Culegere de practică judiciară în materie comercială 2007, vol. 2

Curtea de Apel Bucureşti, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie comercială 2007, vol. 2
Cod Produs: T.C.JP.011.08
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 608
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 70,32 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Culegerea reunește cele mai semnificative decizii ale Curții de Apel București în materia societăților comerciale, abordând teme ca funcționarea societăților comerciale, excluderea și retragerea asociaților, efectele contractelor și procedura insolvenței, precum și aspectele procedurale ce au format obiect de analiză în litigiile comerciale. Lucrarea cuprinde un index alfabetic, ceea ce facilitează accesul cititorului direct la informația vizată.
Acolo unde a fost cazul, deciziile sunt însoțite de note care indică modificările legislative la care problema de drept urmează a fi raportată.
DREPT MATERIAL
1. Autorizarea constituirii şi înmatriculării societăţii comerciale în registrul comerţului. Firma comercială. Distinctivitate. Limitele controlului de legalitate
2. Autorizare convocare AGA. Conflict negativ de competenţă
3. Bilet la ordin. Condiţii de formă necesare pentru valabilitatea biletului la ordin. Ortografierea greşită a denumirii emitentului. Autonomia dreptului de creanţă încorporat în titlul de credit
4. Contract. Cesiune părţi sociale. Nulitate pentru lipsa capacităţii de folosinţă a mandatarului şi pentru lipsa preţului
5. Contract. Răspundere contractuală. Condiţii
6. Contract. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de una din părţi. Clauză penală prevăzută pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale. Aplicare
7. Contract de asigurare. Acţiune în anularea contractului pentru eroare viciu de consimţământ. Condiţii
8. Contract de asociere în participaţiune. Inadmisibilitatea cererii de excludere a unuia dintre codebitorii solidari
9. Contract de credit bancar. Operaţiunea de dare în plată. Scutire de plată TVA
10. Contractul de garanţie ipotecară. Nulitatea absolută a actului autentic de ipotecă. Condiţii de admisibilitate. Radiere inscripţie ipotecară. Stingerea procedurii insolvenţei ca urmare a lichidării averii debitorului. Stingere a ipotecii
11. Contract de ipotecă. Principiul specializării. Nulitatea absolută a ipotecii. Imprescriptibilitatea acţiunii în nulitate absolută
12. Contract de închiriere. Încetare efecte. Cerere accesorie. Radiere menţiune din Registrul Comerţului
13. Contract de închiriere. Actualizarea chiriei în funcţie de indicele de inflaţie. Reziliere
14. Contractul de leasing. Drepturile şi obligaţiile părţilor. Răspunderea contractuală. Acţiunea directă împotriva furnizorului. Aplicarea principiului pacta sunt servanda
15. Contract de locaţiune cu termen. Încetarea contractului
16. Contract de vânzare-cumpărare. Neefectuarea predării de către vânzător. Cerere de restituire a prestaţiilor. Condiţii
17. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Simulaţie prin interpunere de persoane
18. Fidejusiune. Dreptul de opţiune al creditorului. Debitor principal aflat în procedura insolvenţei
19. Înregistrare a hotărârii AGA. Limitele controlului de legalitate exercitat de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului
20. Înregistrări la registrul comerţului. Verifi carea actelor ataşate cererii de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului
21. Obligaţii. Delegaţia. Delegaţia perfectă. Efectele delegaţiei perfecte
22. Obligaţii. Stingerea obligaţiilor. Imposibilitatea fortuită de executare. Inaplicabilitatea acestui mod de stingere a obligaţiei în cazul obligaţiei de a da bunuri de gen
23. Prescripţie. Întreruperea cursului prescripţiei. Factură comercială acceptată. Forţa probantă
24. Prescripţie extinctivă. Întrerupere. Recunoaşterea dreptului
25. Prescripţie. Cauze de întrerupere. Consecinţe
26. Prescripţia. Termen de prescripţie. Întreruperea cursului prescripţiei
27. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Termen special
