Dreptul finanţelor publice. Vol I. Drept financiar

Mircea Ştefan MINEA, Cosmin Flavius COSTAȘ, Wolters Kluwer, 2008

Dreptul finanţelor publice. Vol I. Drept financiar
Cod Produs: T.C.BD.001.08
ISBN / ISSN: 973885177-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 336
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 65,50 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Primul volum al lucrării "Dreptul finanțelor publice", intitulat "Drept financiar", este consacrat unei analize a problematicii dense și complexe a finanțelor publice, la începutul anului 2008. Lucrarea abordează patru domenii distincte, fiecare cu particularitățile sale: finanțele naționale, finanțele locale, finanțele asigurărilor sociale și finanțele comunitare. În partea consacrată finanțelor publice naționale, sunt prezentate, într-o formă sistematizată, principalele prevederi legale referitoare la principalii actori instituționali din sfera finanțelor publice, sistemul bugetar și procesul bugetar, împrumutul public și controlul financiar.

De dată mai recentă, domeniul finanțelor publice locale este probabil cel mai efervescent domeniu al finanțelor publice, atât în România, cât și la nivel european și internațional. În acest context, abordarea elementelor de drept comparat, care privesc autonomia financiară a comunităților locale cât și analiza raportului dintre fiscalitatea locală și dreptul comunitar, se dovedesc de o reală utilitate. Finanțele asigurărilor sociale nu puteau fi ignorate, în condițiile în care contribuțiile sociale obligatorii asigură aproape o treime din veniturile bugetare anuale colectate de stat. În fine, de o tratare distinctă beneficiază finanțele publice comunitare, o materie importantă pentru fiecare cetățean de la data aderării României la Uniunea Europeană. Avem încredere că prezenta lucrare se va dovedi un instrument util atât pentru studenții facultăților de drept, administrație publică sau științe economice, cât și pentru teoreticienii și practicienii dreptului.
Abrevieri
PARTEA I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI FINANŢELOR PUBLICE

TITLUL I. Consideraţii generale privind finanţele şi dreptul finanţelor publice
Capitolul I. Noţiunea de finanţe
Secţiunea I. Concept şi evoluţie
Secţiunea a II-a. Evoluţia finanţelor publice
Secţiunea a III-a. Finanţele publice în contemporaneitate
Capitolul II. Finanţele publice
Secţiunea I. Definirea şi caracteristicile finanţelor publice
Secţiunea a II-a. Structura finanţelor publice
Secţiunea a III-a. Funcţiile finanţelor publice
Capitolul III. Organismele statale implicate în activitatea financiară
Secţiunea I. Implicarea statului în activităţile economico-sociale
Secţiunea a II-a. Activitatea financiară a statului
Secţiunea a III-a. Aparatul financiar al statului
Secţiunea a IV-a. Ministerul Economiei şi Finanţelor
Secţiunea a V-a. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
Secţiunea a VI-a. Trezoreria publică

TITLUL II. Dreptul finanţelor publice
Capitolul I. Dreptul financiar şi dreptul fiscal
Secţiunea I. Ştiinţa finanţelor publice
Secţiunea a II-a. Izvoarele dreptului finanţelor publice
Capitolul II. Dreptul finanţelor publice – ramură distinctă în sistemul dreptului
Secţiunea I. Obiectul dreptului finanţelor publice
Secţiunea a II-a. Definiţia dreptului finanţelor publice
Secţiunea a III-a. Aplicarea legislaţiei finanţelor publice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor
Secţiunea a IV-a. Raporturile juridice reglementate de dreptulfinanţelor publice
Secţiunea a V-a. Locul dreptului finanţelor publice în sistemul dreptului
Secţiunea a VI-a. Legătura şi delimitarea dreptului finanţelor publice cu/de alte ramuri de drept

