Culegere de practică judiciară în materie de contencios administrativ şi fiscal 2007

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie de contencios administrativ şi fiscal 2007
Cod Produs: T.C.JP.004.09
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 896
Pret cu TVA: 86,70 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Culegerea reunește cele mai semnificative decizii pronunțate de Curtea de Apel București în materia contenciosului administrativ și fiscal, acestea acoperind diversitatea problemelor de drept soluționate din perspectiva dreptului material și din aceea a dreptului procesual.

Astfel, sunt analizate probleme de drept care vizează controlul de legalitate, actele administrative emise în temeiul unor legi de reparație, administrația publică locală, informațiile de interes public, vânzarea spațiilor comerciale, funcționarii publici și funcția publică, litigiile privind dreptul securității sociale, achizițiile publice, contenciosul fiscal, litigiile în materia cetățeniei, sancțiunile pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ sau procedura civilă în litigiile de contencios administrativ. Acolo unde este cazul, deciziile sunt însoțite de note care indică modificările legislative la care problema de drept urmează a fi raportată. De asemenea, lucrarea cuprinde un index alfabetic, ceea ce facilitează accesul cititorului direct la informația vizată.
ABREVIERI

I. Controlul de legalitate
I.1. Acţiunea în anulare a unui act administrativ
a) Actul administrativ unilateral
1. Noţiunea de act administrativ. Raport de expertiză medico-legală. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anularea acestuia
2. Act administrativ individual. Acţiune în anulare. Temeinicie
3. Act administrativ unilateral. Acţiune în anulare. Netemeinicie
4. Acte administrative unilaterale. Nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri vătămătoare. Acţiune în anulare. Calitate procesuală pasivă
5. Act administrativ unilateral. Acţiune în anulare. Excepţia autorităţii de lucru judecat
6. Certificat de urbanism. Acţiune în anulare. Excepţie de prematuritate. Netemeinicie
7. Act administrativ unilateral. Acţiune în anulare. Temeinicie
8. Act administrativ unilateral. Cerere de anulare. Neîndeplinirea procedurii prealabile
9. Anulare Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Tardivitate
10. Act administrativ individual. Acţiune în anulare. Temeinicie. Aplicabilitatea dispoziţiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004
11. Certificat de urbanism. Calitate procesuală în raportul juridic de drept administrativ a unităţii administrativ-teritoriale Oraşul P. Cerere privind obligarea pârâtului de a emite Certificate de urbanism cu un anumit conţinut. Sancţiune prevăzută în cazul depăşirii termenului de 30 de zile prevăzut de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată
12. Act administrativ. Acord de mediu. Natura juridică. Distincţie faţă de avizul de mediu. Regimul juridic aplicabil
13. Proces-verbal de contravenţie. Inadmisibilitate
14. Autorizaţie de construire pentru branşament de apă. Necesitatea obţinerii unui număr poştal distinct
15. Acord încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare. Natură juridică. Anulare. Inadmisibilitate
16. Act administrativ unilateral. Acţiune în contencios administrativ formulată de autoritatea emitentă. Excepţia de tardivitate
17. Act administrativ. Abrogare. Imposibilitatea revocării. Nulitate
18. Capacitatea procesuală de folosinţă a Primăriei. Act administrativ care a produs efecte juridice. Anulare
19. Raport de control al Curţii de Conturi. Temeinicie. Salariu de merit acordat nelegal
20. Prefect. Control de legalitate. Obligare la emitere act
21. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului
I.2. Act administrativ asimilat
22. Nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. Obligarea autorităţii publice la soluţionarea cererii şi nu la eliberarea actului solicitat
23. Refuz soluţionare cerere. Prelungirea valabilităţii Certificatului de urbanism
24. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Calificarea eronată a cererii de chemare în judecată. Consecinţe
25. Refuz nejustificat de încheiere a unui contract de concesiune
26. Sprijin financiar acordat producătorilor agricoli. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii
27. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 554/2004 în cazul amânării soluţionării cererii de deschidere a rolului fiscal pentru un imobil
