Culegere de practică judiciară în materie fiscală

Horaţiu PĂTRAȘCU, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie fiscală
Cod Produs: T.C.JP.006.09
ISBN / ISSN: 973191132-4
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 360
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 48,16 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Culegerea reunește cele mai semnificative decizii pronunțate de Curtea de Apel București pe parcursul anilor 2005-2007 în materia contenciosului administrativ și fiscal, acestea acoperind diversitatea problemelor de drept soluționate din perspectiva dreptului material și din aceea a dreptului procesual.

Acolo unde este cazul, deciziile sunt însoțite de note care indică modificările legislative la care problema de drept urmează a fi raportată, respectiv modificările Codului fiscal, Codului de procedură fiscală și legilor speciale în vigoare.

De asemenea, lucrarea cuprinde un index alfabetic, ceea ce facilitează accesul cititorului direct la informația vizată. În materie fiscală, având în vedere multiplele probleme pe care le ridică aplicarea normelor fiscale, lucrările de jurisprudență au menirea de a pune ordine, de a oferi răspunsuri, din punctul de vedere al instanțelor de judecată specializate în această materie, acolo unde cei care aplică aceste dispoziții și cei cărora li se aplică au interpretări diferite. Ţinând seama de specificul acestor reglementări, odată ce practica a stabilit o soluție, în sensul că o anumită categorie de contribuabili datorează sau nu o taxă sau un impozit, atunci respectiva soluție se aplică unor multiple situații de acel gen.
Abrevieri
Cuvânt înainte

CAPITOLUL I. IMPOZITUL PE PROfiT
1. Calculul profitului impozabil. Stabilirea corectă a raporturilor obligaţionale dintre părţi şi a naturii contractului
2. Calculul profitului impozabil. Cheltuieli aferente realizării veniturilor. Deductibilitatea cheltuielilor
3. Calculul profitului impozabil. Cheltuieli aferente realizării veniturilor
4. Calculul profitului impozabil. Cheltuieli aferente realizării veniturilor
5. Calculul profitului impozabil. Cheltuieli deductibile
6. Facilităţi fiscale. Înlesnirile la plată. Îndeplinirea condiţiilor. Competenţă
7. Facilităţi fiscale. Nerespectarea termenelor de plată şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea
8. Cheltuieli deductibile. Momentul înregistrării cheltuielii

CAPITOLUL II. IMPOZITUL PE VENIT
9. Asociaţie familială. Cheltuieli aferente realizării veniturilor
10. Expert. Determinarea venitului net impozabil. Deductibilitate.
Cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea de expert
11. Impozit pe venit provenit din cedarea folosinţei bunurilor
12. Impozitul pe venitul global. Conflictul de legi în timp. O.U.G.
nr. 13/2001 – Inadmisibilitate. Dobânzi
13. Declaraţie de venit global depusă cu întârziere. Penalităţi
14. Depunerea cu întârziere a declaraţiei de venit global
15. Depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe. Înştiinţare de plată transmisă prin scrisoare recomandată
16. Impozit pe venit. Facilităţi fiscale. Reducerea impozitului pe venit cu 20% din valoarea materialelor folosite pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
17. Construirea unei locuinţe proprietate personală. Reducerea impozitului pe venit. Documente justificative
18. Construirea unei locuinţe proprietate personală. Reducerea impozitului pe venit. Documente justificative
19. Venituri din activităţi independente. Sancţiunea nedepunerii declaraţiei de încetare a sursei de venit şi a declaraţiei de impunere definitive
20. Impozit pe venit. Vânzarea bunurilor în regim de consignaţie. Noţiunea de „livrare de bunuri”
21. Impozit pe venit avocaţi. Cheltuieli deductibile
22. Impozit pe venit. Avocaţi. Cheltuieli deductibile
23. Taxă anuală pentru mijloace de transport. Impozitul anual asupra proprietăţii asupra terenurilor
24. Impozit pe salarii. Declaraţie de venit. Decizie de impunere
25. Cabinet individual de avocatură. Determinarea impozitului pe venit. Deductibilitatea cheltuielilor
26. Contribuţia la fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate. Venituri asimilate salariilor
27. Reducerea impozitului pe salariu. Impozit pe venit reţinut nelegal. Restituire. Aplicarea legii în timp. Raport juridic de garanţie
28. Contribuţia la fondul de asigurări de sănătate. Convenţie civilă
29. Nedepunerea declaraţiei fiscale anuale. Consecinţe

