Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 2

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2008

Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 2
Cod Produs: T.C.JP.002.08
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 576
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 70,32 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Culegerea de jurisprudenţă se înscrie în lucrările utile atât practicienilor şi teoreticienilor dreptului, cât şi oricărei persoane interesate de practica în domeniul dreptului comercial, în contextul legislaţiei în materie şi al modificărilor şi completărilor aduse acesteia. Lucrarea continuă şirul culegerilor de jurisprudenţă pentru perioadele anterioare, reflectând dinamica practicii în domenii în plină dezvoltare şi deosebit de actuale.
Abrevieri

DREPT MATERIAL
1. Autoritate de lucru judecat. Hotărâre judecătorească
2. Bilet la ordin. Inexistenţa disponibilului bănesc în contul emitentului la data prezentării biletului. Înscrierea incidentului în Centrala Incidentelor de Plăţi
3. Concurenţă neloială. Societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate. Clauză de neconcurenţă
4. Contestaţie la executare. Creanţă bugetară preluată de A.V.A.S. Scutire de plata creanţei bugetare. Plată efectuată către organele financiare. Consecinţe asupra contestaţiei
5. Contestaţie la executare. Creanţă bugetară preluată la datoria publică. Norme aplicabile
6. Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Perimarea executării
7. Contestaţie la executare. Titlu executor constând în contract de garanţie imobiliară. Legalitatea demarării procedurii de executare silită
8. Contract autentifi cat de notarul public. Acţiune în anularea unei clauze contractuale
9. Contract comercial. Clauză pentru stabilirea instanţei competente. Consecinţe
10. Contract de antrepriză. Termen de plată. Prescripţia dreptului material la acţiune
11. Contract de asociere în participaţiune. Inadmisibilitatea modifi cării pretenţiilor în apel. Clauză leonină. Consecinţe
12. Contract de asociere în participaţiune. Încetare. Efecte
13. Contract de leasing. Modalitate de plată a ratelor. Condiţii de reziliere a contractului. Interpretarea clauzelor contractuale
14. Contract de livrare în custodie. Clauză de modifi care a preţului sub condiţia notificării noului preţ până la momentul predării produsului spre consum. Refuz de plată
15. Contract de vânzare-cumpărare mărfuri cu execuţie succesivă. Excepţia de neexecutare. Condiţii
16. Contract de vânzare-cumpărare mărfuri cu execuţie succesivă. Neplata preţului. Consecinţe
17. Contract de vânzare-cumpărare. Rezoluţiune. Neexecutare parţială. Drept de apreciere al judecătorului
18. Contract. Acţiune în pretenţii pentru acoperirea prejudiciului cauzat de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. Inexistenţa culpei
19. Contract. Cesiune de creanţă. Opozabilitate. Condiţii
20. Contract. Preţ. Modifi carea preţului contractual prin lege. Prescripţie extinctivă
21. Daune cominatorii. Cumul cu penalităţi de întârziere. Diferenţe
22. Evacuare. Calitate procesuală pasivă
23. Încuviinţarea executării silite. Intrarea societăţii debitoare în lichidare. Consecinţe
24. Nulitate. Neîndeplinirea condiţiilor nulităţii în cazul unei operaţiuni de plată efectuată de o bancă în faliment. Principiul neretroactivităţii legii civile
25. Prescripţia dreptului material la acţiune. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare
26. Prescripţie. Acţiune promovată de debitor în insolvenţă, prin lichidator judiciar, pentru constatarea nulităţii unui contract. Termen de prescripţie
27. Prescripţie. Termen de prescripţie. Întreruperea cursului prescripţiei
28. Privatizare. Cerere privind vânzarea unor active. Greşită reţinere a prematurităţii
29. Privatizare. Inaplicabilitatea facilităţilor acordate societăţilor privatizate. Consecinţe asupra termenului de prescripţie extinctivă
30. Privatizare. Prescripţie extinctivă. Termen
31. Privatizare. Vânzare de acţiuni. Acţiune în anularea procesului-verbal încheiat în cursul procedurii de vânzare acţiuni. Nerespectarea condiţiilor stabilite în anunţul de vânzare
32. Procedura insolvenţei. Achitarea integrală a creanţelor ulterior admiterii cererii creditorului şi deschiderii procedurii de insolvenţă. Consecinţe
33. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Cale extraordinară de atac – contestaţie în anulare. Legitimare procesuală
34. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Act de vânzarecumpărare încheiat de debitor în cursul soluţionării cererii de deschidere a procedurii. Consecinţe
35. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Condiţii
36. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor societăţii. Competenţă
37. Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Legitimare procesuală
38. Procedura insolvenţei. Administratorul judiciar. Atribuţii. Lipsa calităţii procesuale active a fostului administrator al societăţii debitoare în procesele vizând recuperarea creanţelor societăţii
39. Procedura insolvenţei. Anularea unor acte frauduloase. Lipsa unui preţ sincer şi serios
40. Procedura insolvenţei. Autentifi carea unui contract de vânzare-cumpărare de către judecătorul-sindic. Nerespectarea dispoziţiei dată de instanţa de recurs
41. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă
42. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Probe
43. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Lipsa dovezilor privind achitarea creanţei şi a inexistenţei stării de insolvenţă
44. Procedura insolvenţei. Cerere de sechestru asigurător asupra bunurilor membrilor organelor de conducere ale societăţii debitoare. Condiţii
45. Procedura insolvenţei. Cerere formulată de lichidatorul judiciar pentru instituirea sechestrului judiciar. Prematuritate
46. Procedura insolvenţei. Cererea creditorului de deschidere a procedurii. Condiţii privind cuantumul creanţei. Greşită reţinere a penalităţilor de întârziere în temeiul unui contract ale cărui efecte au încetat
47. Procedura insolvenţei. Competenţă teritorială absolută. Sediul debitorului
48. Procedura insolvenţei. Comunicarea raportului final cu încălcarea dreptului de a face obiecţii. Consecinţe
49. Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţă. Motive. Tardivitate
50. Procedura insolvenţei. Contracte de împrumut. Raporturi juridice. Modalitate de recuperare a creanţelor
51. Procedura insolvenţei. Creanţă certă lichidă şi exigibilă. Reactualizare
52. Procedura insolvenţei. Creanţă derivând dintr-o hotărâre judecătorească irevocabilă atacată cu contestaţie în anulare
53. Procedura insolvenţei. Creanţă exprimată în valută. Mod de înregistrare
54. Procedura insolvenţei. Cuantumul minim al creanţei. Conţinut
55. Procedura insolvenţei. Declanşarea procedurii. Prescripţie. Întreruperea termenului de prescripţie
56. Procedura insolvenţei. Declaraţie de creanţă. Termen de prescripţie
57. Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii. Condiţiile cererii formulate de creditor. Inexistenţa unui drept de creanţă
58. Procedura insolvenţei. Fond de lichidare. Condiţii de utilizare
59. Procedura insolvenţei. Inadmisibilitatea cererii de atragere a răspunderii administratorului după închiderea procedurii
60. Procedura insolvenţei. Închiderea procedurii. Atribuţiile lichidatorului
61. Procedura insolvenţei. Închiderea procedurii. Efecte
62. Procedura insolvenţei. Încuviinţare dată de judecătorul-sindic pentru vânzarea directă a unui activ din patrimoniul debitorului. Condiţii
63. Procedura insolvenţei. Înscrierea creanţelor exprimate în valută
64. Procedura insolvenţei. Judecătorul-sindic. Incompatibilitate
65. Procedura insolvenţei. Necomunicarea raportului final către creditori. Consecinţe
66. Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare a activităţii debitorului. Achitarea unor creanţe. Consecinţe
67. Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare. Condiţii
68. Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare. Prematuritate
69. Procedura insolvenţei. Proces-verbal de compensare a datoriilor în procedura insolvenţei. Valabilitate
70. Procedura insolvenţei. Raport final. Necomunicare. Consecinţe
71. Procedura insolvenţei. Răspundere patrimonială. Administrator de fapt
72. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului care nu mai locuieşte în ţară în cazul închiderii procedurii
73. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului pentru acoperirea unei părţi din pasivul debitoarei. Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea
74. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului pentru acoperirea unei părţi din pasivul societăţii. Natura juridică
75. Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorului. Condiţii. Greşită decădere din dreptul de a administra probe
76. Procedura insolvenţei. Răspunderea cenzorilor pentru pasivul debitoarei. Neangajarea răspunderii în absenţa dovedirii condiţiilor generale ale răspunderii
77. Procedura insolvenţei. Răspunderea membrilor organelor de conducere. Măsuri asiguratorii. Procedura aplicabilă
78. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a administratorului societăţii debitoare. Condiţii
79. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a administratorului societăţii debitoare. Condiţii
80. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială. Neantrenarea acestei răspunderi în lipsa probelor privind fapta culpabilă
81. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială. Nerespectarea principiului contradictorialităţii. Sancţiune
82. Procedura insolvenţei. Starea de insolvenţă a debitoarei. Probe
83. Procedura insolvenţei. Vânzarea bunurilor prin licitaţie. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a preţului. Sancţiune
84. Procedura necontencioasă. Cerere de autorizare a convocării adunării generale a asociaţilor. Citarea părţilor
85. Răspunderea civilă delictuală. Condiţii. Probe
86. Societate comercială. Adunare Generală a Acţionarilor. Reprezentarea acţionarului de către alt acţionar având şi calitatea de funcţionar al societăţii. Consecinţe asupra validităţii hotărârii
87. Societate comercială. Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor. Numire administratori. Cvorum
88. Societate comercială. Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor. Procură de reprezentare a unui acţionar
89. Societate comercială. Cerere de înscriere menţiuni. Condiţii
90. Societate comercială. Cerere de radiere a unei menţiuni înregistrate în Registrul comerţului. Condiţii
91. Societate comercială. Cerere formulată de asociat în vederea autorizării convocării adunării generale a asociaţilor. Condiţii
92. Societate comercială. Cerere privind restituirea documentelor unei societăţi comerciale, reţinute de o terţă societate. Condiţii
93. Societate comercială. Dizolvare dispusă de instanţa de judecată ca urmare a nedepunerii situaţiilor financiare anuale. Existenţa unor creanţe bugetare. Consecinţe asupra sentinţei de dizolvare
94. Societate comercială. Dizolvare dispusă de instanţa de judecată ca urmare a nedepunerii situaţiilor financiare anuale. Îndeplinirea obligaţiei. Consecinţe asupra sentinţei de dizolvare
95. Societate comercială. Opoziţie împotriva hotărârii A.G.A. Consecinţe
96. Societate comercială. Penalităţi de întârziere pentru neplata dividendelor către instituţia publică proprietara acţiunilor. Regim juridic. Data până la care pot fi calculate
97. Societate comercială. Prelungirea duratei de funcţionare. Depunerea cererii de înregistrare a menţiunii ulterior expirării termenului pentru care a fost constituită societatea. Consecinţe
98. Societate comercială. Radiere sediu social. Condiţii. Consecinţe

DREPT PROCESUAL
99. Acţiune civilă. Condiţii. Lipsa interesului
100. Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Limitele controlului exercitat de instanţă
101. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Termen. Depunere prin poştă cu confirmare de primire
102. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate
103. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate. Contestaţie la executare
104. Apel. Motive de apel. Limitele în care instanţa de apel poate să le analizeze
105. Apel. Motive. Cerere privind actualizarea creanţei cu dobânda legală fără a se aduce critici hotărârii apelate
106. Arbitraj. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate
107. Cauţiune. Cerere de restituire. Condiţii. Consecinţe privind nerespectarea condiţiilor legale de restituire a cauţiunii
108. Cerere reconvenţională formulată în cadrul procedurii somaţiei de plată. Inaplicabilitatea dispoziţiilor privind prorogarea legală de competenţă
109. Competenţa materială. Lipsa obiectului comercial al cauzei. Antecontract de vânzare-cumpărare imobil
110. Competenţa materială. Stabilirea competenţei materiale a instanţei prin prisma capătului principal de cerere
111. Competenţă materială. Acţiune în revendicare. Litigiu civil
112. Competenţă specială. Încălcare. Consecinţe. Comercialitatea obiectului cauzei
113. Competenţă teritorială exclusivă. Hotărâre arbitrală străină. Raporturi de drept internaţional privat
114. Competenţă teritorială în cererile privitoare la obligaţii comerciale. Locul plăţii
115. Conflict negativ de competenţă. Inaplicabilitatea dispoziţiilor privind regulatorul de competenţă atunci când în conflict sunt două secţii ale aceleiaşi instanţe
116. Contestaţie în anulare formulată împotriva unei decizii prin care s-a constatat nulitatea recursului. Inadmisibilitate
117. Contestaţie în anulare. Admisibilitate
118. Contestaţie în anulare. Greşeală materială
119. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate
120. Contestaţie în anulare. Invocarea dispoziţiilor art. 317 alin. (1) C. pr. civ. Condiţii
121. Contestaţie în anulare. Termen. Tardivitate
122. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă. Instanţa competentă
123. Contestaţie la executare. Termen
124. Contestaţie la titlu. Admisibilitate
125. Executare silită. Perimare. Inexistenţa culpei creditorului
126. Executare silită. Suspendarea executării silite începută de A.V.A.S. Inadmisibilitate
