Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 1

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2008

Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 1
Cod Produs: T.C.JP.001.08
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 622
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 70,32 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Intr-un mediu bazat pe conflicte, legea este singura care poate interveni si restabili situatia anterioara. Indiferent de absurditatea conflictului, indiferent de natura confruntarii, norma imperativa este cea care trebuie respectata cu strictete. Insa, ce se intampla atunci cand insasi legea este nedreapta si nu tine cont de drepturile fundamentale ale omului?
DREPT MATERIAL
1. Acţiune în regres. Societate de asigurare. Debitor necomerciant. Data de la care curge dobânda legală
2. Anularea hotărârii A.G.A. Convocarea asociaţilor. Adresa menţionată în Registrul Comerţului
3. Anularea hotărârii A.G.A. Nelegala convocare a asociatului
4. Asociere în participaţiune. Modalitate de participare. Consimţământul părţilor
5. Asociere în participaţiune. Penalităţi. Folosirea imobilului ce a făcut obiectul contractului şi după rezilierea acestuia
6. Autoritate de lucru judecat. Problema identităţii de părţi. Participarea la primul proces în calitate de mandatar şi la cel de al doilea în calitate de reclamant
7. Cerere de autorizare a convocării adunării generale. Acţionari reprezentând mai mult de a zecea parte din capitalul social. Admisibilitate
8. Compensaţia legală a creanţelor. Lipsa titlurilor executorii
9. Compensaţia legală. Aplicare în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi falimentului
10. Constatarea existenţei dreptului de superficie. Condiţii. Titularul dreptului de a constitui un drept de superficie
11. Constituirea de către stat a unei societăţi comerciale. Aspecte particulare privind aportul la capitalul social
12. Contract de asigurare de bunuri. Obiectul riscului asigurat
13. Contract de ipotecă. Garantarea unei obligaţii viitoare
14. Contract de închiriere. Penalităţi de întârziere
15. Contract de închiriere. Penalităţi. Reziliere
16. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Neplata sau plata cu întârziere a debitelor. Datorarea penalităţilor de întârziere de către cumpărător
17. Contract de vânzare-cumpărare. Suspendare convenţională a efectelor contractului
18. Contracte încheiate între comercianţi şi consumatori. Sancţionarea clauzelor abuzive
19. Dobânda legală. Inexistenţa unui grafic de eşalonare a plăţilor. Consecinţe
20. Drept de proprietate. Acţiune în constatare. Modalităţile legale de dobândire a dreptului de proprietate
21. Executarea silită a contractului de garanţie imobiliară. Raportul dintre debitor şi garant. Raportul dintre cogaranţi. Acordarea benefi ciului de diviziune în cazul ipotecii. Excepţia de la regula solidarităţii
22. Hotărâre A.G.A. de dizolvarea a societăţii comerciale. Opoziţie. Consecinţe
23. Hotărâre A.G.A. de majorare a capitalului social. Lipsa menţionării ei în Registrul Comerţului. Consecinţe
24. Imobile preluate abuziv de stat. Restituire către foştii proprietari. Despăgubiri acordate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare
25. Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii
26. Înregistrarea menţiunilor în Registrul Comerţului. Caracterul accesoriu al unei menţiuni
27. Întreruperea prescripţiei prin recunoaşterea debitului. Raportul dintre plata obligaţiei contractuale şi recunoaşterea accesoriului debitului
28. Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Declaraţia fiscală dată în cererea de înmatriculare a societăţii. Competenţa privind modificarea datelor
29. Mijloace de probă în materie comercială. Răspundere civilă delictuală. Prezumţia de vinovăţie a autorului faptei ilicite
30. Novaţia prin schimbarea obligaţiei. Condiţii. Nulitatea procesului-verbal de executare
31. Ordine de compensare emise de RENEL. Natura juridică. Imposibilitatea transmiterii lor pe calea cesiunii de creanţă
32. Penalităţi de întârziere. Cuantum. Valoarea-prag prevăzută de Legea nr. 85/2006. Clauză penală
33. Penalităţi de întârziere. Inexistenţa clauzei penale. Consecinţe
34. Plată nedatorată. Limitele obligaţiei de restituire. Inadmisibilitatea acordării dobânzii legale
35. Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii. Lipsa menţiunii în Registrul Comerţului
36. Prescripţia dreptului material la acţiune. Momentul naşterii dreptului de a cere restituirea dividendelor
37. Prescripţia extinctivă. Acţiune în realizarea gajului. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni
38. Procedura de lichidare voluntară. Control judecătoresc
39. Procedura insolvenţei. Cuantumul maxim al onorariului de succes acordat lichidatorului. Procentul de recuperare a creanţei bugetare
40. Procedura insolvenţei. Lichidator judiciar numit în cadrul procedurii insolvenţei. Stabilirea remuneraţiei
41. Procedura necontencioasă. Invocarea nelegalităţii hotărârii A.G.A. Consecinţe
42. Reorganizare judiciară şi faliment. Acţiune introdusă de administratorul judiciar. Condiţii
43. Reorganizare judiciară şi faliment. Acţiune introdusă de administrator sau lichidator. Competenţă
44. Reorganizare judiciară şi faliment. Admiterea şi confirmarea planului de reorganizare
45. Reorganizare judiciară şi faliment. Anularea transferului patrimonial cu titlu gratuit. Cerere de înscriere la masa credală a terţului dobânditor. Inadmisibilitate
46. Reorganizare judiciară şi faliment. Apărări invocate de debitor. Plată
47. Reorganizare judiciară şi faliment. Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere. Condiţii. Termen în cunoştinţă. Consecinţe
48. Reorganizare judiciară şi faliment. Cerere de anulare a actului emis în baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate
49. Reorganizare judiciară şi faliment. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Condiţii
50. Reorganizare judiciară şi faliment. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Prejudiciu
51. Reorganizare judiciară şi faliment. Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere. Amânarea închiderii procedurii. Lipsa unui temei de drept
52. Reorganizare judiciară şi faliment. Cerere de precizare a creanţei. Admisibilitate
53. Reorganizare judiciară şi faliment. Condiţii de deschidere. Compensarea creanţelor
54. Reorganizare judiciară şi faliment. Condiţii de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra bunurilor debitorului
55. Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţă reprezentând chirie. Tacita relocaţiune şi contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului. Caracter incert
56. Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţă reprezentând TVA şi accize. Bunuri sustrase
57. Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţe născute anterior deschiderii procedurii
58. Reorganizare judiciară şi faliment. Deschiderea procedurii insolvenţei. Notificare. Cerinţe
59. Reorganizare judiciară şi faliment. Dizolvarea societăţii comerciale. Numirea unui lichidator. Consecinţe
60. Reorganizare judiciară şi faliment. Dizolvarea societăţii fără lichidare. Transmisiunea universală a patrimoniului către asociatul unic. Aplicabilitate în cadrul procedurii falimentului
