Practică judiciară şi legislaţie în materia dreptului internaţional privat

Dan LUPAȘCU, Nicoleta CRISTUȘ, Wolters Kluwer, 2009

Practică judiciară şi legislaţie în materia dreptului internaţional privat
Cod Produs: T.C.JP.010.09
ISBN / ISSN: 973191160-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 976
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 110,78 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Fără ca jurisprudenţa să reprezinte un izvor de drept, ea contribuie la "elaborarea" dreptului, realizând nu doar o simplă interpretare a legii, ci și "extinderea" aplicării ei la situații de fapt, neavute în vedere de legiuitor la momentul adoptării actului normativ.
Raportul juridic de drept internațional privat prezintă anumite trăsături caracteristice prin care se deosebește de obiectul altor ramuri de drept, cea mai importantă dintre acestea fiind elementul de extraneitate.

Prezenţa elementului de extraneitate obligă instanța să rezolve două probleme majore de drept internațional privat: mai întâi, problema conflictului de legi, prin a identifica și cunoaște care dintre cele două legi, română sau străină, guvernează raportul juridic dedus judecății; apoi problema de ordin procesual a conflictului de jurisdicții, prin a determina instanța competentă să soluționeze litigiul și, după caz, procedura aplicabilă.
CARTEA I. PRACTICA JUDICIARA ÎN MATERIA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PRIVAT

Secţiunea I. Norme conflictuale
1. Norme conflictuale în materie comercială. Contract de vânzare-cumpărare încheiat între un comercial român şi unul străin. Cerere pentru emiterea somaţiei de plată. Legea aplicabilă contractului. Legea aplicabilă litigiului
2. Conflict de jurisdicţii. Contract comercial cu parteneri externi. Acţiune pentru acordarea de despăgubiri pentru săvârşirea unui delict civil. Competenţă jurisdicţională
3. Norme conflictuale în materia dreptului comercial. Legea aplicabilă în materia anulării unei mărci. Marca, componentă a fondului de comerţ
4. Norme conflictuale în materie comercială. Instanţa competentă să soluţioneze litigiul cu privire la un contract de vânzare-cumpărare. Inserarea unei clauze cu privire la instanţa competentă. Consecinţe
5. Norme conflictuale în materie comercială. Legea aplicabilă dacă părţile nu au ales prin consens o astfel de lege. Supunerea contractului legii statului cu care prezintă legăturile cele mai strânse
6. Norme conflictuale în materia moştenirii. Stabilirea legii aplicabile. Aplicarea legii locului unde a fost întocmit testamentul
7. Norme conflictuale în materia moştenirii. Certificat de moştenitor eliberat în Germania cu privire la un imobil situat în România
8. Norme conflictuale în materia faptelor juridice ilicite. Aplicarea principiul lex loci delicti commisi
9. Norme conflictuale în materia contractului de asigurare. Stabilirea instanţei competente. Stabilirea legii aplicabile. Aplicarea legii de la sediul asigurătorului
10. Norme conflictuale în materie comercială. Contract comercial de vânzare-cumpărare produse. Aplicarea legii statului unde vânzătorul îşi are sediul social
Conflict de jurisdicţii. Sesizarea instanţei în drept să se pronunţe cu privire la un conflict de competenţă. Invocarea dispoziţiilor referitoare la instanţa competentă să judece o cerere de desfacerea căsătoriei stabilite în baza Legii nr. 105/1992