28. Contract administrativ. Contract de cesiune cu privire la unele drepturi dobândite în baza unui contract administrativ. Acţiune revocatorie. Raport juridic comercial. Competenţă. Încheiere de scoatere a cauzei de pe rol şi înaintarea dosarului altei secţii a aceleiaşi instanţe
29. Contract de concesiune. Transmiterea obligaţiei de plată a taxei de concesiune odată cu dreptul de concesiune
I.3. Excepţia de nelegalitate
30. Excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 1294 din 20 decembrie 2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate. Netemeinicie
31. Excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Netemeinicie
32. Excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Ialomiţa, a bunurilor cuprinse în anexele 1-54, parte integrantă din hotărâre, prin raportare la dispoziţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 206 din 15 noiembrie 2000 şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
33. Excepţie de nelegalitate. Act administrativ unilateral cu caracter individual, emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Admisibilitatea invocării excepţiei
34. Excepţie de nelegalitate a Ordinului nr. 732 din 2 august 2005 al Ministerului Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale. Analiza egalităţii actului administrativ individual unilateral în raport de prevederile legale în baza cărora a fost emis
35. Hotărâre de Guvern privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii speciale, precum şi a altor condiţii speciale specifice poliţiştilor. Excepţie de nelegalitate. Netemeinicie
36. Excepţie de nelegalitate. Inadmisibilitate. Act juridic civil bilateral
37. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 4 din H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţii în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii specifice pentru cadrele militare. Clarificare. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii I.4. Procedura administrativă prealabilă
38. Competenţa instanţei de contencios administrativ. Contract de concesiune. Condiţia plângerii prealabile
39. Procedura administrativă prealabilă. Comunicarea actului administrativ în termen. Nelegalitatea sentinţei civile
40. Poliţist. Procedură administrativă prealabilă. Sancţiune
I.5. Suspendarea executării actului administrativ
41. Act administrativ unilateral. Suspendarea executării. Neîndeplinirea condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
42. Act administrativ unilateral. Suspendarea executării. Neîndeplinirea condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ
43. Cerere suspendare executare autorizaţie de construire. Caz bine justificat şi pagubă iminentă în sensul art. 15 raportat la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
p. 169 44. Suspendare executare act administrativ. Codiţii de admisibilitate conform art. 14 din Legea nr. 544/20049
45. Noţiunea de vătămare a unei persoane într-un drept sau interes legitim de către o autoritate publică în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Cercetarea de către instanţa de judecată în raport de obiectul cererii de chemare în judecată a existenţei vreunei vătămări a reclamantei din culpa pârâtelor prin comunicarea unei decizii a Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Ilfov
46. Litigiu vamal. Suspendarea actului administrativ şi fiscal. Condiţii impuse de dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, modificată, pentru admiterea cererii de suspendare. Nechemarea în judecată a autorităţii care a întocmit actele de control vamal
47. Suspendare act administrativ. Cerere privind suspendarea în temeiul dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a executării prevederilor unor ordonanţe de guvern. Inadmisibilitate
48. Act administrativ unilateral. Suspendare executare. Condiţii de admisibilitate
49. Act administrativ individual. Suspendare executare. Condiţii de admisibilitate
50. Suspendare executare decizie de impunere. Inadmisibilitate
51. Suspendarea măsurii luate de Autoritatea Rutieră Română pe cale de ordonanţă preşedinţială. Inadmisibilitate
52. Suspendarea aplicării actului administrativ intitulat „licitaţia tranşelor judeţene şi interjudeţene în traficul de persoane”. Iniţierea procedurii de anulare a actului administrativ.
Inadmisibilitate
53. Act administrativ cu caracter normativ. Suspendarea executării. Condiţii de admisibilitate

