Executarea silită

Simona Gina PIETREANU, Marcel Dumitru GAVRIȘ, Wolters Kluwer, 2009

Executarea silită
Cod Produs: T.C.LC.001.09
ISBN / ISSN: 973191111-1
Număr / Ediţie: 2
Număr pagini: 632
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 72,25 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Executarea silită este un proces care implică profesionalism din partea organului de executare, un control prompt și eficient al instanței de executare și exercitarea cu bună-credință a drepturilor procesuale de către părți.

Lucrarea de față reunește hotărâri judecătorești în care instanțele s-au pronunțat în mod irevocabil asupra diferitelor probleme de drept cu incidență în sfera executării silite. Prin diversitatea problemelor de drept cuprinse în jurisprudența selectată, coroborată cu împrejurarea că fiecare cauză dedusă judecății are particularitățile sale, lucrarea se adresează magistraților care doresc să se specializeze în această problematică.

Lucrarea se adresează în egală măsură executorilor judecătorești sau altor organe de executare, dar și organelor de ordine, instituțiilor bancare, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (care sunt obligate prin lege să acorde sprijin sau informații, după caz, executorilor judecătorești sau altor organe de executare).

De asemenea, cartea se dorește a fi un instrument util în cunoașterea și aplicarea dispozițiilor legale care reglementează faza executării silite pentru practicienii dreptului, dar și pentru justițiabili, pasionați de domeniul dreptului sau de ideea de justiție în general.
JURISPRUDENŢĂ
A. Practica instanţelor judecătoreşti
1. Cerinţe pentru declanşarea executării silite

a. Titlu executoriu
1. Competenţă funcţională. Contestaţie la executare. Recurs. Titlu executoriu reprezentat de o sentinţă comercială
2. Contract de asistenţă juridică. Titlu executoriu. Pact de quota litis. Învestire cu formulă executorie
3. Competenţa funcţională a secţiilor. Titlu executoriu reprezentat de sentinţă comercială
4. Învestire cu formulă executorie. Hotărâre arbitrală. Competenţă materială de soluţionare a cererii
5. Onorariu de succes. Lipsa caracterului cert al creanţei. Neîndeplinirea condiţiei suspensive

b. Învestirea cu formulă executorie
6. Contestaţie la executare admisă. Cerere de suspendare a executării silite respinsă ca lipsită de interes. Încuviinţare executare silită. Recurs nul
7. Învestire cu formulă executorie. Semnatarii cec-ului
8. Contract de credit bancar. Învestire cu formulă executorie. Cerere de învestire formulată de asigurătorul de risc financiar
9. Contract de vânzare cumpărare. Modificare. Învestire cu formulă executorie. Neprezentarea actului de modificare. Anulare încheiere de încuviinţare a executării silite
10. Învestire cu formulă executorie. Contract de asistenţă juridică. Onorariu stabilit în cotă procentuală
11. Învestire cu formulă executorie. Contract de împrumut autentificat
12. Contract de credit – titlu executoriu. Lipsa formalităţii de învestire cu formulă executorie
13. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie. Nerespectarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 26/1990. Caracterul formal al titlurilor de valoare
14. Învestire cu formulă executorie. Contract de asistenţă juridică. Pact de quota litis

c. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită
15. Executare silită. Amendă contravenţională. Prescripţie
16. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Cerere de acordare despăgubiri pentru pagube cauzate prin stoparea executării silite
17. Prescripţia extinctivă a dreptului de a cere executarea silită. Suspendarea executării silite
18. Contestaţie la executare. Inadmisibilitate. Prematuritate cerere de repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a cere executare silită
19. Executare silită. Perimare. Act de executare
20. Act de adjudecare. Anulare. Perimare. Efecte

d. Cauţiuni
21. Contestaţie la executare. Timbraj. Cerere de restituire cauţiune

2. Actele de procedură în cadrul executării silite
22. Contestaţie la executare. Netimbrare. Recurs. Cuprinsul procesului/verbal ce dovedeşte îndeplinirea procedurii de citare
23. Proces-verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare. Actualizarea creanţei de către executorul judecătoresc. Înştiinţarea debitorului despre înfiinţarea popririi
24. Acte de executare. Nulitate condiţionată de existenţa unei vătămări. Dovada vătămării
25. Reintegrare în muncă. Despăgubire egală cu salariile indexate. Expertiză contabilă
26. Compensaţie legală. Ofertă de plată. Drept de retenţie
27. Executarea silită a drepturilor salariale stabilite prin hotărâre judecătorească cu prilejul anulării deciziei de încetare a contractului de muncă şi a dispunerii reintegrării în funcţie
28. Contract de asistenţă juridică. Titlu executoriu. Suspendare executare. Hotărâre nemotivată