Secţiunea a II-a. Conflictul de jurisdicţii
12. Conflict de jurisdicţii. Competenţă. Acţiune în instanţă pentru constatarea dispariţiei unui cetăţean străin. Aplicarea principiului lex patriae
13. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine prin care s-a încuviinţat adopţia unui cetăţean român. Verificarea competenţei instanţei străine
14. Conflict de jurisdicţii. Hotărârea arbitrală străină. Recunoaşterea acesteia. Clauză compromisorie referitoare la competenţa tribunalului arbitral
15. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea de plin drept a hotărârilor referitoare la statutul civil al persoanelor. Hotărâre prin care a fost suplinit consimţământul unuia dintre părinţi la adopţie
16. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine referitoare la stabilirea cuantumului pensiei la întreţinere. Opunerea la încuviinţarea şi executarea hotărârii. Imposibilitatea examinării pe fond a hotărârii străine
17. Conflict de jurisdicţii. Executarea hotărârilor străine. Condiţii pentru exequatur. Prescripţia executării silite a hotărârii
18. Conflict de jurisdicţii. Competenţa. Acţiune pentru restituirea împrumutului. Competenţa instanţei în raport cu reşedinţa pârâtului
19. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Condiţii. Conţinutul cererii şi înscrisurile doveditoare
20. Conflict de jurisdicţii. Procedura de soluţionare a cererii de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti străine. Persoanele care trebuie citate
21. Conflict de jurisdicţii. Executarea hotărârilor străine. Prescripţia executării silite a hotărârii. Termenul de prescripţie
22. Conflict de jurisdicţii. Arbitrajul în dreptul internaţional privat. Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri arbitrale străine. Verificarea competenţei instanţei arbitrale străine care a soluţionat cauza
23. Conflict de jurisdicţii. Competenţă materială. Excepţia necompetenţei generale a instanţelor române. Inexistenţa unui element de extraneitate
24. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. Înţelesul noţiunii de „hotărâre străină”. Hotărâre străină pronunţată în cadrul procedurii necontencioase
25. Conflict de jurisdicţii. Contract comercial cu parteneri externi. Acţiune pentru acordarea de despăgubiri pentru săvârşirea unui delict civil. Competenţă jurisdicţională
26. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor arbitrale străine. Existenţa unei clauze compromisorii. Interpretarea acesteia
27. Conflict de jurisdicţii. Hotărârea arbitrală străină. Încuviinţarea executării silite a acesteia în România. Legea aplicabilă pentru dovedirea caracterului definitiv al acesteia
28. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârii străine. Condiţii. Depunerea copiei legalizate a hotărârii străine a cărei recunoaştere se solicită
29. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârii arbitrale străine. Condiţii. Depunerea copiei legalizate a hotărârii străine a cărei recunoaştere se solicită şi a traducerii acesteia
30. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Preexistenţa unei hotărâri dată de o instanţă din România. Admiterea cererii
31. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine Condiţia reciprocităţii. Prezumţia legală a existenţei acesteia
32. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine. Condiţia referitoare la verificarea competenţei instanţei străine care a pronunţat hotărârea. Neîndeplinirea acesteia. Efecte
33. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine. Hotărâre arbitrală. Proba caracterului executoriu al acesteia
34. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine în România. Condiţia referitoare la caracterul definitiv al hotărârii străine
35. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârii instanţei străine privitoare la adopţia unui cetăţean român. Posibilitatea refuzului recunoaşterii
36. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Apărări de fond formulate în faţa instanţei învestite cu cererea de exequatur. Inadmisibilitate
37. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârii străine. Noţiunea de „hotărâre străină”. Certificat prin care s-a dispus schimbarea numelui
38. Conflict de jurisdicţii. Competenţa. Acţiuni reciproce de divorţ ale soţilor cu domiciliul în străinătate. Căsătorie încheiată în România. Instanţa competentă
39. Conflict de jurisdicţii. Competenţa. Acţiune având ca obiect stabilirea de relaţii personale cu minorul pe calea ordonanţei preşedinţiale. Necompetenţa instanţelor româneşti
40. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Noţiunea de „hotărâre străină”. Recunoaşterea unui act jurisdicţional numit „notificare de execuţie”, pronunţat în cadrul unei proceduri necontencioase
41. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Condiţia referitoare la caracterul definitiv al hotărârii străine. Respingerea cererii
42. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Condiţia caracterului definitiv al hotărârii. Legea aplicabilă pentru verificarea acestei condiţii
43. Conflict de jurisdicţii. Încuviinţarea executării hotărârilor străine. Caracterul definitiv sau irevocabil al hotărârii de recunoaştere. Relevanţă
44. Conflict de jurisdicţii. Încuviinţarea executării unei hotărâri arbitrale. Contestaţie la executare. Desfiinţarea titlului executoriu
45. Conflict de jurisdicţii. Instanţa competentă să se pronunţe asupra cererii de încuviinţare a executării hotărârii străine. Condiţia referitoare la încuviinţarea executării hotărârii pe teritoriul României şi nu pe teritoriul altui stat
46. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine. Condiţia referitoare la caracterul definitiv al hotărârii. Îndeplinirea acesteia
47. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine. Cazuri de refuz al recunoaşterii. Existenţa unei fraude în cadrul procedurii din străinătate
48. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unui certificat de moştenitor emis de către instanţa străină. Cazuri în care recunoaşterea poate fi refuzată
49. Conflict de jurisdicţii. Acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva unui stat străin. Competenţa de soluţionare a cauzei
50. Conflict de jurisdicţii. Încuviinţarea executării unei hotărâri străine. Prescripţia dreptului de a solicita executarea silită. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie
51. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea hotărârilor străine. Noţiunea de „hotărâre străină”. Documente emise de către un notar
52. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri de adopţie. Cazuri în care recunoaşterea poate fi refuzată. Condiţia referitoare la faptul că adopţia încuviinţată de o instanţă străină trebuie să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de legea adoptatului
53. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine. Cazuri în care recunoaşterea poate fi refuzată. Pronunţarea hotărârii străine în lipsa părţii care a pierdut procesul
54. Conflict de jurisdicţii. Competenţa de soluţionare a unui litigiul având ca obiect partaj succesoral. Competenţa specială instituită de art. 155 din Legea nr. 105/1992
55. Conflict de jurisdicţii. Recunoaşterea unei hotărâri străine referitoare la desfacerea căsătoriei dintre doi cetăţeni români. Verificarea competenţei instanţei străine
56. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Instanţa competentă să soluţioneze o cerere de divorţ privind doi cetăţeni români ce nu domiciliu în România
57. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Autoritatea de lucru judecat
58. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Înapoierea copilului răpit. Caracterul ilicit al neînapoierii unui copil. Criterii de apreciere
59. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Definirea termenilor de „deplasare şi reţinere ilicită”
60. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU şi al Convenţiei de la Haga din anul 1980. Caracterul ilicit al neînapoierii unui copil. Noţiunea de „ilicit”
61. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului C.E. nr. 2201/2003 al CEU. Înapoierea copilului răpit. Prohibiţia ca statul solicitat să mai statueze asupra fondului dreptului privind încredinţarea dacă s-a formulat o cerere anterioară privind înapoierea minorului în baza Convenţiei de la Haga
62. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Înapoierea copilului răpit. Situaţii în care autoritatea judiciară nu dispune înapoierea imediată a copilului
63. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului C.E. nr. 2201/2003 al C.E.U. şi al Convenţiei de la Haga din anul 1980. Deplasare şi neînapoiere/reţinere. Hotărâre ulterioară pronunţată cu privire la încredinţarea minorului
64. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Instanţa competentă să soluţioneze o cerere de divorţ dintre un cetăţean român şi un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene
65. Conflict de jurisdicţii. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti potrivit Regulamentului CE nr. 2201/2003 al CEU. Suspendarea judecării unei cauze de divorţ în situaţia în care o instanţă dintr-un stat membru este anterior sesizată cu o cerere „dependentă”

