Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară

Laura Maria CRĂCIUNEAN, Wolters Kluwer, 2009

Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară
Cod Produs: T.C.MO.011.09
ISBN / ISSN: 973191152-9
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 392
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 36,61 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea, singura care abordează monografic limitele dreptului de proprietate, are la bază o cercetare istorică, dar şi pozitivistă şi jurisprudenţială, clarificând multe aspecte insuficient tratate până în prezent în literatura juridică.

"Iată încă o teză de doctorat reușită care îmbogățește cercetarea științifică și care, fără îndoială, va ocupa un loc privilegiat în doctrina noastră juridică. Lucrarea este remarcabilă fiind singura care abordează monografic limitele dreptului de proprietate.

Desigur, astăzi este mai dificil decât în trecut să se trateze o astfel de temă deoarece proprietatea a suferit profunde transformări dar mai ales multiple îngrădiri. Autoarea, bazându-se pe o cercetare istorică dar și pozitivistă și jurisprudențială, a reușit să construiască o analiză coerentă și viguroasă care clarifică și luminează multe aspecte încă neevidențiate suficient în literatura juridică; analiza este alimentată permanent de jurisprudența europeană. Opiniile exprimate sunt articulate într-un stil fluent, clar și în același timp sugestiv.

O asemenea carte, de altfel de mult așteptată, în mod sigur nu va putea fi ocolită de teoreticienii și practicienii dreptului".

Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu
Abrevieri
Rezumat în limba engleză. The limits of the private property right on the immovables.

CAPITOLUL I. Scurt istoric al evoluţiei noţiunilor de drept de proprietate şi de limite ale dreptului de proprietate
Secţiunea I. Evoluţia noţiunilor de drept de proprietate şi de limite ale dreptului de proprietate la români
Secţiunea a II-a. Evoluţia noţiunilor de drept de proprietate şi de limite ale dreptului de proprietate în dreptul comparat
§1. Dreptul francez
§2. Dreptul englez
§3. Alte sisteme de drept continentale
§4. Lumea musulmană
Secţiunea a III-a. Interpretarea actuală a caracterelor, atributelor şi limitelor dreptului de proprietate. Excepţiile de la acestea
§1. Concepţia clasică asupra caracterelor şi atributelor dreptului de proprietate
§2. Problema interpretării actuale a caracterelor şi atributelor dreptului de proprietate şi a excepţiilor de la acestea
Secţiunea a IV-a. Interpretarea conţinutului dreptului de proprietate şi a limitelor acestuia în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

CAPITOLUL II. Clasificarea limitelor dreptului de proprietate privată
Secţiunea I. Noţiunea de limite ale dreptului de proprietate
Secţiunea a II-a. Clasificarea limitelor dreptului de proprietate
Secţiunea a III-a. Limitele materiale ale dreptului de proprietate
§1. Suprafaţa terenului
§2. Proprietatea spaţiul suprapus terenului (suprasolul)
§3. Proprietatea subsolului
§4. Proprietatea apelor

