Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie comercială 2005-2006

Tribunalul Bucureşti, Wolters Kluwer, 2008

Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie comercială 2005-2006
Cod Produs: T.C.JP.007.08
ISBN / ISSN: 973191117-0
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 816
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 57,80 LEI
stoc limitat
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Continuând seria culegerilor de practică judiciară a Tribunalului București, această lucrare cuprinde cele mai semnificative hotărâri pronunțate de secțiile a VI-a și a VII-a comerciale în anii 2005-2006.

Alături de interesante probleme de drept comercial substanțial, precum funcționarea societăților comerciale, excluderea și retragerea asociaților, efectele contractelor, titlurile de valoare și procedura insolvenței, sunt reținute și aspecte procedurale ce au format obiect de analiză în litigiile comerciale.

Prin problematica tratată și modul de structurare a materialului, culegerea constituie un instrument de lucru necesar și util pentru categorii largi de juriști, precum și pentru alte persoane interesate.
DREPT COMERCIAL

Capitolul I. Societăţile comerciale
Secţiunea I. Funcţionarea societăţilor comerciale
1. Anularea hotărârii AGA. Convocare. Modificarea actului constitutiv
2. Anularea deciziei Consiliului de Administraţie. Lipsa delegării din partea adunării generale. Inadmisibilitate
3. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor. Neclaritatea prevederilor din actul constitutiv privind cvorumul de prezenţă şi votare. Imposibilitatea stabilirii voinţei comune a acţionarilor
4. Anularea hotărârii AGA. Modificare act constitutiv. Convocare acţionari. Punct pe ordinea de zi prorogat pentru o şedinţă viitoare
5. Anularea hotărârii AGA. Convocare nelegală
6. Anularea hotărârii AGA. Convocarea AGA de către o persoană care nu are calitatea de administrator
7. Autorizare convocare AGA. Metoda votului cumulativ. Ordine de zi de competenţa AGA. Procedură necontencioasă
8. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării hotărârii adunării generale a acţionarilor.
9. Contract de închiriere. Nulitate absolută. Lipsă consimţământ
10. Cenzori. Posibilitatea numirii administratorului provizoriu. Convocarea adunării generale
11. Societate comercială deţinută public. Aplicarea dispoziţiilor în materia pieţei de capital. Convocarea AGA. Nulitatea hotărârii AGA
12. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Dreptul la informare al acţionarilor privind situaţia economico-financiară a societăţii. Sancţiune
13. Societate cu răspundere limitată. Dreptul asociaţilor la informare şi control. Obligaţia administratorului de a pune la dispoziţie asociatului registrele societăţii şi situaţiile financiare.
14. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor. Privatizarea societăţii comerciale. Majorare capital social
15. Cerere de chemare în judecată. Obligarea societăţii comerciale la modificarea denumirii. Interesul reclamantei în formularea acţiunii
16. Societate cooperativă. Anularea hotărârii AGA

Secţiunea a II-a. Excluderea şi retragerea asociaţilor
17. Retragerea asociatului din societatea cu răspundere limitată. Lipsa unor motive temeinice
18. Retragere din societate. Cesionarea părţilor sociale. Revocarea din calitatea de administrator

Secţiunea a III-a. Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea şi radierea societăţilor comerciale
19. Dizolvare societate. Neînţelegeri grave între asociaţi
20. Societate cu răspundere limitată cu asociat unic radiată. Bilet la ordin emis anterior dizolvării. Acţiune în pretenţii îndreptată împotriva fostului asociat unic
21. Dizolvarea societăţii comerciale pentru lipsa organelor statutare. Cereri lipsite de interes
22. Dizolvare societate. Nedepunerea situaţiilor financiare la ORC
23. Opoziţie la fuziunea prin absorbţie. Preluarea pasivului societăţii absorbite de societatea absorbantă
24. Radiere menţiune privind sediul social din registrul comerţului. Contract de închiriere expirat. Caracterul necontencios al radierii
25. Radiere sediu social. Neîndeplinirea condiţiilor
26. Constatare nulitate menţiune de radiere. Principiul neretroactivităţii

