Culegere de practică judiciară în materie de conflicte de muncă şi asigurări sociale 2006-2008

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2008

Culegere de practică judiciară în materie de conflicte de muncă şi asigurări sociale 2006-2008
Cod Produs: T.C.JP.010.08
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 736
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 81,88 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cu o adresabilitate extinsă, teoreticieni și practicieni ai dreptului, auditori de justiție, studenți ai facultăților de drept și, nu în ultimul rând, justițiabili, lucrarea cuprinde cele mai semnificative decizii pronunțate de către Curtea de Apel București în materia conflictelor de muncă și a asigurărilor sociale.
Având în vedere caracterul eminamente practic al cărții, autorii au sistematizat materia astfel încât, în prima parte sunt analizate probleme de drept ce vizează contractul individual de muncă, și anume încheierea, executarea, modificarea și suspendarea acestuia, concedierea individuală și colectivă, timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizarea, formarea profesională și răspunderea juridică.

În partea a doua este analizat, din perspectivă jurisprudențială, sistemul asigurărilor sociale, problematica abordată referindu-se la categoriile de pensie - anticipată, de urmaș, de invaliditate, pensiile magistraților și a altor categorii profesionale - indemnizațiile prevăzute în legi speciale, indemnizațiile acordate pentru creșterea copilului și altele. Un capitol important este consacrat recalculării pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (O.G. nr. 4/2005).

Prin analiza pertinentă a problemelor de drept, structură și indexul final, sperăm ca această carte să constituie un instrument de lucru util cititorilor noștri.
CONFLICTE DE MUNCĂ

Capitolul I. Conflicte de muncă
Secţiunea I. Contractul individual de muncă: încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea
1. Contract de muncă. Formă. Natura cerinţei
2. Perioada de probă. Încetarea contractului de muncă
3. Delegare. Legalitate
4. Clauza de neconcurenţă. Condiţii
5. Concurs pentru ocuparea unui post. Atribuţii
6. Modificarea contractului individual de muncă
7. Modificarea unilaterală a contractului de muncă. Inadmisibilitate
8. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Inadmisibilitate
9. Locul muncii. Difuzare de presă
10. Evaluarea profesională. Întinderea controlului judecătoresc
11. Revizuire în materia litigiilor de muncă. Inadmisibilitate
12. Act adiţional la contractul individual de muncă
13. Calitate procesuală activă în litigiile de muncă. Soţia supravieţuitoare
14. Suspendare contract de muncă din iniţiativa angajatorului. Persoana abilitată să emită decizia
15. Încetarea contractului individual de muncă al salariatului ca urmare a convenţiei părţilor. Cerinţa formei scrise a deciziei de încetare a raporturilor de muncă
16. Încetarea contractului individual de muncă
17. Încetarea contractului individual de muncă de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008

Secţiunea a II-a. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată
18. Contract de muncă pe durată determinată rezultat din lege specială
19. Contractul pe durată determinată. Nulitatea deciziei de concediere. Repunerea părţilor în situaţia anterioară

