Codul european al muncii si securitatii sociale - adnotat - (2009)

Costel GÎLCĂ, Wolters Kluwer, 2008

Codul european al muncii si securitatii sociale - adnotat - (2009)
Cod Produs: T.C.LC.003.09
ISBN / ISSN: 973191107-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1072
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 105,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea reprezintă o culegere de acte normative comunitare adnotate (Directive, Tratate, Regulamente) relevante în domeniul dreptului muncii la nivel european dar și la nivel național, având în vedere cerința de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.

Denumirea de Cod dată lucrării pune în evidență importanța reglementărilor prezentate, care constituie pilonii dreptului muncii la nivel european statuând principiile acestei ramuri de drept precum: egalitatea de tratament, libera circulație a lucrătorilor, regulile pieței muncii, protecția pensiei suplimentare, pensiile ocupaționale, compensarea ofertelor de muncă.

Pentru fiecare instituție a dreptului muncii, pe lângă actele normative reprezentative există indicații cu privire la Doctrina existentă în România pe tema dată, Lista hotărârilor Curții de Justiție a Comunităților Europene precum și extrase din această jurisprudență.
CARTEA I. DREPTUL MUNCII

I. DREPTUL ORIGINAL
TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE (consolidat) – extras –
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (consolidat)
II. DISPOZIŢII PRIVIND RELAŢIILE DE MUNCĂ

A. Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor
DIRECTIVA nr. 91/533/CEE A CONSILIULUI din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
DIRECTIVA nr. 2002/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană
DECIZIA COMISIEI din 24 februarie 1988 privind îmbunătăţirea informării cu privire la securitatea, igiena şi sănătatea la locul de muncă (88/383/CEE)

B. Timpul de muncă
DIRECTIVA nr. 2003/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
DIRECTIVA nr. 1999/63/CE A CONSILIULUI din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST)
DIRECTIVA nr. 1999/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunităţii
DIRECTIVA nr. 2000/79/CE A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă, încheiat de Asociaţia companiilor europene de navigaţie aeriană (AEA), Federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociaţia europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociaţia europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) şi Asociaţia internaţională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA) (Textul cu relevanţă pentru SEE)
DIRECTIVA nr. 2002/15/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier
DIRECTIVA nr. 1999/70/CE A CONSILIULUI din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP
DIRECTIVA nr. 97/81/CE A CONSILIULUI din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

C. Timpul de repaus
DIRECTIVA nr. 96/34/CE A CONSILIULUI din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului încheiat de UNICE, CEIP şi CES
DIRECTIVA nr. 97/75/CE A CONSILIULUI din 15 decembrie 1997 de modificare şi extindere la Regatul Unit a Directivei nr. 96/34/CE privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului încheiat de UNICE, CEIP şi CES

D. Detaşarea lucrătorilor
DIRECTIVA nr. 96/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

E. Dialogul social
DECIZIA COMISIEI din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european [notificată sub numărul C (1998) 2334] (98/500/CE)

F. Concedieri colective
DIRECTIVA nr. 98/59/CE A CONSILIULUI din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective

G. Transferul întreprinderii
DIRECTIVA nr. 2001/23/CE A CONSILIULUIdin 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi

H. Insolvabilitatea angajatorului
DIRECTIVA nr. 80/987/CEE A CONSILIULUI din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului

I. Protecţia tinerilor la locul de muncă
DIRECTIVA nr. 94/33/CE A CONSILIULUI din 22 iunie 1994 privind protecţia tinerilor la locul de muncă
REGULAMENTUL (CE) nr. 577/98 AL CONSILIULUI din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate
REGULAMENTUL (CE) nr. 29/2004 AL COMISIEI din 8 ianuarie 2004 de adoptare a specificaţiilor modulului ad hoc 2005 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 577/98 al Consiliului

J. Formare profesională şi recunoaşterea diplomelor
REGULAMENTUL (CEE) nr. 337/75 AL CONSILIULUI din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale (consolidat)
DIRECTIVA CONSILIULUI din 25 iulie 1977privind educaţia copiilor lucrătorilor migranţi (nr. 77/486/CEE)
DIRECTIVA nr. 2001/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a navigatorilor
DIRECTIVA nr. 2005/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre şi de modificare a Directivei nr. 2001/25/CE

K. Ocuparea forţei de muncă
REGULAMENTUL (CE) nr. 2204/2002 AL COMISIEI din 5 decembrie 2002 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE în raport cu ajutoarelor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

L. Comitetul european de întreprindere
DIRECTIVA nr. 94/45/CE A CONSILIULUI din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

M. Statutul societăţii europene
REGULAMENTUL (CE) nr. 2157/2001 AL CONSILIULUI din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
DIRECTIVA nr. 2001/86/CE A CONSILIULUI din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor

III. LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR
A. Libera circulaţie
REGULAMENTUL (CEE) nr. 1612/68 AL CONSILIULUI din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul ComunităţiiDECIZIA COMISIEI din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi cererilor de locuri de muncă [notificată cu numărul C (2002) 5236] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2003/8/CE)

B. Dreptul de şedere
DIRECTIVA nr. 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor nr. 64/221/CEE, nr. 68/360/CEE, nr. 72/194/nr. 90/365/CEE şi nr. 93/96/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE)

C. Accesul la locurile de muncă
DIRECTIVA privind liberul acces la locurile de muncă pentru personal calificat în domeniul nuclear (nr. 62/302/CEE)

D. Dreptul la educaţie al copiilor migranţi
DIRECTIVA CONSILIULUI din 25 iulie 1977 privind educaţia copiilor lucrătorilor migranţi (nr. 77/486/CEE)

IV. EGALITATE DE TRATAMENT
A. Dispoziţii generale
DIRECTIVA nr. 2000/43/CE A CONSILIULUI din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratamentîntre persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică
DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (nr. 2000/78/CE)
DIRECTIVA nr. 86/613/CEE A CONSILIULUI din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi independente, inclusiv agricole, precum şi protecţia maternităţii

B. Egalitatea de remunerare şi accesul la locuri de muncă
DIRECTIVA nr. 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă)

C. Accesul la bunuri şi servicii
DIRECTIVA nr. 2004/113/CE A CONSILIULUI din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

D. Securitatea socială a lucrătorilor – egalitate de tratament
DIRECTIVA nr. 79/7/CEE A CONSILIULUI din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratamentîntre bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale

E. Comitetul consultativ pentru egalitate de şanse
DECIZIA COMISIEI din 9 decembrie 1981 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (82/43/CEE) (Consolidată)

V. PIAŢA MUNCII
A. Fondul social european
REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI nr. 1784/1999 din 12 iulie 1999 privind Fondul Social European
DECIZIA CONSILIULUI din 17 octombrie 1983 privind misiunile Fondului Social European (83/516/CEE)
DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 1983 privind gestionarea Fondului Social European (FSE) (83/673/CEE)

B. Elaborarea statisticilor
REGULAMENTUL (CEE) nr. 311/76 AL CONSILIULUI din 9 februarie 1976 privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini
REGULAMENTUL (CE) nr. 577/98 AL CONSILIULUI din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate

CARTEA a II-a. SECURITATEA SOCIALĂ
I. COORDONAREA REGIMURILOR DE SECURITATE SOCIALĂ REGULAMENTUL (CEE) nr. 1408/71 AL CONSILIULUIprivind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, (8), (9), (10), (11) (consolidat)
REGULAMENTUL (CEE) nr. 574/72 AL CONSILIULUI din 21 martie 1972 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de asigurare socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii
REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 AL CONSILIULUI din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie
REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia)

II. PROTECŢIA PENSIEI SUPLIMENTARE
DIRECTIVA nr. 98/49/CE A CONSILIULUI din 29 iunie 1998 privind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii

III. PLATA PRESTAŢIILOR FAMILIALE
DECIZIA nr. 145 din 27 iunie 1990 privind plata prestaţiilor familiale restante datorate lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente în conformitate cu articolele 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (91/423/CEE)

IV. PENSII OCUPAŢIONALE
DIRECTIVA nr. 2003/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 3 iunie 2003privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale
REGULAMENTUL (CE) nr. 458/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (SESPROS) (Text cu relevanţă pentru SEE)

V. COMPENSAREA OFERTELOR DE MUNCĂ
DECIZIA COMISIEI din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi cererilor de locuri de muncă [notificată cu numărul C (2002) 5236] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2003/8/CE)13

CARTEA a III-a. MISCELLANEA
CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE
PROTOCOLUL adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
PROTOCOLUL nr. 4 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele care fi gurează deja în Convenţie şi în Primul protocol adiţional la Convenţie
PROTOCOLUL nr. 6 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea
PROTOCOLUL nr. 7 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
PROTOCOLUL 0.nr. 12 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
PROTOCOLUL nr. 13 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanţele
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (2007/C 303/01)
REGULAMENTUL (CE) nr. 1393/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al CONSILIULUI PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
REGULAMENTUL (CE) nr. 44/2001 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2000 p. 1011

ANEXE
ANEXA I. Lista hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene – Libera circulaţie a lucrătorilor
ANEXA II. Lista hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene – Egalitate de tratament
ANEXA III. Lista hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene - Securitatea socială a lucrătorilor