CAPITOLUL III. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR
30. Facilităţi fiscale întreprinderi mici şi mijlocii. Condiţii. Procedură
31. Casă de schimb valutar. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute deart. 1 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
32. Microîntreprindere. Condiţii. Aplicarea legii în timp
33. Microîntreprindere. Îndeplinirea condiţiilor
34. Microîntreprindere. Îndeplinirea condiţiilor pe toată durata anului fiscal7
35. Întreprinderile mici şi mijlocii. Scutire de la plata taxelor vamale a bunurilor importate în vederea dezvoltării activităţilor proprii. Citarea autorităţii emitente. Capacitate de drept administrativ
36. Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare. Încadrarea societăţii în categoria microîntreprinderilor. Tardivitatea emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei

CAPITOLUL IV. IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INfiINTATE IN ROMANIA
37. Impozit pe venit. Facilităţi fiscale. Sume încasate în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu coordonatorul şi plătitorul fondurilor Phare
38. Impozit pe veniturile realizate într-un alt stat. Convenţie pentru evitarea dublei impuneri
39. Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente. Convenţie pentru evitarea dublei impuneri. Certificat de rezidenţă fiscală

CAPITOLUL V. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
40. Taxa pe valoarea adăugată. Determinarea cifrei de afaceri. Scutire
41. Determinarea profitului impozabil. Deducere TVA. Condiţii de rambursare
42. Restituire TVA aferentă lucrărilor la construcţia locuinţei proprietate personală. Condiţii
43. Restituire TVA aferent construcţiei unei locuinţe proprietate personală. Excepţie de nelegalitate. Consecinţe
44. Birou notarial. Venituri din profesii liberale. Persoană impozabilă. Debitorul obligaţiei de plată a TVA
45. Act administrativ fiscal. Drept de deducere TVA. Condiţii. Cheltuieli deductibile
46. Act administrativ fiscal. Sume stabilite cu titlu de obligaţii fiscale TVA şi impozit pe profit în baza unor facturi fiscale care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de lege. Imposibilitatea verificării realităţii tranzacţiilor efectuate
47. Act administrativ fiscal. TVA aferent livrării produselor agricole către membrii asociaţi în schimbul subscrierii dreptului de folosinţă asupra terenului agricol. Neîndeplinirea condiţiilor legale pentru aplicarea TVA
48. Decizie de impunere. Notar public. Momentul devenirii de plătitor de TVA
49. Arendă. Livrare de bunuri. Producători agricoli. Scutire TVA. Competenţa Comisiei centrale fiscale
50. Societăţi agricole. Produsele agricole distribuite asociaţilor pentru aportul constând în dreptul de folosinţă asupra terenurilor. Obligaţia plăţii TVA

CAPITOLUL VI. ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE
51. Revocare autorizaţie de antrepozit fiscal. Suspendare
52. Fondul de mediu. Cotă de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase
53. Facilităţi fiscale. Plata accizei pentru produsele petroliere accizabile