II. Acte administrative emise în temeiul unor legi de reparaţie
54. Despăgubiri în baza Legii nr. 9/1008. Dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor pentru care se solicită acordarea compensaţiilor. Reactualizare
55. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Nesoluţionarea cererii în termenul prevăzut de lege
56. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului din România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Cerere de reactualizare a despăgubirilor băneşti. Tardivitate
57. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Diminuarea sumelor stabilite prin hotărârea comisiei judeţene. Actualizarea compensaţiilor
58. Act administrativ emis de Cancelaria Primului-ministru. Competenţa materială de soluţionare a cererii ce vizează refuzul de emitere a hotărârii de validare/invalidare a măsurilor stabilite de Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998
59. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Acordare de daune cominatorii. Termen
60. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Acordarea de daune materiale echivalente cu dobânda legală. Prematuritate
61. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 9/1998. Contestaţie. Tardivitate
62. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 9/1998. Autoritate de lucru judecat
63. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Actualizarea cuantumului. Tardivitate
64. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 9/1998. Diminuarea sumelor stabilite de Comisia judeţeană, cu suma corespunzătoare termenului pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate în conformitate cu Legea nr. 18/1991. Nelegalitate
65. Actualizarea compensaţiilor băneşti şi pentru perioada cuprinsă între data hotărârii Comisiei Municipiului Bucureşti până la data emiterii ordinului de validare de către Cancelaria Primului Ministru
66. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului Bulgar în urma Tratatului dintre România şi Bulgaria semnat
la Craiova la 7 septembrie 1940. Refuzul autorităţilor Comisia Centrală Pentru Stabilirea Despăgubirilor - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Cancelaria Primului Ministru de a emite Ordinul de validare sau invalidare a Hotărârilor Comisiilor Judeţene. Competenţă
67. Decizie reprezentând titlu de despăgubire emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în conformitate cu prevederile Titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Termenul legal de emitere a acesteia
68. Despăgubiri pentru daunele cauzate prin refuzul sistematic de a soluţiona legal cererile cuprinse în notificarea adresată în baza Legii nr. 10/2001. Netemeinicie
69. Decizia emisă în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă cu începere de la 6 martie
1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Termenul de formulare a contestaţiei. Tardivitatea plângerii. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ
70. Persoane persecutate din motive politice. Calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990. Revocarea deciziei de acordare a drepturilor. Efecte

III. Administraţie publică locală
71. Hotărâre emisă de consiliul local. Excepţie de nelegalitate. Temeinicie. Inexistenţa unei fundamentări care să justifice instituirea taxei pentru utilizarea infrastructurii rutiere
72. Plan urbanistic zonal. Construirea unei artere de circulaţie. Utilitate publică
73. Atribuirea contractului de colectare a deşeurilor menajere. Operator autorizat pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare
74. Cererea de acordare a ajutorului de urgenţă pentru familiile şi persoanele aflate în situaţii de necesitate sau în alte situaţii deosebite stabilite prin hotărârea consiliului local
75. Acţiune în restituirea alocaţiilor bugetare nejustificate. Temeinicie
76. Autorizaţie de construire. Obligarea autorităţii publice la emiterea autorizaţiei de construire
77. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii de eliberare a Certificatului de urbanism. Existenţa documentaţiei necesare conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
78. Dispoziţie primar privind dezafectarea unei construcţii. Teren aparţinând domeniului public
79. Declaraţie de apartenenţă politică. Încetarea de drept a mandatului de ales local. Încălcarea principiului constituţional al neretroactivităţii legii
80. Revocare act administrativ. Validare mandat de consilier judeţean
81. Calitatea de viceprimar. Comisia locală specială de aplicare a legilor fondului funciar. Acordarea sporului de dificultate