CAPITOLUL III. Limitele legale ale dreptului de proprietate privată
Secţiunea I. Aspecte generale cu privire la limitele legale ale dreptului de proprietate. Clasificarea limitelor legale ale dreptului de proprietate
Secţiunea a II-a. Limite legale de interes public. Noţiuni generale, obiect, natură juridică, caractere şi regim juridic
§1. Noţiuni generale
§2. Obiectul
§3. Natura juridică şi caracterele servituţilor administrative
§4. Regimul juridic
§5. Principalele limitări legale de interes public
Subsecţiunea 1. Limitări de interes edilitar, de estetică urbană ori arhitectural
Subsecţiunea a 2-a. Limitări în interes de salubritate, mediu şi sănătate publică
Subsecţiunea a 3-a. Limitări în interes cultural şi istoric
1. Servituţile din zona de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război
2. Limitări ale folosinţei proprietăţii rezultate din obligaţia protejării monumentelor istorice
Subsecţiunea a 4-a. Limitări în interes economic general sau în interes fiscal
1. Servitutea rezultată din folosirea subsolului oricărei proprietăţi imobiliare
2. Îngrădiri rezultate din reglementarea zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate
3. Servitutea cinegetică
4. Servituţi legale rezultate din producerea, transportul şi folosirea gazelor
5. Îngrădiri ale proprietăţii private rezultate din producerea, transportul şi folosirea energiei electrice
6. Servitutea pentru activităţi miniere
7. Servitutea stabilită prin Legea petrolului
8. Servitutea stabilită prin Legea apelor
9. Servituţile legate de lucrările de telecomunicaţii
10. Rezultate din monopolul statului asupra numitor activităţi
Subsecţiunea a 5-a. Limitări ale proprietăţilor situate în zona de frontieră
Subsecţiunea a 6-a. Servituţile aeronautice
Subsecţiunea a 7-a. Alte limite în interes de utilitate publică
Secţiunea a III-a. Limite legale de interes privat
Subsecţiunea 1. Servituţile naturale
1. Dreptul de grăniţuire
2. Îngrădirea proprietăţii
3. Servitutea de scurgere a apelor naturale
4. Servitutea izvoarelor
Subsecţiunea a 2-a. Servituţile legale
1. Servitutea de trecere pe locul vecin
2. Servitutea de vedere
3. Servitutea de picătura streşinilor
4. Distanţa plantaţiilor
5. Servitutea privind distanţa şi lucrările intermediare pentru construcţii
Secţiunea a IV-a. Inalienabilitatea legală
Subsecţiunea 1. Consideraţii generale
Subsecţiunea a 2-a. Cazurile de inalienabilitate legală

CAPITOLUL IV. Limitele convenţionale ale dreptului de proprietate privată
Secţiunea I. Aspecte generale cu privire la limitele convenţionale ale dreptului de proprietate
Secţiunea a II-a. Clauza convenţională de inalienabilitate (lat. Pactum de non alienando)
§1. Noţiune, natură juridică şi domeniu de aplicabilitate
§2. Condiţiile de validitate ale clauzei convenţionale de inalienabilitate
§3. Efectele clauzei de inalienabilitate
§4. Sancţiunea încălcării clauzei convenţionale de inalienabilitate

CAPITOLUL V. Limitele impuse dreptului de proprietate privată pe cale judecătorească
Secţiunea I. Aspecte generale cu privire la limitele impuse dreptului de proprietate pe cale judecătorească
Secţiunea a II-a. Limite izvorâte din raporturile de vecinătate
Secţiunea a III-a. Abuzul de drept
§1. Noţiunea de abuz, abuz de drept şi abuz de drept în materia proprietăţii
§2. Teorii privind abuzul de drept
§3. Dispoziţii legale române incidente şi elemente de legislaţie comparată
§4. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate
§5. Răspunderea juridică a proprietarului care acţionează abuziv
Secţiunea a IV-a. Inconvenientele de vecinătate
§1. Noţiunea, justificarea necesităţii teoriei inconvenientelor de vecinătate şi o încercare de clasificare a principalelor inconveniente rezultate din vecinătate
§2. Inconvenientele normale de vecinătate
§3. Inconvenientele anormale de vecinătate
§4. Răspunderea pentru inconvenientele de vecinătate

CAPITOLUL VI. Situaţii care afectează existenţa dreptului de proprietate privată
Secţiunea I. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
§1. Scurt istoric al legislaţiei româneşti în materia exproprierii
§2. Sediul actual al materiei
§3. Noţiunea şi natura juridică a exproprierii pentru cauză de utilitate publică
§4. Principiile sau condiţiile fundamentale ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică
§5. Procedura exproprierii
§6. Efectele exproprierii
§7. Drepturile specifice ale expropriatului
§8. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia exproprierii
§9. Exproprierea în dreptul comparat
Secţiunea a II-a. Naţionalizarea
Secţiunea a III-a. Rechiziţia
CAPITOLUL VII. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

BIBLIOGRAFIE