Insolvenţa: Legea, regulile, realitatea

Gheorghe PIPEREA, Wolters Kluwer, 2008

Insolvenţa: Legea, regulile, realitatea
Cod Produs: T.C.BD.003.08
ISBN / ISSN: 973191110-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 870
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 158,95 LEI
stoc limitat
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Așa cum subliniază și titlul, procedura insolvenței este tratată din perspectiva celor trei dimensiuni implicate în aplicarea sa: Legea - analiza juridică, teoretică a reglementării, Regulile - analiza cazurilor practice impuse de aplicarea legii și Realitatea - sursă de controverse care subliniază perfectibilitatea normei juridice.

Lucrarea nu se rezumă doar la comentariul reglementării legale, fiind analizate și alte aspecte ale procedurii insolvenței: metodele și procedurile de prevenție a insolvenței; procedura insolvenței ca proces civil; insolvența transfrontalieră și impactul acesteia în dreptul internațional privat; falimentul instituțiilor financiare și al societăților de asigurare; organizarea profesională a practicienilor în insolvență.
CUVÂNT ÎNAINTE
ABREVIERI
INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Domeniul şi scopul procedurilor de insolvenţă
Secţiunea 1. Scurte referinţe de ordin istoric
Secţiunea 2. Caracteristicile procedurii insolvenţei
Secţiunea 3. Scopul procedurii insolvenţei
Secţiunea 4. Obiectul procedurii insolvenţei
Secţiunea 5. Subiecţii procedurii insolvenţei
§1. Comercianţii
§2. Societăţile agricole
§3. Grupurile de interes economic
§4. Alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activitate economică
§5. Instituţiile publice, din perspectiva Legii insolvenţei
§6. Simpli particulari, aflaţi în situaţie de supraîndatorare, şi procedura insolvenţei

CAPITOLUL 2 Metodele şi procedurile de prevenţie a insolvenţei
Subcapitolul 1. Despre prevenţia insolvenţei şi utilitatea sa

Subcapitolul 2. Mijloacele de asigurare contra riscului de insolvenţă
Secţiunea 1. Proceduri şi mecanisme de prevenţie a risculuide insolvenţă în sistemul financiar-bancar
§1. Riscurile afacerii în sistemul financiar-bancar
§2. Băncile se pot asigura contra riscului propriu de insolvenţă
§3. Băncile se pot asigura contra riscului insolvenţei clienţilor lor
Secţiunea 2. Asigurarea contra riscului de insolvenţă prin mecanismul garanţiilor
Secţiunea 3. Managementul crizelor financiare în societăţile comerciale
§1. Prevenţia insolvenţei prin mecanismele guvernării corporatiste
§2. Procedura alertei
§3. Asigurarea de răspundere managerială
§4. Redresarea financiară şi restructurarea
§5. Disciplina financiară
§6. Disciplina contractuală
§7. Contabilitatea previzională
§8. Operaţiunile de hedging
Secţiunea 4. Prevenţia insolvenţei prin mecanisme contractuale şi judiciare
§1. Medierea, concilierea şi arbitrajul
§2. Concordatul preventiv
§3 Procedura franceză de salvgardare a întreprinderii

Subcapitolul 3. Intervenţia statului în crizele financiare ale întreprinderilor
Secţiunea 1. Privatizarea
Secţiunea 2. Moratoriul legal la procedurile de insolvenţă
Secţiunea 3. Ajutorul de stat

CAPITOLUL 3 Starea de insolvenţă
Secţiunea 1. Noţiunea insolvenţei
Secţiunea 2. Tipurile de insolvenţe
Secţiunea 3. Testul insolvenţei

CAPITOLUL 4 Participanţii la procedura insolvenţei
Secţiunea 1. Conceptul de participant la procedura insolvenţei
Secţiunea 2. Organele procedurii
§1. Instanţele judecătoreşti. Judecătorul-sindic
§2. Administratorul judiciar şi lichidatorul
Secţiunea 3. Debitorul şi administratorul special
Secţiunea 4. Creditorii
§1. Adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor
§2. Drepturile şi obligaţiile individuale ale creditorilor
§3. Creditorii care nu au calitatea de participanţi la procedură
Secţiunea 5. Auxiliarii
Secţiunea 6. Poziţia asociaţilor, a acţionarilor sau a membrilor persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenţei

CAPITOLUL 5 Procedura insolvenţei ca proces civil
Subcapitolul 1. Ce este şi ce nu este procedura insolvenţei

Subcapitolul 2. Participanţi la procedură şi părţi în proces

Subcapitolul 3. Drepturile debitorului ca participant la procedură

Subcapitolul 4. Principiul celerităţii

Subcapitolul 5. Procesul iniţial şi procesele corespunzătoare fiecărei faze a procedurii insolvenţei
Secţiunea 1. Periodizarea procedurii insolvenţei
Secţiunea 2. Procesul iniţial: deschiderea procedurii
§1. Deschiderea procedurii la cererea debitorului
§2. Deschiderea procedurii la cererea creditorului/creditorilor
Secţiunea 3. Procesele corespunzătoare trecerii către fiecare dintre modalităţile sau fazele procedurii
§1. Confirmarea planului de reorganizare
§2. Trecerea la faliment ca sancţiune a eşecului planului de reorganizare
§3. Trecerea la faliment prin procedura simplificată
§4. Trecerea la faliment în celelalte cazuri
Secţiunea 4. Contestaţiile
Secţiunea 5. Acţiunile în anulare
Secţiunea 6. Acţiunea în răspundere
Secţiunea 7. Diverse alte procese aferente procedurii insolvenţei