3. Executorul judecătoresc. Recuzarea. Competenţă
29. Recuzare executor judecătoresc. Plângere penală. Vrăjmăşie
30. Plângere. Executor judecătoresc. Refuz îndeplinire act
31. Recuzare executor. Netimbrare. Renunţare la judecata recursului
32. Competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Cumularea modalităţilor de executare silită asupra unor bunuri diferite în temeiul aceluiaşi titlu executoriu
33. Constatarea refuzului nejustificat al executorului judecătoresc de a continua executarea silită

4. Diferite feluri de executare silită
a. Urmărirea silită a bunurilor imobile
34. Proces-verbal de vânzare anulat. Act de adjudecare. Efecte
35. Publicaţie de vânzare. Proces-verbal de licitaţie. Suspendare distribuire preţ. Cheltuieli de executare
36. Executare silită imobiliară. Imobil dobândit în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ. Încetarea executării silite pentru achitarea debitului
37. Tranzacţie asupra bunurilor comune încheiată ulterior înscrierii somaţiei de executare în Cartea Funciară. Împrumut contractat în timpul căsătoriei – datorie personală a soţului contractant. Inopozabilitatea tranzacţiei
38. Executare silită asupra unui bun aflat în devălmăşie, de către un debitor personal al unuia dintre soţi

b. Urmărirea silită a bunurilor mobile
39. Executare silită mobiliară. Imposibilitate executare. Executare silită indirectă. Condiţii

c. Poprirea
40. Poprire asigurătorie. Terţ poprit. Executor judecătoresc
41. Executare silită prin poprire. Indisponibilizare sume pe care terţul le datorează reprezentantului fiscal al debitorului. Nelegalitatea procedurii
42. Executare silită prin poprire. Titlu executoriu reprezentat de ordonanţă de emitere a somaţiei de plată împotriva cărei s-a formulat cerere în anulare în condiţiile art. 8 din O.G. nr. 5/2001
43. Executare silită prin poprire. Compensarea creanţei în condiţiile art. 111 alin. (1) C. pr. fisc.

d. Predarea silită a bunurilor
44. Predare silită bun mobil. Invocarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999 în cadrul contestaţiei la executare
45. Predare silită imobil. Autoritate de lucru judecat
46. Acţiune în revendicare imobiliară admisă. Punere în executare silită. Incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999
47. Punerea în executare silită a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus evacuarea în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 40/1999 derogă de la dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 114/1996 potrivit principiului specialia generalibus derogant
48. Hotărâre judecătorească irevocabilă de admitere a acţiunii în revendicare imobiliară. Punere în executare silită
49. Titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare imobiliară. Punere în posesie

5. Aspecte specifice executării cambiei, biletului la ordin şi cec-ului
50. Contestaţie la executare în materie comercială. Titlu executoriu reprezentat de fi lă CEC. Necompetenţa funcţională a secţiei civile
51. Învestire cu formulă executorie cambie. Instanţă competentă. Somaţie. Opoziţie cambială. Contestaţie la executare. Admisibilitate
52. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie. Opinie separată
53. Contestaţie la executare; opoziţie la executare – cale de atac prin care se pot invoca excepţii de nulitate a titlului cambial. Apărări de fond împotriva titlului
54. Învestire cu formulă executorie, bilet la ordin. Neîndeplinirea condiţiilor de formă. Imposibilitatea completării cu elemente exterioare
55. Învestire cu formulă executorie. Lipsa menţiunii din cuprinsul biletului la ordin relative la numele aceluia căruia, sau la ordinul căruia trebuie făcută plata

