados
1.6. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor / La surveillance de la santé des travailleurs/ La vigilancia de la salud de los trabajadores
2. Accidentele de muncă şi bolile profesionale / Les accidentes du travail et les maladies professionnelles / Los atropellas del trabajo y las enfermedades profesionales
2.1. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor La communication, l’enquête, l’enregistrement et le rapport des eveniments / La comunicación, la encuesta, el registro y el informe del eveniments
2.2. Accidentele de muncă / Les accidentes du travail / Los atropellas del trabajo
2.3. Bolile profesionale / Les maladies professionnelles / Las enfermedades profesionales
2.4. Răspunderea juridică în cazul încălcării normelor care privesc sănătatea şi securitatea în muncă / La responsabilité juridique pour violation des règles de la samnté et sécurité en travail / La responsabilidad jurídica para violación reglas del samnté y seguridad en trabajo
2.5. Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu / Des instituions avec des responsabilites en matière / De instituíamos con responsabilites en materia
3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă / Le comité de la sécurité et de la santé du travail / El comité de la seguridad y de la salud del trabajo
4. Protecţia tinerilor încadraţi în muncă / La protection de jeunes travailleurs / La protrection des jovenes asalariados
5. Regimul de protecţie a muncii femeilor / La protection du travail de femmes / La protección del trabajo de mujeres
6. Protecţia persoanelor cu handicap încadrate în muncă/ La protection des personnes handicapées / La protección de las personas dificultadas

Capitolul X / Chapitre X / Capítulo X
INSPECŢIA MUNCII/ INSPECTION DE TRAVAIL / INSPECCIÓN DE TRABAJO
1.Noţiune şi natură juridică / Notion et nature juridique / Noción y naturaleza jurídica
2. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii / Organisation et fonctionnalité/ Organización y carácter funcional
3. Obiectivele activităţii Inspecţiei Muncii / Les buts d’activité/ Los fines de actividad
4. Atribuţii generale în domeniul relaţiilor de muncă / Compétence générale sur les relations de travail / Competencia general sobre las relaciones de trabajo
5. Atribuţii specifice în domeniul controlului şi al securităţii şi sănătăţii în muncă / Compétence spécifique sur la sécurité et la santé au travail
Competencia específica sobre la seguridad y la salud en trabajo
6. Servicii prestate de personalul propriu / Services fournisses directement / Servicios proporciones directamente /
7. Statutul juridic al inspectorului de muncă/ Le statut d’inspecteur de travail / El estatuto de inspector de trabajo /
8. Natura juridică a măsurilor luate de inspectorii de muncă/ La nature juridique des mesures établies par l’inspecteurs de travail / La naturaleza jurídica del medidas establecidas por inspectores de trabajo /
9. Procedura aplicării măsurilor şi sancţiunilor / La procédure de mise en pratique desmesures et des sanctionnes / El procedimiento de puesta e práctica del medidas y de sancionas
10. Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor şi sancţiunilor contravenţionale / La solutio adoptée en ce qui concerne les contestations / La solución adoptada en esto que concierne a las contestaciones

Capitolul XI / Chapitre XI / Capítulo XI
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ / LA RÉSPONSABILITÉ JURIDIQUE/ EL RÉSPONSABILIDAD JURÍDICA
1. Consideraţii generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii / Considérations générales sur la responsabilité dans le droit du travail / Consideraciones generales sobre la responsabilidad en el derecho del trabajo
2. Disciplina muncii / La discipline du travail / La disciplina del trabajo
3. Răspunderea disciplinară /La responsabilité disciplinaire/ La responsabilidad disciplinaria
3.1. Noţiune natură juridică şi trăsături caracteristice / La notion et la nature juridique et traites caractéristiques / La noción y la naturaleza jurídica y letras de cambio características
3.2. Sancţiunile disciplinare / Les sanctionnes disciplinaires / Los sancionas disciplinarios(as)
3.3. Acţiunea disciplinară / L’action disciplinaire / La acción disciplinaria
4. Răspunderea patrimonială / La responsabilité patrimoniale/ La responsabilidad patrimonial
4.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
4.2. Răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de salariaţii săi / La responsabilité patrimoniale d’employeur / La responsabilidad patrimonial de empresario
4.3. Răspunderea patrimonială a salariatului faţă de angajatorul său / La responsabilité patrimoniale/ La responsabilidad patrimonial de los asalariados
4.3.1. Condiţiile răspunderii patrimoniale / Les conditiones de la responsabilité patrimoniale / Las conditiones de la responsabilidad patrimonial
4.3.2. Formele răspunderii patrimoniale / Formes de responsabilité patrimoniale / Formas de responsabilidad patrimonial
4.3.3. Obligaţia de restituire a salariatului / L’obligation de restitution du salariés / La obligación de restitución de asalariados
4.3.4. Modalităţi de recuperare a prejudiciului de către angajator/ Modalités de récupération du préjudice / Modalidades de recuperación del perjuicio
4.4. Particularităţi ale răspunderii patrimoniale (materiale) a militarilor / Particularités de la responsabilité patrimoniale du militaires / Particularidades de la responsabilidad patrimonial de militares
5. Răspunderea contravenţională / La responsabilité contraventionnelle / La responsabilidad contraventionnelle
6. Răspunderea penală / La responsabilité pénale / La responsabilidad penal

