Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007
Cod Produs: T.C.JP.002.09
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1240
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 120,41 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cu o adresabilitate extinsă, teoreticieni și practicieni ai dreptului, auditori de justiție, studenți ai facultăților de drept și, nu în ultimul rând, justițiabili, lucrarea cuprinde cele mai semnificative decizii pronunțate de către Curtea de Apel București în materia dreptului civil, dreptului procesual civil, a proprietății intelectuale și a dreptului familiei.

Având în vedere caracterul eminamente practic al cărții, autorii au sistematizat materia astfel încât, în prima parte sunt analizate probleme de drept civil - restituirea imobilelor preluate abuziv, dezmembrămintele dreptului de proprietate, succesiuni, obligații etc.

În partea a doua sunt analizate, din perspectivă jurisprudențială, problemele apărute în soluționarea litigiilor din domeniul dreptului familiei, cum ar fi adopția, măsurile speciale de protecție a minorilor, dar și aspecte ce vizează subiectul legat de răpirea internaţională a copiilor. Brevetele de invenție, mărcile, drepturile de autor sunt analizate în capitolul rezervat dreptului proprietății intelectuale.

Ultimul capitol conține jurisprudența acestei instanțe în materia dreptului procesual civil, problematica abordată referindu-se la competență, administrarea probelor, căi de atac sau proceduri speciale - partajul, taxe de timbru etc.

Prin analiza pertinentă a problemelor de drept, dar şi prin structură și indexul final, sperăm ca această carte să constituie un instrument de lucru util cititorilor noștri.
ABREVIERI

DREPT CIVIL
1. Acceptare tacită a succesiunii. Existenţa unei convenţii între succesibili, de a nu pretinde drepturi succesorale pe parcursul vieţii unuia dintre ei
2. Acţiune în anularea testamentului. Prescripţie extinctivă. Momentul curgerii acesteia
3. Acţiune în constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Domeniul de aplicare a dispoziţiilor speciale privind prescripţia dreptului la acţiune
4. Acţiune în constatarea nulităţii unui act de adjudecare formulată de garanţii ipotecari. Inadmisibilitate. Invocarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii în calea de atac a apelului. Inaplicabilitate dispoziţiilor art. 304 pct. 6 C. pr. civ.
5. Acţiune în despăgubiri îndreptată împotriva statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Inadmisibilitate
6. Acţiune în evacuare formulată de proprietarul imobilului împotriva persoanelor care-l folosesc fără titlu. Inexistenţa unor raporturi locative între părţi. Admisibilitate. Distincţia faţă de acţiunea în revendicare
7. Acţiune în evacuare. Calitatea procesuală activă a Administraţiei Fondului Imobiliar - administrator al imobilului
8. Acţiune în revendicare prin compararea titlurilor. Aplicabilitatea principiilor dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia respectării dreptului de proprietate consacrat de art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
9. Acţiune în revendicare. Imobil naţionalizat. Inaplicabilitatea art. 45 din Legea nr. 10/2001
10. Acţiunea în rezoluţiune a contractului de întreţinere. Prescripţie extinctivă. Coparticiparea procesuală pasivă. Condiţii de admisibilitate a acţiunii
11. Antecontract de vânzare-cumpărare. Cerere de obligare a promitenţilor vânzători la încheierea contractului. Admisibilitate în ipoteza vânzării ulterioare a bunului către terţi.
12. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată, în temeiul Legii nr. 18/1991, de moştenitorii fostului proprietar. Depunerea acesteia la instanţă şi nu la comisia constituită în baza Legii nr. 18/1991
13. Cerere pentru măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001. Obligaţia unităţii deţinătoare de a emite decizie ori dispoziţie motivată. Neexecutare. Inadmisibilitatea acordării unor daune cominatorii
14 . Constatarea vacanţei succesorale în cazul lipsei moştenitorilor. Inexistenţa unei competenţe absolute a notarilor publici de a constata vacanţa succesorală
15. Contestaţie împotriva hotărârii prin care s-a stabilit cuantumul despăgubirilor pentru terenurile ce au făcut obiectul exproprierilor. Admisibilitate
16. Contestaţie la executare. Creditor ipotecar. Opozabilitatea ipotecii faţă de dobânditorul ulterior al imobilului, în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească ce ţine loc de contract de vânzare-cumpărare
17. Contract de construire a unei locuinţe cu credit de la stat, pentru un preţ de vânzare informativ. Obligativitatea clauzei privind încheierea unui act adiţional care să cuprindă preţul final
18. Contract de donaţie către stat. Nulitate absolută pentru lipsa cauzei. Probe
19. Contract de ipotecă. Principiul specializării ipotecii. Necesitatea determinării prin contract a valorii creanţei garantate, chiar şi în ipoteza modificării contractului de credit încheiat pentru o sumă mai mică
20. Contract de împrumut. Admisibilitatea probei cu martori în contra a ceea ce cuprinde actul autentic, în condiţiile în care părţile au convenit astfel, derogând de la regulă, conform art. 1191 alin. (3) C. civ.
