Culegere de practică judiciară în materie comercială 2007, vol. I

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie comercială 2007, vol. I
Cod Produs: T.C.JP.003.09
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 536
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 65,50 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Culegerea de practică judiciară în materie comercială pe anul 2007 conține 139 de spețe pronunțate de Secția a V-a comercială a Curții de Apel București, întregind astfel colecția lucrărilor de jurisprudență ale acestei instanțe.
Continuând tradiția, lucrarea oferă jurisprudență de calitate, spețe reprezentative selectate de judecătorii Curții de Apel, adnotate, unde este cazul, în funcție de modificările legislative intervenite. Structura lucrării înlesnește consultarea ei: spețele sunt împărțite în două secțiuni - Drept material și Drept procesual - și beneficiază de un index tematic care alături de titlu îndrumă cititorul în identificarea problemelor de drept abordate.
ABREVIERI

DREPT MATERIAL
1. Act juridic. Nulitate. Neinvocarea niciunui motiv de nulitate. Consecinţe
2. Acţiune în anulare promovată de lichidator în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2006. Preţ neserios. Dezechilibrul prestaţiilor. Intenţia comună a părţilor contractante de a sustrage bunuri de la urmărire sau de a leza drepturile creditorilor. Sarcina probei
3. Acţiune în simulaţie. Sancţiunea specifică simulaţiei prin interpunere de persoane
4. Adunarea generală a acţionarilor. Menţionarea explicită a problemelor înscrise pe ordinea de zi. Aspecte particulare
5. Anularea hotărârii A.G.A. Lipsa procesului verbal al şedinţei. Consecinţe
6. Anularea hotărârii A.G.A. Raportul de la general la special privind aplicabilitatea actelor normative
7. Anularea hotărârii A.G.E.A. Invocarea convenţiei privind exercitarea dreptului la vot. Consecinţe
8. Calificarea juridică a contractului generator de obligaţii, prin interpretarea corectă a clauzelor conţinute – condiţie esenţială în aplicarea de către instanţă a termenului de prescripţie
9. Cambie. Rolul semnăturii în materie cambială. Nulitatea titlului cambial în lipsa semnăturii explicată a reprezentantului autorizat al societăţii
10. Certificat de obligaţii bugetare conform Legii nr. 190/2004. Înlesniri pentru societăţile din domeniul agriculturii care nu înregistrează debite restante
11. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere a asociaţilor, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 31/1990 (republicată)
12. Contract de cesiune. Efectele rezilierii privind executarea silită
13. Contract de împrumut. Caracter real. Remiterea materială a sumei împrumutate, condiţie de formă a contractului, iar nu modalitate de executare a acestuia
14. Contract de locaţiune. Investiţii efectuate de locatar. Restituirea contravalorii acestora
15. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Clauza privitoare la încheierea ulterioară a unui act adiţional subsecvent emiterii unui Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului. Validitatea clauzei în contextul modificărilor legislative ulterioare adoptate în materia privatizării. Obligativitate. Consecinţe asupra respectării principiului libertăţii de voinţă
p. 98 16. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Răspundere specială cu caracter mixt, atât convenţional cât şi legal, în raporturile cu Autoritatea Publică implicată în privatizare
17. Controlul de legalitate exercitat de către judecătorul-delegat la Oficiul Registrului Comerţului
18. Convocarea A.G.A. Condiţia menţionării explicite a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării
19. Dobânzile în materie comercială. Regula curgerii de drept a dobânzilor în obligaţiile comerciale. Efectul pe care îl are suspendarea executării silite a unui titlu executoriu asupra dobânzilor
20. Extras de cont. Condiţii de legalitate a clauzei privind obligaţia de a formula obiecţiuni la extrasele de cont comunicate. Efecte