28. Privatizare. Activ disponibil. Definiţie
29. Privatizare. Natura termenului de exercitare, de către cumpărător sau succesorul în drepturi al acestuia, a dreptului de preferinţă la cumpărare de la instituţia publică implicată a unui număr de acţiuni suplimentare necesare menţinerii cotei de participaţie la capitalul social. Mod de calcul
30. Privatizare. Ofertă de vânzare-cumpărare acţiuni. Termen de valabilitate. Neprelungire. Încheiere contract de vânzare-cumpărare. Autoritatea competentă
31. Privatizare. Revocarea ofertei de vânzare a pachetului de acţiuni din capitalul social
32. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Disproporţia vădită între preţul de circulaţie şi preţul vânzării. Preţ derizoriu
33. Procedura insolvenţei. Acţiune în constatarea unui drept de superficie şi în constituirea unui drept de servitute de trecere. Competenţă materială
34. Procedura insolvenţei. Acţiune în evacuare formulată de către debitor, prin lichidatorul judiciar. Competenţă materială
35. Procedura insolvenţei. Aprecierea stării de insolvenţă
36. Procedura insolvenţei. Bilet la ordin. Dreptul creditorului de a urmări în acelaşi timp pe oricare dintre obligaţii cambiali
37. Procedura insolvenţei. Calitate procesuală în acţiunea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere
38. Procedura insolvenţei. Casarea sentinţei privind deschiderea procedurii. Efectele asupra dispoziţiilor ulterioare privind continuarea, respectiv închiderea procedurii
39. Procedura insolvenţei. Cererea creditorilor privind autorizarea formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale
40. Procedura insolvenţei. Cererea de deschidere a procedurii. Caracterul cert al creanţei decurgând din aplicarea clauzei penale
41. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii
42. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii simplificate. Condiţii
43. Procedura insolvenţei. Cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului societăţii debitoare. Condiţii
44. Procedura insolvenţei. Cererea debitorului de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei. Condiţii
45. Procedura insolvenţei. Cererea de deschidere a procedurii, formulată de debitor. Condiţii
46. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Dividende. Naşterea dreptului de creanţă. Creanţă certă
47. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Numire lichidator. Stabilire onorariu de succes. Procedură
48. Procedura insolvenţei. Creanţă fiscală. Dreptul de a cere executarea silită. Prescripţie
49. Procedura insolvenţei. Cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar. Admisibilitate
50. Procedura insolvenţei. Competenţă materială
51. Procedura insolvenţei. Comunicare. Termen de declarare a recursului. Recurs. Calitate procesuală activă. Persoane care nu au avut calitatea de părţi la judecata în primă instanţă. Consecinţe. Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 3041 C. pr. civ. Lipsa motivării în drept
52. Procedura insolvenţei. Confirmarea planului de reorganizare a debitorului. Neînscrierea în tabelul de creanţe a tuturor creditorilor. Consecinţe
53. Procedura insolvenţei. Debitor − consumator captiv. Situaţia unor contracte în perioada de observaţie şi în reorganizare
54. Procedura insolvenţei. Declanşarea procedurii. Condiţii de admitere a cererii. Refuz de plată nejustificat
55. Procedura insolvenţei. Declaraţie de creanţă în baza contractului de asistenţă juridică – titlu executoriu. Cuantumul creanţeiCuprins
56. Procedura insolvenţei. Depunerea planului de reorganizare peste termen. Sancţiune
57. Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii insolvenţei societăţilor comerciale aflate în stare de dizolvare
58. Procedura insolvenţei simplificată. Domeniu de aplicare
59. Procedura insolvenţei. Domeniu de aplicare al procedurii insolvenţei. Categorii de persoane cărora le este aplicabilă. Calitatea procesuală pasivă în litigiile deduse judecătoruluisindic
60. Procedura insolvenţei. Etapele planului de reorganizare. Convocarea adunării generale a creditorilor numai în cadrul celei de-a doua etape de admitere a planului