21. Contract de închiriere a locuinţei. Posibilitatea chiriaşului de a încheia contract de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 85/1992, în lipsa dovezii includerii imobilului în categoria „locuinţe sociale”
22. Contract de închiriere a locuinţei. Posibilitatea chiriaşului de a cumpăra locuinţa în temeiul Legii nr. 85/1992. Nerelevanţa momentului dobândirii calităţii de chiriaş
23. Contract de închiriere a unui imobil aparţinând altei persoane. 1. Obiectul contractului. Condiţii de valabilitate. 2. Cauza licită a contractului în cazul proprietarului aparent. Locator de rea – credinţă. Cauză ilicită
24. Contract de închiriere. Neaplicarea dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 40/1999 privind reînnoirea contractului de închiriere. Lipsa calităţii procesuale pasive a proprietarului în cererea chiriaşului privind restituirea contravalorii îmbunătăţirilor aduse imobilului, în condiţiile în care imobilul restituit fusese preluat fără titlu valabil
25. Contract de întreţinere. Cerere de executare în echivalent a obligaţiei. Decesul creditorului pe parcursul procesului. Consecinţa rămânerii fără obiect a cererii
26. Contract de întreţinere. Pluralitate de debitori. Obligaţie nedivizibilă. Efecte. Executare exclusiv de către un codebitor până la decesul creditoarei. Calitatea procesuală activă în acţiunea în rezoluţiunea contractului pentru neexecutare
27. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 112/1995. Nulitate. Nerelevanţa bunei credinţe pentru validarea actului juridic nul
28. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Desfiinţare pe cale judecătorească. Restituirea preţului în sarcina vânzătorului. Neoperarea evicţiunii. Desocotire ulterioară a vânzătorului cu autoritatea fiscală
29. Contract de vânzare-cumpărare. Preţ fictiv. Simulaţie. Condiţii de aplicare. Neîntrunire. Determinarea voinţei reale a părţilor contractante. 2. Principiul disponibilităţii. Încălcare prin schimbarea obiectului şi a cauzei cererii
30. Contract de vânzare cumpărare. Cauză de nulitate. Lipsa obiectului. Sancţiune
31. Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale sub aspectul bunei-credinţe a cumpărătorului. Preţ inferior valorii reale a imobilului. Validitatea actului
32. Desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie. Lipsa culpei proprietarului care, prin lucrarea realizată, a evitat prăbuşirea zidului deteriorat şi care a depus cererea pentru eliberarea autorizaţiei
33. Discriminare. Competenţe de constatare
34. Drept de preemţiune. Ingerinţă în dreptul de proprietate. Limite. Interpretare restrictivă
35. Drept de superficie. Condiţii de constituire
36. Dreptul de preemţiune al chiriaşului în baza O.U.G. nr. 40/1999. Ignorare prin înstrăinarea locuinţei către un terţ. Consecinţă. Posibilitatea subrogării chiriaşului în drepturile cumpărătorului
37. Dreptul de superficie. Limite materiale şi juridice. Despăgubiri datorate de superficiar proprietarului terenului. Mod de determinare
38. Exheredare. Lipsa calităţii de moştenitor rezervatar. Consecinţe procesuale
39. Fond funciar. Teren restituit în temeiul ordinului prefectului. Revocarea ordinului, de către prefect şi retractarea titlului de proprietate eliberat în baza ordinului, după intrarea acestuia în circuitul civil. Nelegalitate. Principiul irevocabilităţii actelor administrative
40. Forma obligatorie a unui act modificator al unui act încheiat în formă autentică. Consecinţa încheierii unui act sub semnătură privată
41. Hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. Condiţia îndeplinirii obligaţiilor asumate prin antecontract
42. Imobil construit din fondurile statului. Obligaţia Primăriei Municipiului Bucureşti să încheie contract de vânzare-cumpărare cu chiriaşul, în condiţiile Legii nr. 85/1992 şi Decretului-lege nr. 61/1990
43. Imobil dobândit în baza Legii nr. 112/1995. Bună credinţă. Titlu preferabil. Concurs între legea specială, Legea nr. 10/2001, şi dreptul comun, Codul civil
44. Imobil preluat de stat fără titlu. Acţiune în revendicare. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare, prin care statul a fost obligat să restituie imobilul fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia. Invocarea de către pârât, cumpărător în baza Legii nr. 112/1995, a principiului error communis facit ius. Condiţii. Caracterul nefondat al acestei apărări
45. Imobil preluat de stat în mod abuziv. 1. Bun aflat în stare de coproprietate. Acţiunea unuia dintre proprietari prin care urmăreşte anularea contractului de vânzare cumpărare încheiat intre stat şi chiriaşi. Lipsa cerinţei unanimităţii.
