Cooperarea judiciară internaţională şi europeană în materie penală

Florin Răzvan RADU, Wolters Kluwer, 2009

Cooperarea judiciară internaţională şi europeană în materie penală
Cod Produs: T.C.MO.001.09
ISBN / ISSN: 973191131-6
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 646
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 81,88 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
“Cooperarea judiciară internațională și europeană în materie penală” își propune să ofere cititorului esența a ceea ce sperăm ca în viitor să devină o disciplină de studiu în facultățile de Drept din România. Cei interesați nu sunt însă privați de plăcerea de a descoperi mai mult din "tainele" acestui domeniu. Pe lângă studiul doctrinei de specialitate, aceștia se pot perfecționa prin consultarea nemijlocită a textelor instrumentelor juridice internaționale, a rapoartelor explicative ale acestora, precum și a declarațiilor sau rezervelor unor state la convențiile multilaterale la care sunt parte, utilizând în acest scop (și) sursele electronice indicate de noi.
Lista abrevierilor
Cuvânt înainte

PARTEA ÎNTÂI. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

CAPITOLUL I. Extrădarea
Secţiunea I. Scurtă privire istorică
Secţiunea a II-a. Noţiunea juridică a extrădării
§1. Definiţie. Deosebirea faţă de alte măsuri. Frauda la extrădare
§2. Clasificări
Secţiunea a III-a. Extrădarea – formă de cooperare internaţională bazată pe suveranitatea statelor
§1. Extrădarea în dreptul internaţional public
1. Extrădarea – act de suveranitate al statului
2. Consecinţele trăsăturii extrădării de a fi o prerogativă a suveranităţii statului
§2. Procedura de extrădare
1. Consideraţiuni generale
2. Procedura extrădării în legislaţia română în vigoare
§3. Extrădarea în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Secţiunea a IV-a. Condiţiile extrădării în lumina dreptului internaţional şi a dreptului român
§1. Condiţii privitoare la infracţiune
1. Condiţii privind gravitatea infracţiunii sau a pedepsei
2. Dubla incriminare
3. Fapta să nu fie prescrisă
4. Infracţiunea să nu fie una politică sau conexă unei infracţiuni politice sau motivată pe considerente de rasă, de religie, de sex, de naţionalitate, de limbă, de opinii politice sau ideologice sau de apartenenţă la un grup social
§2. Condiţii privind persoana extrădabilă
§3. Condiţii privind urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei
§4. Condiţii privind cererea de extrădare
Secţiunea a V-a. Condiţia dublei incriminări în material extrădării şi evoluţia în timp a acesteia
Secţiunea a VI-a. Analiza convenţiilor multilaterale de extrădare sau conţinând dispoziţii privind extrădarea la care România este parte
1. Convenţia europeană de extrădare, adoptată la Paris la 13 decembrie 1957 şi Protocoalele sale adiţionale, adoptate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
1. Introducere
2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în materie de extrădare la care România este parte
Secţiunea a VII-a. Analiza tratatelor bilaterale de extrădare încheiate de România

CAPITOLUL II. Transferul de proceduri în materie penală
Secţiunea I. Noţiune. Definiţie. Reglementare
Secţiunea a II-a. Aut dedere, aut judicare
Secţiunea a III-a. Principalele convenţii internaţionale conţinând dispoziţii privind transferul de proceduri în materie penală
1. Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală
2. Alte instrumente juridice internaţionale în materia transferului de proceduri
Secţiunea a IV-a. Cadrul juridic intern

CAPITOLUL III. Asistenţa judiciară internaţionalăîn materie penală
Secţiunea I. Noţiune. Definiţie. Reglementare
Secţiunea a II-a. Principalele forme de asistenţă judiciară internaţională în materie penală
1. Comunicarea sau notificarea actelor de procedură
2. Comisia rogatorie internaţională
Secţiunea a III-a. Convenţii multilaterale în domeniul asistenţei judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte
1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959 şi Protocoalele sale adiţionale
1. Prezentare generală a Convenţiei
2. Analiza principalelor prevederi ale Convenţiei
2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în domeniul asistenţei judiciare în materie penală
1. Convenţii cu vocaţie universală adoptate sun egida Organizaţiei Naţiunilor Unite
2. Convenţii ale Consiliului Europei
Secţiunea a IV-a. Tratate bilaterale de asistenţă judiciară internaţională în materie penală încheiate de România

CAPITOLUL IV. Recunoaşterea hotărârilor penale
Secţiunea I. Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive
§1. Executarea hotărârilor străine
§2. Efectele internaţionale ale hotărârilor penale europene
Secţiunea a II-a. Reglementarea în legea română a recunoaşterii şi executării hotărârilor penale străine

CAPITOLUL V. Transferarea persoanelor condamnate
Secţiunea I. Noţiune. Definiţie. Reglementare
Secţiunea a II-a. Convenţia Consiliului Europei asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983 şi Protocolul său adiţional din 18 decembrie 1997
1. Consideraţii generale
2. Analiza principalelor articole ale Convenţiei
3. Protocolul adiţional din 18 decembrie 1997
Secţiunea a III-a. Tratate bilaterale încheiate de România în materia transferării persoanelor condamnate
Secţiunea a IV-a. Cadrul juridic intern privind transferarea persoanelor condamnate


PARTEA A DOUA. COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL I. Sediul materiei. Argumente pentru definirea unui drept european penal