6. Contestaţia la executare
a. Contestaţia la titlu
56. Contestaţie la titlu. Contestaţie la executare propriu-zisă. Excepţia tardivităţii
57. Contestaţie la titlu. Instanţă competentă. Hotărâre casată
58. Lămurirea înţelesului şi precizarea întinderii dispozitivului ordonanţei de adjudecare. Recurs. Contestaţie la executare

b. Contestaţia la executare propriu zisă
59. Contestaţie la executare. Tardivitatea formulării contestaţiei
60. Titlu executoriu. Contract de asistenţă juridică. Apărări de fond
61. Contestaţie la executare. Dispoziţii civile din hotărâre penală. Părţi în proces
62. Hotărâre arbitrală. Executare silită. Apărări de fond. Acţiune în anulare
63. Contestaţie la executare formulată de un terţ. Inopozabilitatea titlului executoriu
64. Contestaţie la executare. Apărări de fond împotriva titlului executoriu
65. Contestaţie la executare. Debitori cu vocaţia de a beneficia de prevederile O.U.G. nr. 40/1999
66. Cerere de încetare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei în anulare formulate împotriva deciziei prin care a rămas irevocabilă hotărârea judecătorească ce constituie titlu executoriu

c. Aspecte procedurale relative la judecarea contestaţiei la executare
67. Contestaţie la executare. Recurs. Excepţia de netimbrare
68. Executare amendă civilă. Debitor. Capacitate. Calitate
69. Executare silită amenzi. Contestaţie. Cerere de asistenţă judiciară. Scutire parţială de la plata taxei de timbru
70. Cerere de revizuire. Înscrisuri noi. Chitanţe de plată a onorariului de avocat
71. Societate comercială cu răspundere limitată. Contestaţie la executare promovată în numele societăţii de către unul dintre asociaţi. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
72. Cheltuieli de judecată. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 275 C. pr. civ. în procedura contestaţiei la executare
73. Contestaţie în anulare. Eroare de judecată. Inadmisibilitate

7. Executarea silită a creanţelor bugetare
74. Executarea creanţelor asupra statului. Reguli speciale. Interpretare sistematică
75. Act administrativ fiscal. Contestaţie administrativă. Contestaţie la executare. Admisibilitate
76. Proces-verbal de sechestru. Obligaţie fiscală. Somaţie. Vătămare
77. Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii
78. Creanţă fiscală. Contestaţie la executare. Elemente de individualizare ale creanţei fiscale
79. Creanţă fiscală. Înştiinţare de plată. Cuantum debit
80. Obligaţia organului de executare de a verifi ca situaţia drepturilor reale şi a sarcinilor care grevează bunul urmărit. Data efectuării executării. Contestaţie la executare în cadrul procedurii fiscale, formulate de un terţ – cale de atac
81. Înştiinţare de plată. Condiţii obligatorii premergătoare declanşării procedurii executării silite. Convenţie de eşalonare a plăţii şi de scutire la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor.
82. Executare silită – creanţă constând în amendă contravenţională. Procedură aplicabilă
83. Titlu de creanţă. Procedură de contestare. Inadmisibilitate formulare apărări de fond pe calea contestaţiei la executarea faţă de dispoziţiile art. 178-179 C. pr. fisc. Somaţie emisă în vederea începerii executării silite – condiţii de formă
B. Jurisprudenţă C.E.D.O. Hotărârea din 17 iunie 2003 în cauza Ruianu împotriva României Hotărâre din 24 martie 2005, definitivă la 24 iunie 2005în Cauza Şandor împotriva României Hotărâre din 20 decembrie 2007 în Cauza Iosif şi alţii împotriva României Hotărâre din 11 octombrie 2007 în Cauza Ştefanescu împotriva României
C. Decizii pronunţate în cadrul recursului în interesul legii DECIZIE nr. LXXIX (79) din 5 noiembrie 2007privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol DECIZIE nr. XV din 5 februarie 2007 privind aplicarea dispoziţiilor art. 400 şi 402 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la stabilirea competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare, în primă instanţă şi în căile de atac, având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii comerciale, precum şi în alte titluri de natură comercială

Indice alfabetic