Subcapitolul 6. Jurisdicţia procedurii de insolvenţă
Secţiunea 1. Competenţa
Secţiunea 2. Statutul juridic al judecătorului-sindic
Secţiunea 3. Hotărârile judecătorului-sindic
Secţiunea 4. Recursul împotriva hotărârilor judecătorului-sindic

CAPITOLUL 6 Deschiderea procedurii insolvenţei
Secţiunea 1. Titularii cererii de deschidere a procedurii
Secţiunea 2. Deschiderea procedurii la cererea debitorului
Secţiunea 3. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor

CAPITOLUL 7 Efectele deschiderii procedurii
Secţiunea 1. Consecinţele deschiderii procedurii insolvenţei, în general
Secţiunea 2. Efectele patrimoniale
§1. Suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare de realizare a creanţelor asupra debitorului
§2. Suspendarea curgerii dobânzilor, a majorărilor şi a penalităţilor
§3. Suspendarea cursului prescripţiei
§4. Închiderea conturilor bancare şi deschiderea contului unic al procedurii de insolvenţă
§5. Regula bussines as usual şi limitele sale
§6. Acţiunea în anularea actelor încheiate de debitor în perioada suspectă
§7. Interdicţia vânzării acţiunilor sau părţilor sociale deţinute la debitor de către conducătorii acestuia
§8. Ştergerea datoriilor debitorului
§9. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după lichidare la asociaţi, acţionari sau membri
Secţiunea 3. Efecte nepatrimoniale
§1. Desesizarea debitorului
§2. Dizolvarea persoanei juridice în caz de trecere la faliment
§3. Obligaţia publicizării stării de insolvenţă
§4. Obligaţia debitorului de a furniza administratorului judiciar sau lichidatorului toate datele şi informaţiile referitoare la activitatea sa
§5. Suspendarea de la tranzacţionare sau retragerea de la cota bursei a valorilor mobiliare emise de debitorul aflat în insolvenţă şi, respectiv, în faliment
§6. Decăderi profesionale şi interdicţii

CAPITOLUL 8 Perioada de observaţie
Preambul
Secţiunea 1. Raportul iniţial al administratorului judiciar
Secţiunea 2. Inventarul şi conservarea bunurilor debitorului
Secţiunea 3. Stabilirea masei credale
Secţiunea 4. Situaţia întreprinderii debitorului în perioada de observaţie
Secţiunea 5. Situaţia partenerilor contractuali ai debitorului în perioada de observaţie
Secţiunea 6. Situaţia creditorilor în perioada de observaţie
Secţiunea 7. Situaţia salariaţilor debitorului în perioada de observaţie

CAPITOLUL 9 Reorganizarea judiciară
Preambul
Secţiunea 1. Persoane îndrituite să propună un plan
Secţiunea 2. Conţinutul minim al planului
Secţiunea 3. Procedura confirmării planului
Secţiunea 4. Perioada reorganizării judiciare

CAPITOLUL 10 Falimentul
Preambul
Secţiunea 1. Procedura simplificată de faliment
Secţiunea 2. Falimentul în procedura generală
Secţiunea 3. Reconfigurarea masei credale şi inventarul
Secţiunea 4. Lichidarea
Secţiunea 5. Distribuirea sumelor rezultate din lichidare

CAPITOLUL 11 Închiderea procedurii

CAPITOLUL 12 Debitori solidari, fidejusori, asociaţi cu răspundere nelimitată

CAPITOLUL 13 Răspunderea organelor de conducere ale debitorului persoană juridică
Secţiunea 1. Tipologia acţiunii în răspundere şi legitimarea procesuală activă
Secţiunea 2. Persoanele responsabile
Secţiunea 3. Natura juridică a răspunderii
Secţiunea 4. Premisele, condiţiile şi întinderea răspunderii

CAPITOLUL 14 Răspunderea penală

CAPITOLUL 15 Insolvenţa transfrontalieră
Secţiunea 1. Problemele generale puse de procedura insolvenţei în dreptul internaţional privat
Secţiunea 2. Insolvenţa transfrontalieră în dreptul internaţional privat român, anterior adoptării Legii nr. 637/2002
Secţiunea 3. Principii ale Legii Model UNCITRAL şi ale Regulamentului nr. 1346/2000/CE
Secţiunea 4. Insolvenţa transfrontalieră a instituţiilor financiare în dreptul comunitar european
Secţiunea 5. Reglementarea insolvenţei transfrontaliere în Legea nr. 637/2002
§1. Chestiuni de ordin general
§2. Raporturile cu statele non-membre UE în domeniul insolvenţei transfrontaliere
§3. Raporturile cu statele membre UE în domeniul insolvenţei transfrontaliere
Secţiunea 6. Reglementarea românească a insolvenţei transfrontaliere a
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurări şi a entităţilor
reglementate ale pieţei de capital
Secţiunea 7. Cauza

CAPITOLUL 16 Falimentul instituţiilor financiare şi al societăţilor de asigurare

CAPITOLUL 17 Organizarea profesională a practicienilor în insolvenţă

BILIOGRAFIE SELECTIVĂ
INDEX