Secţiunea a III-a. Regimul străinilor în România
66. Regimul străinilor în România. Interzicerea îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Luarea în custodie publică. Încetarea de drept a acestei măsuri la formularea unei cereri de protecţie potrivit legislaţiei din domeniul azilului. Efecte asupra măsurii returnării
67. Regimul străinilor în România. Returnarea străinilor de pe teritoriul României. Interzicerea îndepărtării de pe teritoriul României. Căsătoria cu un cetăţean român. Căsătoria de convenienţă
68. Dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene a unui cetăţean român. Restrângerea acestui drept. Condiţii. Acţiune pentru transformarea măsurii suspendării temporare a dreptului de folosire a paşaportului în măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie
69. Regimul străinilor în România. Interzicerea îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Luarea în custodie publică. Încetarea de drept a acestei măsuri la formularea unei cereri de protecţie potrivit legislaţiei din domeniul azilului. Efecte asupra măsurii returnării
70. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Condiţii. Noţiunea de „şedere continuă”
71. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Interpretarea condiţiei „şedere continuă şi legală”. Cereri de prelungire a vizei de şedere formulate cu întârziere. Relevanţă
72. Regimul străinilor în România. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinul intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale. Desfăşurarea activităţii comerciale în conformitate cu planul de afaceri
73. Regimul străinilor în România. Măsura de luare în custodie publică şi de returnare. Interzicerea acestei măsuri. Acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României. Aplicabilitatea măsurii returnării la încetarea motivelor de tolerare
74. Regimul străinilor în România. Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Expulzare. Cazuri în care expulzarea nu poate fidispusă
75. Regimul străinilor în România. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinul intrat în România în scop de muncă. Necesitatea deţinerii unei autorizaţii de muncă valabile
76. Regimul străinilor în România. Tolerarea rămânerii pe teritoriul României. Cazuri. Imposibilitatea obiectivă a străinului de a părăsi temporar România
77. Regimul străinilor în România. Returnarea străinilor. Interzicerea îndepărtării de pe teritoriul României. Căsătoria cu un cetăţean român. Căsătoria de convenienţă. Elemente de apreciere
78. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Condiţii de acordare. Îndeplinirea cumulativă a acestora
79. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Condiţii de acordare. Străin care prezintă pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţională. Criterii pentru aprecierea pericolului pentru „siguranţa naţională”
80. Regimul străinilor în România. Tolerarea rămânerii pe teritoriul României. Condiţii. Imposibilitatea obiectivă a străinului de a părăsi temporar România. Art. 8 din Convenţie referitor la respectarea vieţii private şi de familie
81. Dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene a unui cetăţean român. Restrângerea acestui drept. Conflict între norma internă şi norma comunitară
82. Regimul străinilor în România. Acordarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă. Autoritatea publică competentă să soluţioneze o astfel de cerere. Inadmisibilitatea acţiunii adresate direct instanţei de judecată pentru obligarea autorităţii publice la emiterea acestei vize
83. Dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene a unui cetăţean român. Restrângerea acestui drept. Conflict între norma internă şi norma comunitară
84. Regimul străinilor în România. Solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară. Inaplicabilitatea acestui drept pentru străinii cu şedere ilegală în România
85. Regimul străinilor în România. Solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară în scop de muncă. Necesitatea formulării unei astfel de cereri înainte de data încetării dreptului de şedere
86. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Condiţii de acordare. Străin care prezintă pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţională. Respingerea cererii
87. Regimul străinilor în România. Şederea străinilor în România. Acordarea dreptului de şedere permanentă. Inadmisibilitatea acţiunii adresate direct instanţei de judecată pentru obligarea autorităţii publice la aplicarea unor anumite prevederi legale într-o eventuală procedură de soluţionare a unei astfel de cereri
88. Regimul străinilor în România. Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României. Prelungirea măsurii de luare în custodie publică. Lipsa documentului de călătorie
89. Regimul străinilor în România. Interzicerea îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Tolerarea. Cazuri în care aceasta se acordă. Imposibilitatea obiectivă de părăsire a teritoriului. Părăsirea teritoriului ţării de către străin în cursul procedurii. Efecte
90. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere permanentă. Interpretarea condiţiei „şedere continuă şi legală”. Cerere respinsă pentru recunoaşterea statutului de refugiat. Formularea unei noi cereri. Relevanţă pentru interpretarea noţiunii de „şedere legală”
91. Regimul străinilor în România. Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României. Procedura prelungirii măsurii de luare în custodie publică. Formularea unei cereri de protecţie în baza Legii azilului - Legea nr. 122/2006. Relevanţă
92. Regimul străinilor în România. Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României. Expulzarea. Luarea în custodie publică. Instanţa competentă. Procedura de soluţionare
93. Regimul străinilor în România. Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Prelungirea măsurii de luare în custodie publică. Formularea unei noi cereri de azil în altă ţară membră a Uniunii Europene. Relevanţă
94. Regimul străinilor în România. Interzicerea îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Tolerarea. Cazuri în care aceasta se acordă. Imposibilitatea obiectivă de părăsire a teritoriului României. Înţeles
95. Regimul străinilor în România. Şederea străinilor în România. Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei. Condiţii. Necesitatea deţinerii unui permis de şedere temporară valabil un an
96. Regimul străinilor în România. Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Luarea în custodie publică. Motive obiective care au făcut imposibilă punerea în aplicare a măsurii de îndepărtare sub escortă. Legalitatea măsurii în raport de prevederile art. 25 din Constituţia României referitoare la libertatea de circulaţie
97. Dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene al unui cetăţean român. Restrângerea acestui drept. Condiţii
98. Regimul străinilor în România. Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Emiterea deciziei de returnare sub escortă. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea îndreptată împotriva unei astfel de măsuri. Străin cu şedere ilegală a cărui identitate nu a putut fi stabilită
99. Regimul străinilor în România. Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. Emiterea deciziei de returnare sub escortă. Anularea dreptului de şedere pentru folosirea de documente false. Legalitatea măsurii
100. Regimul străinilor în România. Dreptul de şedere temporară. Prelungirea acestuia pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. Anularea vizei în situaţia descoperirii falsului unui certificat emis de către Administraţia Finanţelor Publice

