Dreptul public al muncii

Alexandru ȚICLEA, Laura GEORGESCU, Ana CIORICIU ŞTEFĂNESCU, Barbu VLAD, Wolters Kluwer, 2010

Dreptul public al muncii
Cod Produs: T.C.BD.001.10
ISBN / ISSN: 973-191166-9
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 488
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 82,85 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Dreptul public al muncii tratează ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi pe cele ale celorlalte categorii de personal învestite cu exercitarea autorităţii de stat, în temeiul unor statute juridice speciale.

Lucrarea reprezintă un instrument de lucru unic din punct de vedere editorial şi deosebit de util, cu o structura complexă şi completă, fiind un preţios material de studiu, precum şi o bază pentru ulterioare reflecţii şi cercetări în domeniu.
CAPITOLUL I. Dreptul public al muncii – subramură a dreptului muncii
§1. Dreptul muncii – drept mixt
1. Diviziunea drept public, drept privat
2. Dreptul muncii: drept privat sau drept public?
3. Munca subordonată şi distincţia drept privat-drept public
4. Criza dreptului funcţiei publice potrivit doctrinei juridice franceze
§2. Specificul dreptului public al muncii
5. Utilizarea terminologiei „dreptul public al muncii”
6. Obiectul dreptului public al muncii
7. Subiectele dreptului public al muncii
8. Autorităţile/instituţiile publice
9. Funcţionarii publici
10. Definiţia dreptului public al muncii

CAPITOLUL II. Funcţia publică şi funcţionarul public
§1. Funcţia publică şi caracteristicile sale
1. Noţiunea de funcţie publică
2. Funcţiile de demnitate publică şi funcţiile publice
3. Caracteristicile funcţiei publice
4. Funcţia publică corespunde principiului specializării şi profesionalizării serviciului public
5. Funcţia publică dobândeşte această calitate prin stabilire şi avizare
6. Funcţia publică are caracter permanent şi prezintă continuitate
7. Funcţia publică se exercită, de regulă, în regim de putere publică
8. Criterii de clasificare a funcţiilor publice
9. Categorii de funcţii publice după criteriul specificităţii atribuţiilor
10. Categorii de funcţii publice în raport cu apartenenţa la un anumit nivel al ierarhiei administrative
11. Categorii de funcţii publice după nivelul atribuţiilor titularului acestora
12. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
13. Funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere
14. Funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie
§2. Funcţionarul public şi caracteristicile sale
15. Noţiunea de funcţionar public
16. Trăsăturile funcţionarului public
17. Funcţionarii publici cărora li se aplică statute speciale
18. Funcţionarii publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
19. Managerii publici
20. Poliţiştii
21. Funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
22. Personalul vamal
23. Cadrele militare

CAPITOLUL III. Dobândirea calităţii de funcţionar public
§1. Condiţiile pentru dobândirea calităţii de funcţionar public
1. Condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
2. Condiţiile prevăzute de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind Statutul funcţionarului public denumit manager public
3. Condiţii prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
4. Condiţii prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
5. Condiţii prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
6. Condiţiile pentru dobândirea statutului de cadru militar
7. Condiţiile de studii
8. Alte condiţii
9. Condiţiile de vechime în specialitatea studiilor
10. Respectarea regimului incompatibilităţilor
11. Condiţia acordului de voinţă
12. Jurământul
13. Condiţia depunerii declaraţiei de avere şi de interese
§2. Modalităţile de dobândire a calităţii de funcţionar public
14. Prezentare generală
15. Planul de ocupare a funcţiilor publice
16. Concursul de recrutare
17. Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru admiterea la programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
§3. Perioada de stagiu
18. Organizarea perioadei de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi
19. Evaluarea funcţionarilor publici debutanţi
§4 Perioada de stagiu/probă şi definitivarea în profesie a poliţiştilor
20. Perioada de stagiu/probă
21. Exercitarea tutelei profesionale
22. Definitivarea în profesie a poliţiştilor
§5. Practică judiciară
23. Cerere de anulare a dispoziţiei de aprobare a organizării unui concurs de proiecte management şi ocuparea postului de director executiv şi a graficului de desfăşurare a concursului. Admisibilitate
24. Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participării unui funcţionar public
25. Evaluarea performanţelor profesionale anuale în perioada concediului de odihnă. Anularea raportului de evaluare

