Dreptul finanţelor publice. Vol II. Drept fiscal

Mircea Ştefan MINEA, Cosmin Flavius COSTAȘ, Wolters Kluwer, 2008

Dreptul finanţelor publice. Vol II. Drept fiscal
Cod Produs: T.C.BD.002.08
ISBN / ISSN: 973885177-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 336
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 84,77 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Dreptul fiscal conferă cadrul legal în care se poate utiliza instrumentul specific (fiscalitatea) prin care se pune în aplicare politica fiscală a unui stat și/sau a unei comunități de state ... întrucât: politica fiscală reprezintă arta determinării și implementării caracteristicilor generale ale veniturilor bugetare care trebuie să fie în măsură a conferi prelevărilor obligatorii vigoarea și, în același timp, suplețea (elasticitatea) necesare asigurării unei colectări corespunzătoare a veniturilor publice destinate acoperirii nevoilor generale și comune atât la nivel central și la nivel local (în ceea ce privește fiecare stat în parte), dar și într-un cadru mai larg (cel al Comunității Europene, de pildă).

Fiscalitatea, reprezentând instrumentul prin care se pune în aplicare politica fiscală, este - în fapt - sistemul prin intermediul căruia se realizează redistribuirea venitului național (sau comunitar), constituindu-se veniturile bugetare (colectate - în temeiul legii - sub formă de impozite, taxe, contribuții etc.).

Dreptul fiscal este ansamblul normelor juridice edictate în scopul asigurării cadrului legal (necesar a fi impus) pentru dirijarea și susținerea raporturilor sociale care se derulează pe fluxul constituirii resurselor bănești publice.

Ca materie de studiu, dreptul fiscal reprezintă continuarea firească a analizei reglementării de detaliua unora dintre prevederile legale alcătuind dreptul financiar, conținute în principal în cele două corpus-uri legislative: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, dar și în alte importante acte normative (interne și comunitare).

Al doilea volum - structurat pe trei părți - tratează problematica privind: teoria generală a impozitelor și a taxelor, reglementarea actuală a principalelor categorii de impozite și taxe, precum și procedura fiscală. Conținând analize ample ale principalelor reglementări fiscale românești și comunitare, îmbogățite prin evocarea și prezentarea celor mai reprezentative puncte de vedere exprimate în doctrină, prin statuări jurisprudențiale perene, precum și prin sublinierea unor repere (comparative) ale fiscalității din alte state membre ale Uniunii Europene, lucrarea de față este utilă tuturor categoriilor de persoane interesate de domeniu: studenți, masteranzi, doctoranzi/cercetători, practicieni ... juriști, economiști, politologi, sociologietc.
Abrevieri

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR

TITLUL I. Politica fiscală şi fiscalitatea
Capitolul I. Consideraţii introductive
Secţiunea I. Politica fiscală
Secţiunea a II-a. Conceptul de fiscalitate
Secţiunea a III-a. Teorii şi maxime care susţin temeiul reglementării sistemului de impunere
Secţiunea a IV-a. Principiile impunerii
Secţiunea a V-a. Principii de drept fiscal
Capitolul II. Contribuabilii
Secţiunea I. Noţiunea de „contribuabil”
Secţiunea a II-a. Criterii de determinare a contribuabililor
Secţiunea a III-a. Cazierul fiscal

TITLUL II. Sistemul veniturilor publice.Veniturile bugetare
Capitolul I. Sistemul veniturilor publice bugetare
Secţiunea I. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice
Secţiunea a II-a. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare
Secţiunea a III-a. Elementele comune şi definitorii ale veniturilor bugetare
Secţiunea a IV-a. Clasificarea generală a veniturilor bugetare
Capitolul II. Teoria generală a impozitelor şi taxelor
Secţiunea I. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale impozitului
Secţiunea a II-a. Clasificarea impozitelor
Secţiunea a III-a. Impozitarea directă. Impozitele directe
Secţiunea a IV-a. Evitarea dublei impuneri
Secţiunea a V-a. Impozitarea indirectă. Impozitele indirecte
Secţiunea a VI-a. Evoluţia impozitelor indirecte
Secţiunea a VII-a. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale taxelor
Secţiunea a VIII-a. Clasificări ale taxelor
Secţiunea a IX-a. Rolul şi funcţiile impozitelor şi taxelor, ca principale categorii de venituri bugetare

