Contractele Speciale - în noul Cod Civil -

Florin MOȚIU, Wolters Kluwer,

Contractele Speciale - în noul Cod Civil -
Cod Produs: T.C.BD.009.10
ISBN / ISSN: 606820135-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 352
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 59,72 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Noul Cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi urmează să intre în vigoare într-un viitor foarte apropiat, realizându-se prin acesta o reformă de profunzime a sistemului juridic românesc. În noua reglementare, ca o consecinţă a abandonării dualismului Cod civil – Cod comercial, s-a impus în mod logic includerea în cadrul său a cât mai multor contracte speciale, inclusiv a celor considerate până acum ca fiind apanajul exclusiv al comercianţilor, şi s-a realizat codificarea unor contracte (contractul de furnizare, contractul de comision, contractul de expediţie, contractul de agenţie, contractul de intermediere, contractul de întreţinere etc.).

Lucrarea îşi propune să prezinte contractele speciale prin prisma noii reglementări, preluând aspectele rămase actuale din doctrină şi practica judiciară, constituind astfel un instrument util de lucru atât pentru studenţii facultăţilor de drept, cât şi pentru practicienii în domeniu.
TENDINŢE ACTUALE ÎN DREPTUL CONTRACTELOR SPECIALE
TITLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
CAPITOLUL I. Noţiune. Caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Pactul de opţiune. Promisiunea de vânzare-cumpărare. Dreptul de preempţiune
1. Pactul de opţiune
2. Promisiunea unilaterală de vânzare şi de cumpărare
3. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare
4. Dreptul de preempţiune

CAPITOLUL III. Condiţii de validitate
1. Consimţământul
2. Capacitatea
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL IV. Efectele contractului de vânzare-cumpărare
1. Generalităţi
2. Obligaţiile vânzătorului
4. Obligaţiile cumpărătorului

CAPITOLUL V. Varietăţi de vânzare-cumpărare
1. Vânzarea în bloc
2. Vânzarea bunurilor de gen
3. Vânzarea pe gustate
4. Vânzarea pe încercate
5. Vânzarea cu pact de răscumpărare
6. Vânzarea cu arvună
7. Vânzarea moştenirii
8. Vânzarea de drepturi litigioase
9. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii
10. Vânzarea locuinţelor trecute în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
11. Vânzarea lucrului altuia

TITLUL II. CONTRACTUL DE SCHIMB
1. Noţiune şi reguli aplicabile
2. Caractere juridice

TITLUL III. CONTRACTUL DE FURNIZARE
CAPITOLUL I. Noţiune. Caractere juridice. Delimitare faţă de vânzare
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Delimitare faţă de vânzare

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate

CAPITOLUL III. Efecte juridice

CAPITOLUL IV. Subcontractarea

TITLUL IV. CONTRACTUL DE DONAŢIE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Forma contractului de donaţie
1. Promisiunea de donaţie
2. Între persoane prezente
3. Între absenţi
4. Actul estimativ

CAPITOLUL III. Condiţii de validitate
1. Obiectul
2. Capacitatea
3. Consimţământul
4. Cauza

CAPITOLUL IV. Tipuri de donaţii
1. Donaţiile simulate
2. Donaţiile indirecte
3. Darul manual
4. Donaţia cu sarcină („sub modo”)
5. Donaţia între soţi. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei

CAPITOLUL V. Efectele contractului de donaţie
1. Reguli generale. Efectul translativ al contractului
2. Obligaţiile donatorului
3. Obligaţiile donatarului

CAPITOLUL VI. Principiul irevocabilităţii donaţiilor
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii
2. Clauze permise
3. Revocarea donaţiilor. Cauze legale. Enumerare
4. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
5. Revocarea pentru ingratitudine

TITLUL V. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE
CAPITOLUL I. Noţiune, varietăţi şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Varietăţi
3. Caractere juridice ale contractului de locaţiune a bunurilor, potrivit Codului civil

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL III. Efectele contractului de locaţiune
1. Obligaţiile locatorului
2. Obligaţiile locatarului

CAPITOLUL IV. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune
1. Sublocaţiunea
2. Cesiunea

CAPITOLUL V. Încetarea locaţiunii
1. Cauze de încetare
2. Denunţarea unilaterală
3. Expirarea termenului stabilit de părţi sau de lege
4. Rezilierea pentru neexecutare de obligaţii
5. Imposibilitatea folosirii bunului
6. Desfiinţarea titlului locatorului
7. Înstrăinarea lucrului închiriat
8. Moartea locatarului