Capitolul II. Obligaţiile comerciale
Secţiunea I. Efectele contractelor
27. Efectele contractului. Excepţie de la principiul pacta sunt servanda. Aplicaţie legislativă a teoriei impreviziunii (rebus sic standibus)
28. Recurs. Modificarea clauzelor contractului. Teoria impreviziunii
29. Act adiţional la contract. Interpretarea clauzelor
30. Contractul − legea părţilor. Interpretarea unor clauze contractuale
31. Contract de prestări servicii de intermediere a cumpărării unui imobil. Clauză penală. Interzicerea clauzelor abuzive
32. Rezoluţiune contract. Condiţiile angajării răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse ale bunului
33. Contract de închiriere. Reziliere judiciară. Consecinţe
34. Recurs. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Necomunicarea facturii
35. Recurs. Contract prestări servicii. Interpretarea clauzelor

Secţiunea a II-a. Nulitatea actului juridic
36. Contract de asigurare. Anulare. Viciu de consimţământ. Eroare
37. Contract de închiriere. Valabilitate. Cuantum chirie. Preţ fictiv sau derizoriu
38. Contract de asociere în participaţiune. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Clauză leonină
39. Contract de vânzare-cumpărare spaţiu comercial. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Invocarea lipsei aprobării consiliului de administraţie al societăţii vânzătoare pentru încheierea contractului. Semnifi caţia preţului derizoriu. Lipsa unui beneficiu pentru vânzătoare
40. Calitatea de reprezentant. Lipsa aprobării adunării generale extraordinare. Contract de tranzacţie. Cauză ilicită. Nulitate
41. Desfinţare/anulare act adiţional. Repunerea în situaţia anterioară

Secţiunea a III-a. Prescripţia extinctivă
42. Prescripţie extinctivă. Solicitarea prin acţiune ulterioară de acordare a dobânzilor la creanţa principală recunoscută prin hotărâre judecătorească executorie
43. Prescripţie extinctivă. Acţiune în transformarea daunelor cominatorii în daune interese compensatorii
44. Comercializare servicii turistice. Termen de prescripţie
45. Acţiune estimatorie. Prescripţia dreptului material la acţiune în cazul pretenţiilor ce au ca temei existenţa unor vicii ascunse ale acţiunilor achiziţionate
46 Prescripţie. Întrerupere-recunoaştere a datoriilor. Lipsă de folosinţă a spaţiului. Penalităţi de întârziere. Acţiune în constatare
47. Recurs. Prescripţia dreptului material la acţiune. Întrerupere

Secţiunea a IV-a. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
48. Novaţie. Condiţii. Obligaţia existentă
49. Contract de subantrepriză. Novaţie
50. Novaţie prin schimbare de debitor. Evacuare. Penalităţi
51. Obligarea la prelungirea duratei contractului de închiriere. Transformarea acestuia în contract de leasing.

Secţiunea a V-a. Contracte comerciale
52. Contract de cesiune de părţi sociale. Acţiune în anulare pentru dol. Restituirea preţului în temeiul procesului verbal de conciliere prin care s-a revocat mutual convenţia şi cedentul s-a obligat la restituirea preţului
53. Acţiune în evacuare din imobil spaţiu comercial. Obligare de înlăturare a modificărilor aduse spaţiului comercial
54. Recurs. Contract de subînchiriere. Despăgubiri
55. Contract de împrumut. Prescripţie. Beneficiu de discuţiune. Clauză penală
56. Recurs. Contract de împrumut. Titlu executoriu
57. Contract de depozit. Forţă majoră. Interpretarea clauzelor contractului
58. Contract de mandat. Prematuritate. Prescripţia dreptului la acţiune
59. Mandatul comercial. Revocarea mandatului. Consecinţe
60. Recurs. Contract de comision. Răspunderea comitentului
61. Facturi fiscale acceptate la plată. Nesemnarea situaţiei lucrărilor executate anexă la factură. Consecinţe
62. Lucrări de construcţii suplimentare efectuate în baza unor dispoziţii de şantier semnate de dirigintele de şantier. Neîncheierea unor acte adiţionale cu benefi ciarul lucrărilor
63. Penalităţi de întârziere datorate de o instituţie de stat. Exonerarea de la plata acestora
64. Excepţie prematuritate. Lipsă calitate procesuală activă. Probare plată
65. Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Autovehicul pentru care nu există obligaţia înmatriculării. Imposibilitatea invocării propriei culpe
66. Contract de leasing imobiliar. Obligarea locatorului la îndeplinirea formalităţilor necesare transferului dreptului de proprietate