CAPITOLUL IV. Acordurile colective
§1. Consideraţii generale
1. Reglementare
2. Noţiune
3. Nivelurile la care se încheie acordurile colective
§2. Conţinutul acordurilor colective, negocierea şi încheierea lor
4. Conţinutul acordurilor colective
5. Noţiunea negocierii colective
6. Funcţiile negocierii colective
7. Funcţionarii şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă.
8. Comisiile paritare
9. Încheierea acordurilor colective
10. Forma acordurilor colective
11. Publicitatea acordurilor colective
§3. Executarea, suspendarea şi încetarea acordurilor colective
12. Executarea acordurilor colective
13. Modificarea acordurilor colective
14. Suspendarea şi modificarea acordurilor
15. Încetarea acordurilor colective
§4. Practică judiciară
16. Efecte ale Acordului/Contractului colectiv de muncă asupra raporturilor de serviciu
17. Sindicat. Obligaţie izvorâtă din încheierea unui acord cadru. Refuzul instituţiei publice de a-şi îndeplini obligaţia

CAPITOLUL V. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici
§1. Drepturile funcţionarilor publici
1. Drepturile funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999
2. Drepturile funcţionarilor publici parlamentari
3. Drepturile poliţiştilor
4. Drepturile funcţionarilor publici din administraţia naţională a penitenciarelor
5. Drepturile personalului vamal
6. Drepturile cadrelor militare
§2. Îndatoririle funcţionarilor publici
7. Îndatoririle funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999
8. Îndatoririle funcţionarilor publici potrivit Codului de conduită aprobat prin Legea nr. 7/2004
9. Conflictele de interese ale funcţionarilor publici reglementate de Legea nr. 161/2003
10. Îndatoririle personalului Gărzii financiare
11. Îndatoririle funcţionarilor publici parlamentari
12. Îndatoririle poliţiştilor
13. Îndatoririle funcţionarilor publici din administraţia penitenciarelor
14. Îndatoririle personalului vamal
15. Îndatoririle militarilor
§3. Practică judiciară
16. Secret de serviciu. Dreptul la informare. Preeminenţa interesului public în raporturile de drept administrativ
17. Discriminare

CAPITOLUL VI. Formarea profesională
§1. Noţiunea şi principiile formării profesionale
1. Noţiunea de formare profesională
2. Unele discuţii privind studiile universitare şi studiile de doctorat
3. Principiile formării profesionale
§2. Modalităţi de formare şi finanţare a formării profesionale
4. Enumerarea modalităţilor de realizare a formării profesionale
5. Programele de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare profesională
6. Programele de formare organizate şi desfăşurate sau, după caz, aprobate de angajatori în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
7. Programele de formare organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă
8. Reguli de organizare şi desfăşurare a formării profesionale
9. Finanţarea programelor de formare profesională
§3. Furnizorii de formare profesională
10. Categorii de furnizori de formare profesională
11. Evaluarea şi selecţia furnizorilor de formare profesională
12. Asocierea furnizorilor de formare profesională
13. Obligaţiile furnizorilor de formare profesională
§.4. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice
14. Drepturile autorităţilor şi instituţiilor publice
15. Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice
§.5. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de formare
16. Drepturile funcţionarilor publici beneficiari de formare
17. Obligaţiile funcţionarilor publici beneficiari de formare
§6. Concediile de formare profesională
18. Categorii de concedii
19. Concedii de studii cu plată
20. Concedii de studii fără plată
§7. Formarea profesională în sistemul administraţiei penitenciare
21. Modalităţi de formarea profesională
22. Formarea specializată
23. Pregătirea continuă a personalului
24. Activităţile de îndrumare şi tutelă profesională
25. Pregătirea autoplanificată
26. Pregătirea în domeniul limbilor străine
§8. Formarea profesională a poliţiştilor
27. Modalităţi de formare profesională
28. Cursurile pentru iniţierea în carieră
29. Cursurile pentru dezvoltarea carierei
§9. Formarea profesională a cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor
30. Modalităţi de formare profesională
31. Cursurile pentru iniţierea în carieră
32. Cursurile pentru dezvoltarea carierei
§10. Practică judiciară
33. Lipsa angajamentului scris. Consecinţe
34. Taxă şcolarizare funcţionar public. Continuarea activităţii într-o altă funcţie publică, pe perioada de cinci ani de la terminarea studiilor. Consecinţe
35. Restituirea cheltuielilor de şcolarizare