Secţiunea a III-a. Concedierea: pentru motive ce ţin de persoana salariatului; concedierea colectivă; dreptul la preaviz; controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale; demisia
20. Lider sindical. Concediere
21. Concediere. Caracterul disciplinar al măsurii
22. Abatere disciplinară. Sancţiune aplicabilă
23. Cercetare prealabilă. Termen de efectuare
24. Decizia de concediere individuală pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Legalitatea deciziei
25. Cercetarea prealabilă. Caracter formal. Consecinţe.
26. Nulitatea deciziei de concediere. Invocarea în faţa instanţei a altor motive de fapt şi de drept decât cele precizate în decizie
27. Revocarea deciziei de concediere. Consecinţe
28. Concedierea. Cuprinsul deciziei de concediere. Lipsa menţiunilor privind durata preavizului
29. Concedierea disciplinară. Convocarea salariatului în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. Inadmisibilitatea remedierii ulterioare a viciilor convocării
30. Concedierea disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare. Înlocuirea sancţiunii extreme a concedierii disciplinare cu o sancţiune mai uşoară
31. Concedierea disciplinară. Sarcina probei în conflictele de muncă. Administrarea dovezilor
32. Concedierea disciplinară. Lipsa nejustifi cată a salariatului de la realizarea cercetării disciplinare prealabile
33. Concedierea. Decizia de concediere disciplinară. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară
34. Concedierea disciplinară. Momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice înlăuntrul căruia angajatorul poate aplica sancţiunea disciplinară
35. Concedierea disciplinară. Lipsa răspunderii penale a salariatului. Răspundere disciplinară
36. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Desfinţarea postului ocupat de salariat, ca temei al concedierii
37. Concedierea disciplinară. Cerinţele obligatorii privind cuprinsul şi procedura de emitere a deciziei de concediere disciplinară. Desfăşurarea unei cercetări disciplinare efective
38. Concediere colectivă. Situaţii derogatorii de la procedura concedierii colective
39. Concedierea. Cuprinsul deciziei de concediere. Temeiurile de fapt şi de drept invocate de angajator
40. Concedierea. Cuprinsul deciziei de concediere. Lipsa menţiunilor referitoare la compensaţiile băneşti ce se acordă salariatului concediat
41. Netemeinicia deciziei de concediere. Criterii de stabilire a sancţiunii
42. Nulitatea absolută a deciziei de concediere. Lipsa condiţiilor prevăzute de lege
43. Nulitatea deciziei de sancţionare. Lipsa menţiunilor obligatorii prevăzute de lege
44. Nulitatea deciziei. Lipsa cercetării prealabile
45. Anularea concedierii. Dispoziţie de reintegrare. Repunerea părţilor în situaţia anterioară
46. Demisia. Momentul încetării raporturilor de muncă prin demisie de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008

Capitolul II. Timpul de muncă şi odihna
47. Indemnizaţie de concediu. Suspendarea activităţii angajatorului. Dovada raporturilor de muncă dintre părţi
48. Indemnizaţia de concediu. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat. Condiţii
49. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat

Capitolul III. Salarizarea
50. Cerere pentru plata pe viitor a unor drepturi salariale. Soluţie
51. Noţiunea de salariu. Drepturi salariale. Sporul de vechime
52. Ore de gardă. Absenţa fondurilor pentru plata gărzilor. Lipsă de relevanţă
53. Spor pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebit de periculoase. Personal sanitar care tratează ambulatoriu bolnavii de S.I.D.A.
54. Munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică şi în zilele de sărbători legale. Salariaţi care nu pot benefi cia de repaus săptămânal
55. Ore suplimentare. Dovada muncii suplimentare prestate de angajat
56. Spor pentru munca prestată în timpul nopţii. Caracterul permanent al sporului
57. Spor de toxicitate. Condiţii de acordare. Inadmisibilitatea recunoaşterii voluntare, în cazul salariaţilor din sectoarele bugetare
58. Tichete de masă. Acordarea lor în condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă. Determinarea contractului colectiv de muncă aplicabil
59. Salariul – contraprestaţie a muncii depuse de salariat. Proba contractului individual de muncă. Obligaţia angajatorului de a încheia contractul individual de muncă
60. Salariu de merit. Acordarea pe durată determinată
61. Încetarea raporturilor de muncă. Drepturi salariale pretinse pentru perioada ulterioară acestui moment. Personal trimis în misiune permanentă în străinătate
62. Drepturi salariale. Nerespectarea, prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii, a salariului minim pe ramură. Efectele hotărârii de constatare a nulităţii unei clauze din contractul colectiv la nivel de unitate
63. Salariul minim brut negociat prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional. Lipsa contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Obligativitatea contractului colectiv de muncă la nivel naţional

Capitolul IV. Formarea profesională
64. Cheltuieli de specializare. Obligaţia de restituire a acestora
65. Nerestituirea cheltuielilor de formare profesională în cazul încetării contractului individual de muncă prin acordul părţilor