Secţiunea a VI-a. Privatizarea societăţilor comerciale
67. Contract de privatizare. Obligaţii de a nu face şi de a face asumate convenţional. Acţiune întemeiată pe contract prin care vânzătorul solicită obligarea cumpărătorului să transmită documente din care să rezulte modul de îndeplinire a obligaţiilor
68. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni în scopul privatizării. Rezoluţiune convenţională ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a restului de preţ de către cumpărător. Necesitatea probării de către vânzător a prejudiciului pentru acordarea de daune interese compensatorii
69. Rezoluţiune contract de privatizare. Daune-interese
70. Nulitate. Licitaţie organizată de instituţia publică implicată în procesul de privatizare pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la o societate comercială
71. Contestaţie împotriva procesului-verbal întocmit de comisia de negociere desemnată pentru privatizarea societăţilor comerciale
72. Recurs. Garanţie pentru evicţiune. Drept de regres

Secţiunea a VII-a. Faptul juridic ca izvor de obligaţii
73. Vânzare-cumpărare ca urmare a licitaţiei organizate de vânzător. Cerere de restituire a unei părţi din preţ întemeiată pe plata nedatorată. Netemeinicie în lipsa anulării licitaţiei şi a desfinţării contractului de vânzare-cumpărare
74. Acţiune în îmbogăţire fără justă cauză. Întoarcerea executării
75. Convenţie de angajament revolving. Scrisoare de garanţie bancară. Contragaranţie de bună execuţie

Capitolul III. Titlurile de valoare
76. Anulare incident de plată. Netemeinicie
77. Anulare incident plată. Achitarea debitului anterior scadenţei biletului la ordin

DREPT PROCESUAL CIVIL
Capitolul I. Competenţa materială şi teritorială
78. Ordonanţă preşedinţială. Litigiu comercial având caracter neevaluabil în bani. Competenţă materială
79. Recurs. Competenţă teritorială

Capitolul II. Judecata. Excepţiile procesuale. Probele
80. Nulitate contract. Lipsa interesului
81. Recurs. Capacitate procesuală de folosinţă. Modificare sentinţă
82. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Cerere de recurs semnată de un apărător care nu a făcut dovada împuternicirii
83. Administratori care îşi exercită atribuţiile prin vot unanim. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
84. Recurs. Prematuritate. Încălcarea principiilor contradictorialităţii şi dreptului la apărare. Casare cu trimitere spre rejudecare
85. Recurs. Prematuritate. Soluţionarea litigiului prin conciliere directă
86. Recurs. Pretenţii. Convocare la conciliere
87. Excepţia de prematuritate. Procedura concilierii efectuate doar cu privire la debitul principal
88. Recurs. Autoritate de lucru judecat
89. Acţiune în evacuare. Invocarea de către ambele părţi a dreptului de proprietate asupra imobilului. Inadmisibilitate
90. Acţiune în evacuare. Inadmisibilitate în situaţia în care reclamanta nu formulează şi acţiune în revendicare împotriva pârâtei
91. Inadmisibilitate. Acţiune formulată de fostul administrator al societăţii comerciale pentru constatarea nulităţii absolute a unor decizii de imputare emise potrivit Codului muncii
92. Vânzare specială la ordin. Nulitate absolută. Inadmisibilitate
93. Recurs. Vicii ascunse. Încuviinţarea probelor
94. Recurs. Probă. Început de dovadă