Capitolul XII / Chapitre XII/ Capítulo XII
CONFLICTELE DE MUNCĂ / LES CONFLITS DU TRAVAIL /LOS CONFLICTOS LABORALES
1. Consideraţii generale privind conflictele de muncă / Considérations générales sur les conflits du travail / Consideraciones generales sobre los conflictos laborales
1.1. Noţiune şi trăsături caracteristice / Notion et les traites caractéristiques / Noción y las letras de cambio características
1.2. Clasificarea conflictelor de muncă / La classification des confl its du travail / La clasificación de los conflictos laborales
1.3. Conflictele de interese / Les confl its d’intérêts / Los conflictos de intereses
1.4. Conflictele de drepturi / Les conflits de droits / Los conflictos de derechos
2. Soluţionarea conflictelor de interese / La solution du conflits d’intérêts / La solución de conflictos de intereses
2.1. Părţile conflictelor de interese / Les parties du conflits d’intérêts / Las partes de conflictos de intereses
2.2. Declanşarea conflictelor de interese / Déclanchament du conflits d’intérêts / Declancion de conflictos de intereses
2.3. Concilierea conflictelor de interese / La conciliation du conflits d’intérêts / La conciliación de conflictos de intereses
2.4. Medierea conflictelor de interese / La médiation du conflits d’intérêts / La mediación de conflictos de intereses
2.5. Arbitrajul conflictelor de interese / L’arbitrage du conflits d’intérêts / El arbitraje de conflictos de intereses
3. Greva şi limitele ei legale / La grève et son limites / La huelga y el sonido límites
3.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
3.2. Declararea grevei / Déclanchement de la grève / Déclanchement de la huelga
3.3. Tipuri de grevă / Types des grèves / Tipos de las huelgas
3.4. Desfăşurarea grevei / Déroulement de la grève / Desarrollo de la huelga
3.5. Suspendarea şi încetarea grevei / La suspension et la rupture de la grève / La suspensión y la rotura de la huelga
3.6. Interdicţii şi limitări ale dreptului la grevă / Interdictions et limites du droit à la grève / Interdicciones y límites del derecho a la huelga
3.7. Răspunderea juridică / La responsabilité juridique / La responsabilidad jurídica

Capitolul XIII / Chapitre XIII / Capítulo XIII
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI / LA DISSOLUTION DES CONFLICTS DU TRAVAIL / LA DISOLUCIÓN DEL CONFLICTS DEL TRABAJO
1. Jurisdicţia muncii / Jurisdiction du travail / Jurisdiction del trabajo
1.1. Noţiune şi trăsături caracteristice / La notion et les traites caractéristiques / La noción y las letras de cambio características
1.2. Principiile jurisdicţiei muncii/ Les principes de la juridiction du travail / Los principios de la jurisdicción del trabajo
1.3. Dreptul procesual al muncii / Le droit processuel du travail / El derecho processuel del trabajo
2. Competenţa instanţelor judecătoreşti / La compétence d’instances / La competencia de instancias
2.1. Consideraţii generale / Considération générales / Consideraciones generales
2.2. Competenţa materială / La compétence matérielle / La competencia material
2.3. Competenţa teritorială / La compétence territoriale / La competencia territorial
2.4. Tribunalele muncii – instanţe specializate
3. Părţile conflictelor de drepturi / Les parties du conflits de droits /Las partes de conflictos de derechos
3.1. Consideraţii generale / Considérations générales / Consideraciones generales
3.2. Salariaţii / Les salaries / Los asalariados
3.3. Angajatorul / L’employeur / El empresario
3.4. Procurorul / Le représentent du Ministère Publique / El representante del Ministerio público
3.5. Organizaţiile sindicale / Les organisation syndicales / Organización sindicales
3.6. Alte părţi ale conflictelor de drepturi / Autres parties du conflits de droits / Otras partes de conflictos de derechos
4. Procedura de judecată / La procédure du jugement / El procedimiento del juicio
4.1. Alcătuirea instanţei / La composition d’instance / La composición de instancia
4.2. Termenele şi procedura de citare / Les termes et la procédure de citation / Los términos y el procedimiento de citación
4.3. Administrarea probelor / L’administration des preuves / La administración de las pruebas
4.4. Judecarea şi pronunţarea hotărârii / Le jugement et la décision / El juicio y la decisión
5. Căile de atac împotriva hotărârilor prin care se soluţionează litigiile de muncă / Les modalités de la contestation de décisions / Las modalidades de la contestación de decisiones
5.1. Căile ordinare de atac – recursul / La modalité ordinaire – recours / La modalidad ordinaria – recurso
5.2. Căile extraordinare de atac / Les autres modalités extraordinaires / Otras modalidades extraordinarias
5.2.1. Contestaţia în anulare / La contestation en annulation / La contestación en anulación
5.2.2. Revizuirea / Révision / Revisión
5.2.3 Contestaţia la executare / La contestation a la exécution / Contestación tiene la ejecución
6. Executarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-au soluţionat litigii de muncă / L’exécution des décisions en matière du travail / La ejecución de las decisiones en materia del trabajo