Drept comunitar al muncii

Nicolae VOICULESCU, Wolters Kluwer, 2009

Drept comunitar al muncii
Cod Produs: T.C.MO.008.09
ISBN / ISSN: 973191150-2
Număr / Ediţie: 3
Număr pagini: 592
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 56,84 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea "Drept comunitar al muncii" este una dintre puținele lucrări apărute în literatura juridică românească, dar și europeană, ce-și propun analiza legislației comunitare a muncii.

Această nouă ediție vine cu informații suplimentare privind domeniul analizat, cu prezentarea ultimelor noutăți legislative comunitare și a actelor legislative interne de transpunere a acestora, precum și cu analiza unei bogate jurisprudențe a Curții de Justiție a Comunităților Europene.
Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu este cadru didactic la Universitatea Transilvania-Brașov și Universitatea Titu Maiorescu București. El are o semnificativă experiență în calitate de diplomat, fiind reprezentant în România al Organizației Internaționale a Muncii și consilier parlamentar.
TITLUL I. SISTEME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR ECONOMICO-SOCIALE

Capitolul I. SISTEMUL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE
1.1. Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
1.2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale

Capitolul II. ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (O.I.M.)
2.1. Istoric; domenii de activitate
2.2. Structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii
2.3. Normele internaţionale în domeniul muncii
2.4. Codul internaţional al muncii − conţinut
2.5. Mecanisme de control
2.6. România şi Organizaţia Internaţională a Muncii
2.7. Organizaţia Internaţională a Muncii şi probleme sociale ale globalizării

Capitolul III. CONSILIUL EUROPEI
3.1. Noţiuni introductive − obiective, scopuri
3.2. Structură
3.3. Activitatea normativă

Capitolul IV. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (1950)
4.1. Caracteristici generale
4.2. Drepturi şi libertăţi garantate
4.2.1. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art. 4)
4.2.2. Libertatea de exprimare (art. 10)
4.2.3. Libertatea de întrunire şi de asociere (art. 11)
4.2.4. Dreptul la educaţie (art. 2 al Protocolului nr. 1)
4.3. Condiţii de exercitare
4.3.1. Nediscriminarea
4.3.2. Restrângerea exerciţiului unor drepturi
4.3.3. Derogări în caz de război sau alt pericol public
4.3.4. Mecanismul de protecţie a drepturilor omului instituit de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Capitolul V. CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ (1961) ŞI CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ (1996)
5.1. Caracteristici generale
5.2. Conţinut
5.3. Mecanismul de control
5.4. Domeniu de aplicare
5.5. Jurisprudenţa

Capitolul VI. NORMELE EUROPENE DE SECURITATE SOCIALĂ
6.1. Codul european de securitate socială (1964)
6.2. Codul european de securitate socială revizuit
6.3. Conventia europeană de securitate socială (1972)

TITLUL II. DREPT COMUNITAR AL MUNCII

Capitolul I. INSTITUŢIILE, IZVOARELE ŞI CARACTERISTICILE DREPTULUI COMUNITAR
1.1. Uniunea Europeană − repere istorice
1.2. Instituţiile Uniunii Europene
1.2.1. Comisia Europeană
1.2.2. Consiliul European
1.2.3. Parlamentul European
1.2.4. Curtea de Justiţie
1.2.5. Comitetul Economic şi Social
1.3. Raportul: instituţii comunitare − instituţii naţionale şi regionale
1.4. Caracteristici ale dreptului comunitar
1.4.1. Izvoare de drept comunitar
1.4.2. Caracteristici ale sistemului juridic comunitar

Capitolul II. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI A FORŢEI DE MUNCĂ
2.1. Domeniu de aplicare
2.2. Conţinutul material
2.2.1. Dreptul de intrare şi de şedere
2.2.2. Liberul acces la angajare şi egalitatea de tratament
2.2.3. Dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după desfăşurarea unei activităţi salariate în acel stat
2.2.4. Angajarea în administraţia publică
2.2.5. Restricţii ale dreptului de intrare şi dreptului de şedere pe motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate publică
2.3. Instituţii competente
2.4. Libertatea de stabilire şi cea de a presta servicii
2.5. Legislaţie internă armonizată privind libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă

Capitolul III. EGALITATEA DE TRATAMENT ŞI NEDISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
3.1. Principiul plăţii egale pentru muncă egală (art. 119 din Tratatul CEE)
3.2. Plata egală pentru munca de valoare egală (Directiva nr. 75/117/CEE)
3.3. Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei (Directiva nr. 76/207CEE)
3.4. Principiul tratamentului egal în materia securităţii sociale (Directiva nr. 79/7/CEE)
3.5. Principiul egalităţii de tratament în regimurile profesionale de securitate socială (Directiva nr. 86/378/CEE)
3.6. Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei care exercită o activitate independentă (Directiva nr. 86/613/CEE)
3.7. Protecţia specială a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează (Directiva nr. 92/85/CEE)
3.8. Concediul parental (Directiva nr. 96/34/CE)
3.9. Aducerea dovezii în cazurile de discriminare pe bază de sex
3.10. Tratamentul egal între persoane indiferent de originea etnică sau rasială
3.11. Cadrul general în favoarea egalităţii de tratament în domeniul ocupării şi al muncii
3.12. Directiva nr. 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de angajare şi de muncă (reformă)
3.12.1. Egalitatea de remunerare
3.12.2. Egalitatea de tratament în sistemele profesionale de securitate socială
3.12.3. Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, la formare şi la promovare profesională şi condiţiile de muncă
3.13. Legislaţie română armonizată privind nediscriminarea pe criterii de sex