Capitolul V. Răspunderea juridică. Jurisdicţia muncii
66. Răspunderea disciplinară. Aplicarea sancţiunilor disciplinare. Lipsa obligativităţii efectuării cercetării disciplinare în cazul avertismentului scris
67. Avertisment. Condiţii de legalitate ale deciziei de sancţionare
68. Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Nulitatea deciziei de imputare
69. Contestaţia împotriva hotărârilor Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar privind mobilitatea personalului didactic. Competenţă materială
70. Competenţa materială. Imunitate de jurisdicţie
71. Răspundere patrimonială. Minus în gestiune. Obligaţiile gestionarului
72. Răspunderea patrimonială a angajatului. Neîndeplinirea condiţiilor legale de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008
73. Răspunderea patrimonială a angajatului. Obligaţia restituirii contravalorii bunurilor şi serviciilor obţinute după încetarea raporturilor de muncă
74. Răspunderea patrimonială. Sarcina probei
75. Răspunderea patrimonială a salariatului care a încasat o sumă nedatorată. Termen de prescripţie pentru recuperarea acesteia
76. Sumă nedatorată. Răspundere patrimonială. Sarcina probei
77. Conflict de muncă. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti. Noţiunea de domiciliu
78. Conflict de muncă. Termenul de exercitare a acţiunii
79. Caracterul inadmisibil al acţiunii în executarea contractului colectiv de muncă

ASIGURĂRI SOCIALE
Capitolul I. Categorii de pensii
Secţiunea I. Pensia pentru limită de vârstă
80. Contestaţie la decizia de pensionare. Competenţa instanţei de soluţionare a acesteia
81. Contestaţie împotriva deciziei de pensionare. Termen. Condiţii. Tardivitate
82. Dispoziţie de pensionare. Cuantumul pensiei
83. Pensie pentru limită de vârstă. Reducere vârstă standard de pensionare. Recunoaştere reciprocă a stagiilor de cotizare realizate în sisteme neintegrate (SRI)
84. Pensie pentru limită de vârstă. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru perioadele desfăşurate în grupa I şi a II-a de muncă.
85. Pensie pentru limită de vârstă. Reducere vârstă standard în cazul persoanelor care au avut în îngrijire 3 copii
86. Pensie pentru limită de vârstă stabilită în condiţiile unei legi speciale - Legea nr. 57/1992 - pentru persoane care şi-au desfăşurat activitatea fi ind încadrate într-un grad de invaliditate
87. Beneficiul majorării punctajului pentru asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de Legea nr. 19 din 2000, contribuie o anumită perioadă la sistemul public. Calculul punctajului mediu anual
88. Pensia pentru limita de vârstă. Recunoaştere reciprocă a stagiilor de cotizare, valorificare în sistemul public de pensii
89. Dreptul de opţiune între sistemele de pensii public şi militar. Termen de exercitare
90. Stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă. Beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare
91. Distincţia dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul total realizat. Calculul punctajului mediu anual
92. Raport de expertiză. Valoarea probatorie. Determinarea stagiului de cotizare în cazul personalului navigant, fără valorificarea punctajului corespunzător vechimii suplimentare (ore de zbor suplimentare)
93. Reducerea vârstei standard de pensionare, ca urmare a perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă. Condiţii de acordare
94. Venitul lunar de completare şi plăţile compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii

Secţiunea a II-a. Pensia anticipată. Pensia de urmaş. Pensia de invaliditate
95. Pensie anticipată. Calculul punctajului suplimentar
96. Beneficiar al pensiei militare de urmaş. Condiţii de acordare
97. Baza de calcul a pensiei militare de urmaş. Legea specială aplicabilă
98. Pensie de urmaş. Data stabilirii drepturilor de pensie
99. Pensie de urmaş. Stabilire de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008
100. Pensia de urmaş. Dovada calităţii de reprezentant al beneficiarului minor
101. Sistare pensie de urmaş. Cerinţe pentru reluarea plăţii pensiei de urmaş.
102. Dreptul la sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul
103. Pensie de invaliditate. Valorificarea perioadei în care solicitantul pensiei de invaliditate militare a fost cadru militar
104. Modificarea cuantumul pensiei de invaliditate în cazul schimbării gradului de invaliditate. Condiţii
105. Pensie de invaliditate. Situaţii în care nu se cere a fi îndeplinită condiţia realizării unui anumit stagiu de cotizare
106. Pensie de invaliditate. Sume încasate necuvenit. Decizie medicală privind schimbarea gradului de invaliditate necontestată