127. Hotărâre judecătorească. Lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii. Netemeinicia hotărârii prin care se acordă reclamantei ceea ce aceasta nu a cerut prin cererea de chemare în judecată
128. Încheiere interlocutorie. Apel promovat distinct. Inadmisibilitate
129. Judecata. Calculul termenelor procedurale
130. Judecata. Calificarea cererii de chemare în judecată. Încălcarea principiului contradictorialităţii
131. Judecata. Cheltuieli de judecată. Momentul până la care se pot solicita de către părţi
132. Judecata. Prima zi de înfăţişare
133. Judecata. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la apărare
134. Judecata. Principiul disponibilităţii. Încălcare prin introducerea din oficiu a pârâtului. Lipsa calităţii procesuale pasive
135. Judecata. Rolul activ al instanţei pentru afl area adevărului. Ordonarea de probe
136. Judecata. Suspendarea judecării cauzei în condiţiile art. 1551 C. pr. civ. Culpă procesuală
137. Judecată. Lipsa calităţii de reprezentant a avocatului. Calitate procesuală pasivă în acţiunea privind răspunderea pentru daune produse prin accidente rutiere
138. Judecată. Termene succesive. Neacordarea termenului în şedinţă publică. Nelegalitatea măsurii de suspendare a judecăţii
139. Ordonanţă preşedinţială. Autoritate de lucru judecat. Suspendarea provizorie a executării silite a unei sentinţe comerciale
140. Ordonanţă preşedinţială. Cerere de suspendare a executării deciziei adoptată de asociatul unic. Admisibilitate
141. Ordonanţă preşedinţială. Cerere de suspendare a executării hotărârii adoptate de A.G.E.A. a unei societăţi comerciale
142. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Obligaţia de a face
143. Perimare. Întreruperea cursului perimării. Repunerea pe rol a procesului
144. Perimare. Neîmplinirea termenului de 6 luni. Întreruperea cursului perimării
145. Principiul neretroactivităţii legii civile. Acţiune în constatarea nulităţii de drept a menţiunii radierii din registrul comerţului
146. Procedura concilierii directe prealabile. Consemnarea rezultatului concilierii. Obligativitate
147. Procedura de conciliere prealabilă. Cerere de chemare în judecată având obiect neevaluabil în bani
148. Procedura de conciliere. Excepţia prematurităţii cererii. Admisibilitate. Penalităţi de întârziere
149. Procedura prealabilă a concilierii directe. Condiţii. Cuantum nedeterminat al pretenţiilor, ci doar determinabil
150. Recurs declarat împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Nemotivare în termen. Nulitate
151. Recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Menţionarea unei hotărâri A.G.A. Limitele controlului de legalitate exercitat de judecător
152. Recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Nemotivare în termen. Nulitate
153. Recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Tardivitate. Cerere de repunere în termen
154. Recurs. Calificarea căii de atac
155. Recurs. Inadmisibilitate. Încălcarea principiului unicităţii căii de atac
156. Recurs. Nulitate. Nedepunerea recursului la Oficiul Registrului Comerţului
157. Recurs. Termen de promovare a căii de atac împotriva încheierii pronunţate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului
158. Recuzare. Competenţa de soluţionare a cererii de recuzare privind pe toţi judecătorii unei instanţe. Inadmisibilitatea cererii
159. Revizuire. Admisibilitate. Tranzacţie. Cerere de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară şi faliment
160. Revizuire. Condiţii. Compunerea instanţei. Înscrisuri
161. Sechestru asigurător. Condiţiile încuviinţării
162. Sechestru judiciar. Condiţii. Antecontract de vânzare-cumpărare
163. Sechestru judiciar. Urgenţă. Cauţiune. Nulitate hotărâre
164. Societate comercială cu sediul expirat, conform datelor de la Oficiul Registrului Comerţului. Citare
165. Somaţie de plată. Apel. Inadmisibilitate
166. Suspendare provizorie a executării silite. Inadmisibilitate. Dispoziţii legale derogatorii de la dreptul comun
167. Suspendarea judecăţii cauzei pentru lipsa nejustifi cată a părţilor. Reluarea cursului judecăţii
168. Suspendarea judecăţii. Admisibilitate. Proces penal
169. Suspendarea judecăţii. Cerere de revizuire. Contract de leasing
170. Suspendarea judecăţii. Începerea urmăririi penale pentru o infracţiune care are o înrâurire hotărâtoare asupra procesului civil
171. Suspendarea legală facultativă. Expert. Calitatea de parte în proces
172. Taxe judiciare de timbru. Cerere de chemare în judecată. Neachitarea taxei. Consecinţe
173. Taxe judiciare de timbru. Condiţii de restituire
174. Taxe judiciare de timbru. Întoarcerea executării silite formulată ca cerere separată. Anularea cererii pentru neachitarea taxelor
175. Tranzacţie. Cerinţele ce trebuie să fi e îndeplinite pentru încheierea valabilă a unui asemenea act

Index