2. Distincţia dintre procura de reprezentare în instanţă şi contractul de mandat reglementat de Codul civil
46. Imobil preluat de stat în mod abuziv. Acţiune pentru restituirea preţului actualizat, formulată de către cumpărătorul al cărui contract a fost desfiinţat. Calitatea procesuală pasivă a Ministerului Economiei şi Finanţelor. Întinderea reparaţiei
47. Imobil preluat de stat în mod abuziv. Aplicarea Legii nr. 10/2001. Plenitudinea de competenţă a instanţelor în soluţionarea contestaţiilor întemeiate pe dispoziţiile acesteia
48. Imobil preluat de stat în mod abuziv. Legea nr. 10/2001. Contestaţie. Natura măsurilor reparatorii ce pot fi acordate în situaţia în care imobilul se afl ă în proprietatea unei societăţi integral privatizate. Calitatea procesuală pasivă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
49. Imobil preluat de stat. Acţiune în revendicare admisă prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Promovarea unei noi acţiuni de obligare a primăriei la emiterea procesului-verbal de punere în posesie. Respingere. Posibilitatea proprie-tarului de a solicita executarea silită a primei hotărâri
50. Imobil preluat de stat. Dovada dreptului de proprietate. Contestaţie împotriva dispoziţiei de respingere a notificării. Admisibilitatea administrării de probe în faţa instanţei
51. Înscris sub semnătura privată. Cerinţa multiplului exemplar. Sancţiunea incidentă
52. Legea nr. 1/2000. Obiectul cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată în condiţiile art. 31 din lege. Dovada dreptului de proprietate. Cerinţe.
53. Legea nr. 10/2001. Aplicarea principiului restituirii în natură a imobilului
54. 1. Legea nr. 10/2001. Calitate procesuală activă. Derogare de la regula unanimităţii aplicabilă în cazul actelor de dispoziţie privind bunuri aflate în coproprietate. Efecte. 2. Apel incident. Folosul practic urmărit prin cererea de aderare la apel. Lipsa de interes. Consecinţe
55. Legea nr. 10/2001. Dispoziţia de aprobare a restituirii în natură. Act administrativ supus revocării. Termen
56. Legea nr. 10/2001. Situaţia notificatorului ce a beneficiat de măsuri reparatorii sub forma plăţii de despăgubiri băneşti la momentul exproprierii. Dreptul la restituirea imobilului în natură
57. Legea nr. 112/1995. Inaplicabilitatea art. 9, moştenitorilor foştilor chiriaşi
58. Legea nr. 18/1991. Nulitatea titlului de proprietate emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 23 din lege
59. Lipsa capacităţii de folosinţă a pârâtului decedat la data introducerii acţiunii. Imposibilitatea introducerii în cauză a moştenitorilor pârâtului, identificaţi pe parcursul procesului
60. Neapartenenţa la domeniu public. Restituire teren. Condiţii nulitate titlu de proprietate
61. O.U.G. nr. 40/1999. Durata obligaţiei proprietarului care a redobândit imobilului de a asigura folosinţa spaţiului chiriaşului. Echilibru just între respectarea dreptului de proprietate şi drepturile chiriaşului
62. O.U.G. nr. 40/1999. Durata obligaţiei proprietarului care a redobândit imobilului de a asigura folosinţa spaţiului chiriaşului. Echilibru just între respectarea dreptului de proprietate şi drepturile chiriaşului
63. O.U.G nr. 40/1999. Tacita relocaţiune. Dreptul la reînnoirea contractului de închiriere. Condiţii. Neîndeplinirea acestora. Consecinţe
64. Obligaţia desfiinţării lucrărilor executate fără autorizaţie de construcţie. Posibilitatea sesizării instanţei după rămânerea definitivă a hotărârii pronunţată în analiza plângerii contravenţionale
65. Obligaţie de a face. Termenul legal de soluţionare a notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001. Data începerii curgerii acestui termen. Caracterul termenului. Cheltuieli de judecată. Reducerea cuantumului onorariului de avocat, distinct de neacordarea cheltuielilor de judecată
66. Partaj al imobilului, solicitat de creditorul personal al unui soţ. Alegerea variantei de împărţire, în funcţie şi de intereselor creditorului
67. Partaj bunuri comune. Natura juridică a subvenţiilor agricole. Distincţia faţă de fructe. Modalităţi de împărţire