61. Reorganizare judiciară şi faliment. Existenţa unor active în patrimoniul societăţii debitoare. Efectuarea de plăţi către alţi creditori
62. Reorganizare judiciară şi faliment. Inexistenţa obligaţiei instanţei privind desemnarea unui executor judecătoresc
63. Reorganizare judiciară şi faliment. Închiderea procedurii
64. Reorganizare judiciară şi faliment. Închiderea procedurii. Desemnarea unui executor judecătoresc în vederea puneriiîn executare a sentinţei de atragere a răspunderii patri-moniale a fostului administrator. Inexistenţa obligaţiei judecătorului-sindic
65. Reorganizare judiciară şi faliment. Majorări şi penalităţi pentru obligaţii fiscale neachitate după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară
66. Reorganizare judiciară şi faliment. Necomunicarea raportului final de activitate al lichidatorului către creditori. Consecinţe
67. Reorganizare judiciară şi faliment. Notificarea creditorilor de către lichidator. Inexistenţa obligaţiei notificării creditorilor
cu confirmare de primire
68. Reorganizare judiciară şi faliment. Obligaţii conexe ale lichidatorului judiciar
69. Reorganizare judiciară şi faliment. Onorariul lichidatorului
70. Reorganizare judiciară şi faliment. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Suspendarea termenului de prescripţie ca efect al unei legi speciale
71. Reorganizare judiciară şi faliment. Raport amănunţit. Raport final. Distincţie
72. Reorganizare judiciară şi faliment. Situaţia contractelor anterioare ale debitoarei. Măsuri dispuse de administratorul judiciar
73. Reorganizare judiciară şi faliment. Solidaritatea răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă. Cerere de atragere a răspunderii îndreptată împotriva mai multor pârâţi. Inadmisibilitatea disjungerii
74. Reorganizare judiciară şi faliment. Tabel preliminar al creanţelor. Dreptul debitorului de a contesta creanţele
75. Reorganizare judiciară şi faliment. Tabel preliminar şi definitiv al creanţelor
76. Reorganizare judiciară şi faliment. Termenul de declarare a creanţelor bugetare
77. Reorganizare judiciară şi faliment. Termenul de depunere a declaraţiei de creanţă. Termen de decădere. Cerere de repunere în termen. Inadmisibilitate
78. Rezilierea contractului. Oferta reală urmată de consemnaţiune. Interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor legale
79. Rezilierea de drept a contractului. Necesitatea inserării unui pact comisoriu în cuprinsul acestuia
80. Scrisoare de garanţie bancară. Nerealizarea obligaţiei de restituire a garanţiei. Consecinţe
81. Simulaţia. Modalitatea actului simulat. Actul juridic doveditor al simulaţiei
82. Societate comercială cu răspundere limitată. Numirea, suspendarea şi revocarea administratorului. Competenţă
83. Societate comercială. Trecerea timpului stabilit pentru durata sa. Consecinţe
84. Transferul creanţelor. Obligaţia notificării debitorilor. Conduita contractuală a debitorilor în lipsa notificării în modalitatea expres prevăzută de lege
85. Vicii ascunse ale bunurilor. Termenul prevăzut pentru aducerea la cunoştinţa vânzătorului a viciilor. Natura juridică. Sfera de aplicare

DREPT PROCESUAL
86. Abuz de drept procesual. Dovada relei-credinţe
87. Abuz de drept procesual. Invocare din oficiu. Consecinţe
88. Acţiune în anulare a sentinţei arbitrale. Condiţii. Obligaţia instanţei de a se pronunţa numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii
89. Acţiune în anulare. Completarea dispozitivului hotărârii atacate
90. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Condiţii de admisibilitate