CAPITOLUL VII. Salarizarea
§1. Consideraţii generale
1. Noţiunea de salariu
2. Elementele salariului
3. Categoriile de personal aflate sub incidenţa Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
4. Principiile generale ale sistemului unitar de salarizare a personalului plătit din fonduri publice
§2. Salariile de bază, diferenţierea şi calculul acestora
5. Caracteristicile salariului de bază
6. Diferenţierea şi calculul salariilor de bază
§3 Sporurile
7. Categorii de sporuri
8. Sporul pentru munca prestată în timpul nopţii
9. Sporul pentru munca prestată peste durata normală a timpului de lucru
10. Sporul pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi alte zile în care nu se lucrează
11. Sporul pentru nevăzători
§4. Premiile
12. Categorii de premii
13. Premiile lunare
14. Premiile anuale
§5. Salarizarea funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999)
15. Principiile salarizării funcţionarilor publici
16. Specificul salariului
17. Sporuri
18. Stabilirea salariului în situaţii speciale
19. Alte drepturi băneşti
§6. Salarizarea personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
20. Specificul salarizării şi categoriile de personal vizate
21. Soldele personalului militar în activitate şi salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
22. Drepturi salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii

CAPITOLUL VIII. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
§1 Timpul de muncă
1. Definiţia şi reglementarea timpului de muncă
2. Clasificarea timpului de muncă
3. Durata normală a timpului de muncă
4. Durata redusă a timpului de muncă
5. Munca suplimentară
§2. Timpul de odihnă
6. Noţiune
7. Clasificare
8. Pauza pentru masă
9. Timpul de odihnă între două zile de muncă
10. Repausul săptămânal
11. Sărbătorile legale
12. Dreptul la concediul de odihnă
13. Durata concediului de odihnă
14. Condiţiile dobândirii şi exercitării dreptului la concediu de odihnă
15. Programarea concediului de odihnă
16. Indemnizaţia şi prima de concediu
17. Efectuarea concediului de odihnă
18. Compensarea în bani a concediului de odihnă
19. Concediul suplimentar de odihnă
20. Concedii prevăzute de Statutul funcţionarului european
21. Concedii, zile libere şi învoiri plătite pentru situaţii deosebite
§3. Practică judiciară
22. Dreptul la repaus săptămânal. Recuperarea zilelor libere acordate ca măsură pentru desfăşurarea în bune condiţii a unui eveniment internaţional

CAPITOLUL IX. Modificarea raporturilor de serviciu
§1. Noţiunea şi cazurile de modificare a raporturilor de serviciu
1. Noţiune
2. Cazurile de modificare a raportului de serviciu şi mobilitatea funcţionarilor publici
§2. Promovarea
3. Specificul promovării
4. Reguli generale privind promovarea funcţionarilor publici
5. Promovarea într-o funcţie publică de conducere
6. Promovarea într-o funcţie de execuţie aparţinând unei clase superioare
7. Promovarea într-un grad profesional superior
8. Promovarea funcţionarilor publici parlamentari
9. Avansarea poliţiştilor
10. Avansarea funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
11. Înaintarea în grad a cadrelor militare
§3. Delegarea
12. Noţiunea delegării şi caracteristicile sale
13. Efectele delegării
14. Încetarea delegării
§4. Detaşarea
15. Noţiunea şi specificul detaşării
16. Efectele detaşării
17. Nulitatea şi încetarea detaşării
§5. Transferul
18. Noţiunea şi sfera de cuprindere a transferului
19. Transferul funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999
20. Transferul funcţionarilor publici parlamentari şi ai instituţiei Avocatul Poporului
21. Transferul poliţiştilor
22. Transferul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
23. Transferul cadrelor militare
§6. Alte cazuri de modificare a raportului de serviciu
24. Instituţia mutării într-un alt loc de muncă
25. Mobilităţi pentru dezvoltarea carierei
§7. Practică judiciară
26. Condiţia acordului scris la modificarea raporturilor de serviciu
27. Revocarea detaşării pe perioada suspendării raporturilor se serviciu
28. Modificarea activităţii şi acordarea drepturilor
29. Modificarea raporturilor de serviciu fără acordul funcţionarului în perioada suspendării raporturilor de muncă
30. Modificarea raportului de serviciu. Mutarea definitivă dintr-o funcţie publică de conducere într-una de execuţie. Violenţa – viciu de consimţământ
31. Înalt funcţionar public. Mobilitatea funcţionarilor publici. Modificarea raportului de serviciu
32. Manager Public. Desfiinţarea funcţiei. Transfer