68. Partaj. Criterii de atribuire. Legea nr. 10/2001. Decizia/dispoziţia de aprobare a restituirii în natură a imobilului preluat în mod abuziv de către stat. Acţiunea terţului pentru constatarea nulităţii absolute a actului. Temei juridic
69. Prescripţia extinctivă prevăzută de art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Repunerea în termenul de prescripţie. Cauză temeinic justificată
70. Prescripţia extinctivă. Art. 19 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă. Cauze pentru care termenul de prescripţie poate fi depăşit. Înţeles. Consecinţe
71. Prescripţie achizitivă de 30 de ani. Imobil provenit din succesiune vacantă, dar nevalorificat de către stat. Calitatea procesuală pasivă a unităţilor administrativ-teritoriale
72. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Afectarea obligaţiilor emanând din promisiune, de un termen convenţional suspensiv
73. Promisiune bilaterală de vânzare–cumpărare. Excepţia de neexecutare. Condiţia ca neîndeplinirea obligaţiei de plată a preţului să nu se datoreze promitentului–vânzător
74. Putere de lucru judecat. Condiţii
75. Puterea doveditoare a certificatului de moştenitor
76. Răspundere civilă delictuală. Caracterul de răspundere de drept comun în materie civilă
77. Răspundere civilă delictuală. Dreptul la liberă exprimare. Limite. Interpretarea Curţii Europene a Drepturilor Omului
78. Răspundere civilă delictuală. Executarea hotărârilor judecătoreşti. Exigenţele impuse în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului debitorului care face parte din organele statului. Consecinţe
79. Repunerea în termenul de acceptare a succesiunii. Cauze temeinic justificate. Efectul juridic specific al formulării unei cereri de restituire, în baza Legii nr. 10/2001
80. Restituirea preţului actualizat către chiriaşii cumpărători care deţin un contract valabil de vânzare-cumpărare, dar au fost evinşi de către fostul proprietar în cadrul acţiunii în revendicare. Calitatea procesuală pasivă a Municipiului Bucureşti
81. Retract litigios. Imposibilitatea legală de exercitare. Cazul unei cesiuni de drepturi litigioase având ca scop sistarea indiviziunii între cedent şi cesionar. Determinarea acordului de voinţă a părţilor
82. Rezilierea contractului de închiriere pentru neachitarea chiriei. Nevalabilitatea liberării debitorului de plata chiriei, prin procedura ofertei reale, urmate de consemnaţiune, cât timp acest fapt nu i-a fost adus la cunoştinţa creditorului
83. Rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. Efecte
84. Rezoluţiunea contractului de întreţinere. Prioritatea aplicării principiului executării în natură a obligaţiilor asumate de către părţi în faţa principiului stabilităţii raporturilor juridice
85. Servitute de trecere. Calitatea de detentor precar al fondului dominant. Consecinţe
86. Teren expropriat. Cerere de restituire. Incidenţa Legii nr. 10/2001. Obligaţia instanţei de stabilire a legii aplicabile
87. Teren preluat de stat. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Emiterea titlului de proprietate în favoarea unei persoane neîndreptăţite. Nelegalitate
88. Testament. Sancţiunea ce intervine în ipoteza liberalităţilor excesive. Imposibilitatea invocării, în căile de atac, şi a altor motive de nulitate decât cele invocate în faţa primei instanţe
89. Uzucapiune. Acţiune introdusă numai de către unul dintre coproprietari, care invocă intervertirea precarităţii în posesie utilă. Admisibilitate. Necondiţionarea acestei acţiuni de ieşire din indiviziune
90. Vacanţă succesorală. Competenţa instanţei. Efectele hotărârii judecătoreşti

DREPTUL FAMILIEI
91. Adopţie. Respingere. Inexistenţa motivelor de desfacere a adopţiei. Irelevanţa acordului persoanei adoptatoare
92. Bunicii, titulari ai dreptului de vizitare a minorului
93. Drept internaţional de vizitare a minorilor. Competenţă materială
94. Dreptul la respectarea vieţii de familie a părinţilor şi copiilor ce nu mai locuiesc în acelaşi stat. Interpretarea obligaţiilor pozitive ale statului, prin prisma convenţiei de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii şi a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu privire la drepturile copilului.
