Evacuarea - Culegere de practică judiciară

Adriana PENA, Wolters Kluwer, 2008

Evacuarea - Culegere de practică judiciară
Cod Produs: T.C.JP.008.08
ISBN / ISSN: 973191118-9
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 232
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 28,90 LEI
stoc limitat
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
O analiză amănunțită, din punct de vedere jurisprudențial a materiei evacuării, reunind cele mai importante decizii pronunțate atât de Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și de alte instanțe din țară.

Cartea este structurata în trei capitole, în primul fiind analizată evacuarea din perspectiva dispozițiilor Codului civil și a Legii nr. 114/1996, legea locuinței.

Următoarele două capitole se ocupă de procedurile speciale de evacuare, și anume prin ordonanța președințială - art. 581-582 C. pr. civ. - și prin procedura stabilită de O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

Venind în întâmpinarea trebuințelor practicianului, hotărârile judecătorești sunt sistematizate printr-un index alfabetic pentru o consultare cât mai eficientă.
Abrevieri
Capitolul I. Codul civil şi Legea nr. 114/1996
1. Atributele dreptului de proprietate. Drept de folosinţă. Încălcare. Sancţiune
2. Acţiune în revendicare. Acţiune în evacuare. Distincţie. Temei juridic
3. Acţiunea locatarului pentru evacuarea unor persoane
4. Contract de întreţinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a cărui nudă proprietate a dobândit în schimbul întreţinerii
5. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Inadmisibilitatea acţiunii în evacuare în situaţia în care se dispută dreptul de proprietate, iar nu dreptul de folosinţă
6. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a chiriei. Consecinţe
7. Întârziere la plata chiriei. Rezilierea contractului şi evacuare. Soluţie negativă
8. Proprietate. Acţiune în evacuare căreia i se opune un titlu de proprietate. Consecinţe
9. Interpretarea restrictivă a cazurilor prevăzute de Legea nr. 114/1996 în care se poate dispune rezilierea contractului şi evacuarea chiriaşului
10. Acţiune în evacuarea fostului proprietar al cărui imobil a fost adjudecat, în cadrul unei licitaţii publice, de către creditorii reclamanţi
11. Rezilierea contractului de închiriere înainte de expirarea termenului şi evacuarea chiriaşului. Imposibilitatea de convieţuire pentru ceilalţi locatari
12. Contract de leasing imobiliar. Evacuare pentru lipsa titlului. Exercitarea dreptului de opţiune în achiziţionarea imobilului. Interpretarea contractului
13. Rezilierea contractului de închiriere pentru neplata chiriei. Respingerea validării ofertei reale de plată. Sancţiunea evacuării
14. Excepţia de neexecutare a contractului. Dovada existenţei raporturilor contractuale. Fişa de calcul a chiriei
15. Desfiinţarea titlului locatorului. Calitate procesuală activă. Consecinţe
16. Acţiunea în evacuare. Deosebirea faţă de acţiunea în revendicare
17. Imobil restituit în baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de avânzi-cauză. Condiţii. Inaplicabilitatea art. 1441 C. civ. Inopozabilitatea contractului de închiriere
18. Evacuare pentru lipsa titlului. Investiţii realizate de toleraţi
19. Neîndeplinirea obligaţiei de predare a lucrului închiriat. Evacuarea locatorului
20. Neplata chiriei. Pact comisoriu. Rezilierea contractului fără intervenţia instanţei. Admisibilitatea evacuării
21. Locuinţă de intervenţie. Concubinaj. Ocuparea abuzivă a spaţiului de către concubinul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/1992. Evacuare
22. Locuinţă construită din fondul întreprinderii. Ocupare abuzivă a unui apartament. Vânzare către titularul contractului de închiriere
23. Amenajarea spaţiului închiriat pe cheltuiala locatarului. Reaua credinţă a locatorului
24. Imobil afl at în coproprietate. Regula unanimităţii. Acţiune în evacuare introdusă numai de către unul din coproprietari. Admisibilitate
25. Închirierea unor spaţii comerciale. Încetarea contractelor prin ajungerea la termen. Cumpărarea terenului pe care erau amplasate spaţiile comerciale de către locatar. Inadmisibilitatea acţiunii în evacuare
26. Sancţionarea locatarului pentru neplata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei timp de 3 luni consecutiv. Buna-credinţă a locatarului rezultată din achitarea acestora în cursul procesului
27. Contract de închiriere. Locuinţă de serviciu. Reziliere şi evacuare
28. Întârziere la plata chiriei. Pact comisoriu. Reziliere. Evacuare
29. Contract de asociere în participaţiune. Contract subsecvent de închiriere a spaţiului comercial. Neplata chiriei. Consecinţe
30. Imobil naţionalizat. Evacuare. Condiţii. Nerespectarea termenelor legale. Consecinţe
31. Contract de locaţie a gestiunii. Evacuare din spaţiul comercial. Excludere din cooperativă. Efecte
32. Evacuare. Cerere inadmisibilă în absenţa raporturilor locative decurgând dintr-un contract de închiriere
33. Evacuare. Prescripţia executării silite
34. Evacuare. Lipsa raporturilor locative. Inadmisibilitatea cererii. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare
35. Apel. Evacuare. Constatarea dreptului de proprietate
36. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune. Evacuare. Condiţia rezilierii prealabile a contractului de închiriere
37. Contract de închiriere. Lipsa temeiului legal pentru prelungire
38. Evacuare. Regimul juridic al locuinţei de serviciu
39. Apartament cumpărat la licitaţie. Acţiune în evacuare sau revendicare
40. Spaţiu comercial. Evacuare. Tacita relocaţiune. Condiţii de aplicare
41. Spaţiu comercial. Evacuare. Condiţii