Capitolul III. Căile de atac
95. Contestaţie în anulare. Omiterea cercetării unui motiv de recurs
96. Cerere de revizuire. Decizie pronunţată în recurs prin care nu s-a evocat fondul cauzei. Competenţă materială
97. Revizuire. Înscris nou. Condiţii

Capitolul IV. Proceduri speciale
98. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
99. Sechestru asigurător. Cerere de instituire asupra unui imobil
100. Poprire asigurătorie. Condiţii. Înţelesul cerinţei intentării unei acţiuni
101. Somaţie de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Condiţii
102. Somaţie de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Procedură necontencioasă
103. Somaţie de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă
104. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Autorizare realizare gaj

PROCEDURA INSOLVENŢEI
Capitolul I. Cererile introductive. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii
105. Competenţă de soluţionare a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006. Declinare de competenţă
106. Competenţa funcţională a judecătorului-sindic
107. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Dovada stării de insolvenţă. Desemnare administrator judiciar. Conducerea în parte a activităţii debitorului
108. Cererile creditorilor. Respingerea cererii introductive
109. Cererile creditorilor. Caracterul cert şi lichid al creanţei
110. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Cuantumul minim al creanţei
111. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Condiţii. Cuantumul creanţei. Contracte cu executare succesivă a prestaţiilor
112. Deschiderea procedurii de insolvenţă la cererea debitorului. Legitimare procesuală. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii
113. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Deschiderea procedurii simplificate
114. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Deschiderea procedurii simplificate. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului; dizolvarea debitorului
115. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Condiţii. Efecte asupra acţiunilor şi executării silite îndreptate împotriva societăţii debitoare pe calea dreptului comun
116. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Deschiderea, prin sentinţă, a procedurii generale împotriva debitorului. Ridicarea dreptului debitorului de administrare
117. Cerere de deschidere a procedurii. Creanţă ce include şi penalităţile de întârziere nelegale. Valoare prag
118. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. Condiţii. Drept de administrare
119. Deschiderea procedurii de insolvenţă. Ridicarea dreptului de administrare
120. Cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. Contestaţia debitorului. Inexistenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile
121. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Contestaţie. Ridicarea dreptului debitorului de administrare
122. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment la cererea societăţii debitoare. Calitate de reprezentare a societăţii
123. Cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului; imposibilitatea acordării debitorului unui termen de graţie pentru plata creanţei. Stare de insolvenţă
124. Cerere de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară şi faliment în baza unei creanţe derivând dintr-un contract de leasing. Rate scadente
125. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului. Cerere necondiţionată de apelarea în prealabil la procedura de executare silită prevăzută de dispoziţiile Codului de procedura civilă. Respingere contestaţie
126. Contestaţia debitorului împotriva cererii de deschidere a procedurii. Stingerea obligaţiilor reciproce prin compensaţie legală
127. Respingerea cererii de deschidere a procedurii. Creanţă nedovedită. Facturi fiscale nesemnate de primire şi neconfirmate la plată de către debitor
128. Procedura insolvenţei. Cererile creditorilor. Caracterul neexigibil al creanţei
129. Contestaţie formulată de debitor împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Respingerea cererii introductive. Lipsă probe
130. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Îndeplinirea condiţiilor de deschidere a procedurii. Neprezentarea actelor justifi cative organelor financiare
131. Contestaţie formulată de debitor împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
132. Deschiderea procedurii insolvenţei. Condiţii. Numirea lichidatorului judiciar
133. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. Condiţii
134. Cerere de deschidere a procedurii formulată de către debitor. Condiţii. Deschiderea procedurii simplificată împotriva debitorului. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului; dizolvarea debitorului
135. Contestaţii la tabel formulate de administratorii societăţii debitoare. Tardivitate
136. Contestaţie la raportul de activitate întocmit de către administratorul/lichidatorul judiciar. Obiectul contestaţiei
137. Cererea de înlocuire a administratorului judiciar. Condiţii
138. Contestaţie împotriva tabelului creanţelor. Lipsa titlului executoriu, în cazul creanţelor bugetare
139. Contestaţie formulată împotriva tabelului obligaţiilor. Dovedirea creanţei creditorului prin înscrierile din evidenţa contabilă a debitorului. Admitere în parte a creanţei
140. Contestaţia creditorului având ca obiect înscrierea creanţei sale în tabelul obligaţiilor debitorului. Contestaţia debitorului împotriva creanţei acestui creditor. Analiza raporturilor contractuale dintre părţi
141. Contestaţie la tabelul obligaţiilor debitorului pentru înscrierea unei creanţe. Constatarea tardivităţii cererii de creanţă a creditorului
142. Cerere de admitere a creanţelor formulată după expirarea termenului limită stabilit. Consecinţe. Ordinea de preferinţă a creanţelor
143. Contestaţii împotriva tabelului definitiv al obligaţiilor. Declaraţii de creanţă incomplete
144. Cerere de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor
mobile şi imobile ale debitorului. Admisibilitate
145. Administratorul judiciar. Atribuţiile administratorului judiciar. Încheiere de tranzacţii cu terţii
146. Depăşirea termenului de formulare a declaraţiei de creanţă. Decădere din drepturi