21. Fapte de comerţ. Caracterul enunţiativ al art. 3 C. com.
22. Inaplicabilitatea termenului special de prescripţie de o lună prevăzut de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, în cadrul litigiilor având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui act juridic încheiat de societate
23. Incident de plată. Filă cec neonorată la plată din lipsa disponibilului bănesc. Invocarea raportului obligaţional de bază şi a caracterului de garanţie al cecului. Eficienţă
24. Interpretarea convenţiilor. Aplicarea regulii rebus sic stantibus
25. Investiţii de mediu – obligaţie contractuală. Prezumţia de culpă a debitorului în materie contractuală. Forţa majoră şi cazul fortuit
26. Lucrări de construcţii. Proces-verbal de recepţie
27. Nerespectarea obligaţiei A.V.A.S. de a notifica societăţii debitoare cesiunea creanţei – condiţie pentru admiterea contestaţiei la executare
28. Opoziţie împotriva hotărârii A.G.A. Respingerea opoziţiei ca inadmisibilă. Consecinţe
29. Opoziţie. Hotărârea A.G.A. de fuziune prin absorbţie. Preluarea obligaţiilor societăţii absorbite de către societatea absorbantă. Neprejudicierea creditorilor
30. Persoană juridică. Împărţirea patrimoniului persoanei juridice a cărei fiinţă a încetat prin divizare. Transmiterea cu titlu universal a patrimoniului către societăţile succesoare
31. Piaţa de capital. Interesul acţionarilor de a solicita informaţii şi întocmirea unor rapoarte suplimentare privind activitatea societăţii
32. Principiul libertăţii contractuale. Condiţia ca preţul să fi e serios
33. Principiul relativităţii efectelor actului juridic. Particularităţi în materie de locaţiune. Admisibilitatea acţiunii în evacuare pornită de dobânditorul bunului închiriat împotriva chiriaşului
34. Procedura insolvenţei. Achitarea debitelor ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţe
35. Procedura insolvenţei. Acţiunile administratorului judiciar/lichidatorului judiciar pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale. Asemănări şi deosebiri între acţiunea în anulare întemeiată pe art. 79 din Legea nr. 85/2006 şi acţiunea pauliană (revocatorie) consacrată de art. 975 C. civ.
36. Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere
37. Procedura insolvenţei. Atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor care au contribuit la aducerea debitorului în stare de insolvenţă. Distincţie între nedepunerea unor raportări contabile la A.F.P. şi O.R.C. şi neţinerea contabilităţii
38. Procedura insolvenţei. Atribuţiile judecătorului-sindic – limite. Dezînvestirea judecătorului-sindic odată cu închiderea procedurii insolvenţei
39. Procedura insolvenţei. Caracterul cert şi exigibil al creanţei
40. Procedura insolvenţei. Competenţa judecătorului sindic
41. Procedura insolvenţei. Caracterul comercial al creanţei. Contestarea în justiţie a titlului autentic ce constată creanţa nu împiedică deschiderea procedurii insolvenţei
42. Procedura insolvenţei. Cererea de autorizare în vederea formulării unei cereri de angajare a răspunderii organelor de conducere ale debitoarei falite
43. Procedura insolvenţei. Cererea de autorizare în vederea promovării unei cereri de angajarea a răspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale societăţii debitoare. Neîntrunirea condiţiilor de autorizare prevăzute de art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006
44. Procedura insolvenţei. Competenţa judecătorului-sindic în soluţionarea cererii de ordonanţă preşedinţială referitoare la reluarea furnizării de gaze naturale
45. Procedura insolvenţei. Condiţii cerute pentru creanţele care justifică aplicarea procedurii insolvenţei. Întreruperea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită
46. Procedura insolvenţei. Contestaţia debitoarei la tabelul preliminar al creanţelor. Admisibilitate. Incidenţa art. 1201 C. civ.
47. Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de debitoare la tabelul preliminar al creanţelor. Invocarea autorităţii de lucru judecat în raport de sentinţa de deschidere a procedurii. Admiterea excepţiei şi respingerea contestaţiei ca inadmisibilă. Legalitatea soluţiei adoptate
48. Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor, formulată de debitoare. Facturi neacceptate expres la plată. Valoarea juridică a „tăcerii” beneficiarului. Darea în plată. Sarcina probei. Valoarea juridică a „tăcerii” creditorului beneficiar al dării în plată
49. Procedura insolvenţei. Controlul creditorilor şi controlul judecătorului-sindic. Limite
50. Procedura insolvenţei. Creanţă dovedită prin refuzul la plată a biletului la ordin introdus în bancă la data scadenţei cu rezoluţia „lipsă disponibil”
51. Procedura insolvenţei. Creanţe asimilate cheltuielilor necesare cu conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului
52. Procedura insolvenţei. Creanţe certe, lichide şi exigibile. Condiţii pentru admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
53. Procedura insolvenţei. Criterii de stabilire a remuneraţiei lichidatorului judiciar
54. Procedura insolvenţei. Debitoare înscrisă la masa credală în procedura insolvenţei în curs a unui terţ debitor. Închiderea procedurii debitoarei înainte de închiderea procedurii privindu-l pe terţ. Consecinţe
55. Procedura insolvenţei. Deschidere. Efecte privind înstrăinarea acţiunilor sau a părţilor sociale
56. Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii simplificate la cererea debitorului care are un singur creditor
57. Procedura insolvenţei. Distribuirea cu prioritate a cheltuielilor de procedură din averea debitoarei
58. Procedura insolvenţei. Executarea silită. Atribuţiile executorului judecătoresc
59. Procedura insolvenţei. Închiderea procedurii. Executarea silită
60. Procedura insolvenţei. Înţelesul noţiunii de „cheltuieli necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor grevate de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel”
61. Procedura insolvenţei. Marfă livrată debitorului sub condiţia rezervării dreptului de proprietate până la plata mărfii. Opţiunea creditorului (vânzătorului) de a solicita bunurile sau contravaloarea acestora prin înscriere la masa credală
62. Procedura insolvenţei. Omisiunea lichidatorului de a indica persoanele vinovate de ajungerea debitoarei în insolvenţă. Îndreptăţirea comitetului creditorilor de a solicita autorizarea judecătorului-sindic de a formula cerere în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006. Obligaţia lichidatorului de a-i informa pe creditori cu privire la lipsa bunurilor din patrimoniul debitoarei
63. Procedura insolvenţei. Radiere dispusă de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Declanşarea procedurii falimentului societăţii debitoare radiate. Prioritatea aplicării legii speciale
64. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului pentru cauzarea stării de insolvenţă a debitorului prin săvârşirea faptei prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006. Condamnarea administratorului prin hotărâre penală definitivă la pedeapsa închisorii şi interzicerea dreptului de a mai deţine funcţia de administrator într-o societate comercială. Autoritate de lucru judecat cu privire la faptele săvârşite de administrator în procesul de faliment
65. Procedura insolvenţei. Raportul final de activitate. Netemeinicia obiecţiunilor la raportul final
66. Procedura insolvenţei. Răspunderea membrilor organelor de conducere pentru motivul privind continuarea în interes personal a unei activităţi care ducea, în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. Prezumţia de nevinovăţie
67. Procedura insolvenţei. Tabelul suplimentar al creditorilor. Contestaţia la tabelul suplimentar
68. Procedura insolvenţei. Valoare prag a creanţei
69. Protecţia mediului. Investiţii
70. Societăţi comerciale. Publicarea din oficiu a actului modificator al actului constitutiv
71. Reţele electrice de distribuţie. Terenuri în proprietatea publică a statului
72. Societate cu răspundere limitată. Excluderea asociatului
73. Societăţi de asigurare. Audit financiar

DREPT PROCESUAL
74. Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Motivul de anulare a hotărârii arbitrale prevăzut de art. 364 lit. d), f) şi i) C. pr. civ. Critica hotărârii pentru netemeinicia acesteia. Caracterul restrictiv al acţiunii în anulare
75. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Nesocotirea dispoziţiilor imperative ale legii de către tribunalul arbitral
76. Acţiune în constatare. Posibilitatea de a cere realizarea dreptului
77. Acţiune în constatare. Prescripţia dreptului material al acţiunilor îndreptate împotriva A.V.A.S. Întreruperea prescripţiei. Inadmisibilitatea cererii în temeiul art. 111 C. pr. civ. pentru constatarea lipsei de obiect a contractului de ipotecă
78. Acţiune în radiere. Menţiune referitoare la sediul social. Condiţii de admisibilitate
79. Acţiune în revendicare. Compararea titlurilor de proprietate ale părţilor, când provin de la autori diferiţi
80. Acţiune posesorie în complângere. Cerinţe. Distincţie între detenţie şi posesia utilă sub aspectul efectelor juridice. Principiul disponibilităţii
81. Adjudecare. Proces-verbal de licitaţie
82. Anularea hotărârii A.G.A. Lipsa calităţii procesuale active a acţionarului care a luat parte la adunarea generală şi nu a votat împotriva adoptării hotărârii în promovarea unei acţiuni în anularea hotărârii A.G.A.