Capitolul II. Evacuarea prin procedura ordonanţei preşedinţiale
42. Cererea proprietarului de evacuare a persoanei care îi ocupă locuinţa
43. Acţiune în evacuare. Lipsa calităţii procesuale active
44. Recurs. Evacuare. Condiţii de admisibilitate. Paguba iminentă. Neprejudecarea fondului
45. Evacuare pentru imposibilă convieţuire, pe calea ordonanţei preşedinţiale
46. Contract de concesiune. Evacuare. Inadmisibilitate
47. Contract de închiriere în curs de derulare. Evacuare. Inadmisibilitate
48. Ordonanţă preşedinţială. Folosirea spaţiului închiriat după încetarea contractului de locaţiune. Prejudiciu. Evacuare
49. Imposibilitatea constatării rezilierii convenţiei pe calea ordonanţei preşedinţiale. Condiţii pentru evacuare
50. Luarea măsurii evacuării pârâtului din boxa locuinţei proprietatea reclamanţilor
51. Evacuarea unuia dintre soţi. Imposibilitatea conlocaţiunii. Condiţii
52. Evacuare din spaţiu comercial. Existenţa unei hotărâri pronunţate pe dreptul comun. Autoritate de lucru judecat
53. Evacuare. Aprecierea urgenţei în raport de momentul sesizării instanţei
54. Cerere de evacuare dintr-un spaţiu comercial. Condiţii de admisibilitate
55. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii pentru evacuare. Inadmisibilitate
56. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
57. Evacuarea persoanelor care ocupă abuziv o locuinţă. Admisibilitate
58. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate
59. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Lipsa urgenţei
60. Evacuare din spaţiul comercial ocupat abuziv
61. Încetarea contractului de închiriere. Evacuare
62. Contestaţie la executare. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii
63. Inadmisibilitatea evacuării în cazul în care există un contract de închiriere