91. Acţiune în constatare. Constatarea unei situaţii de fapt. Inadmisibilitate
92. Acţiune în constatare. Inadmisibilitatea cererii dacă partea poate cere realizarea dreptului
93. Amenzi civile. Aplicarea acestora cu prioritate daunelor cominatorii
94. Anularea hotărârii A.G.A. Convocarea adunării şi luarea hotărârii. Condiţii
95. Aprecierea onorariului avocatului. Aplicarea art. 274 alin. (3) C. pr. civ.
96. Arbitraj. Acţiune în anulare. Aspecte de fond. Inadmisibilitate
97. Arbitraj. Validitatea clauzei compromisorii
98. Asistenţă judiciară. Cerere de intervenţie în interes propriu. Posibilitatea disjungerii ei de cererea principală
99. Calitate procesuală activă. Promovarea acţiunii în pretenţii de către cesionar. Lipsa acordului scris al vânzătorului
100. Cerere de chemare în judecată formulată de către sucursală în nume propriu. Lipsa capacităţii de folosinţă. Drept de reprezentare. Irelevanţă
101. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Momentul la care sentinţele comerciale devin executorii. Titlu executoriu nevalorificat în termenul de prescripţie
102. Cerere de încuviinţare a executării hotărârii străine pe teritoriul României. Cerinţe prealabile
103. Cerere de încuviinţare a executării silite. Procedura de soluţionare. Consecinţa soluţionării cererii în procedura graţioasă sub aspectul puterii lucrului judecat
104. Cerere în anulare împotriva hotărârii A.G.A. Judecata în şedinţă publică. Consecinţe
105. Cerere respinsă ca nefi ind de competenţa instanţelor judecătoreşti române. Termenul de declarare a recursului
106. Cheltuieli de judecată. Aprecierea culpei procesuale
107. Compensaţie judiciară. Necesitatea formulării unei cereri reconvenţionale. Contract încheiat între două societăţi comerciale. Lipsa calităţii procesuale pasive pentru persoana fizică
108. Competenţă materială. Învestirea cu formulă executorie a sentinţei arbitrale
109. Competenţă materială. Majorarea pretenţiilor ulterior introducerii cererii de chemare în judecată
110. Competenţă teritorială. Schimbarea sediului societăţii comerciale
111. Comunicarea actelor de procedură la sediul ales. Neindicarea persoanei căreia să i se facă această comunicare. Consecinţe
112. Consilier juridic. Societate comercială de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Cod CAEN 7411. Lipsa calităţii de reprezentant
113. Contestaţie în anulare formulată împotriva unei încheieri. Inadmisibilitate
114. Contestaţie la executare. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Nevalabilitatea titlului executoriu
115. Contestaţie la executare. Dreptul creditorului de a urmări bunurile aduse drept garanţie în mâinile oricui se găsesc
116. Contestaţie la executare. Executarea obligaţiilor de plată. Lipsa fondurilor
117. Contestaţie la executare. Inaplicabilitatea termenului special de prescripţie prevăzut de O.U.G. nr. 51/1998. Neretroactivitatea legii civile
118. Contestaţie la executare. Lipsa unui titlu executoriu valabil. Admisibilitate
119. Contestaţie la executare. Tardividate
120. Contestaţie la executare. Termen de formulare în condiţiile dreptului comun Tardivitate
121. Contestaţie la executare. Termen de formulare în condiţiile O.U.G. nr. 51/1998
122. Contestaţie la executare. Termen. Excepţia tardivităţii
123. Contract de vânzare-cumpărare. Preţ modificat prin lege
124. Creanţa preluată de la datoria publică. Caracter special
125. Dobânzi comerciale. Perioada de calcul a dobânzilor
126. Dreptul la acţiune pentru pretenţiile accesorii. Începerea cursului prescripţiei. Întreruperea cursului prescripţiei
127. Excepţia de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus). Mijloc de apărare. Cercetarea fondului şi nu excepţie de procedură sau de fond
128. Executare silită. Creanţă A.V.A.S. reprezentând dividende. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare
129. Executarea fi lei CEC. Posibilităţi de apărare ale debitorului. Excepţie de nulitate. Cadru procesual
130. Hotărâre A.G.E.A. Suspendarea provizorie a executării hotărârii. Condiţii
131. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare
132. Hotărâre judecătorească. Motivare contradictorie. Asimilarea cu necercetarea fondului
133. Hotărâre judecătorească. Principiul contradictorialităţii şi al disponibilităţii
134. Instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal. Competenţa teritorială în cauzele în materie de societate