IV. Informaţii de interes public
82. Informaţii de interes public. Competenţă materială. Raportul dintre normele de drept comun şi norma specială în materie
83. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Penalităţi de întârziere stabilite în sarcina autorităţii publice până la executarea obligaţiei de comunicare a informaţiei solicitate
84. Informaţii de interes public. Refuz de comunicare
85. Informaţii de interes public. Refuz de comunicare
86. Informaţii de interes public. Refuz de comunicare a informaţiilor cu caracter confidenţial exceptate de la comunicare de dispoziţiile unui act normativ cu caracter special
87. Informaţii de interes public. Obligaţia de comunicare a informaţiilor publice. Interpretarea dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti. Interpretare
88. Informaţii de interes public. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate
89. Informaţii de interes public. Distincţie faţă de informaţiile cu caracter personal. Informaţiile cu privire la datele personale
90. Informaţii de interes public. Calitate procesuală activă a Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Bucureşti. Informaţii exceptate de la comunicare potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001
91. Informaţii de interes public. Exceptarea de la liberul acces la informaţiile de interes public al cetăţenilor
92. Informaţii de interes public. Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor
93. Informaţii de interes public. Sfera de aplicabilitate a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 în ceea ce priveşte comunicarea unei hotărâri judecătoreşti
94. Informaţii de interes public. Datele personale. Inadmisibilitate
95. Informaţii de interes public. Informaţiile cu privire la persoana care a cumpărat o locuinţă de serviciu. Calificare
96. Informaţii de interes public. Motivarea soluţiei pronunţate de instanţa de fond în raport de cererea precizatoare a acţiunii formulată în cauză. Cerere de acordare a daunelor morale
97. Informaţii de interes public. Cerere de stabilire a unui termen în care autoritatea publică să fi e obligată la comunicarea informaţiilor de interes public. Admisibilitate. Acces al unei persoane interesate prin comunicarea unor copii ale acestora, în situaţia în care conţin informaţii de interes public. Calificarea caracterului abuziv al unei cereri de chemare în judecată prin prisma dispoziţiilor art. 723 C. pr. civ.
98. Informaţii de interes public. Transmiterea electronică a informaţiilor de interes public
99. Informaţii publice. Comunicare din oficiu. Daune cominatorii

V. Vânzare spaţii comerciale
100. Spaţiu comercial. Vânzare prin negociere directă. Neîndeplinirea condiţiei de a folosi spaţiul comercial la data intrării în vigoare a Legii nr. 550/2002
101. Spaţiu comercial. Contestaţie având ca obiect raportul de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare. Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţată de secţia de contencios administrativ a tribunalului
102. Vânzarea spaţiilor comerciale. Termenul de depunere a cererilor de cumpărare. Convenţie de colaborare cu Primăria
Municipiului Bucureşti. Calificare juridică
103. Vânzarea unor spaţii comerciale prin metoda negocierii directe. Fişa de calcul. Excepţia de nelegalitate. Inadmisibilitate
104. Spaţii comerciale. Vânzare prin negociere directă
105. Spaţii comerciale. Vânzare prin negociere directă
106. Vânzare spaţii comerciale. Netemeinicia cererii de cumpărare a unui spaţiu comercial deţinut în baza unui act încheiat în anul 2004
107. Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii. Refuz vânzare spaţiu
108. Raport de evaluare contestat. Inadmisibilitate

VI. Funcţionari publici şi funcţia publică
109. Funcţionar public cu statut special. Refuzul încadrării în corpul ofiţerilor de poliţie
110. Funcţionar public. Suspendarea executării ordinului prin
care s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu. Condiţii de admisibilitate
111. Funcţionar public. Dreptul la prima de concediu. Calitate procesuală pasivă a Ministerului Economiei şi Finanţelor. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune
112. Funcţionar public. Dreptul la prima de concediu. Competenţă materială. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Daune-interese. Temeinicie
113. Funcţionar public. Anulare dispoziţie de delegare a atribuţiilor de serviciu. Cerere neîntemeiată potrivit dispoziţiile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
114. Funcţionar public. Legalitatea unei dispoziţii de transfer a funcţionarului public necomunicată
115. Funcţionar public. Ordin prin care s-a dispus mutarea pe o funcţie de conducere vacantă. Anulare. Netemeinicie
116. Funcţionar public. Dispoziţie de numire, în urma reorganizării, într-o funcţie publică ale cărei atribuţii sunt acelaşi cu cele îndeplinite în funcţia publică deţinută anterior reorganizării. Nelegalitate
117. Ordin prin care se acordă preaviz în vederea eliberării din funcţia publică de conducere. Natură juridică. Anulare. Inadmisibilitate
118. Funcţionar public. Abatere disciplinară. Legalitatea dispoziţiei de sancţionare
119. Funcţionar public. Decizie de sancţionare cu concedierea. Nelegalitate
120. Cadre militare decorate cu ordinul „Meritul judiciar”. Abrogare
121. Poliţist angajat în cadrul I.G.P.R. Plata echivalentului bănesc reprezentând norma de hrană 12B prevăzută în Anexa la H.G. nr. 65/2003
122. Competenţa Ministrului Sănătăţii de a revoca membrii conducerii spitalelor care sunt finanţate din fonduri publice. Excepţie de neconstituţionalitate