Capitolul III. O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
64. Acţiune în evacuare formulată de proprietarul imobilului redobândit în baza Legii nr. 10/2001. Greşita aplicare a legii
65. Redobândirea imobilului preluat de stat de către fostul proprietar. Evacuare pentru lipsa titlului locativ. Dreptul chiriaşului la reînnoirea contractului de închiriere
66. Protecţia chiriaşilor. Nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/1999. Sancţiune. Prelungirea contractului de închiriere. Durată. Evacuare pentru lipsa titlului locativ. Admisibilitate
67. Imobil redobândit de către fostul proprietar. Reînnoire succesivă a contractului de închiriere. Cauze. Inadmisibilitatea acţiunii în evacuare pentru lipsa titlului locativ
68. Imobil restituit fostului proprietar în baza Legii nr. 10/2001. Evacuare pentru lipsa titlului locativ. Inaplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999
69. Evacuare. Imobil restituit fostului proprietar. Prelungirea contractului de închiriere. Incidenţa O.U.G. nr. 40/1999 şi a Legii nr. 10/2001
70. Contract de închiriere accesoriu al contractului de muncă. Inaplicabilitatea O.U.G. nr. 40/1999 şi a O.U.G. nr. 8/2004
71. Schimb obligatoriu de locuinţă. Evacuare
72. Evacuare. Dovada raporturilor de locaţiune. Prelungirea legală a locaţiunii. Temei legal
73. Evacuare. Dovada titlului de proprietate. Notificare în temeiul O.U.G. nr. 40/1999. Refuzul chiriaşului
74. Evacuare pentru lipsa titlului. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate stabilite. Criterii de apreciere a chiriei
75. Evacuare. Ordonanţă preşedinţială. Conţinutul notificării făcute în temeiul O.U.G. nr. 40/1999. Norme imperative
76. Evacuare. Ordonanţă preşedinţială. Răspunsul chiriaşilor la notificarea proprietarilor. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/1999
77. Evacuare pentru lipsa titlului locativ. Incidenţa nerespectării de către proprietar a obligaţiei de notificare a chiriaşului în vederea încheierii contractului de închiriere. Prelungirea de drept a contractului de închiriere
78. Contract de închiriere declarat nul prin hotărâre judecătorească, anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 40/1999. Prelungire de drept. Inadmisibilitate
79. Schimb obligatoriu de locuinţă. Evacuare
80. Ordonanţă preşedinţială. Evacuarea pentru lipsă de titlu. Obligaţia proprietarului de a notifica în termen chiriaşul în vederea încheierii contractului de închiriere. Prorogarea legală a duratei contractului de închiriere
81. Schimbarea destinaţiei locuinţei. Evacuare
82. Evacuare. Lipsa notificării. Aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 17/1994 şi apoi a dispoziţiilor art. 9 din O.U.G. nr. 40/1999
83. Evacuare pentru lipsă de titlu. Contract de închiriere lovit de nulitate absolută pentru cauză ilicită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999
84. Acţiune în evacuare. Respingere. Prelungirea de drept a contractului de închiriere
85. Notificare în temeiul O.U.G. nr. 40/1999. Neîndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă. Inadmisibilitatea evacuării
86. Recurs. Evacuare prin schimb forţat de locuinţă. Suprafaţa locativă oferită. Condiţii. Daune cominatorii. Netemeinicie
87. Acţiune în evacuare. Daune interese. Lipsa culpei chiriaşului la încheierea contractului de închiriere ca urmare a omiterii transmiterii notificării de către proprietar
88. Imobil retrocedat. Înstrăinare. Evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale. Admisibiliate
89. Opozabilitatea contractului de închiriere faţă de noul proprietar. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 40/1999 cu privire la procedura de încheiere a noului contract de închiriere
90. Evacuarea chiriaşului pe calea ordonanţei preşedinţiale. Condiţii
91. Notificarea chiriaşului pentru încheierea unui nou contract de închiriere. Evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale. Condiţii
92. Ordonanţă preşedinţială. Evacuare justifi cată de refuzul pârâtei, unitate sanitară, de a încheia contractul de închiriere a imobilului folosit şi restituit reclamantului. Refuz întemeiat pe neobservarea procedurii imperative statuate de art. 9-11 din O.U.G. nr. 40/1999
93. Încetarea contractului de închiriere. Înstrăinarea de către chiriaş a unei locuinţe proprietate acestuia. Evacuarep. 224 94. Ordonanţă preşedinţială. Evacuarea chiriaşului. Procedura specială prevăzută de O.U.G. nr. 40/1999
95. Schimb obligatoriu de locuinţe. Evacuare. Ordonanţă preşedinţială. Inadmisibilitate

BIBLIOGRAFIE

INDEX