95. Interesul copilului. Program de vizită. Adaptarea acestuia la vârsta şi necesităţile specifice ale copilului
96. Încredinţare minor. Egalitate între părinţi. Subordonare faţă de interesul superior al copilului. Criterii de apreciere
97. Măsuri de protecţie specială pentru minori. Legea nr. 272/2004. Plasament în regim de urgenţă. Neîndeplinirea condiţiilor pentru încetarea măsurii. Consecinţe
98. Măsuri de protecţie specială pentru minori. Legea nr. 272/2004. Plasament în regim de urgenţă. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru luare a acestei măsuri. Consecinţe
99. Măsuri de protecţie specială pentru minori. Legea nr. 272/ 2004. Plasament. Caracterul temporar al măsurii. Consecinţe în planul drepturilor părinteşti
100. Menţinere plasament, în baza Legii nr. 272/2004. Cadrul procesual nerestrictiv
101. Minor. Cerere de încredinţare. Criterii ce conturează interesul superior al copilului şi modalitatea de apreciere a acestora
102. Minor. Cerere de reîncredinţare. Schimbarea împrejurărilor avute în vedere la momentul încredinţării.
103. Minor. Încetarea măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă
104. Minori. Stabilire program vizitare. Principiul interesului superior al copilului. Cerinţe. Condiţii
105. Răpire internaţională copil. Caracterul ilicit al deplasării unui copil de către unul din titulari încredinţării comune, fără consimţământul celuilalt. Nepunerea în discuţie a dreptului de încredinţare a minorului unuia dintre părinţi
106. Răpire internaţională de copii. Caracter ilicit al deplasării sau neînapoierii unui copil, conform dispoziţiilor Convenţiei de la Haga. Excepţii privind cazurile de returnare a copilului

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
107. Brevet de invenţie. Acţiune în anulare. Asigurarea contradictorialităţii procesului civil şi a dreptului la apărare
108. 1. Brevet de invenţie. Acţiune în contrafacere. Expertiză de specialitate. Calitatea expertului de angajat al O.S.I.M. Neîntrunirea vreunui caz de incompatibilitate sau recuzare. 2. Relevanţa specialităţii în domeniul proprietăţii industriale
109. Brevet de invenţie. Drepturile patrimoniale ale inventatorului. 1. Principii de acordare. 2. Neplata taxelor de menţinere a brevetului. Decădere. Regim juridic. 3. Prescripţia dreptului material la acţiune. Termenul general. Mod de calcul.
110. Difuzare prin cablu a operelor. 1. Autorizare de către autor prin organismul de gestiune colectivă. Licenţă neexclusivă. Contract. 2. Negocierea clauzelor. Obiect. Principiul libertăţii contractuale. Excluderea intervenţiei instanţei de judecată.
111. Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru copia privată datorată de societatea ce efectuează importuri ale unor aparate ce permit reproducerea operelor fi xate pe suport grafic sau analog. Dispoziţii legale aplicabile. Mod de interpretare
112. Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru copia privată. Suporturi pe care sunt înregistrate operele în legătură cu care se datorează remuneraţie compensatorie. Momentul de la care se datorează sumele cu acest titlu, în corelare cu momentul desemnării organismului de gestiune colectivă. Natura legală a mandatului exercitat de organismul de gestiune colectivă
113. Dreptul de autor. Operă fotografică. Publicarea operei sub numele autorului, fără plata unei remuneraţii. Aprecierea prerogativelor morale şi patrimoniale
114. Marcă având un caracter puternic distinctiv. Acţiune în contrafacere. Similaritatea semnelor cu marca. Element verbal comun, expus într-o formă stilizată, central, asociat unor alte elemente verbale, în grafi e latină, fără semnificaţie în limba română
115. Marcă înregistrată pe cale internaţională. Aranjamentul de la Madrid. Protecţie pe teritoriul României. 1. Data începerii protecţiei. 2. Încetarea protecţiei. Decăderea din dreptul la marcă pentru nefolosire efectivă. Calculul termenului de decădere.
116. Marcă înregistrată pe cale internaţională. Decizia de schimbare a titularului mărcii pe teritoriul României. Condiţii de formă - act decizional al O.S.I.M., supus publicării în BOPI.
117. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Protecţia de care se bucură numele comercial. Rea-credinţă, conţinutul noţiunii
118. Marcă. Acţiune în contrafacere. Nume comercial
119. Marcă. Acţiune în contrafacere. Risc de confuzie. Inexistenţă în cazul conflictului mărcii cu un semn nedistinctiv, inscripţionat pe spatele ambalajului produsului
120. Marcă. Acţiune în decădere. Interesul formulării cererii în persoana titularului unei mărci identice sau similare, înregistrate pe cale internaţională cu excluderea protecţiei pe teritoriul României
121. Marcă. Acţiunea în contrafacere. Inexistenţa premisei legale a utilizării fără drept a unui semn identic/similar, pentru servicii similare, în situaţia în care semnul opus a dobândit protecţie ca marcă
122. Marcă. Anularea înregistrării. Similaritate cu o marcă deja înregistrată. Produse identice/similare. Risc de confuzie
123. Marcă. Cerere de înregistrare. Cesiunea depozitului reglementar. Admisibilitate. Principiul libertăţii contractuale. Obiect. Dreptul de prioritate la înregistrare
124. Marcă. Cerere în anularea înregistrării. Semn (expresie) devenit uzual în limbajul curent. Distinctivitate
125. Marcă. Contestaţie împotriva hotărârii de respingere a cererii de înregistrare. Înregistrarea ca marcă a unui semn care, la nivel conceptual, reprezintă pentru publicul avizat un nume de domeniu internet. Lipsa de distinctivitate
126. Marcă. Decăderea din drept. Marcă ce a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare cu privire la provenienţa geografică a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată
127. Marcă. Înregistrare. 1. Titular persoană juridică. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă. Condiţie pentru înregistrarea mărcii. 2. Titular persoană fizică. Intenţia unui comerţ speculativ cu mărci înregistrate. Rea-credinţă. Sancţiunea anulării
128. Marcă. Opoziţie la înregistrare. „Persoană interesată”. Persoană juridică ce nu era, la momentul formulării opoziţiei, titulară a numelui comercial invocat, dar pe care l-a dobândit ulterior. Interes legitim. Împiedicarea aproprierii cu rea-credinţă a numelui comercial
129. Marcă. Opoziţie la înregistrare. Analiza riscului de confuzie: similaritatea produselor, dată de natura acestora. Caracter puternic distinctiv al mărcii anterioare. Percepţia publică a mărcilor
130. Marcă. Semn uzual. Determinare. Consacrare legislativă. Lipsă de relevanţă. Întrebuinţare generalizată curentă pentru serviciul desemnat de marcă

DREPT PROCESUAL CIVIL
131. Acţiune în constatare interogatorie. Calitate procesuală pasivă a unităţii administrativ-teritoriale
132. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a testamentului olograf. Lipsa calităţii procesuale active a persoanelor care nu invocă existenţa unor drepturi succesorale proprii
133. Acţiune în evacuare. Calitatea procesuală activă şi interesul proprietarului imobilului care înstrăinează imobilul ulterior introducerii acţiunii
134. Acţiune în nulitate contract şi evacuare. Competenţă materială în funcţie de valoare
135. Acţiune în nulitate exercitată împotriva unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Inadmisibilitate analizată din perspectiva dispoziţiilor procedurale interne şi a dreptului la un recurs efectiv reglementat de art. 13 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
136. Acţiune în revendicare. Excepţia lipsei calităţii procesuale active
137. Aderare la apel. Soluţie de respingere, în ipoteza în care cererea de intervenţie în nume propriu a fost respinsă în principiu
138. 1. Administrarea probei cu înscrisuri. Incidentul procedural al înscrierii în fals. Verificările instanţei de judecată. 2. Efectul înlăturării înscrisului constatat fals. Îndeplinirea condiţiei rezolutorii care afectează o promisiune de vânzare–cumpărare. Desfiinţare de drept a convenţiei
139. Amendă judiciară. Exercitarea cu rea credinţă a drepturilor procedurale. Condiţii. Neîntrunire
140. Apel. Inaplicabilitatea soluţiei de anulare a hotărârii judecătoreşti, în ipoteza în care instanţa de apel găseşte întemeiată cererea de suspendare a judecării unei cauze, în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., cerere respinsă de către instanţa de fond. Inexistenţa unei cauze de nulitate, în sensul art. 297 alin. (2) C. pr. civ.