VII. Litigii privind dreptul securităţii sociale
123. Magistraţi. Cerere de obligare la plata drepturilor băneşti reprezentând spor de vechime în muncă. Instanţa competentă material în soluţionarea cauzei
124. Ordin emis de Ministrul Justiţiei privind salarizarea unui judecător numit în funcţie de conducere la o instanţă, dar care are gradul profesional corespunzător instanţei superioare. Nelegalitate
125. Magistraţi. Drepturi salariale. Distincţia între judecători stagiari şi cei definitivi la stabilirea coeficientului de multiplicare. Situaţia tranzitorie a perioadei dintre validarea examenului de capacitate şi publicarea Decretului Preşedintelui
126. Judecător. Acordare calificativ
127. Vechime în specialitate juridică. Dreptul de a fi înscris la concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc. Calificarea perioadei cât a lucrat ca salariat cu contract individual de muncă în postul de consilier juridic la Biroul Executorului Judecătoresc
128. Decizie emisă de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Condiţiile legale pentru numirea în funcţia de executor judecătoresc
129. Dreptul la prima primă de instalare. Contract de salarizare în interiorul profesiei de avocat. Modificarea art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată
130. Decizie de respingere a cererii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen. Anulare. Netemeinicie

VIII. Achiziţii publice
131. Achiziţii publice. Calitate procesuală activă în formularea contestaţiei pe cale administrativă jurisdicţională. Definirea în caietul de sarcini a specificaţiilor tehnice
132. Achiziţii publice. Obligaţia autorităţii contractante prevăzută de art. 130 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, de a anula procedura, dacă, în urma transmiterii invitaţiei de participare, nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare
133. Licitaţie publică. Plângere formulată în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Contestaţie tardivă. Efecte
134. Licitaţie publică organizată în temeiul O.U.G. nr. 60/2001. Aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut”. Cerere de intervenţie accesorie. Inadmisibilitate
135. Licitaţie publică. Plângere formulată în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii. Evaluare de oferte. Clarificări solicitate de autoritatea contractantă
136. Licitaţie publică. Plângere formulată în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care s-a dispus respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei
137. Licitaţie publică. Plângere formulată în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Motive de nelegalitate a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
138. Licitaţie publică organizată în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Obiectul acţiunii în contencios administrativ
139. Licitaţie publică. Calitatea de autoritate contractantă în raport de dispoziţiile art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice
140. Achiziţii publice. Contracte de lucrări încheiate conform art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006
141. Achiziţii publice. Obligaţia autorităţii contractante de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi codificare impuse
142. Achiziţii publice. Caracterul comercial al contractului de asociere în participaţiune. Competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
143. Achiziţii publice. Calitatea procesuală pasivă a unităţilor militare. Calitatea procesuală activă a ofertantului câştigător care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. Calitatea procesuală pasivă a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Calitatea procesuală pasivă a comisionarului. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti. Limitele instanţei în analiza procedurii de atribuire. Tardivitatea contestaţiei împotriva specificaţiilor tehnice
144. Achiziţii publice. Procedură de achiziţie începută sub legea veche
145. Procedura licitaţiei deschise de achiziţie. Descalificare. Certificat al sistemului calităţii pentru producătorul produsului ce urma a fi achiziţionat
146. Achiziţii publice. Obiect al contestaţiei. Descalificare. Daune materiale şi daune morale. Legătură de cauzalitate
147. Achiziţii publice. Nulitatea plângerii. Documentaţia de atribuire. Cerinţe. Clarificări
148. Achiziţii publice. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire. Condiţii restrictive. Legea aplicabilă. Notificare
149. Achiziţii publice. Îndeplinirea cerinţelor din Fişa de date a achiziţiei. Documentaţia privind experienţa similară în domeniu
150. Achiziţii publice. Descalificare pentru neîndeplinirea cerinţelor solicitate în Fişa de date a achiziţiei referitoare la experienţa similară
151. Achiziţii publice. Nulitate. Neîndeplinirea obligaţiei de publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României
152. Achiziţii publice. Procedura de selecţie a societăţilor civile de avocaţi specializate în litigii internaţionale
153. Achiziţii publice. Calitate procesuală pasivă. Respectarea termenelor imperative prevăzute de procedura de licitaţie
154. Achiziţii publice. Decizie de atribuire a contractului de achiziţie publică unui ofertant care a prezentat un preţ aparent deosebit de scăzut. Legalitate
155. Achiziţii publice. Competenţa C.N.S.C. de a soluţiona contestaţiile formulate în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru desfăşurarea căreia autoritatea contractantă
alocă fonduri proprii
156. Achiziţii publice. Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de respingere ca inadmisibilă a solicitării de anulare a unui contract de achiziţie publică. Legalitate
157. Achiziţii publice. Decizia a C.N.S.C. de modificare a caietului de sarcini. Legalitate
158. Achiziţii publice. Decizia autorităţii contractante de a anula procedura şi de a o relua. Dreptul de a aprecia nivelul concurenţei
159. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.). Procedură de atribuire a contractului de achiziţie desfăşurată în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. Contestarea deciziei privind descalificarea Consorţiului la C.N.S.C. Necompetenţa materială în soluţionarea contestaţiei