135. Interesul – condiţie de exercitare a acţiunii civile
136. Împuternicire avocaţială. Calitatea de reprezentant în proces. Condiţii
137. Încheieri cu caracter preparator. Recurs. Inadmisibilitate
138. Încuviinţarea executării silite. Învestire cu formulă executorie. Condiţii
139. Judecata. Încheierea de scoatere de pe rol. Inadmisibilitatea de atac
140. Judecata. Încheierea prin care se soluţionează cererea de preschimbare a termenului de judecată. Inadmisibilitatea căii de atac
141. Licitaţie desfăşurată cu încălcarea dispoziţiilor art. 512 alin. (1) şi art. 513 C. pr. civ. Sancţiune. Anularea procesuluiverbal de licitaţie
142. Licitaţie pentru vânzarea de acţiuni. Scrisoare de garanţie bancară. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate
143. Locul executării obligaţiei comerciale. Locul plăţii. Competenţa teritorială a instanţei
144. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti în termenul de prescripţie. Pierderea forţei executorii. Efecte asupra autorităţii de lucru judecat
145. Ofertă de plată urmată de consemnaţiune. Contestarea cuantumului sumei puse la dispoziţia creditoarei. Probe
146. Onorariu avocaţial. Pretenţii formulate pe cale separată
147. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii. Îndeplinirea condiţiei vremelniciei în ce priveşte suspendarea activităţii adminis-tratorului
148. Ordonanţă preşedinţială. Urgenţa şi neprejudecarea fondului. Condiţii
149. Prescripţie extinctivă. Cauze de întrerupere a prescripţiei. Executare silită
150. Prescripţie extinctivă. Cerere formulată pe calea somaţiei de plată ce a fost respinsă. Inexistenţa efectului întrerupător de prescripţie
151. Principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil. Consecinţele încălcării acestui principiu
152. Procedura necontencioasă. Formularea cererii de intervenţie în interes propriu. Consecinţe. Invocarea propriei culpe
153. Proces de privatizare. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Caracterul de titlu executoriu al contractului
154. Prorogare legală de competenţă. Imposibilitatea disjungerii cererii reconvenţionale
155. Reorganizare judiciară şi faliment. Acţiune în anulare transfer patrimonial. Termenul în care poate fi formulată. Natura juridică a termenului. Consecinţe
156. Reorganizare judiciară şi faliment. Ajungerea societăţii debitoare în insolvenţă. Executarea silită a persoanelor responsabile
157. Reorganizare judiciară şi faliment. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere. Aspecte particulare
158. Reorganizare judiciară şi faliment. Dizolvarea societăţii comerciale. Numirea unui lichidator. Consecinţe
159. Reorganizare judiciară şi faliment. Măsuri asigurătorii. Sesizare făcută de creditori
160. Reorganizare judiciară şi faliment. Notificarea închiderii procedurii
161. Reorganizare judiciară şi faliment. Publicitatea şedinţei de judecată. Excepţii
162. Reorganizare judiciară şi faliment. Răspunderea patrimonială a fostului administrator al societăţii. Citare nelegală. Nulitatea hotărârii
163. Reorganizare judiciară şi faliment. Sechestru asigurător. Cauţiune
164. Reorganizare judiciară şi faliment. Suspendarea hotărârilor judecătorului-sindic
165. Reorganizare judiciară şi faliment. Vânzarea imobilelor prin licitaţie publică. Act normativ în vigoare la momentul realizării licitaţiei
166. Revizuire. Decizie pronunţată în contestaţia în anulare. Inadmisibilitate
167. Revizuire. Termen de introducere. Condiţii de admisibilitate
168. Ridicarea sechestrului asigurător. Inadmisibilitatea cererii formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale
169. Sechestru asigurător în materie comercială. Bunuri mobile
170. Sechestru instituit de A.V.A.S. Contestaţie la executare
171. Sechestru judiciar. Condiţii. Cerere de scutire de la plata cauţiunii
172. Sechestrul asigurător în materie comercială. Nepublicitatea şedinţei de judecată
173. Sesizarea instanţei. Necesitatea formulării unei cereri exprese
174. Societate de asigurare. Faliment. Cerere de plată a creanţelor din fondul de garantare a asiguraţilor. Competenţa de soluţionare
175. Suspendarea judecăţii. Lipsa cererii de repunere pe rol. Încălcarea drepturilor procesuale ale părţilor. Consecinţe
176. Taxa judiciară de timbru. Anularea cererii ca insufi cient timbrată. Dreptul la un proces echitabil

Index