Secţiunea a III-a. Pensiile magistraţilor, militarilor, avocaţilor
107. Magistrat. Recalculare pensie de serviciu. Vechime în magistratură. Cerinţe
108. Recalculare pensie militară
109. Recalculare pensie militară
110. Primele acordate personalului aeronautic militar (inclusiv primele de clasificaree). Stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare
111. Dreptul de opţiune între pensia de serviciu ca funcţionar public cu statut special în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pensia de serviciu ca militar.
112. Pensie anticipată parţială. Militar. Calculul procentului prevăzut de art. 22 din Legea nr. 164/2001 la recalcularea pensiei anticipate parţiale
113. Pensie militară. Drept de opţiune pentru valorificarea stagiului de cotizare realizat într-un sistem neintegrat
114. Pensie militară. Necesitatea formulării unei cereri scrise pentru exprimarea dreptului de opţiune pentru stabilirea pensiei militară
115. Pensia militară. Valorificarea pensiei suplimentare
116. Magistrat militar. Actualizare pensie militară
117. Pensie militară. Recalculare pensie.
118. Recunoaşterea condiţiilor speciale de muncă prestate in sistemul de pensii militare la reducerea vârstei standard de pensionare în sistemul public
119. Decizie de revizuire a pensiei militare. Eroare cu privire la funcţia deţinută la data ieşirii la pensie
120. Stagiu de cotizare asimilat. Cursuri universitare urmate parţial la zi
121. Pensie limită vârstă avocaţi. Condiţii de acordare
122. Stabilirea pensiei militare. Condiţii
123. Acordarea pensiei militare ca urmare a invalidităţii intervenite în timpul serviciului militar ordonat. Condiţii de fond şi formă
124. Pensia de serviciu anticipată pentru cadrele militare. Condiţii
125. Magistrat. Pensie de serviciu. Pensie de urmaş. Soţie supravieţuitoare. Condiţii
126. Contestaţie în anulare. Termenul. Condiţii. Tardivitate

Capitolul II. Indemnizaţiile prevăzute în legi speciale
127. Actualizarea indemnizaţiei persoanelor persecutate politic.
Cumulul indemnizaţiilor obţinute de beneficiar în persoana proprie cu cea în calitate de soţ supravieţuitor
128. Modul de calcul al punctajului mediu anual pentru perioada de persecuţie politică recunoscută drept vechime în muncă în condiţiile Decretului-lege nr. 118/1990
129. Indemnizaţie de handicap. Cerere de revizuire. Condiţii de admisibilitate

Capitolul III. Concediul şi indemnizaţia de maternitate
130. Dreptul salariatei gravide de a solicita concediu de risc maternal. Procedură de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008

Capitolul IV. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Indemnizaţia pentru creşterea copilului. Ajutor de deces
131. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Termenul în care poate fi valorificat dreptul. Valoarea probatorie a certificatului de concediu medical
132. Obligaţia angajatorului de a elibera adeverinţă salariatului pentru certificarea stagiului de cotizare. Restituirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ca plată nedatorată
133. Plata indemnizaţiei de concediu medical. Imposibilitatea angajatorului de a cenzura modul de completare al certificatului medical
134. Drepturi cuvenite asiguraţilor. Concediu medical şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Condiţii de acordare
135. Calculul indemnizaţiei de concediu medical în cazul magistraţilor, prin plafonare la 12 salarii minime brute pe ţară
136. Cerinţa absolvirii studiilor. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
137. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. Posibilitatea acordării concediului în cazul cadrelor militare bărbaţi
138. Restituirea contribuţiilor de asigurări sociale în cazul rezilierii contractului de asigurare. Lipsa unui temei legal
139. Decontarea protezelor neimplantabile, în cazul accidentelor de muncă ce au fost confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005
140. Ajutor de deces. Plată. Pensie de urmaş. Diferenţe