PARTEA A II–A. FINANŢELE PUBLICE NAŢIONALE

TITLUL I . Sistemul bugetar
Capitolul I. Consideraţii generale
Secţiunea I. Bugetul – concept şi evoluţie istorică
Secţiunea a II-a. Bugetului public naţional (sistemul bugetar).
Definiţie şi importanţă
Capitolul II. Conţinutul şi cuprinsul bugetului public naţional
Secţiunea I. Conţinutul bugetului
Secţiunea a II-a. Cuprinsul bugetului
Capitolul III. Bugetul statului
Secţiunea I. Consideraţii generale privind bugetul statului
Secţiunea a II-a. Natura juridică a bugetului statului
Secţiunea a III-a. Dreptul bugetar şi principiile aplicării lui
Secţiunea a IV-a. Clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor

TITLUL II. Procesul bugetar (procedura bugetară)
Capitolul I. Consideraţii preliminare
Secţiunea I. Activitatea bugetară a statului
Secţiunea a II-a. Conceptul de proces bugetar şi conţinutul său; categorii de persoane şi organe implicate
Capitolul II. Procedura elaborării proiectului de buget
Secţiunea I. Consideraţii prealabile
Secţiunea a II-a. Elaborarea indicatorilor macroeconomici
Secţiunea a III-a. Scrisoarea-cadru şi îndrumările metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor
Secţiunea a IV-a. Formularea propunerilor bugetare de către ordonatorii principali de credite
Secţiunea a V-a. Întocmirea proiectului de buget în sistem piramidal. Proiectele ministerelor, a celorlalte organe centrale de stat şi/sau a instituţiilor publice
Secţiunea a VI-a. Rolul Ministerului Economiei şi Finanţelor în elaborarea proiectului bugetului de stat
Secţiunea a VII-a. Însuşirea proiectului de buget de către Guvern
Secţiunea a VIII-a. Trimiterea la Parlament, de către Guvern, a proiectului bugetului de stat spre aprobare şi adoptare
Capitolul III. Aprobarea bugetului şi adoptarea Legii bugetare anuale
Secţiunea I. Examinarea bugetului de către Parlament
Secţiunea a II-a. Dezbaterea şi aprobarea – de către Parlament – a bugetului statului
Secţiunea a III-a. Conţinutul şi cuprinsul Legii bugetare anuale
Secţiunea a IV-a. Soluţiile aplicabile în cazul când bugetul nu poate fi adoptat în termenul legal
Capitolul IV. Execuţia bugetară (executarea bugetului)
Secţiunea I. Consideraţii preliminare
Secţiunea a II-a. Procedura execuţiei bugetare
Secţiunea a III-a. Execuţia de casă a bugetului
Secţiunea a IV-a. Evidenţa execuţiei bugetare
Capitolul V. Încheierea exerciţiului financiar şi controlul execuţiei bugetare
Secţiunea I. Încheierea exerciţiului bugetar
Secţiunea a II-a. Controlul execuţiei bugetare
Capitolul VI. Răspunderea juridică antrenată de nerespectarea regulilor procedurii bugetare
Secţiunea I. Consideraţii preliminare
Secţiunea a II-a. Formele răspunderii juridice

TITLUL III. Creditul public (împrumutul public)
Capitolul I. Sistemul creditelor
Secţiunea I. Noţiunea (conceptul) de credit
Secţiunea a II-a. Funcţiile, rolul şi condiţiile creditelor
Secţiunea a III-a. Clasificarea creditelor
Secţiunea a IV-a. Creditul bancar
Capitolul II. Creditul public (împrumutul public)
Secţiunea I. Conceptul de credit public sau împrumut public
Secţiunea a II-a. Contractarea împrumutului public
Capitolul III. Creditul public intern
Capitolul IV. Creditul public extern şi organizaţiile financiare internaţionale
Secţiunea I. Preliminarii
Secţiunea a II-a. Sistemul financiar-bancar internaţional
Secţiunea a III-a. Fondul Monetar Internaţional
Secţiunea a IV-a. Banca Mondială
Secţiunea a V-a. Alte instituţii financiar-bancare internaţionale
Capitolul V. Datoria publică
Secţiunea I. Datoria publică. Concept şi evoluţii recente
Secţiunea a II-a. Administrarea datoriei publice guvernamentale
Secţiunea a III-a. Rambursarea datoriei publice
Secţiunea a IV-a. Noul regim juridic al datoriei publice în România
Secţiunea a V-a. Reglementarea şi controlul relaţiilor de credit
Capitolul VI. Sistemul cheltuielilor publice
Secţiunea I. Noţiunea şi conţinutul cheltuielilor publice
Secţiunea a II-a. Cheltuielile bugetare – clasificare şi conţinut
Secţiunea a III-a. Structura cheltuielilor bugetare
Secţiunea a IV-a. Efectuarea cheltuielilor bugetare (Creditele sau alocaţiile bugetare)