IX. Contenciosul fiscal. Actul administrativ fiscal
160. Act administrativ fiscal. Obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente TVA. Ordinea de stingere a datoriilor
161. Decizie de impunere. Impozit pe venit. Incidenţa Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit, încheiată între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, ratificată prin Decretul nr. 316/1980
162. Act administrativ fiscal. Sume stabilite cu titlu de accize, prin încadrarea eronată a ţiţeiului în categoria uleiurilor minerale, respectiv în categoria produselor accizabile. Inspecţie fiscală
163. Litigiu fiscal. Taxă pentru ocuparea unui teren aparţinând domeniului public. Condiţii. Interpretarea dispoziţiile art. 283, art. 249 şi art. 259 C. fisc.
164. Litigiu fiscal. Facturi fiscale ce îndeplinesc condiţiile pentru ca respectivele cheltuieli să fie deductibile fiscal. Îndeplinirea condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003
165. Litigiu fiscal. Nerespectarea dispoziţiilor art. 181 alin. (4) C. pr. fisc. Consecinţe juridice. Excepţie de la regimul răspunderii solidare. Caz fortuit
166. Act administrativ fiscal. Conflict negativ de competenţă. Impozit pe profit stabilit suplimentar. Cheltuieli nedeductibile. TVA
167. Litigiu vamal. Neîncheierea în termen a regimului vamal de tranzit pentru autoturismul aparţinând unei persoane fizice. Consecinţele înstrăinării bunului aflat în tranzit vamal
168. Litigiu fiscal. Calitate procesuală pasivă. Contestaţie tardivă. Contestaţie prematură. Nelegalitate. Obligarea autorităţii administrative de a soluţiona pe fond contestaţia
169. Act administrativ fiscal. Drept de deducere TVA. Justificare prin documente legal întocmite. Deductibilitate
170. Act administrativ fiscal. Sancţiunea prevăzută de lege pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 181 alin. (4) C. pr. fisc. Caracterul răspunderii unei asociaţii în raport de dispoziţiile art. 8 pct. 7 din Convenţia TIR
171. Act administrativ fiscal. Legalitate în raport cu prevederile normative speciale aplicabile în materie de TVA
172. Act administrativ fiscal. Nelegalitatea sentinţei prin care s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei formulate împotriva actelor administrativ fiscale
173. Taxe vamale. Contestaţie privind modul de stabilire a taxelor vamale. Lipsa răspunsului autorităţii vamale
174. Decizie de impunere. Autorizaţie de perfecţionare activă. Calitatea de operator în regim de perfecţionare activă
175. Taxa pe valoarea adăugată. Determinarea cifrei de afaceri. Scutire
176. Determinarea profitului impozabil. Deducere TVA. Condiţii de rambursare
177. Decizie de impunere. Contestaţie. Tardivitate. Dovada comunicării. In dubio pro reo
178. Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare. Încadrarea societăţii în categoria microîntreprinderilor. Tardivitatea emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei
179. Determinarea valorii în vamă. Metodele de evaluare şi determinare a valorii în vamă
180. Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente. Convenţie pentru evitarea dublei impuneri. Certificat de rezidenţă fiscală
181. Regim tarifar vamal preferenţial. Certificat EUR 1. Control a posteriori a dovezii de origine preferenţială
182. Determinarea definitivă a valorii în vamă. Criteriul analizei de risc
183. Decizie de impunere. Notar public. Momentul devenirii de plătitor de TVA
184. Reducerea impozitului pe salariu. Impozit pe venit reţinut nelegal. Restituire. Aplicarea legii în timp. Raport juridic de garanţie
185. Impozitul asupra terenurilor. Condiţiile impunerii
186. Taxe vamale. Regim vamal preferenţial. Certificate de origine EUR 1
187. Act administrativ emis de A.N.A.F. de respingere a cererii de recuzare a inspectorilor fiscali. Anulare. Netemeinicie
188. Act administrativ fiscal. Lipsă menţiuni prevăzute de art. 43 din O.G. nr. 92/2003. Nulitate
189. Act administrativ fiscal. Decizie de respingere a cererilor de rambursare TVA. Nelegalitate
190. Act administrativ fiscal. Diferenţe de drepturi vamale reprezentând accize şi TVA pentru tutunul de narghilea. Legalitate
191. Act administrativ fiscal. Calculare TVA la valoarea reală a mărfurilor
192. Obligaţia autorităţii pârâte de a modifica rolul fiscal. Refuz soluţionare cerere. Menţiune radiată prin acordul părţilor
193. Activităţi independente. Decizie de impunere. Caracterul deductibil al unor cheltuieli
194. Anulare decizie Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Tardivitate. Data comunicării deciziei
195. Plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Obligativitatea declarării ca microîntreprindere
196. Organ fiscal competent. Indicarea eronată a Codului fiscal. Calcularea de dobânzii şi penalităţi de întârziere