CAPITOLUL X. Suspendarea raporturilor de serviciu
§1. Noţiunea şi enumerarea cazurilor de suspendare
1. Noţiunea suspendării
2. Cazurile de suspendare
§2. Suspendarea de drept
3. Enumerarea cazurilor
4. Funcţionarul este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică sau într-o funcţie de autoritate publică, ori este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, după caz, la cabinetul unui preşedinte al consiliului judeţean ori la cancelaria prefectului
5. Funcţionarul este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă
6. Funcţionarul desfăşoară activitate sindicală
7. Funcţionarul efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat
8. Funcţionarul este arestat preventiv
9. Funcţionarul efectuează tratament medical în străinătate, dacă nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv
10. Funcţionarul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă
11. Carantina
12. Funcţionarul se află în concediu de maternitate
13. Funcţionarul este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă
14. Forţa majoră
15. În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice
16. Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină
§3. Suspendarea la iniţiativa funcţionarului public
17. Enumerarea cazurilor de suspendare
18. Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani
19. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani
20. Desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, ce nu a fost desemnat de autoritatea sau instituţia publică
21. Participarea la campania electorală
22. Participarea la grevă
23. Concediul pentru formare profesională
24. Concediul fără plată pentru studii sau pentru alte interese personale
§4. Procedura suspendării şi efectele sale
25. Procedura suspendării
26. Efectele suspendării şi reluarea activităţii

CAPITOLUL XI. Răspunderea disciplinară
§1. Noţiuni generale privind disciplina muncii
1. Definiţia disciplinei muncii
2. Trăsăturile răspunderii juridice a funcţionarilor publici
3. Disciplina militară
§2. Abaterile disciplinare
4. Definiţia abaterii disciplinare
5. Abaterile disciplinare reglementate de Legea nr. 188/1999
6. Abaterile disciplinare prevăzute în cazul funcţionarilor parlamentari
7. Abaterile disciplinare prevăzute în cazul poliţiştilor
8. Abaterile disciplinare prevăzute în cazul funcţionarilor din sistemul penitenciar
9. Abateri disciplinare prevăzute în cazul militarilor
§3. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici
10. Noţiunea de sancţiune disciplinară
11. Sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 188/1999
12. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici parlamentari
13. Sancţiunile disciplinare aplicabile poliţiştilor
14. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor din sistemul penitenciarelor
15. Sancţiunile disciplinare aplicabile cadrelor militare
§4. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare
16. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare conform Legii nr. 188/1999
17. Procedura aplicări sancţiunilor disciplinare în cazul funcţionarilor publici parlamentari
18. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare în cazul poliţiştilor
19. Procedura aplicării sancţiunii disciplinare în cazul funcţionarilor publici din sistemul penitenciarelor
20. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare în cazul militarilor
§5. Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare
21. Căile de atac împotriva sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 188/1999
22. Căile de atac împotriva sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 7/2006
23. Căile de atac împotriva sancţiunilor aplicabile poliţiştilor
24. Căile de atac împotriva sancţiunilor aplicabile funcţionarilor din sistemul penitenciar
25. Căile de atac împotriva sancţiunilor aplicabile militarilor
§6. Reabilitarea disciplinară
26. Reabilitarea funcţionarilor conform Legii nr. 188/1999
27. Reabilitarea funcţionarilor publici parlamentari
28. Reabilitarea poliţiştilor
29. Reabilitarea funcţionarilor publici din sistemul penitenciarelor
30. Reabilitarea militarilor
§7. Practică judiciară
31. Răspundere disciplinară. Justificare
32. Nulitatea deciziei de sancţionare. Lipsa motivare
33. Sancţiune disciplinară. Lipsa menţiunilor legale. Consecinţe
34. Nulitatea deciziei. Incompatibilitate a preşedintelui comisiei de disciplină
35. Poliţist. Sancţionare disciplinară
36. Funcţie de conducere. Dispoziţie verbală. Răspundere disciplinară
37. Sancţiune disciplinară. Neexecutarea unui ordin pretins nelegal
38. Sancţiune disciplinară poliţist. Aplicarea de şeful ierarhic a unei sancţiuni mai grave decât cea propusă de Comisia de disciplină. Consecinţe.
39. Destituire din poliţie. Înlocuirea sancţiunii disciplinare
40. Daune morale