61. Procedura insolvenţei. Hotărâri ale judecătorului-sindic ce pot fi suspendate. Excepţii
62. Procedura insolvenţei. Excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţii derogatorii
63. Procedura insolvenţei. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006
64. Procedura insolvenţei. Insolvenţa debitoarei
65. Procedura insolvenţei. Închiderea procedurii. Consecinţe asupra cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a administratorului societăţii debitoare, autorizată de judecătorul-sindic
66. Procedura insolvenţei. Judecătorul-sindic. Incompatibilitate
67. Procedura insolvenţei. Lipsa notificării propunerii de intrare în faliment. Consecinţe
68. Procedura insolvenţei. Nedovedirea condiţiilor generale ale răspunderii. Angajarea răspunderii patrimoniale a administratorilor societăţii debitoare
69. Procedura insolvenţei. Notificarea creditorilor. Consecinţe
70. Procedura insolvenţei. Numirea lichidatorului şi stabilirea indemnizaţiei cuvenite acestuia. Competenţa judecătoruluisindic. Atribuţiile comitetului creditorilor
71. Procedura insolvenţei. Numirea provizorie a administratorului judiciar
72. Procedura insolvenţei. Obligativitatea comunicării raportului final. Nulitate
73. Procedura insolvenţei. Omisiunea administratorului debitoarei de a depune o cerere proprie pentru aplicarea dispoziţiilor legii insolvenţei. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 138 din lege privind antrenarea răspunderii administratorului
74. Procedura insolvenţei. Penalităţi cerute prin tabelul suplimentar al creanţelor, anterior intrării în vigoare a Legii insolvenţei. Neretroactivitatea legii
75. Procedura insolvenţei. Planul de reorganizare. Conţinut. Perspectivele de redresare. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului
76. Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare. Nedepunerea în termen legal. Consecinţe
77. Procedura insolvenţei. Prescrierea dreptului de a cere executarea silită
78. Procedura insolvenţei. Prescripţia dreptului pentru plata creanţei. Plăţi efectuate după împlinirea termenului de prescripţie. Consecinţe
79. Procedura insolvenţei. Prezumţia de insolvenţă. Răsturnarea prezumţiei
80. Procedura insolvenţei. Pronunţarea sentinţei înaintea termenului de 10 zile pentru depunerea contestaţiei. Încălcarea dreptului la apărare al debitoarei
81. Procedura insolvenţei. Publicarea raportului final de activitate al lichidatorului judiciar în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Consecinţe
82. Procedura insolvenţei. Răspunderea membrilor organelor de conducere sau supraveghere ori a altor persoane. Cerere formulată de comitetul creditorilor
83. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a administratorilor sau cenzorilor. Condiţii
84. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului. Natura juridică
85. Procedura insolvenţei. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Executare silită
86. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului pentru acoperirea unei părţi din pasivul societăţii. Natura juridică a răspunderii
87. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului. Cerere privind antrenarea răspunderii. Persoane îndreptăţite
88. Procedura insolvenţei. Răspunderea persoanelor vinovate de ajungerea societăţii debitoare în încetare de plăţi. Rolul activ al judecătorului. Închiderea procedurii
89. Procedura insolvenţei. Societate dizolvată şi radiată. Lipsă capacitate de folosinţă
90. Procedura insolvenţei. Societate dizolvată şi radiată. Lichidator numit în cadrul procedurii insolvenţei. Cerere privind remuneraţia acestuia formulată în recurs
91. Procedura insolvenţei. Suspendare. Inadmisibilitatea desfiinţării măsurilor asiguratorii dispuse anterior
92. Procedura insolvenţei. Recurs. Termen. Tardivitate. Publicarea sentinţei în Buletinul procedurilor de insolvenţă
93. Procedura insolvenţei. Termene: decădere şi prescripţie extinctivă. Regim juridic. Efecte juridice
94. Promisiunea de vânzare-cumpărare. Pact de preferinţă. Regim juridic