83. Autoritate de lucru judecat. Nerespectarea triplei identităţi prevăzute de art. 1201 C. civ. Consecinţe
84. Capacitate procesuală de folosinţă. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale
85. Cauţiune. Cuantumul acesteia
86. Competenţa instanţelor de judecată privind soluţionarea litigiului. Lipsa invocării la fond a apărărilor întemeiate pe convenţia arbitrală
87. Condiţiile de exercitare ale acţiunii civile. Interesul – condiţie esenţială a promovării acţiunii în justiţie
88. Condiţiile de exercitare ale acţiunii civile. Interesul, ca şi condiţie de exercitare a acţiunii civile trebuie justificat şi în formularea contestaţiei în anulare
89. Conflict negativ de competenţă. Cerere prin care se tinde a se valorifica un drept conferit de legislaţia din domeniul privatizării. Criteriul valoric. Relevanţa în stabilirea competenţei materiale
90. Contestaţia în anulare. Critica deciziei pronunţată în recurs pentru netemeinicia acesteia şi nu pentru omiterea, din greşeală a cercetării vreunui motiv de modificare sau casare
91. Contestaţie în anulare. Omisiunea de a cerceta din greşeală toate motivele de recurs
92. Contestaţie la executare. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei care face obiectul executării silite
93. Contestaţie la executare. Comunicarea titlului executoriu. Consecinţe
94. Contestaţie la executare. Invocarea caracterului de titlu executoriu al contractului de asociere în participaţiune. Consecinţe
95. Contestaţie la executare. Nerespectarea termenului de introducere prevăzut de lege. Consecinţe
96. Contestaţie la executare. Titlul executoriu constând în hotărâre judecătorească prin care contestatorul a fost obligat la plata către A.V.A.S. a daunelor cominatorii (în cuantum de 1.000.000 ROL/zi de întârziere), pentru perioada cuprinsă între data pronunţării deciziei şi data îndeplinirii efective a obligaţiei de a realiza măsurile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între părţi
97. Contract de privatizare. Viciile de consimţământ – dol şi eroare – invocate de către cumpărător pe calea întâmpinării. Invocarea compensării în absenţa formulării unei cereri reconvenţionale. Limita rolului activ al instanţei
98. Drept de folosinţă. Calitate procesuală activă într-o acţiune în evacuare
99. Excepţia de necompetenţă generală a instanţelor judecătoreşti. Soluţia care se impune ca urmare a admiterii acestei excepţii
100. Executare silită începută de Agenţia Domeniilor Statului în baza unui contract de concesiune încheiat şi denunţat de părţi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 190/2004. Lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului. Efecte asupra validităţii executării silite întemeiată pe O.U.G. nr. 64/2005 şi pe O.U.G. nr. 51/1998
101. Executarea silită. Principiul disponibilităţii
102. Existenţa convenţiei arbitrale – condiţie esenţială pentru ca un litigiu să poată fi soluţionat de către o instanţă arbitrală
103. Fapte de comerţ. Litigiu comercial. Întreprinderile de construcţii
104. Furnizare energie electrică. Obligare la executarea contractului pe cale de ordonanţă preşedinţială. Prejudecarea fondului cauzei
105. Hotărâre judecătorească favorabilă. Lipsa interesului părţii în promovarea căii de atac
106. Hotărâre judecătorească. Lipsa încheierii de amânare a pronunţării. Nulitate
107. Inexistenţa conflictului de competenţă între două secţii din cadrul aceluiaşi tribunal. Inadmisibilitatea recursului
108. Invocarea în faţa instanţei de fond a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiei legale referitoare la plata taxelor de timbru. Condiţii de admisibilitate
109. Modalitatea de stabilire şi plată a cheltuielilor arbitrale
110. Modificarea în recurs a obiectului cererii, a temeiurilor de fapt şi de drept ale acesteia. Admisibilitate. Revizuire. Pronunţarea de către instanţa de recurs care evocă fondul asupra unor lucruri care nu s-au cerut. Consecinţe
111. Nelegala citare a pârâtului împotriva căruia se formulează o cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. Consecinţe
112. Norme de procedură. Aplicarea în timp. Apel incident inadmisibil întrucât, la data pronunţării hotărârii, nu era reglementată această cale procedurală
113. Nulitatea absolută a unui act juridic încheiat de către părţi pe parcursul judecării procesului – excepţie absolută. Invocare pe calea cererii de întregire a cererii de chemare în judecată formulată după primul termen de judecată. Cine o poate invoca şi în ce termen. Lipsa obiectului capătului principal al cererii de chemare în judecată – excepţie relativă
114. Obligaţia procedurală de a dovedi susţinerile făcute în faţa instanţei. Înscrisurile doveditoare trebuie să fi e depuse în traducere legalizată în limba română
115. Obligaţii contractuale. Constatarea calităţii procesuale pasive a pârâtei pentru plata obligaţiei principale prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Plata drepturilor accesorii derivate din obligaţia principală (dobânzii legale). Accesorium sequitur principale
116. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
117. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
118. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
119. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Tipuri de acţiuni ce pot fi promovate în procedura specială prevăzută de art. 581 şi urm. C. pr. civ.