141. 1. Apel. Mijloace de apărare ori cereri noi. Înţeles. Derogare de la limitarea devoluţiunii analizate. 2. Aplicarea unui act normativ abrogat la data încheierii contractului de vânzare cumpărare cu pact de răscumpărare. Consecinţe. Modalitatea de examinare a regimului juridic pentru această convenţie.
142. Capacitate procesuală de folosinţă. Sucursală
143. Cerere completatoare întemeiată pe dispoziţiile art. 2812 alin. (1) C. pr. civ., prin care se invocă faptul că nu au fost analizate unele motive de apel. Netemeinicie. Incidenţa motivelor de recurs reglementate de art. 304 C. pr. civ.
144. Cerere de divorţ respinsă ca nesusţinută. Raportul între dispoziţiile art. 616 C. pr. civ. şi art. 246 alin. (1) C. pr. civ.
145. Cerere de revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct.2 C. pr. civ., motivată de nepronunţarea asupra cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecată. Admisibilitate în raport de instituţia completării hotărârii, reglementată de art. 2812 C. pr. civ.
146. Cerere reconvenţională formulată de pârât în contradictoriu cu un terţ faţă de proces. Inadmisibilitate
147. 1. Complet de divergenţă. Pronunţarea unei hotărâri în unanimitate. Lipsa vreunei cauze de nulitate a acesteia. 2. Succesiune. Dovada acceptării exprese a succesiunii
148. Conflict negativ de competenţă. Ipoteza exercitării de către terţi a unei acţiuni în nulitate împotriva unei dispoziţii de restituire emise în baza Legii nr. 10/2001
149. Contestaţie în anulare de drept comun întemeiată pe absenţa procedurii de citare, ulterior soluţionării, în aceeaşi zi, a unei cereri de recuzare. Distincţie. Suspendarea cursului judecăţii cauzei. Suspendarea şedinţei de judecată. Obligaţiile procesuale ale părţilor
150. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 2 C. pr. civ. Competenţa Curţii de Apel de a judeca recursul, după ce anterior soluţiona apelul, în urma modificării intervenite în temeiul Legii nr. 219/2005
151. Contestaţie în anulare obişnuită. Invocarea necompetenţei tribunalului de a judeca pricina în apel. Inadmisibilitate
152. Contestaţie în anulare. Neregularităţi privind procedura de citare a unei părţi. Partea care poate invoca neregularităţile
153. Executarea silită a obligaţiilor de a face. Respingerea cererii creditorului de aplicare a amenzii civile. Caracterul irevocabil al încheierii. Neîncălcarea principiului accesului liber la justiţie
154. Hotărâre arbitrală. Desfiinţare. Instanţa competentă
155. Hotărâre de expedient. Acţiune în anulare. Invocarea fraudei la lege, ca motiv de nulitate vizând tranzacţia care a stat la baza hotărârii. Respingerea acţiunii pe motiv că nu s-a solicitat printr-un capăt de cerere distinct şi constatarea nulităţii tranzacţiei. Nelegalitate
156. Hotărâre judecătorească în constatarea dreptului de proprietate. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat în acţiunea în grăniţuire
157. Lămurirea dispozitivului hotărârii. Cerere respinsă ca tardivă. Formularea aceleiaşi cereri, ulterior, pe calea contestaţiei la titlu. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat
158. Necomunicarea motivelor de apel. Nulitatea hotărârii
159. Nerespectarea de către instanţa de fond a îndrumării instanţei de recurs. Conflict de competenţă. Consecinţe
160. Nulitate. Nesemnarea încheierii de dezbateri de către un judecător. Consecinţe
161. Partaj judiciar. Plata cu întârziere a sultei după atribuirea definitivă a bunului. Consecinţe. Imposibilitatea reluării partajului. Lipsa de interes a creditorului în anularea actului de executare benevolă