Capitolul IV. CONDIŢIILE DE MUNCĂ
4.1. Securitatea şi sănătatea la locul de muncă
4.1.1. Legislaţie română armonizată privind securitatea şi sănătatea în muncă
4.2. Salariile şi timpul de muncă. Statistici
4.2.1. Regulamentul (CE) nr. 2744/95 al Consiliului, din 27 noiembrie 1995, privind statisticile referitoare la structura şi repartizarea salariilor
4.2.2. Directiva nr. 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor efectuată în cadrul unei prestări de servicii
4.2.3. Regulamentul nr. 23/97/CE al Consiliului din 20 decembrie 1996 relativ la statisticile privind nivelul şi structura costului forţei de muncă
4.2.4. Directiva nr. 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru asupra muncii cu timp parţial încheiat între Uniunea Confederaţiilor din Industrie şi a Angajatorilor din Europa (UNICE), Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES) şi Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică (CEEP)
4.2.5. Directiva nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii cu durată determinată
4.2.6. Regulamentul nr. 530/1999/CE al Consiliului din 9 martie 1999 referitor la statisticile structurale privind salariile şi costul forţei de muncă
4.2.7. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă
4.2.8. Regulamentul CE nr. 450/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 februarie 2003 relativ la indicele costului forţei de muncă
4.2.9. Directiva nr. 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară
4.3. Relaţiile profesionale
4.3.1. Directiva Consiliului nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 referitoare la obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
4.3.2. Directiva Consiliului nr. 94/45/CE din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri în întreprinderile de dimensiune comunitară în vederea informării şi consultării lucrătorilor
4.3.3. Decizia nr. 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind instituirea de comitete de dialog sectorial menite să favorizeze dialogul între partenerii sociali la nivel european
4.3.4. Decizia nr. 1999/207/CE a Consiliului din 9 martie 1999 ce reformează comitetul permanent de ocupare şi abrogă Decizia nr. 70/532/CEE
4.3.5. Directiva Consiliului nr. 2001/86/CE de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor
4.3.6. Directiva nr. 2002/14/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
4.4. Şomaj şi ocupare
4.4.1. Decizia Consiliului nr. 2000/98/CE din 24 ianuarie 2000 ce instituie comitetul de ocupare
4.4.2. Decizia Consiliului nr. 2003/174/CE din 6 martie 2003 privind crearea unui summit social tripartit pentru creştere şi ocupare
4.5. Protecţia lucrătorilor
4.5.1. Directiva nr. 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului (versiune codificată)
4.5.2. Directiva Consiliului nr. 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă
4.5.3. Directiva Consiliului nr. 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la concedierile colective
4.5.4. Directiva nr. 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor membre relative la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

Capitolul V. SECURITATEA SOCIALĂ (Regulamentul nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială)
5.1. Persoane acoperite
5.2. Principii
5.2.1. Tratamentul egal
5.2.2. Tratamentul egal cu privire la prestaţii, venit, fapte sau evenimente
5.2.3. Cumularea perioadelor
5.2.4. Renunţarea la regulile de rezidenţă
5.2.5. Prevenirea suprapunerii prestaţiilor
5.2.6. Păstrarea drepturilor la pensie complementară ale lucrătorilor salariaţi sau nesalariaţi care se deplasează în interiorul Comunităţii
5.2.7. Principiul statului unic
5.2.8. Neacceptarea dezavantajelor
5.3. Domenii de aplicare
5.4. Stabilirea legislaţiei aplicabile
5.4.1. Lucrătorii detaşaţi şi cei independenţi (art. 12)
5.4.2. Exercitarea de activităţi în două sau mai multe state membre (art. 13)
5.5. Principiul divizării
5.6. Dispoziţii speciale privind persoane ce-şi au reşedinţa în afara statului competent
5.7. Regimul resortisanţilor din ţările terţe
5.8. Preocupări vizând ameliorarea sistemelor de securitate socială
5.9. Regimul aplicabil în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România

Capitolul VI. FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI RECUNOAŞTEREA STAGIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
6.1. Formarea profesională şi educaţia
6.2. Recunoaşterea stagiilor de formare profesională
6.2.1. Directiva Consiliului nr. 89/48/CEE din 21 decembrie 1988, relativă la un sistem general de recunoaştere a diplomelor de învăţământ superior care recunosc formări profesionale cu o durată minimă de trei ani
6.2.2. Directiva nr. 92/51/CEE a Consiliului, din 18 iunie 1992, privind un al doilea sistem general de recunoaştere profesională, care completează Directiva nr. 89/48/CEE
6.2.3. Directiva nr. 1999/42/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 7 iunie 1999 ce instituie un mecanism de recunoaştere a diplomelor pentru activităţile profesionale acoperite de directivele de liberalizare ce cuprinde măsuri tranzitorii, şi care completează sistemul general de recunoaştere a diplomelor
6.2.4. Directiva nr. 2001/19/CEE a Parlamentului european şi a Consiliului din 14 mai 2001 care modifică Directivele nr. 89/48/CEE şi nr. 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaştere a calificărilor profesionale, şi Directivele nr. 77/452/CEE, nr. 77/453/CEE, nr. 78/686/CEE, nr. 78/687/CEE, nr. 78/1026/CEE, nr. 85/433/CEE şi nr. 93/16/CEE ale Consiliului
privind profesiunile de asistent medical, medic dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect,farmacist şi medic
6.2.5. Directiva nr. 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale
6.3. Norme juridice româneşti de armonizare cu legislaţia comunitară
6.4. Directive sectoriale

Capitolul VII. EVOLUŢII ALE LEGISLAŢIEI MUNCII ŞI ALE POLITICILOR DE OCUPARE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
7.1. Strategia Lisabona
7.2. Cartea verde „Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului 21”
7.3. Flexisecuritatea − noţiune şi conţinut
7.4. Liniile directoare integrate pentru creşterea ocupării (2008-2010)