Capitolul V. Recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat – O.U.G. nr. 4/2005 –
141. Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin valorificarea perioadei studiilor superioare, curs de zi. Condiţii de formă. Admisibilitate
142. Durata stagiului complet de cotizare utilizat la recalculare în cazul persoanelor ce au prestat activităţi în grupa I de muncă şi ale căror drepturi la pensie s-au deschis în intervalul iulie 1977 – 31 martie 2001
143. Durata stagiului complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiei pentru asiguraţii ce au lucrat în zona a II a de expunere la radiaţii şi s-au pensionat anterior datei de 1 aprilie 2001
144. Valorificarea la recalcularea pensiei a unor stagii de cotizare mai mici de un an
145. Recalculare drepturi de pensie prin valorificarea salariului brut lunar individual menţionat în certificatele emise de Arhivele Naţionale
146. Recalculare pensie pentru personalul navigant din aviaţia civilă a căror drepturi la pensie s-au născut în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001. Durata stagiului de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual
147. Recalculare pensie. Depunere înscrisuri doveditoare
148. Recalculare pensie prin luarea în considerare a stagiilor de cotizare evidenţiate prin adeverinţele eliberate de angajator
149. Recalculare pensie prin valorificare venituri suplimentare. Determinarea punctajului anual al asiguratului
150. Recalculare pensie
151. Recalculare pensie. Data acordării pensiei recalculate
152. Recalculare pensie de invaliditate de conflicte muncă şi asigurări sociale 2006-2008
153. Recalculare pensie cu luarea în considerare şi a perioadei asimilate de urmare a cursurilor universitare. Data începerii recalculării
154. Recalculare pensie conform O.U.G. nr. 4/2005, prin luarea în considerare a sporurilor, indemnizaţiilor şi majorărilor de retribuţii tarifare. Dovada acestora
155. Decizie de recalculare a pensiei de invaliditate. Nemotivarea în fapt şi în drept
156. Recalculare pensie. Valorificarea sumelor reprezentând remuneraţie pentru muncă prestată în zilele de sărbători legale şi pentru condiţii nocive de muncă
157. Recalculare pensie pentru limită de vârstă. Stagiul potenţial nu se are în vedere la recalcularea drepturilor de pensie în cazul în care vizează o pensie pentru limită de vârstă
158. Calitatea procesuală pasivă în cererea de recalculare a pensiei de invalid de război
159. Revizuire pensie. Stagiu de cotizare. Dovada vechimii în muncă
160. Revizuire pensie. Plata actualizată a diferenţei de pensie achitată cu întârziere. Acordare dobândă legală
161. Recalculare pensie. Persoană pensionată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. Determinare punctaj mediu anual
162. Recalcularea pensiei pentru beneficiarii pensiilor stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special. Stagiul de cotizare utilizat
163. Aplicarea principiului contributivităţii. Situaţia în care nu s-a dovedit plata CAS. Adeverinţă privind veniturile suplimentare realizate, depusă ulterior emiterii deciziei de recalculare a pensiei
164. Venituri suplimentare. Valorificarea veniturilor realizate în cadrul Secretariatului C.A.E.R. Situaţia în care arhivele au fost distruse ori nu se mai păstrează
165. Sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale. Termen de prescripţie
166. Autoritate de lucru judecat. Condiţii de invocare
167. Recalculare pensie. Stabilirea punctajului mediu anual. Condiţii
168. Decizie de pensionare. Recalcularea pensiei stabilită printr-o decizie anterioară de către Casa de Pensii. Condiţii
169. Perioada de detenţie şi de stabilire a domiciliului obligatoriu. Vechime în muncă utilă la pensie. Luarea în calcul la determinarea punctajului mediu anual al asiguratului
170. Neincluderea în baza de calcul a pensiei a compensaţiei de 140 lei acordată potrivit Decretului nr. 46/1982 şi nr. 240/1982

INDEX