162. Partaj. Criterii de atribuire
163. Partaj. Decesul unuia dintre coindivizari după pronunţarea hotărârii definitive în apel. Nerelevanţă sub aspectul aprecierii legalităţii aplicării criteriilor de partaj. Poziţia procesuală a moştenitorilor părţii decedate
164. Prima zi de înfăţişare. Consecinţa formulării unei cereri de amânare pentru pregătirea apărării. Cerere ulterioară de completare a cererii de chemare în judecată
165. Principiul continuităţi compunerii completului de judecată. Schimbarea compunerii pentru alte motive decât cele prevăzute de art. 11 din Legea nr. 304/2004. Consecinţe
166. Probe. Înlăturarea unui înscris defăimat ca fals
167. 1. Probe. Principiul rolului activ al judecătorului. Propunerea probelor. Limite. 2. Nerespectarea termenului legal de depunere a raportului de expertiză. Invocarea neregularităţii de către partea interesată. Cazuri în care intervine decăderea.
168. Procedura de judecată. Cerere a părţii de „lăsare a cauzei la urmă”. Temei juridic. Obligaţia instanţei de a se pronunţa asupra cererii. Consecinţe
169. Procedura partajului judiciar. Principiul disponibilităţii. Caracterul cererilor prin care se solicită atribuirea în natură a bunurilor. Analiza greşită a acestora din perspectiva necercetării fondului, ca motiv de apel care să conducă la desfiinţarea sentinţei
170. Raport de expertiză. Conţinut. Obligaţia expertului de a menţiona în raportul de expertiză obiecţiile sau explicaţiile părţilor, ori ale experţilor desemnaţi de părţi, precum şi analiza acestor obiecţii şi explicaţii. Lipsa acestor elemente. Consecinţe
171. Recurs. Fundamentul motivului de recurs reglementat de art. 304 pct. 7 C. pr. civ. Soluţia casării hotărârii judecătoreşti în ipoteza în care nemotivarea hotărârii echivalează cu necercetarea fondului cauzei. Trimiterea cauzei, spre rejudecare, la o altă instanţă decât cea iniţial învestită, de acelaşi grad, pentru a se asigura finalitatea încheierii de strămutare
172. Revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 2 C. pr. civ. Lipsa calităţii de recurent. Consecinţe
173. Revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 7 C. pr. civ. Condiţii de admisibilitate
174. Revizuire. Motivul prevăzut de art. 322 pct. 2 C. pr. civ. Înţelesul sintagmei „lucru cerut”
175. Revizuire. Motivul prevăzut de art. 322 pct. 8 C. pr. civ. Semnificaţia sintagmei „împrejurare mai presus de voinţa părţilor”. Incidenţa art. 98 C. pr. civ., care conţine obligaţia procesuală a părţii de a-şi indica schimbarea domiciliului în timpul judecăţii unei cereri
176. Soluţionarea contestaţiei în anulare, întemeiată pe art. 318 C. pr. civ., în sensul admiterii şi rejudecarea recursului, prin aceeaşi decizie. Inadmisibilitatea cererii de revizuire a deciziei de admitere a contestaţiei în anulare
177. Suspendarea judecării cauzei. Motivul de suspendare prevăzut de art. 244 alin. (1), pct. 1 C. pr. civ.
178. Suspendarea judecăţii, datorată decesului unei părţi, în condiţiile indicării moştenitorilor. Nelegalitate
179. Taxă de timbru datorată în apel. Raportarea acesteia la taxa datorată la fond, iar nu la taxa stabilită de instanţa de fond. Control judiciar
180. Taxă de timbru. Neachitarea pentru unul dintre capetele de cerere. Anularea integrală a cererii. Nelegalitate
181. Termenul de îndeplinire a actelor procedurale. Depunere la registratură în termen. Neajungerea cererii în termen la completul învestit cu judecarea cererii. Consecinţe

INDEX