Capitolul II. Situaţia unor acte juridice
147. Acţiune pentru anularea unui transfer patrimonial. Acţiunea împotriva subdobânditorului bunului. Termen de exercitare. Tardivitate. Cerere pentru repunerea în termen. Nedovedirea existenţei unei împiedicări mai presus de voinţa reclamantului, similară forţei majore. Consecinţe
148. Situaţia unor acte juridice ale debitorului. Acţiune în anulare
149. Acţiune în anulare. Calitate procesuală pasivă. Caracter fraudulos
150. Acţiune în anularea unui act subsecvent unui act declarat nul de către judecătorul-sindic
151. Acţiune pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. Condiţii

Capitolul III. Planul de reorganizare
152. Plan de reorganizare. Condiţii pentru admisibilitatea în principiu a planului în raport cu posibilităţile de redresare şi specificul activităţii debitorului
153. Plan de reorganizare. Condiţii. Intrare în faliment
154. Plan de reorganizare. Admitere în principiu. Condiţii
155. Plan de reorganizare a activităţii societăţii debitoare. Calitate procesuală. Condiţii. Consecinţe
156. Plan de reorganizare. Condiţii de admisibilitate. Intrare în faliment
157. Plan de reorganizare. Admitere în principiu
158. Plan de reorganizare. Cerere de recuzare a administratorului judiciar. Condiţii. Cererea de înlocuire a administratorului judiciar. Admisibilitate. Judecata în şedinţă publică. Consecinţe. Respingerea, ca inadmisibilă, a cererii se sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate
159. Plan de reorganizare. Abuz de drept. Respingerea, ca inadmisibile, a cererilor de recuzare şi de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate

Capitolul IV. Falimentul
160. Perioada de observaţie. Intrare în faliment
161. Raportul administratorului judiciar. Intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului
162. Desemnarea unui lichidator judiciar de către creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor. Înlocuirea lichidatorului judiciar
163. Atribuţiile lichidatorului judiciar. Înlocuirea lichidatorului judiciar
164. Contestaţie la tabelul obligaţiilor societăţii debitoare. Anularea titlului executoriu care a stat la baza înscrierii creanţei în tabelul obligaţiilor societăţii debitoare. Analizarea pe fond a creanţei de către judecătorul-sindic
165. Contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Rezilierea contractului de locaţiune
166. Dreptul la acţiune în vederea recuperării creanţei în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Sancţiunea decăderii creditorului din dreptul de a-şi mai valorifi ca creanţa
167. Contestaţie împotriva tabelului definitiv consolidat. Notificarea creditorilor
168. Contestaţie împotriva măsurilor lichidatorului. Termen de exercitare. Înlocuirea lichidatorului judiciar. Condiţii de admisibilitate
169. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea procedurilor pentru vânzarea activelor
170. Declaraţie de creanţă înregistrată de creditor după trecerea la faliment. Natura creanţelor. Tardivitate
171. Contestaţie împotriva planului de distribuire. Acoperirea creanţelor garantate
172. Contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Judecata în şedinţă publică. Consecinţe. Desfinţarea hotărârii adunării creditorilor. Anularea procesului verbal de licitaţie
173. Creanţe bugetare. Plan de distribuire. Drept de preferinţă
174. Cerere de înlocuire a lichidatorului. Condiţii. Admiterea cererii
175. Declaraţie de abţinere. Cerere de recuzare. Inexistenţa cazurilor prevăzute de lege
176. Cerere de reexaminare. Condiţii. Respingerea cererii