TITLUL VI. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI
CAPITOLUL I. Noţiune, domeniu de aplicare şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Domeniu de aplicare
3. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Încheierea contractului
1. Părţile contractante
2. Conţinutul contractului
3. Obiectul contractului de închiriere
4. Termenul închirierii

CAPITOLUL III. Efectele contractului de închiriere
1. Obligaţiile locatorului (proprietarului)
2. Obligaţiile chiriaşului
3. Obligaţii care nu pot fi asumate de chiriaş

CAPITOLUL IV. Subînchirierea şi cesiunea contractului de închiriere
1. Subînchirierea locuinţelor
2. Cesiunea contractului de închiriere a locuinţei

CAPITOLUL V. Schimbul obligatoriu de locuinţe

CAPITOLUL VI. Încetarea contractului
1. Cauze de încetare
2. Expirarea termenului
3. Denunţarea unilaterală
4. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor sau comportamentul culpabil al chiriaşului
5. Decesul chiriaşului

CAPITOLUL VII. Închirierea unor locuinţe cu destinaţie specială
1. Reguli aplicabile
2. Locuinţa socială
3. Locuinţa de serviciu
4. Locuinţa de intervenţie
5. Locuinţa de necesitate
6. Locuinţa de protocol
7. Soluţionarea litigiilor locative

TITLUL VII. CONTRACTUL DE ARENDARE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Reglementare legală. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţiile de validitate şi încheierea contractului de arendare
1. Consimţământul
2. Capacitatea
3. Obiectul
4. Cauza
5. Forma contractului de arendare

CAPITOLUL III. Efectele contractului de arendare
1. Obligaţiile arendatorului
2. Obligaţiile arendaşului

CAPITOLUL IV. Încetarea contractului de arendare

TITLUL VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Delimitarea de alte contracte
3. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate

CAPITOLUL III. Efectele contractului de antrepriză
1. Obligaţiile antreprenorului
2. Obligaţiile clientului
3. Pieirea lucrării înainte de recepţie

CAPITOLUL IV. Încetarea contractului de antrepriză

CAPITOLUL V. Reguli speciale privind antrepriza de construcţii
1. Noţiune. Reguli aplicabile
2. Subantrepriza
3. Răspunderea în antrepriza de construcţii
4. Acţiunea directă a lucrătorilor

TITLUL IX. CONTRACTUL DE SOCIETATE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune. Dobândirea personalităţii juridice
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate. Domeniu de aplicare
1. Consimţământul
2. Capacitatea
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL III. Societatea simplă
1. Încheierea contractului
2. Capitalul social
3. Părţile de interes
4. Patrimoniul social
5. Raporturile dintre asociaţi şi societate
6. Hotărârile privind societatea
7. Raporturile cu terţii
8. Administrarea societăţii
9. Participarea la profit şi pierderi
10. Pierderea calităţii de asociat
11. Încetarea societăţii

CAPITOLUL IV. Asocierea în participaţie

TITLUL X. CONTRACTUL DE MANDAT
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice. Feluri
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Feluri

CAPITOLUL II. Reprezentarea. Delimitarea între mandatul cu şi fără reprezentare

CAPITOLUL III. Mandatul cu reprezentare
1. Definiţie
2. Delimitarea de alte contracte
3. Forma şi dovada mandatului
4. Capacitatea
5. Consimţământul
6. Obiectul şi întinderea mandatului
7. Obligaţiile mandatarului
8. Obligaţiile mandantului
9. Raporturile juridice între mandant şi terţi
10. Raporturile dintre mandatar şi terţi
11. Încetarea contractului de mandat

CAPITOLUL IV. Mandatul fără reprezentare

CAPITOLUL V. Contractul de comision
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Contractul cu sine însuşi
4. Efectele contractului de comision
5. Clauza star del credere (ducroire)
6. Încetarea contractului de comision

CAPITOLUL VI. Contractul de consignaţie
1. Noţiune. Natură juridică
2. Caractere juridice
3. Efectele contractului de consignaţie
4. Încetarea contractului de consignaţie

CAPITOLUL VII. Contractul de expediţie
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Efectele contractului de expediţie
4. Prescripţia