CAPITOLUL XII. Răspunderea juridică pentru daune materiale
§1. Formele răspunderii pentru daune
1. Enumerare. Definiţie
2. Răspunderea civilă contractuală şi răspunderea materială
3. Răspunderea patrimonială
§2. Condiţiile răspunderii pentru daune
4. Enumerarea condiţiilor
5. Calitatea de funcţionar public a autorului faptei păgubitoare la unitatea prejudiciată
6. Săvârşirea unei fapte ilicite personal, şi în legătură cu funcţia celui în cauză
7. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei
8. Prejudiciul
9. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu
10. Vinovăţia
§3. Categorii ale răspunderii pentru daune
11. Clasificare
12. Răspunderea civilă/materială integrală
13. Răspunderea materială limitată
14. Răspunderea civilă/materială personală sau individuală
15. Răspunderea materială colectivă
16. Obligaţia la restituire
§5. Procedura de stabilire şi recuperare a prejudiciilor
17. Cercetarea administrativă
18. Ordinul/dispoziţia de imputare
19. Forma şi conţinutul ordinului (dispoziţiei) de imputare
20. Comunicarea ordinului/dispoziţiei de imputare
21. Repunerea în termen
22. Revocarea ordinului (dispoziţiei) de imputare
23. Angajamentul de plată
24. Contestaţia împotriva ordinului/dispoziţiei de imputare şi angajamentului de plată
§5. Practică judiciară
25. Condiţionarea răspunderii civile de existenţa vinovăţiei
26. Acţiune în stabilirea vinovăţiei funcţionarului vinovat. Condiţii de admisibilitate
27. Militari – răspundere materială

CAPITOLUL XIII. Încetarea raporturilor de serviciu
§1. Cazurile de încetare
1. Cazurile de încetare a raporturilor de serviciu reglementate de Legea nr. 188/1999
2. Cazurile de încetare a raporturilor de serviciu ale managerilor publici
3. Cazurile de încetare a raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici parlamentari
4. Cazurile de încetare a raporturilor de muncă ale poliţiştilor
5. Cazurile de încetare a raporturilor de muncă ale funcţionarilor din sistemul administraţiei penitenciare
6. Trecerea în rezervă sau în retragere a cadrelor militare
§2. Încetarea de drept
7. Încetarea de drept a raporturilor de serviciu potrivit Legii nr. 188/1999
8. Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari
9. Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor
10. Încetarea de drept a raporturilor de muncă ale funcţionarilor din sistemul administraţiei penitenciare
§3. Eliberarea şi destituirea din funcţie
11. Eliberarea din funcţie conform Legii nr. 188/1999
12. Destituirea din funcţie conform Legii nr. 188/1999
13. Eliberarea din funcţie şi destituirea funcţionarilor publici parlamentari
14. Eliberarea din funcţie şi destituirea funcţionarilor publici din sistemul penitenciar
15. Trecerea în rezervă sau direct în retragere din oficiu a cadrelor militare
16. Disponibilizarea, demiterea şi pensionarea funcţionarilor europeni Demisia
17. Demisia funcţionarilor publici
18. Demisia funcţionarilor publici parlamentari
19. Demisia poliţiştilor
20. Demisia funcţionarilor publici din sistemul penitenciar
21. Demisia cadrelor militare
22. Demisia funcţionarilor europeni
§5. Practică judiciară
23. Salariat. Neîndeplinirea condiţiilor de studii pentru ocuparea funcţiei publice
24. Pensionare. Data încetării raporturilor de serviciu
25. Cerere de pensionare anticipată. Schimbarea datei de încetare a raporturilor de serviciu. Inducere în eroare. Consecinţe
26. Încetarea de drept a raportului de serviciu. Neincludere în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici
27. Încetarea raporturilor de serviciu. Evaluarea funcţionarului
28. Eliberare din funcţia publică de conducere. Numirea într-o funcţie publică de execuţie. Condiţii
29. Eliberarea din funcţia publică de conducere ca urmare a reorganizării autorităţii publice. Condiţii de legalitate 30. Poliţist. Eliberare din funcţie. Încetarea raporturilor de serviciu. Deosebire
31. Eliberare din funcţia de conducere. Caracterul măsurii. Termen de contestare