CAPITOLUL II. Principalele instrumente juridice ale Uniunii Europene privind cooperarea judiciară în materie penală. Conturarea unui drept european penal şi armonizarea dreptului penal european
Secţiunea I. Consideraţii generale. Scurt istoric
Secţiunea a II-a. Instrumente în materia extrădării şi predării infractorilor
Subsecţiunea 1. Convenţiile de extrădare din 1995 şi 1996
Subsecţiunea a 2-a. Mandatul european de arestare
§1. Introducere
§2. Noţiune
§3. Procedura de predare în baza unui mandat european de arestare. Asemănări şi deosebiri faţă de procedura „clasică” de extrădare
1. Eliminarea etapei administrative şi a oricărei posibilităţi de influenţă a factorului politic
2. Condiţiile predării şi regulile de procedură
4. Implicaţii constituţionale: analiză comparativă a situaţiei din Germania, Polonia şi România
§5. Mandatul european de arestare şi drepturile omului
§6. Aplicarea în timp şi în spaţiu a Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare. Decizia nr. C-296/08 din
12 august 2008 a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
1. Aplicarea în timp
2. Aplicarea în spaţiu
§7. Transpunerea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare în dreptul român
Secţiunea a III-a. Instrumente juridice în materia asistenţei judiciare
Subsecţiunea 1. Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 şi Protocolul adiţional din 16 octombrie 2001
§1. Aspecte introductive
§2. Analiza principalelor prevederi ale Convenţiei din 29 mai 2000
1. Caracteristici esenţiale
2. Principalele „inovaţii” aduse de Convenţia din 29 mai 2000 faţă de Convenţia Consiliului Europei
3. Protecţia datelor cu caracter personal
§3. Analiza completărilor aduse prin Protocolul din 16 octombrie 2001
1. Privire de ansamblu
2. Asistenţa penală în materie bancară
3. Despre condiţiile diferite de executare a asistenţei în funcţie de tipul de întrebări
4. Dispoziţii generale vizând facilitarea asistenţei
§4. Declaraţiile României în aplicarea Convenţiei şi a Protocolului
Subsecţiunea a 2-a. Instrumente juridice bazate pe principiul recunoaşterii reciproce
§1. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor
§2. Decizia-cadru a Consiliului 2005/214/JAI din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pedepselor pecuniare (amenzi)
§3. Decizia-cadru a Consiliului nr. 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce ordinelor de confiscare
Secţiunea a IV-a. Instrumente juridice care vizează apropierea legislaţiilor penale din statele membre
§1. Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului
§2. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri
§3. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat
§4. Decizia-cadru a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (2001/413/JAI)
§5. Decizia-cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea, identificarea, urmărirea, indisponibilizarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii (2001/500/JAI)
§6. Decizia-cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane (2002/629/JAI)
§7. Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile

CAPITOLUL III. Cadrul instituţional privind cooperarea judiciară în materie penală în Uniunea Europene
CAPITOLUL IV. Perspectivele dezvoltării cooperării judiciare în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene
Secţiunea I. „Tratatul de la Lisabona” – şansa unui nou început pentru cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene
Secţiunea a II-a. Câteva dintre cele mai importante instrumente juridice aflate în diferite faze de negociere în cadrul instituţiilor Uniunii Europene

PARTEA A TREIA INSTRUMENTE JURIDICE INTERNATIONALE SI EUROPENE FUNDAMENTALE PENTRU COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. TEXTE ADNOTATE

CAPITOLUL I. Instrumente juridice privind extrădarea
§1. Instrumente ale Consiliului Europei
1. Convenţia europeană de extrădare (Paris, 13 decembrie 1957)
2. Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare (Strasbourg, 15 octombrie 1975)
3. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare (Strasbourg, 17 martie 1978)
§2. Instrumente ale Uniunii Europene
1. Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI)
2. Convenţie elaborată în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene
3. Convenţia adoptată în baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL II. Instrumente privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală în sens larg
§1. Instrumente ale Consiliului Europei
1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959)
2. Protocol adiţional la Convenţia Europeană de asistenţă în materie penală (Strasbourg, 17 martie 1978)
3. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, Strasbourg, 8 noiembrie 2001
4. Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972
5. Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
6. Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg, 21 martie 1983)
7. Protocol adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
§2. Instrumente ale Uniunii Europene
1. Invenţie adoptată de Consiliu în conformitate cu art. 34 din Tratatul Uniunii Europene, privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între Statele Membre ale Uniunii Europene
2. PROTOCOL la Convenţia cu privire la asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul art. 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană
3. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor
4. Decizia-cadru a Consiliului 2005/214/JAI din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare
5. Decizia-cadru a Consiliului 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce ordinelor de confiscare

CAPITOLUL III. Instrumente multilaterale ce conţin prevederi privind diferite forme de cooperare judiciară în materie penală
§1. Instrumente ale Consiliului Europei
1. Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie 1977)
2. Convenţia europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, Strasbourg, 8 noiembrie 1990
3. Convenţia penală privind corupţia, Strasbourg, 27 ianuarie 1999
4. Convenţia privind criminalitatea informatică, Budapesta, 23 noiembrie 2001
5. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
6. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
7. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005§2 Instrumente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
1. Convenţia internaţională privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
2. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
3. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

BIBLIOGRAFIE