PARTEA A II-A. PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE

TITLUL I. Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal

Capitolul I. Prezentarea generală a Codului fiscal român
Secţiunea I. Codul fiscal – principalul act normativ în domeniul fiscal
Secţiunea a II-a. Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală
Secţiunea a III-a. Alte dispoziţii generale ale Codului fiscal

Capitolul II. Impozitul pe profit
Secţiunea I. Introducere
Secţiunea a II-a. Reguli generale privind impozitarea profitului în România

Capitolul III. Impozitarea dividendelor

Capitolul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Secţiunea I. Microîntreprinderile
Secţiunea a II-a. Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor

Capitolul V. Impunerea veniturilor realizate de către persoanele fizice
Secţiunea I. Preliminarii
Secţiunea a II-a. Dispoziţii generale privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Secţiunea a III-a. Reguli specificee pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
Secţiunea a IV-a. Alte reguli privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Capitolul VI. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor şi impozitul pe reprezentanţe
Secţiunea I. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor
Secţiunea a II-a. Impozitul pe reprezentanţe
Secţiunea a III-a. Impozitarea veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene
Secţiunea a IV-a. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate

Capitolul VII. Taxa pe valoarea
Secţiunea I. Definiţie. Mecanism de aplicare
Secţiunea a II-a. Taxa pe valoarea adăugată în România
Secţiunea a III-a. Aplicarea teritorială a dispoziţiilor comunitare privind taxa pe valoarea adăugată
Secţiunea a IV-a. Persoanele impozabile şi activitatea economică
Secţiunea a V-a. Operaţiunile impozabile
Secţiunea a VI-a. Locul operaţiunilor impozabile
Secţiunea a VII-a. Faptul generator şi exigibilitatea TVA
Secţiunea a VIII-a. Baza de impozitare a TVA
Secţiunea a IX-a. Cotele de impunere ale taxei pe valoarea adăugată
Secţiunea a X-a. Scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată
Secţiunea a XI-a. Dreptul de deducere al taxei pe valoarea adăugată
Secţiunea a XII-a. Persoanele obligate la plata TVA şi răspunderea pentru plata TVA
Secţiunea a XIII-a. Regimuri speciale de TVA
Secţiunea a XIV-a. Obligaţii administrative. Plata taxei la buget

Capitolul VIII. Accizele
Secţiunea I. Definiţie. Caracteristici. Clasificare
Secţiunea a II-a. Regimul accizelor armonizate
Secţiunea a III-a. Regimul impozitării altor produse accizabile
Secţiunea a IV-a. Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile
Secţiunea a V-a. Taxele speciale pentru autoturisme şi autovehicule

Capitolul IX. Impozitele şi taxele locale
Secţiunea I. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale
Secţiunea a II-a. Prezentarea impozitelor şi taxelor locale
Secţiunea a III-a. Determinarea impozitelor şi taxelor locale

II. Impozite şi taxe reglementate prin alte acte normative

Capitolul I. Scurte consideraţii privind monopolurile fiscale
Secţiunea I. Definiţie. Caracteristici. Clasificare
Secţiunea a II-a. Regimul juridic actual al monopolurilor fiscale în România

Capitolul II. Taxele vamale
Secţiunea I. Definiţie. Clasificări. Reglementare
Secţiunea a II-a. Sistemul instituţional naţional al autorităţii vamale.
Personalul vamal. Competenţa organelor vamale
Secţiunea a III-a. Drepturile şi obligaţiile persoanelor în raport cu reglementările vamale
Secţiunea a IV-a. Tariful vamal. Clasificarea tarifară a mărfurilor. Originea mărfurilor. Valoarea în vamă a mărfurilor
Secţiunea a V-a. Clasificarea regimurilor vamale
Secţiunea a VI-a. Regimurile vamale definitive
Secţiunea a VII-a. Regimurile vamale suspensive şi economice. Prezentare
Secţiunea a VIII-a. Regimul zonelor libere şi a antrepozitelor libere
Secţiunea a IX-a. Datoria vamală