TITLUL IV. Controlul financiar şi frauda fiscală
Capitolul I. Controlul financiar şi auditul financiar
Secţiunea I. Noţiunea de control financiar
Secţiunea a II-a. Funcţiile şi rolul controlului financiar
Secţiunea a III-a. Formele controlului financiar
Secţiunea a IV-a. Auditul public intern
Secţiunea a V-a. Metodele controlului financiar
Secţiunea a VI-a. Procedura controlului financiar
Capitolul II. Organele de control financiar
Secţiunea I. Controlul exercitat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Secţiunea a II-a. Controlul exercitat de Curtea de Conturi
Capitolul III. Evaziunea fiscală şi frauda fiscală
Secţiunea I. Concepte
Secţiunea a II-a. Combaterea evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale

PARTEA A III-A. FINANŢELE PUBLICE LOCALE

TITLUL I. Consideraţii generale privind finanţele publice locale
Capitolul I. Introducere
Capitolul II. Aspecte de drept comparat privind autonomia financiară a colectivităţilor locale
Secţiunea I. Consideraţii generale
Secţiunea a II-a. Elemente ale finanţelor publice locale în alte state
Capitolul III. Finanţele publice locale şi dreptul comunitar

TITLUL II. Bugetele locale
Capitolul I. Consideraţii introductive
Capitolul II. Procedura bugetară locală
Secţiunea I. Elaborarea proiectului bugetului local
Secţiunea a II-a. Aprobarea proiectului bugetului local
Secţiunea a III-a. Execuţia bugetelor locale
Secţiunea a IV-a. Încheierea execuţiei bugetare locale
Capitolul III. Veniturile bugetelor locale
Capitolul IV. Cheltuielile bugetelor locale

TITLUL III. Împrumutul public local. Datoria publică locală
Capitolul I. Împrumutul public local
Capitolul II. Datoria publică locală

PARTEA A IV-A. FINANŢELE ASIGURĂRILOR SOCIALE

TITLUL I. Consideraţii generale
Capitolul I. Asigurările sociale. Concept şi evoluţie
Capitolul II. Asigurările sociale şi asistenţa socială
Capitolul III. Asigurări sociale publice şi private
Secţiunea I. Asigurările private de sănătate
Secţiunea a II-a. Asigurările de pensii private

TITLUL II. Bugetul asigurărilor sociale de stat
Capitolul I. Introducere
Capitolul II. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
Capitolul III. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
Capitolul IV. Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale Capitolul V. Bugetul asigurărilor pentru şomaj

TITLUL III. Sistemul public de asigurări sociale de sănătate
Capitolul I. Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate
Capitolul II. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

TITLUL IV. Impactul aderării României la Uniunea Europeană în domeniul asigurărilor sociale
Capitolul I. Acquis-ul comunitar
Capitolul II. Rolul jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene

PARTEA A V-A. FINANŢELE PUBLICE COMUNITARE

TITLUL I. Consideraţii generale privind finanţele comunităţilor europene
Capitolul I. Preliminarii
Capitolul II. Cadrul juridic general al finanţelor Uniunii Europene

TITLUL II. Bugetul general al uniunii europene
Capitolul I. Principiile generale care susţin bugetul Uniunii Europene
Capitolul II. Procedura bugetară
Capitolul III. Conţinutul bugetului general al Uniunii Europene
Capitolul IV. Frauda la bugetul Uniunii Europene
Capitolul V. Bugetul general al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013
Capitolul VI. Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2008

Bibliografie