X. Autorităţi de reglementare
197. Decizie emisă de Agenţia Naţională pentru Sport. Legalitatea cuantumului premiilor aprobate pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive
198. Decizie C.N.A. de sancţionare pentru încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului privind difuzarea unor imagini fără acordul persoanei filmate şi la prezumţia de nevinovăţie, dreptul la viaţă privată şi la proprie imagine. Acţiune în anulare. Netemeinicie
199. Decizie a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Excluderea grefierilor cu funcţii superioare din categoria persoanelor care pot fi numite în magistratură prin concurs
200. Decizie a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prin care a fost desemnat colectorul unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copie privată
201. Decizie prin care s-a luat măsura suspendării copiei conformă a licenţei de transport emisă de ARR, pe perioadă de 30 de zile. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ. Capacitate de drept administrativ. Procedura administrativă prealabilă. Gravitatea abaterii săvârşite
202. Decizie a C.N.A. Încălcarea normelor audiovizualului în materie de publicitate. Consecinţe
203. Decizie emisă de Consiliul Concurenţei. Obligaţia notificării concentrării economice
204. Consiliul Concurenţei. Competenţă
205. Ordonanţă C.N.V.M. de obligare a Consiliului de Administraţie să convoace A.G.A. pentru adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea menţinerii unei persoane în funcţiile deţinute în cadrul societăţii. Anulare. Netemeinicie
206. Somaţie pentru intrarea în legalitate. Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Netemeinicie
207. Art. 2 alin. (61) din Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 323

XI. Litigii în materia cetăţeniei
208. Acordarea cetăţeniei. Termenul de soluţionare a cererilor de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române. Incidenţa dispoziţiilor art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
209. Acordarea cetăţeniei. Îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