Capitolul V. Închiderea procedurii
177. Radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului ulterior introducerii cererii de declanşare a procedurii falimentului. Efecte
178. Radierea debitorului din registrul comerţului. Închiderea procedurii insolvenţei
179. Nedepunerea în termen legal a declaraţiilor de creanţă cu privire la dobânzi. Sancţiune. Acoperirea integrală a creanţelor. Închiderea procedurii
180. Acoperirea tuturor creanţelor înainte de lichidarea bunurilor. Închiderea procedurii
181. Închiderea procedurii. Lipsă bunuri în patrimoniul debitoarei
182. Lipsă bunuri în patrimoniul debitorului. Închiderea procedurii
183. Închiderea procedurii. Raportul final
184. Lichidarea bunurilor din averea debitorului. Închiderea procedurii

Capitolul VI. Răspunderea membrilor organelor de conducere
185. Remuneraţia lichidatorului. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Condiţii. Închiderea procedurii
186. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Sechestru asigurător
187. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admitere a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
188. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admitere a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
189. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Depunerea sporadică a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi a deconturilor TVA
190. Răspundere a membrilor organelor de conducere. Probe administrate în soluţionarea cererii de atragere a răspunderii. Probă cu înscrisuri. Expertiză contabilă
191. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Neacordarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere formulate direct în cuprinsul cererii de atragere a răspunderii
192. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Inadmisibilitate
193. Cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. Admisibilitate. Cercetare a faptelor pentru fiecare pârât în parte
194. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admiterea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
195. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Natura juridică a răspunderii. Neprezumarea culpei
196. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Răspunderea cenzorilor
197. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Răspunderea administratorului
198. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Administrarea deficitară a societăţii
199. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Excepţia prematurităţii formulării cererii
200. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Angajarea răspunderii patrimoniale
201. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. formulată ulterior închiderii procedurii. Inadmisibilitate
202. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
203. Cerere de atragere a răspunderii personale a administratorilor. Tardivitate. Inadmisibilitate
204. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Răspunderea administratorului şi legătura de cauzalitate cu starea de insolvenţă a debitorului
205. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Probe
206. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Cerere de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de unicul creditor. Formulare prealabilă a unei cereri de autorizare
207. Insolvenţă. Răspunderea membrilor organelor de conducere
208. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Nereţinerea vinovăţiei administratorului debitoarei. Management defectuos. Inexistenţa legăturii de cauzalitate
209. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Încetare de plăţi. Cauze
210. Cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. Lipsa calităţii procesuale active a reclamantului
211. Cerere pentru atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere. Admisibilitate. Închiderea procedurii
212. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Admisibilitate. Prescripţie
213. Răspunderea asociatului unic. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Închiderea procedurii
214. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Răspundere patrimonială
215. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Condiţii pentru atragerea răspunderii
216. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Admiterea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
217. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Instituire sechestru asigurător asupra bunurilor pârâtului
218. Instituire sechestru asigurător asupra bunurilor administratorului statutar
219. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Răspunderea administratorului pentru fapte săvârşite în cadrul atribuţiilor de gestionare. Răspunderea asociaţilor

Index