Secţiunea a IV-a. Azilul
101. Azilul în România. Analizarea unei noi cereri de acordare a unei forme de protecţie. Condiţii prealabile de admisibilitate. Condiţia prezentării de elemente şi împrejurări noi care să nu fi fost prezentate din motive neimputabile solicitantului
102. Azilul în România. Procedura ordinară de soluţionare a cererii. Analizarea informaţiilor din ţara de origine şi a situaţiei din ţara care a acordat o formă de protecţie solicitantului
103. Azilul în România. Procedura ordinară de soluţionare a cererii. Formularea plângerii în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorilor. Cetăţeni irakieni. Grup vulnerabil. Acordarea protecţiei umanitare condiţionate
104. Azilul în România. Analizarea cererii în procedură ordinară. Definirea persecuţiei. Criterii de apreciere a existenţei unei temeri bine întemeiate de persecuţie. Acordarea protecţiei umanitare condiţionate
105. Azilul în România. Procedura ordinară de soluţionare a cererii. Persecuţia pe motive politice şi etnice. Analizarea cererii în raport de toate motivele invocate. Acordarea statutului de refugiat
106. Azilul în România. Analizarea unei noi cereri de acordare a accesului procedura de azil. Condiţia de admisibilitate referitoare la analizarea transformărilor din ţara de origine. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat
107. Azilul în România. Procedura de anulare a unei forme de protecţie. Condiţii. Existenţa unor declaraţii false pe baza cărora a fost obţinută forma de protecţie
108. Azilul în România. Străin depistat cu şedere ilegală. Formularea cererii de azil după depistarea acestuia cu şedere ilegală. Lipsa de credibilitate a declaraţiilor
109. Azilul în România. Analizarea cererii în etapa administrativă de către funcţionarul anume desemnat. Înţelesul noţiunii de „agent de persecuţie”. Lipsa de credibilitate a declaraţiilor. Respingerea cererii
110. Azilul în România. Procedura încetării sau anulării formei de protecţie acordate. Încetarea statutului de refugiat, urmare a obţinerii cetăţeniei
111. Azilul în România. Procedura ordinară de soluţionare a cererii. Agenţi de persecuţie nestatali. Relevanţă
112. Azilul în România. Etapa administrativă de analizare a unei cereri de azil. Analizarea solicitării de protecţie în cadrul procedurii accelerate. Neinvocarea vreunei temeri de persecuţie. Migrant economic
113. Azilul în România. Procedura accelerată de acordarea unei forme de protecţie. Condiţii pentru analizarea unei cereri în cadrul acestei proceduri. Prezumţia de bună credinţă. Sarcina probei
114. Azilul în România. Etapa administrativă. Accesul la o nouă procedură de acordare a unei forme de protecţie. Condiţii de admisibilitate. Elemente generale. Relevanţă
115. Azilul în România. Procedura ordinară de acordare a statutului de refugiat. Persecuţia pe motive politice. Situaţia solicitantului care a părăsit legal ţara de origine, dar nu se poate reîntoarce. Refugiat „sur place”
116. Azilul în România. Procedura ordinară de acordare a unei forme de protecţie. Persecuţia pe motive etnice. Prezumţia de bună credinţă. Condiţiile de acordare a acesteia
117. Azilul în România. Acordarea accesului la o nouă procedură de acordare a unei forme de protecţie. Condiţii de admisibilitate. Examinarea cu prioritate a acestora. Nelegalitatea cercetării în această etapă a îndeplinirii condiţiilor de fond pentru acordarea unei forme de protecţie
118. Azilul în România. Procedura administrativă de analizare a accesului la procedura de azil. Neîndeplinirea condiţiilor legale referitoare la existenţa elementelor noi şi la modificări în ţara de origine. Momentul faţă de care se face analizează situaţia din ţara de origine
119. Azilul în România. Procedura ordinară de soluţionare a cererii. Temere bine întemeiată de persecuţie. Analiza elementului subiectiv şi a celui obiectiv. Persecuţia datorită apartenenţei la un grup social şi datorită genului. Admitere

CARTEA II. ACTE NORMATIVE

Partea I. Acte normative interne
LEGEA Nr. 105 din 22 septembrie 1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
HOTĂRÂREA Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
ORDONANŢA Nr. 60 din 21 august 1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
LEGEA Nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
LEGEA Nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
LEGE Nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
LEGE Nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
HOTĂRÂRE Nr. 1251 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
HOTĂRÂREA Nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

Partea a II-a. Acte normative internaţionale
REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2003
LEGEA Nr. 361 din 11 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
LEGE Nr. 362 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
LEGE Nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 AL CONSILIULUI din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (8) (9) (10) (11)
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă
REGULAMENTUL (CE) NR. 44/2001 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
REGULAMENTUL (CE) Nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoasterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

INDEX