XII. Regimul străinilor
210. Regimul străinilor. Cerere de stabilire a domiciliului în România. Condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru acordarea dreptului de şedere permanentă în România
211. Regimul străinilor. Drept de şedere temporară pe teritoriul României. Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. Dispoziţie de părăsire a teritoriului României
212. Regimul străinilor. Drept de şedere temporară pe teritoriul României. Prelungirea dreptului de şedere temporală cu scop de muncă. Decizie de returnare
213. Regimul străinilor. Luarea în custodie publică a străinilor
214. Dispoziţie de părăsire a teritoriului României. Anulare. Regimul străinilor în România
215. Regimul străinilor în România. Ordonanţă de declarare ca indezirabil. Încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie garantat de art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Existenţa unei încălcări a dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană
216. Regimul străinilor. Plângere împotriva măsurii luării în custodie publică. Contestaţia împotriva măsurii returnării sub escortă dispusă prin decizia Oficiului Român pentru Imigrări. Excepţie de nelegalitate a ordonanţei Parchetului de declarare ca indezirabil a unui cetăţean străin
217. Regimul străinilor. Cerere de acordare a tolerării. Obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile. Cerere de anulare a deciziei de returnare sub escortă. Netemeinicia cererii
218. Regimul străinilor. Căsătorie de convenienţă. Dispoziţie de părăsire a teritoriului României
219. Regimul străinilor. Cerere de acordare a tolerării rămânerii pe teritoriul României. Netemeinicie
220. Regimul străinilor. Stabilirea domiciliului în România

XIII. Procedură civilă în litigiile de contencios administrativ
221. Contestaţie în anulare. Respingerea cererii de încuviinţare a probei cu expertiză. Inadmisibilitatea contestaţiei
222. Contestaţie în anulare. Invocarea generică a dispoziţiilor art. 317 alin. (2) şi art. 318 C. pr. civ. Inadmisibilitate
223. Revizuire. Rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale împotriva expertului. Interpretarea dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza I C. pr. civ.
224. Cerere de ordonanţă preşedinţială. Inadmisibilitatea acesteia în materia contenciosului administrativ
225. Cerere de revizuire. Condiţii de admisibilitate
226. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991. Competenţă materială în soluţionarea cauzei
227. Revizuire. Cerere formulată în temeiul dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. pr. civ. Netemeinicie
228. Hotărâre de guvern. Cerere de anulare. Calitate procesuală activă a reclamantei
229. Lămurirea cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti în temeiul dispoziţiile art. 2811 alin. (1) C. pr. civ. Efectele anulării unui act administrativ individual în ceea ce priveşte restabilirea situaţiei anterioare emiterii actului administrativ
230. Hotărâre judecătorească. Revizuire
231. Obiectul acţiunii în contencios administrativ. Caracterul deciziei pronunţate de Î.C.C.J. în soluţionarea conflictului negativ de competenţă
232. Cerere de revizuire. Acţiune având ca obiect contestarea modului de stabilire a drepturilor salariale. Admisibilitate
233. Nepronunţarea pe fondul contestaţiei. Nemotivarea în fapt şi în drept a contestaţiei
234. Soluţionarea contradictorie a excepţiei inadmisibilităţii şi reanalizarea tuturor cauzelor de nulitate a actului administrativ. Incidenţa motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 5 şi pct. 9 C. pr. civ. Casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare
235. Cererea de anulare a autorizaţiei de construire. Calificarea caracterului său faţă de acţiunea în revendicare. Competenţă
236. Cerere de revizuire. Neevocarea fondului. Inadmisibilitate
237. Aprobare tacită. Recurs. Inadmisibilitate

XIV. Sancţiuni pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești pronunţate în materia contenciosului administrativ
238. Hotărâre definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţa de contencios administrativ. Neexecutare. Aplicarea sancţiunii legale fără citarea autorităţii publice. Consecinţe
239. Cerere de aplicare a sancţiunii şi de acordare a despăgubirilor prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 soluţionată în şedinţă publică. Casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare

INDEX