95. Societăţi comerciale. Cauze de nulitate. Momentul la care pot fi invocate
96. Societate comercială. Cerere de autorizare a convocării adunării generale a acţionarilor unei societăţi de asigurare. Admisibilitate
97. Societate comercială. Dizolvare SRL cu asociat unic. Aplicarea legii speciale. Transmiterea patrimoniului societăţii către asociatul unic, fără lichidare. Consecinţe
98. Societate comercială. Dreptul asociatului retras la plata dividendelor
99. Societate comercială. Imobil preluat de stat aflat în proprietatea unei societăţi comerciale privatizate sau în curs de privatizare şi restituit foştilor proprietari. Repararea prejudiciului cauzat societăţii comerciale prin plata unei despăgubiri de către instituţia publică implicată în privatizare. Modalitatea de reactualizare a valorii
100. Societate comercială. Înregistrarea menţiunilor privind desfăşurarea activităţii societăţii comerciale. Nelegalitatea suspendării procedurii de înregistrare. Nedepunerea unor înscrisuri privind fondul unei eventuale acţiuni în anulare AGA
101. Societate comercială constituită pe termen limitat. Hotărâre de prelungire a duratei de funcţionare. Consecinţe
102. Societate comercială. Nulitatea hotărârii AGA
103. Societate comercială dizolvată. Numire lichidator. Condiţii. Remunerare lichidator
104. Societate comercială aflată în procedura insolvenţei. Radierea societăţii prin încheierea judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului
105. Societate comercială. Transmiterea părţilor sociale în cadrul SRL. Interdicţia vânzării între soţi. Inaplicabilitate
106. Societate radiată. Datorii la bugetul statului. Nulitate radiere prin lege specială. Neretroactivitate

DREPT PROCESUAL
107. Acţiune în anulare. Criteriu privind fondul pricinii. Inadmisibilitate
108. Acţiune în anulare. Termen de formulare. Excepţia nulităţii sentinţei arbitrale. Inadmisibilitate
109. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Excepţia privind constituirea tribunalului arbitral. Momentul invocării
110. Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Tardivitate
111. Acţiune în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa instanţelor de judecată
112. Acţiune în anularea sentinţei arbitrale. Opozabilitatea clauzei compromisorii succesorului în drepturi. Încălcarea principiilor disponibilităţii, contradictorialităţii şi al dreptului la apărare în procedura arbitrală. Motive de nulitate
113. Acţiune în justiţie. Existenţa identităţii între persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii. Lipsa calităţii procesuale pasive
114. Competenţă funcţională. Recurs împotriva încheierii prin care s-a dispus scoaterea de pe rol. Inadmisibilitate
115. Competenţă materială. Contestaţie la executare privind realizarea creanţelor neperformante preluate de AVAS. Litigii
116. Competenţa materială. Ieşire din indiviziune asupra unui
imobil cu destinaţia de spaţiu comercial
117. Competenţa teritorială a cererilor privitoare la executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract. Locul prevăzut în contract pentru executare
118. Contestaţie în anulare. Calitate procesuală activă
119. Contestaţia în anulare. Condiţii de admisibilitate
120. Contestaţie în anulare. Încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privind competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale. Eroare de judecată
121. Contestaţie în anulare. Neîndeplinirea procedurii de citare. Partea îndreptăţită a o invoca. Termen de declarare a contestaţiei în anulare. Tardivitate
122. Contestaţie în anulare. Procedura insolvenţei. Calitate procesuală activă
123. Contestaţie în anulare. Tardivitate
124. Contestaţie la executare. Contract de vânzare-cumpărare. Act juridic unilateral emis de A.D.S. Nulitate
125. Contestaţie la executare. Desfinţarea popririi atacate. Lipsa de obiect a contestaţiei la executare
126. Contestaţie la executare. Motive ce pot fi invocate în cadrul contestaţiei. Inadmisibilitate
127. Contestaţia la executare. Natura juridică şi efectele contestaţiei