Capitolul III. Taxele de timbru
Secţiunea I. Caracterizare generală
Secţiunea a II-a. Taxele judiciare de timbru
Secţiunea a III-a. Timbrul judiciar
Secţiunea a IV-a. Taxele de timbru extrajudiciare
Secţiunea a V-a. Taxele de timbru şi dreptul la un proces echitabil

Capitolul IV. Taxele parafiscale şi taxele de mediu
Secţiunea I. Taxele parafiscale
Secţiunea a II-a. Taxele de mediu

PARTEA A III-A. PROCEDURA FISCALĂ

TITLUL I. Procedura fiscală. Partea generală

Capitolul I. Dispoziţii generale
Secţiunea I. Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală. Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală
Secţiunea a II-a. Principiile generale de conduită în materia administrării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
Secţiunea a III-a. Raportul de drept procedural fiscal

Capitolul II. Competenţa organelor fiscale
Secţiunea I. Competenţa în materie fiscală
Secţiunea a II-a. Incidente în procedura fiscală

Capitolul III. Actul administrativ fiscal
Secţiunea I. Categorii de acte administrative fiscale
Secţiunea a II-a. Forma şi procedura emiterii actelor administrative fiscale
Secţiunea a III-a. Comunicarea actelor administrative fiscale
Secţiunea a IV-a. Desfinţarea sau modificarea actelor administrativ fiscale

Capitolul IV. Administrarea şi aprecierea probelor în dreptul procedural fiscal
Secţiunea I. Noţiunea de „probă”. Mijloacele de probă
Secţiunea a II-a. Prezentarea mijloacelor de probă
Secţiunea a III-a. Sarcina probei

Capitolul V. Termenele în procedura fiscală

TITLUL II. Procedura fiscală. Partea specială

Capitolul I. Înregistrarea fiscală
Secţiunea I. Obligaţia de înregistrare fiscală
Secţiunea a II-a. Sfera persoanelor care au obligaţia de a se înregistra fiscal
Secţiunea a III-a. Atribuirea codului de identificare fiscală

Capitolul II. Procedura declarării impozitelor şi taxelor
Secţiunea I. Declaraţiile fiscale
Secţiunea a II-a. Sancţiunea nedepunerii declaraţiilor fiscale

Capitolul III. Procedura stabilirii impozitelor şi taxelor
Secţiunea I. Modalităţi de individualizare a impozitelor şi taxelor
Secţiunea a II-a. Decizia de impunere. Acte asimilate deciziei de impunere. Estimarea bazei de impunere

Capitolul IV. Inspecţia fiscală
Secţiunea I. Consideraţii preliminare
Secţiunea a II-a. Competenţa în efectuarea inspecţiei fiscale
Secţiunea a III-a. Procedura inspecţiei fiscale

Capitolul V. Colectarea creanţelor fiscale
Secţiunea I. Noţiuni introductive privind colectarea creanţelor fiscale
Secţiunea a II-a. Certificatul de atestare fiscală
Secţiunea a III-a. Majorări de întârziere. Dobânzi datorate contribuabililor
Secţiunea a IV-a. Înlesniri la plată. Constituirea de garanţii. Măsuri asiguratorii
Secţiunea a V-a. Stingerea creanţelor fiscale prin plată
Secţiunea a VI-a. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, restituire şi prescripţie
Secţiunea a VII-a. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
Secţiunea a VIII-a. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, ca urmare a executării silite

Capitolul VI. Procedura soluţionării contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Secţiunea I. Dreptul la contestaţie
Secţiunea a II-a. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor
Secţiunea a III-a. Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Capitolul VII. Aspecte internaţionale

Bibliografie