Codul securităţii sociale

Costel GÎLCĂ, Wolters Kluwer, 2008

Codul securităţii sociale
Cod Produs: T.C.LC.002.08
ISBN / ISSN: 973191107-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 960
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 86,70 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Pentru a rezolva problemele inerente securităţii sociale în actualul stadiu al legislaţiei este nevoie să recurgem adesea la numeroase dispoziţii legale, modificate succesiv, răspândite în diverse Monitoare Oficiale sau în culegeri de acte normative ori reviste de specialitate.

Cartea se doreşte a fi un instrument de lucru necesar atât teoreticienilor cât şi practicienilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asigurărilor sociale şi al asistenţei sociale, fiind prezentate nu doar actele normative principale (legi, ordonanţe), ci şi cele derivate din acestea (hotărâri ale Guvernului, norme, instrucţiuni, ordine etc.)
I. PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
A. LEGEA NR. 19/2000

LEGEA Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
NORME de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
ORDINUL Nr. 98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
NORME METODOLOGICE de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1456/2005 privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

B. CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
NORMĂ METODOLOGICĂ de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
LEGEA Nr. 210/1999 a concediului paternal
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
NORME de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

C. BILETE DE ODIHNĂ
NORME ŞI CRITERII pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

D. STATUTUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII
STATUTUL din 8 ianuarie 2004 al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

E. REGIMURI SPECIALE DE PENSII
LEGEA nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
LEGEA Nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
LEGEA Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (extras)
LEGEA Nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (extras)
LEGEA Nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (extras)
NORME privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGEA Nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (extras)
LEGEA Nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
F. EGALITATE DE TRATAMENT
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
G. REGIMUL PENSIILOR FACULTATIVE ŞI AL PENSIILOR PRIVATE
LEGEA Nr. 204/2006 privind pensiile facultative
LEGEA Nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

II. SISTEMUL ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ
LEGEA Nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
PROCEDURI privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
PROCEDURA din 23 iulie 2004 privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
PROCEDURĂ privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare
REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă
CRITERII de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj
PROCEDURI privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
PROCEDURA de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj

III. ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE
LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (extras)
REGULAMENT privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate
NORME METODOLOGICE privind modul de decontare şi documentele justificative pentru acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contrapartidă

IV. SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
LEGEA Nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
NORME METODOLOGICE din 13 februarie 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
ORDINUL Nr. 188 privind constituirea Registrului operativ naţional al bolilor profesionale şi a Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale
LEGEA Nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
ORDINUL Nr. 974/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat
NORME TEHNICE privind modul de completare a certificatelor de concediu medical
INSTRUCŢIUNI privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical

V. PROTECŢIA MATERNITĂŢII
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

VI. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE
LEGEA Nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
ORDINUL Nr. 687/2005 privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice
LEGEA Nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor

VII. PRESTAŢII FAMILIALE

A. VENITUL MINIM GARANTAT
LEGEA Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 2302/2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
LEGEA Nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

B. ALOCAŢII FAMILIALE
LEGEA Nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
LEGEA Nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1767/2005 privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii
LEGEA Nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 961/1999 privind indexarea cuantumului alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 989/2000 privind finanţarea indexării cu 25% a cuantumului alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 360/1997 privind unele măsuri în vederea pregătirii bazei de date pentru plata alocaţiei suplimentare familiilor cu copii
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 2395/2004 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
HOTĂRÂRE Nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
ORDINUL Nr. 756/2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie

C. ÎNCĂLZIRE LOCUINŢE
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 5 /2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

D. BURSELE DE STUDII ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi

E. PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP
LEGEA Nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
PROCEDURĂ de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1764/2005 privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat, precum şi a indemnizaţiei lunare cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat, alţii decât nevăzătorii
NORME METODOLOGICE privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap
INSTRUCŢIUNILE Nr. 1008/2003 privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002
INSTRUCŢIUNI privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap

F. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
LEGEA Nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 68/2003 privind serviciile sociale
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale
METODOLOGIA de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
LEGEA Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
ORDINUL Nr. 219/2006 privind activităţile de identifi care, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se afl ă la muncă în străinătate
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panifi caţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore REGULAMENT de aplicare a O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat

CODUL SECURITĂŢII SOCIALE
VIII. CONVENŢII O.I.M. PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ RATIFICATE DE ROMÂNIA CONVENŢIA Nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
CONVENŢIA Nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie (revizuită în 1948)
CONVENŢIA Nr. 134/1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi
CONVENŢIA Nr. 127/1967 privind greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător
CONVENŢIA Nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare

ANEXE
Anexa 1. Lista Deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate cu privire la Legea nr. 19/2000
Anexa Nr. 2. Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare
Anexa Nr. 3. Bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă
Anexa Nr. 4. Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă
Anexa Nr. 5. Salariul mediu anual
Anexa Nr. 6. Salariul minim pe ţară
Anexa Nr. 7. Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşteri
Anexa Nr. 8. Câştigul salarial mediu
Anexa Nr. 9. Salariul minim pe ţară