120. Perimare. Obligativitatea comunicării încheierii de suspendare dispusă în baza dispoziţiilor art. 242 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. de către instanţa de fond. Data de la care începe să curgă termenul de perimare
121. Principiul rolului activ al judecătorului. Neîndeplinirea dispoziţiilor legale. Inaplicabilitatea principiului
122. Procedura concilierii directe a litigiului. Neîndeplinirea unora dintre condiţiile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ. nu atrage nulitatea procedurii prealabile a concilierii directe, decât dacă partea care o invocă justifică o vătămare
123. Procedura concilierii directe a litigiului. Nerespectarea termenelor stabilite de lege. Lipsa unei vătămări prin nerealizarea procedurii prealabile în forma prevăzută de legiuitor
124. Procedura insolvenţei. Existenţa unor dispoziţii contradictorii în titlul executoriu. Posibilitatea debitorului de a rezolva această problemă pe calea unei căi de atac extraordinare şi nu a contestaţiei la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei
125. Procedura insolvenţei. Înlocuirea lichidatorului judiciar în procedura insolvenţei. Încălcarea dreptului la apărare
126. Procedura insolvenţei. Limitele verificării de către judecătorul sindic privind creanţele deduse judecăţii
127. Procedura insolvenţei. Reluarea vânzării conform art. 513 C. pr. civ. Vocaţia adjudecatarului iniţial de a participa la noua licitaţie
128. Procedura insolvenţei. Renunţare la dreptul pretins făcută în recurs, după închiderea dezbaterilor, prin înscris sub semnătură privată. Efecte. Necercetarea fondului. Consecinţe
129. Procedura insolvenţei. Soluţionarea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale faţă de un pârât şi disjungerea cererii cu acelaşi obiect faţă de co-pârât. Închiderea procedurii. Consecinţe
130. Procedura necontencioasă. Soluţionarea unei cereri de menţiuni
131. Recurs nemotivat. Invocarea dispoziţiilor art. 2441 şi a dispoziţiilor art. 3041 C. pr. civ. Consecinţe
132. Recurs. Competenţa de soluţionare a recursului împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii. Obligativitatea deciziei instanţei supreme pentru instanţa învestită cu rejudecarea căii de atac. Conflict negativ de competenţă
133. Recurs. Prorogarea legală de competenţă şi căile de atac
134. Renunţarea la dreptul dedus judecăţii
135. Revizuire pentru existenţa unor hotărâri definitive potrivnice. Contrarietatea necesară pentru incidenţa cazului de revizuire
136. Revizuire. Condiţii de admisibilitate
137. Sancţiunea nedepunerii motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul şi a neindicării dovezilor propuse în susţinerea căii de atac
138. Scrisoare de garanţie bancară. Modalitate de executare a contractului. Măsuri asigurătorii şi vremelnice dispuse pe cale de ordonanţă preşedinţială. Prejudecarea fondului cauzei care se desfăşoară în faţa arbitrajului
139. Suspendarea legală facultativă sau judecătorească – măsură lăsată la aprecierea instanţei, dispusă în funcţie de existenţa unor chestiuni prejudiciale, a căror soluţionare ar putea avea o înrâurire hotărâtoare asupra rezolvării cauzei

INDEX