CAPITOLUL VII. IMPOZITE SI TAXE LOCALE
54. Impozit pe clădiri. Reţele de telecomunicaţii. Scutiri
55. Impozit pe proprietăţile imobiliare. Acord referitor la programele de asistenţă economică. Scutiri
56. Impozit pe clădiri. Scutiri
57. Impozit pe clădiri. Înştiinţare de plată – act administrativ fiscal
58. Impozitul pe clădiri şi terenuri. Raport de inspecţie fiscală ulterior
59. Impozite şi taxe locale. Înştiinţare de plată
60. Înştiinţare de plată. Contestaţie. Tardivitate
61. Înştiinţare de plată. Contestaţie
62. Impozit asupra proprietăţii imobiliare. Imobil restituit în baza Legii nr. 10/2001 nepredat proprietarilor. Prelungirea contractului de închiriere în baza O.U.G. nr. 40/1999
63. Impozitul asupra terenurilor. Condiţiile impunerii
64. Impozit pe clădiri şi terenuri. Lăcaşuri de cult. Scutire

CAPITOLUL VIII. TAXE VAMALE
65. Taxe vamale. Certificat de origine EUR 1. Dovada provenienţei bunului importat
66. Regim vamal suspensiv. Comunicarea oricăror modificări ce ar avea influenţă asupra operaţiunii vamale
67. Control vamal ulterior. Condiţii de formă ale actului constatator
68. Determinarea valorii în vamă. Metodele de evaluare şi determinare a valorii în vamă
69. Regim tarifar vamal preferenţial. Certificat EUR 1. Control a posteriori a dovezii de origine preferenţială
70. Determinarea definitivă a valorii în vamă. Criteriul analizei de risc
71. Taxe vamale. Regim vamal preferenţial. Certificate de origine EUR 1
72. Decizie de impunere. Autorizaţie de perfecţionare activă. Calitatea de operator în regim de perfecţionare activă
73. Determinarea valorii în vamă. Reverificare. Stabilirea valorii în vamă de către organul vamal
74. Obligaţii fiscale vamale. Momentul naşterii obligaţiei
75. Datorie vamală. Import în regim de perfecţionare activă. Stoc de produse

CAPITOLUL IX. PROCEDURĂ FISCALĂ
76. Declaraţia privind obligaţia de plată la bugetul de stat. Depunerea contestaţiei la organul competent
77. Contestaţie formulată împotriva procesului-verbal de control. Tardivitate
78. Contestaţie. Competenţă. Obiect al contestaţiei
79. Contestaţie. Necitarea în cauză a autorităţii emitente. Consecinţe
80. Suspendare. Pagubă iminentă. Recurs tardiv. Repunere în termen p.
81. Act administrativ fiscal. Lipsa calităţii de contribuabil. Scutirea la plata taxei pentru emiterea autorizaţiei de construire
82. Nedepunerea declaraţiei fiscale anuale. Consecinţe
83. Decizie de impunere. Contestaţie. Tardivitate. Dovada comunicării. In dubio pro reo
84. Competenţă. Contestaţie la executare
85. Deducere TVA. Lucrări de construcţie şi amenajare efectuate la imobilul ce reprezintă sediul social al societăţii
86. Act administrativ fiscal. Calea administrativă de atac. Obligativitatea exerciţiului acesteia în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală
87. Act administrativ fiscal. Cerere de suspendare a executării. Adresă emisă de A.N.A.F. Contestaţie. Cerere de suspendare a executării actului administrativ atacat. Inadmisibilitate
88. Act administrativ fiscal. Suspendare executare. Condiţii de admisibilitate
89. Nepronunţarea pe fondul contestaţiei. Nemotivarea în fapt şi în drept a contestaţiei
90. Majorările şi penalităţile de întârziere. Data scadenţei
91. Restituirea cheltuielilor ocazionate cu soluţionarea contestaţiei formulate împotriva actelor administrativ-fiscale. Anularea actului în faza administrativă
92. Contestaţie împotriva actelor administrativ-fiscale. Condiţii
93. Suspendare executare act administrativ fiscal. Îndeplinirea condiţiilor cumulative
94. Compensarea obligaţiilor fiscale. Data stingerii obligaţiilor fiscale
95. Act administrativ fiscal. Contestaţie. Competenţă

INDEX