TITLUL XI. CONTRACTUL DE AGENŢIE
CAPITOLUL I. Noţiune. Caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Cuprinsul contractului de agenţie
1. Domeniul de aplicare
2. Exclusivitatea
3. Clauza de neconcurenţă
4. Remuneraţia agentului
5. Durata contractului

CAPITOLUL III. Efecte juridice
1. Obligaţiile agentului
2. Obligaţiile comitentului

CAPITOLUL IV. Încetarea contractului de agenţie
1. Cazurile speciale de încetare
2. Indemnizaţiile şi despăgubiri datorate

TITLUL XII. CONTRACTUL DE INTERMEDIERE (CURTAJ)
CAPITOLUL I. Noţiune. Caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Efecte juridice
1. Obligaţiile intermediarului (curtierului)
2. Obligaţiile clientului

TITLUL XIII. CONTRACTUL DE COMODAT (ÎMPRUMUTUL DE FOLOSINŢĂ)
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL III. Efectele contractului de comodat
1. Obligaţiile comodatarului
2. Obligaţiile comodantului

CAPITOLUL IV. Încetarea comodatului
1. Cauze de încetare

TITLUL XIV. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL III. Efecte juridice
1. Obligaţiile împrumutatului
2. Obligaţiile împrumutătorului

CAPITOLUL IV. Împrumutul cu dobândă
1. Noţiune. Reguli aplicabile

CAPITOLUL V. Încetarea contractului

TITLUL XV. CONTRACTUL DE DEPOZIT
CAPITOLUL I. Noţiune. Caractere juridice. Feluri
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Feluri

CAPITOLUL II. Depozitul obişnuit (voluntar). Condiţii de validitate. Dovadă
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza
5. Dovada contractului

CAPITOLUL III. Efectele contractului de depozit
1. Obligaţiile depozitarului
2. Obligaţiile deponentului

CAPITOLUL IV. Varietăţi de depozit
1. Depozitul necesar
2. Depozitul hotelier
3. Depozitul neregulat

CAPITOLUL V. Sechestrul
1. Noţiune. Feluri
2. Sechestrul convenţional
3. Sechestrul judiciar

TITLUL XVI. CONTRACTUL DE TRANZACŢIE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL III. Efectele contracului de tranzacţie
1. Interpretarea contractului
2. Efecte extinctive
3. Regula efectelor declarative
4. Excepţia efectelor constitutive sau translative

TITLUL XVII. CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Condiţii de validitate
1. Reguli generale
2. Reguli speciale

CAPITOLUL III. Efectele contractului de rentă viageră
1. Obligaţiile credirentierului
2. Obligaţiile debirentierului
3. Sancţiunea neexecutării obligaţiilor debirentierului

TITLUL XVIII. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE
CAPITOLUL I. Noţiune şi caractere juridice
1. Noţiune
2. Caractere juridice

CAPITOLUL II. Delimitarea faţă de alte contracte
1. Delimitarea faţă de vânzare-cumpărare
2. Delimitarea faţă de donaţie
3. Delimitarea faţă de contractul de rentă viageră

CAPITOLUL III. Condiţii de validitate
1. Capacitatea
2. Consimţământul
3. Obiectul
4. Cauza

CAPITOLUL IV. Efectele contractului de întreţinere
1. Obligaţiile întreţinutului
2. Obligaţiile întreţinătorului
3. Transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere

CAPITOLUL V. Încetarea contractului de întreţinere

TITLUL XIX. CONTRACTUL DE ASIGURARE
CAPITOLUL I. Noţiuni generale privind asigurările
1. Reglementare; înţelesul unor termeni
2. Clasificarea asigurărilor

CAPITOLUL II. Noţiunea, caracterele juridice şi încheierea contractului de asigurare
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Încheierea contractului

CAPITOLUL III. Tipuri de asigurări contractuale
1. Asigurarea de bunuri
2. Asigurarea de persoane
3. Asigurarea de răspundere civilă

CAPITOLUL IV. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă
1. Noţiune. Domeniu de aplicare
2. Reguli aplicabile
3. Stabilirea şi plata despăgubirilor
4. Acţiuni în regres ale asigurătorului
5. Fonduri de protecţie

TITLUL XX. JOCUL ŞI PARIUL
1. Noţiune şi caractere juridice
2. Efecte juridice