128. Contestaţie la executare. Neachitarea integrală a creanţei şi a accesoriilor. Consecinţe
129. Contestaţie la executare. Neîndeplinirea procedurii prealabile. Sancţiune. Nedatorarea sumelor, obiect al executării silite. Recunoaşterea din partea cedentului. Consecinţe
130. Contestaţie la executare. Neînvestirea hotărârii cu formulă executorie. Consecinţe
131. Contestaţie la executare. Necomunicarea cesiunii de creanţă către garanţii debitorului cedat. Opozabilitate
132. Contestaţie la executare. Proprietate devălmaşă
133. Contestaţie la executare. Scrisoare de garanţie bancară. Nulitate. Stingerea prin plată a obligaţiei garantate
134. Contestaţia la executare. Termen de decădere
135. Contestaţie la executare. Termen de prescripţie special. Momentul în care începe să curgă termenul de prescripţie
136. Contestaţie la executare. Titlu executoriu. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni încheiat cu A.D.S. Competenţă materială
137. Executare silită. Cerere de învestire cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie comercială. Excepţie de la regulă
138. Executare silită pornită de AVAS. Inadmisibilitate
139. Hotărâre arbitrală. Motive de desfiinţare
140. Hotărâre arbitrală. Suspendare provizorie a executării. Condiţii
141. Hotărâre judecătorească. Nulitate
142. Judecată. Amendă judiciară. Caracterul represiv. Necuprinderea amenzii judiciare în cuantumul cheltuielilor de judecată
143. Judecata. Cazuri de suspendare a judecăţii. Particularităţi
144. Judecată. Completarea cererii de chemare în judecată direct în faţa instanţei de recurs. Inadmisibilitate
145. Judecata. Cereri adresate instanţei. Calificarea cererilor greşit intitulate. Îndatorirea instanţei de judecată
146. Judecata. Cerere modificatoare a acţiunii introductive. Achiesarea pârâtului. Actele de procedură săvârşite de o instanţă necompetentă
147. Judecata. Cerere nouă în pretenţii
148. Judecata. Competenţă de soluţionare a contestaţiilor privind deciziile emise de C.N.V.M.
149. Judecata. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant a avocatului. Sancţiune
150. Judecata. Necomunicarea întâmpinării în care s-au invocat excepţii. Încălcarea dreptului la soluţionarea unui proces echitabil, aşa cum este definit de CEDO
151. Judecată. Nulitatea actelor de procedură. Pronunţarea unei sentinţe în loc de încheiere
152. Judecata. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la apărare
153. Judecata. Suspendarea judecării cauzei. Culpă procesuală. Schimbarea domiciliului
154. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii
155. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Dovada unui prejudiciu iminent ce nu s-ar mai putea repara
156. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Evacuare
157. Ordonanţă preşedinţială. Obligaţie de a face. Condiţii de admisibilitate
158. Probe. Plata onorariului de expert. Natura juridică a obligaţiei părţilor litigante de plată a onorariului de expert
159. Procedura asigurării de dovezi. Scop. Competenţa de soluţionare a cererii
160. Sechestru asigurător. Societate comercială aflată în reorganizare judiciară. Cauţiune
161. Suspendarea judecăţii. Obligativitatea suspendării acţiunilor de fond în cazul în care pârâta este în procedura insolvenţei. Radierea debitoarei din Registrul Comerţului. Calitatea procesuală pasivă
162. Suspendare provizorie. Inexistenţa cererii de suspendare. Inadmisibilitate
163. Recunoaşterea hotărârii străine. Încuviinţarea executării silite
164. Recurs. Judecarea recursului şi efectele casării. Consecinţa nerespectării de către instanţa de trimitere a indicaţiilor instanţei de recurs
165. Recurs declarat împotriva încheierii judecătorului delegat. Încheierea de încuviinţare în principiu a cererii de intervenţie accesorie. Efecte juridice. Inadmisibilitatea căii de atac
166. Recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Limitele controlului de legalitate exercitat de judecător
167. Taxe judiciare de timbru. Obligaţia timbrării cererii de chemare în judecată şi a căilor de atac. Anularea cererii pentru neachitarea taxelor judiciare de timbru

Index