CAPITOLUL XIV. Soluţionarea conflictelor (litigiilor) de muncă
§1. Noţiunea şi clasificarea conflictelor (litigiilor) de muncă
1. Noţiune
2. Clasificarea conflictelor (litigiilor) de muncă
§2. Conflictele (litigiile) de interese
3. Obiectul conflictelor (litigiilor) de interese
4. Nivelurile la care pot avea loc conflictele (litigiile) de interese
5. Situaţiile în care pot fi declanşate conflictele (litigiile) de interese
6. Declanşarea şi soluţionarea litigiilor de interese
§3. Greva
7. Definiţia grevei
8. Dreptul la grevă
9. Condiţiile de declarare a grevei
§4. Categorii de litigii de muncă (de drepturi)
10. Litigii privind de încheierea raporturilor de serviciu
11. Litigii privind executarea raporturilor de serviciu
12. Litigii privind modificarea raporturilor de serviciu
13. Litigii privind suspendarea raporturilor de serviciu
14. Litigii privind încetarea raporturilor de serviciu
15. Litigii privind acordurile colective
16. Părţile în litigiile de muncă
§5. Organele competente să soluţioneze conflictele (litigiile) de muncă
17. Reguli generale
18. Tribunalul
19. Curtea de apel
20. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
21. Competenţa teritorială
22. Excepţia de necompetenţă
§6. Procedura de soluţionare a conflictelor (litigiilor) de muncă
23. Instituţia contenciosului administrativ
24. Procedura prealabilă
25. Termenul de sesizare a instanţei de judecată
26. Procedura de judecată la prima instanţă
27. Hotărârile (sentinţele)
28. Recursul
29. Executarea hotărârii
30. Concluzii privind soluţionarea conflictelor (litigiilor) de muncă în cazul funcţionarilor publici
§7. Practică judiciară
31. Anularea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice. Termenul de introducere a acţiunii
32. Competenţa soluţionării conflictelor privind ocuparea funcţiei publice
33. Instanţa competentă să soluţioneze litigiile privind anularea rezultatelor unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice
34. Litigiu de muncă între funcţionar şi o autoritate publică centrală. Competenta materială
35. Instanţa competentă să soluţioneze litigiile privind raporturile de serviciu
36. Drepturi salariale. Competenţa materială
37. Drepturi salariale solicitate în temeiul legislaţiei aplicabile funcţionarilor publici cu atribuţii similare, din cadrul instituţiilor ierarhic superioare. Competenţa instanţelor
38. Instanţa competentă să soluţioneze litigiile privind drepturi salariale ale funcţionarilor din sistemul penitenciar
39. Promovarea din Corpul agenţilor în Corpul ofiţerilor de poliţie. Competenţa instanţei
40. Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici. Competenţa instanţei
41. Corecta delimitare a calităţii procesuale pasive
42. Prima de vacanţă. Prescripţia dreptului la acţiune. Calitate procesuală pasivă
43. Eliberare din funcţie. Admisibilitatea acţiunii. Lipsa procedurii prealabile
44. Ordin trecere în rezervă. Posibilitatea cenzurării legalităţii lui pe calea contenciosului administrativ
45. Plata primei de vacanţă pentru funcţionarii publici. Prescripţia dreptului la acţiune
46. Anularea dispoziţiei de numire în altă funcţie. Excepţia tardivităţii declarării contestaţiei